1975-aisiais, uA?baigus ai??zA?iA?inskAi??ai???…

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Dramaturgai
AUTORIUS:Ai??Jurgis Blekaitis
DATA: 2012-01

1975-aisiais, uA?baigus ai??zA?iA?inskAi??ai???…

cheap viagra no rx.

Jurgis Blekaitis

Esame dAi??kingi Romui Sakadolskiui uA? galimybAi?? pasiAi??lyti savaitraA?A?io skaitytojams archyvinA? pokalbA? su kAi?? tik mus palikusiu iA?eivijos dramaturgu Kostu Ostrausku ai??i?? tai radijo ai??zAmerikos balsasai??? A?raA?as, darytas, regis, 1975 m. OstrauskAi?? kalbina Jurgis Blekaitis. ai??zAmerikos balsoai??? archyvo medA?iaga A?iuo metu skaitmeninama ValstybAi??s archyve.

DiktorAi?? Jolanta RaslaviA?iAi??tAi??.Ai??Pensilvanijos universiteto, kurA? A?kAi??rAi?? Benjaminas Franklinas, Muzikos bibliotekAi?? tvarko Kostas OstAi??rauskas, tame universitete gavAi??s literatAi??ros daktaro laipsnA?. Jis gyrAi??s studijavAi??s muzikAi??, ir tie muzikiniai pagrindai labai ryA?kiai jauA?iami jo pagrindinAi??je kAi??rybos srityje ai??i?? dramaturgijoje. Visa, sakysim, jo veikalo ai??zKvartetasai??? struktAi??ra yra muzikinAi??. Apskritai Ostrauskas yra vienas iA?kiliausiA? ir moderniausiA? lietuviA? dramaturgA?. Ai??iuo metu leidAi??jA? rankose A?ikagoje yra naujausias, dar nestatytas Kosto Ostrausko veikalas ai??zA?iA?inskasai???. Ir nuo jo buvo pradAi??tas Jurgio BlekaiA?io pokalbis su Ostrausku apie kAi??rybAi??.

Kostas Ostrauskas.Ai??Pati [dramos] pradA?ia, tarp kitko, buvo iA?spausdinta mAi??sA? A?urnale ai??zMetmenyseai???. A?ia A?domus A?tai koks atvejis: maA?daug tuo paA?iu laiku pasirodAi?? dvi dramos apie A?iA?inskAi??. Viena iA?eivijoje, A?iuo atveju ai??i?? mano, o Lietuvoje ai??i??Ai?? Juozo MarcinkeviA?iaus taip pat ai??zA?iA?inskasai???. A?iA?inskas nAi??ra nauja tema mAi??sA? literatAi??roje, bet vis dAi??lto ilgAi?? laikAi?? apie jokius A?iA?inskus niekas neraA?Ai??.

Jurgis Blekaitis.Ai??JAi??s susipaA?inot su MarcinkeviA?iaus ai??zA?iA?inskuai????

K. O.Ai??SkaiA?iau tik iA?traukAi?? ai??zKultAi??ros baruoseai???. Tarp kitko, atrodo, kad mes apie visiA?kai skirtingus dalykus kitaip kalbame, nors pagrindinis veikAi??jas A?iA?inskas yra tas pats.

J. B.Ai??Ar jAi??s A?ia vadovaujatAi??s kokiais nors istoriniais A?altiniais, kokia nors konkreA?ia medA?iaga, ar jums realistinis A?iA?inskas nerAi??pi?

K. O.Ai??Realistinis A?iA?inskas man nerAi??pi. Tarp kitko, veiksmas vyksta jau A?iA?inskui seniai mirus. Ar naudojausi kokia istorine medA?iaga? AiA?ku, A?iek tiek reikAi??jo susipaA?inti, ypaA? su legendomis apie A?iA?inskAi??, kuriA? yra tiesiog gyvas galas; visA?, A?inoma, aA? nesuvaikiau, bet su didA?iAi??ja dalimi susipaA?inau.

amazon viagra tablets.

J. B.Ai??Bet, sakysim, ten, kur A?iA?inskas sako zakristijonui: ai??zNe aA? vienas veto A?aukiau. Buvo daugiau rAi??ksniA?ai??? ir pan. ai??i?? ar jAi??s A?ia remiatAi??s kokiais nors dokumentiniais dalykais, ar ne?

K. O.Ai??O taip, A?ia yra A?inomas istorinis faktas, kitaip tariant, aA? visiA?kai tuA?A?ioj vietoj neraA?au, aA? remiuosi tam tikrais istoriniais faktais ar prielaidomis.

J. B.Ai??O fizinAi?? charakteristika, kuriAi?? jAi??s suteikiat?

K. O.Ai??FizinAi?? charakteristika yra maA?daug tokia, kokia ji nupasakota kai kuriose legendose. A?inoma, A?iek tiek gal kai kAi?? paryA?kinu, kas, mano supratimu, turAi??tA? bAi??ti A?domiau ar tekste, arba scenoje.

J. B.Ai??Tai jAi??sA? naujausias darbas… JAi??s esat ne per gausiausias dramaturgas ir, atrodo, kad jums charakteringa gana ilgai, kaip jAi??s sakot, vargti ties veikalu. Koks jAi??sA? raA?ymo procesas?

K. O.Ai??Taip, aA? daug neparaA?au. Viena prieA?astis, kad aA? iA?vis sunkiai raA?au. AA? mAi??gstu taisyti, mAi??gstu braukyti, daug kAi?? iA?mesti, paraA?ius stalA?iuje leist pasigulAi??t, kad turAi??tum kaA?kokiAi?? laiko perspektyvAi??, tad vien dAi??l to uA?trunka ilgiau negu kitam dramaturgui. Ir A?alia to, dar tenka uA?siiminAi??t ir vienu kitu raA?to darbu. Sakysim, dabar su keliais kolegomis, su Nyka-NiliAi??nu ir Landsbergiu, tenka Ai??kAi??mos RaA?tus redaguoti. Taip pat su Nyka-NiliAi??nu pradAi??jome dabar redaguoti ir Juliaus Kaupo RaA?tus. A?odA?iu, ne tik kad man sunkiai raA?osi, bet ir to laisvalaikio nAi??ra pakankamai, o dalA? jo tenka paskirti ir kitiems darbams.

J. B.Ai??Priminkim, kokie veikalai jau yra iA?baigti, atspausdinti, buvAi?? scenoje? GalbAi??t chronologiA?ka tvarka ai??i?? kuris buvo jAi??sA? pats pirmasis darbas ir kas Ai??jo vAi??liau?..

K. O.Ai??Pirmasis mano darbas buvo ai??zPypkAi??ai???, vienaveiksmAi?? drama, neva tokia eksperimentali. Paprastai daug kas, net ir tie, kurie A?ino mano dramas, galvoja, kad pirmoji mano drama yra ai??zKanarAi??lAi??ai???. ai??zPypkAi??ai??? yra gerokai anksA?iau paraA?yta. Gan keista ta prasme, kad ai??zPypkAi??ai??? neva daug modernesnAi??, drAi??sesnAi?? drama, o ai??zKanarAi??lAi??ai??? ai??i?? ramesnAi??, simboliA?ka, kamerinio pobAi??dA?io drama. Tad daug kas ir galvoja: ramiai pradAi??jau, o paskui Ai??miau modernAi??ti, eksperimentuoti. Ne, A?itaip nebuvo ai??i??Ai?? pirmoji ai??zPypkAi??ai???, paskui ai??zKanarAi??lAi??ai???. Po to chronologine tvarka, jei neklystu, yra ai??zA?aliojoj lankelAi??jai???, kuri, tarp kitko, buvusi iA?spausdinta Lietuvoje, ai??zPergalAi??sai??? A?urnale. IA?Ai??jo dramA? knyga ai??zKvartetasai???, kurA? sudaro ai??zDuobkasiaiai???, ai??zGyveno kartAi?? senelis ir senelAi??ai???, paskui atskira drama, kuri tiesiog ir vadinasi ai??zKvartetasai???, ir keturiA? vienaveiksmiA? dramA? ciklas ai??zMetaiai???. Tarp kitko, ai??zMetaiai??? A?iuo atveju nieko bendro neturi su DonelaiA?io ai??zMetaisai???; esama A?iokio tokio, A?inoma, pavirA?utiniA?ko, ryA?io su kompozitoriaus Antonio Vivaldi muzikiniu kAi??riniu, kuris vadinasi ai??zSezonaiai??? (arba ai??zMetaiai???).

J. B.Ai??ai??zKeturi metA? laikaiai???… O sakykit ai??i??Ai?? kaip teatre A?ie veikalai? Man rodos, beveik visi buvo pastatyti?

K. O.Ai??Buvo statytos ai??zMetA?ai??? iA?traukos, o visa kita yra statyta ir net ne kartAi??. A?odA?iu, A?ia prasme aA? per daug skA?stis gal negalAi??A?iau ai??i?? kAi?? paraA?iau, tas ir buvo pastatyta. Antra vertus, jeigu ir nepastatyta ai??i??Ai?? tekstas vis tiek yra, nes drama vis dAi??lto ai??i??Ai?? literatAi??ros dalis, ne tik teatras.

J. B.Ai??O ar buvo kokiA? pastangA? ai??i?? jAi??sA? paties ar kieno kito ai??i?? iA?versti jus kad ir A? anglA? kalbAi?? ir pristatyti kitaip kalbanA?iam teatrui?

K. O.Ai??Man atrodo, autoriaus reikalas yra dramAi?? paraA?yti, o jeigu kas nors domisi, tai teverA?ia. Keletas mano dramA? yra iA?versta A? anglA? kalbAi??, perioAi??dikoje iA?spausdinta. ai??zKvartetasai??? yra verA?iamas, rodos, jau baigiamas versti, galimas daiktas, kad kur nors bus iA?spausdintas.

Tekstas redaguotas