GRAA?IAUSIAS ai??zLIEPAIA?IA?ai??? SODAS

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: ChorinAi?? kultAi??ra
AUTORIUS: Edita JaraminienAi??
DATA: 2012-08

GRAA?IAUSIAS ai??zLIEPAIA?IA?ai???Ai?? SODAS

Edita JaraminienAi??

Ai??iandien Vilniaus chorinio dainavimo mokykla ai??zLiepaitAi??sai??? yra tvirtai A?leidusi A?aknis A? Lietuvos kultAi??ros gyvenimAi??. ai??zLiepaitAi??sai??? dainuoja garsiausiose salAi??se, jA? koncertiniA? kelioniA? marA?rutai plaA?iai pasklidAi?? po EuropAi??, mergaiA?iA? balsai paklAi??sta A?ymiausiA? Lietuvos dirigentA? mostams. ChorA? repertuaras ai??i?? nuo liaudies dainA? iki stambios formos kAi??riniA? su orkestrais.

cialis 5mg bestellen.nl.

1992 m. A?kurtos Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos ai??zLiepaitAi??sai??? iA?takos ai??i?? Liucijos PalinauskaitAi??s ir Petro Vailionio1964 m. suburta ir per tris deA?imtmeA?ius tapusi plaA?iai A?inoma RespublikiniA? profsAi??jungA? kultAi??ros rAi??mA? mergaiA?iA? choro studija ai??zLiepaitAi??sai???. IlgameA?io studijos vadovo, vAi??liau mokyklos direktoriaus Petro Vailionio (dirbo iki2009 m.) pastangomis sukurta mokyklos struktAi??ra, suburtas kolektyvas. DA?iugu, kad mokykloje dirba pirmosios ai??zLiepaiA?iA?ai??? dainininkAi??s, dabar ai??i?? A?inomos chorvedAi??s ir pedagogAi??s Henrika Ai??eA?kuvienAi??, AudronAi?? SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??, Nina Timofejeva, jaunesnAi??s kartos atstovAi?? mokytoja Ieva MiA?kinienAi??.

Nuo 1997 metA?, kai buvo pradAi??ti iA?duoti mokyklos baigimo paA?ymAi??jimai, juos gavo beveik 400 moksleiviA?. IA? jA? apie 20 pasirinko muziko profesionalo keliAi??.

ai??zLiepaitAi??seai??? mokosi per 400 moksleiviA?. Mokykloje vykdomos pradinio (1ai??i??3 kl.), pagrindinio (4ai??i??7 kl.), ilgalaikio kryptingo (8ai??i??11kl.) ir profesinAi??s linkmAi??s (9ai??i??12 kl.) muzikinio ugdymo modulio programos. Mokykloje veikia Choro ir nedidelis DA?iazinio dainavimo skyriai, yra ankstyvojo muzikinio ugdymo grupAi??.

Mokyklos pastatas senas, ankA?tas, be koncertinAi??s salAi??s, klasAi??s nedidelAi??s. TaA?iau svarbiausia mokykloje ai??i?? profesionalAi??s mokytojai, pagrindas, lemiantis ugdymo kokybAi??, tradicijA? kAi??rimAi?? ir puoselAi??jimAi??, kAi??rybingos bendruomenAi??s formavimAi??. Ai??iuo metu mokykloje dirba 44 aukA?tos kvalifikacijos mokytojai ir koncertmeisteriai.

Mokyklos chorinAi?? struktAi??ra iA?skirtinAi?? ai??i?? moksleivAi?? nuo pat pradA?iA? turi galimybAi?? bAi??ti scenoje, siekti bendro kAi??rybinio rezultato su draugAi??mis ir choro vadove. Ai??is ugdymo procesas paremtas mokiniA? ir mokytojA? kAi??rybiniu bendradarbiavimu. Dar vienas unikalus mokyklos bruoA?as (lyginant su kitomis muzikos mokyklomis) ai??i?? A?ia mokosi beveik vien mergaitAi??s. Beveik, nes vienu metu bandyta A? mokyklAi?? priimti ir berniukA?. Ai??iandien jA? dar mokosi 18, tiesa, tik DA?iazinio dainavimo skyriuje. Ai??i idAi??ja taip ir neprigijo, nes mAi??gstantys dainuoti berniukai Vilniuje turi galimybAi?? pasirinkti puikiAi?? ai??zvyriA?kAi??ai??? ai??zAi??A?uoliukoai??? muzikos mokyklAi??.

Suprantama, kad tokioje mokykloje choras visoms moksleivAi??ms yra pagrindinis dalykas. Anot buvusios ilgametAi??s ai??zLiepaiA?iA?ai??? mokytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymo reikalams doc. Linos JukonienAi??s, ai??zChoro skyrius ai??i?? tai mokyklos stuburas, apie kurA? sukasi visa mokyklos veiklaai???. Per mokslo metus chorai surengia apie 70ai??i??90 koncertA?. Chorai ai??i?? nuolatiniai dainA? A?venA?iA? dalyviai. Ai??iais mokslo metais, ruoA?iantis MoksleiviA? dainA? A?ventei, turAi??jome progAi?? pasitikrinti darbo kokybAi??. Keturiems mokyklos chorams2011 m. suteiktos meninio kolektyvo kategorijos: treA?ios klasAi??s ai??i?? treA?ia, jaunuA?iA? chorui ai??i?? antra, jauniA? ir merginA? chorams ai??i?? pirma.

CHORO SKYRIUS

Ai??is skyrius turi arti pusketvirto A?imto mokiniA?, kurios pagal amA?iA? suskirstytos A? A?eA?is chorus: 1, 2, 3 klasiA? (vadovAi??s J.Ai??DirgAi??laitAi??, D.Ai??MickeviA?iAi??tAi?? ir N.Ai??Timofejeva,), jaunuA?iA? (vadovAi?? E.Ai??JaraminienAi??), jauniA? (vadovAi?? A.Ai??SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??) ir merginA? (vadovAi?? J.Ai??VaitkeviA?ienAi??). Per septynerius metus moksleivAi??s gauna pagrindinA? muzikinA? ugdymAi??, o sAi??kmingai jA? baigusios pereina A? meninA? kolektyvAi?? ai??i?? merginA? chorAi??.

ChorA? vadovAi??ms organizaciniame darbe talkina tAi??vA? komitetas. Be altruistinAi??s tAi??vA? pagalbos ir supratimo sunku bAi??tA? suorganizuoti didA?iuosius renginius, iA?vykas. how much is maxalt without insurance. Choro skyrius rengia du jau tradiciniais tapusius festivalius. Tai 2002 metais draugystAi??s ir kultAi??riniA? mainA? pagrindu gimAi??s Tarptautinis vaikA? ir jaunimo chorA? festivalis ai??zLiepaiA?iA?ai??? draugai Vilniujeai???, A? kurA? sukvieA?iami senieji ir naujieji ai??zLiepaiA?iA?ai??? biA?iuliai iA? Vokietijos, Vengrijos, A?ekijos, Suomijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos, taip pat kasmetinis, A?A? pavasarA? jau 18-tas, Vilniaus miesto jaunuA?iA? chorA? festivalis ai??zVilniaus vieversAi??liaiai???, suburiantis apie 500 viso miesto muzikos ir meno mokyklA? maA?A?jA? dainininkA?. Ai??simintini kasmetiniai chorA? koncertai NacionalinAi??je filharmonijoje, ypaA? spalvingas buvo A?iA? metA? teatralizuotas ai??zDraugystAi??s traukinysai???, skirtas Europos dienai, treji metai KongresA? rAi??muose skamba ai??zKalAi??dinAi??s giesmAi??sai???. Chorai daug koncertuoja A?vairiose Lietuvos ir Vilniaus koncertA? salAi??se, baA?nyA?iose, A?vietimo A?staigose.

PuoselAi??jami ir puikAi??s tradiciniai mokyklos renginiai. Jaudinantis 1 klasAi??s ir merginA? chorA? koncertas ai??zGraA?iausias sodasai??? su mokyklos baigimo paA?ymAi??jimA? A?teikimu, su baigianA?iA? ir jau baigusiA? merginA? dainomis, liepA? vainikais ir atsisveikinimo aA?aromis. Jau treA?ius metus organizuojamas kAi??rybinis projektas ai??zLiepaiA?iA? vasaraai???, suburiantis A?vairaus amA?iaus liepaites bendrai veiklai, o per ai??zliepadienA?ai??? sveA?iuojasi mokyklos absolventAi??s. Mokytojai nuolat ieA?ko naujA? formA?, A?gyvendina originalius sumanymus, kurie skatina mokiniA? saviraiA?kAi??, pleA?ia jA? akiratA?. Jau trejus metus pradiniA? klasiA? mokytojos J.Ai??DirgAi??laitAi??s iniciatyva vyksta poezijos ir muzikos koncertai ai??zPoezijos pavasarioai??? renginiuose, juose skamba dainos, paraA?ytos pagal poetA? V.Ai??PalA?inskaitAi??s (2010 m.), L.Ai??Gutausko (2011 m.), R.Ai??SkuA?aitAi??s (2012 m.) eiles. Jaunieji chorai iA?leido kompaktinAi?? plokA?telAi?? ai??zLinksmas pasaulisai???, dainA? A?odA?ius paraA?Ai?? V.Ai??PalA?inskaitAi??. PradiniA? klasiA? chorA? mokytojai organizuoja koncertAi?? Motinos dienai Ai??v. Kotrynos baA?nyA?ioje ai??zVisos dainos mamaiai???, A. SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi?? ai??i?? kalAi??diniA? giesmiA?ai??? vakarAi?? Ai??v. JonA? baA?nyA?ioje.

IA?skirtinAi?? veiklos sritis ai??i?? chorA? dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. A?ia neabejotinas lyderis, mokyklos (ir ne tik) pasididA?iavimas ai??i?? merginA? choras, vadovaujamas J.Ai??VaitkeviA?ienAi??s. Jis yra pelnAi??s Grand Prix tarptautiniame vaikA? ir jaunimo chorA? festivalyje ai??zDainA? versmAi??ai??? (Lietuva, 1998 ir2003 m. ), Lietuvos jaunimo ir vaikA? konkurse ai??zMes ai??i?? Lietuvos vaikai (2004 ir2008 m.), aukso taurAi?? ir geriausios dirigentAi??s prizAi?? tarptautiniame chorA? festivalyje ai??zPraha Cantatai??? (A?ekija,2004 m.), laureato vardAi?? tarptautiniuose festivaliuose ai??zCarskoselskaja osenai???, ai??zNuspalvink pasaulA? garsaisai??? (Rusija, 2004 ir2006 m.), prizines vietas tarptautiniuose renginiuose ai??i?? Johanneso Brahmso konkurse (Vokietija,2003 m.), 26-ame jaunimo chorA? festivalyje CelAi??je (Celje; SlovAi??nija,2005 m.), S.Ai??Ai??imkaus chorA? konkurse (Lietuva,2007 m.), festivaliuose Kantonigrose (Cantonigros), Tolosoje (Ispanija,2010 m.), aukso diplomAi?? festivalyje ai??zMusica religiosaai??? (Lietuva, 2012). UA? aktyviAi?? koncertinAi?? veiklAi??2004 m. Lietuvos liaudies kultAi??ros centras merginA? chorAi?? apdovanojo ai??zAukso paukA?teai???. NudA?iugino2009 m. Lietuvos televizijos chorA? konkurso ai??zLietuvos balsaiai??? nugalAi??tojo vardas. MerginA? choro veikla spalvinga, plati ir intensyvi. Choras yra atlikAi??s stambios formos kAi??riniA? diriguojant J.Ai??Domarkui, S.Ai??Sondeckiui, G.Ai??RinkeviA?iui, R.Ai??Ai??ervenikui, M.Ai??PitrAi??nui, M.Ai??StaA?kui, T.Ai??Kaljuste (Ai??vedija), dalyvavAi??s A?vairiuose miestAi?? ir A?alA? reprezentuojanA?iuose renginiuose.

GraA?ia ir kAi??rybinga veikla pasiA?ymi jauniA? choras (6ai??i??7 klasiA?), kuriam nuo 2010 m. vadovauja A.Ai??SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??. Choras ai??i?? nuolatinis dainA? A?venA?iA?, tarptautiniA? konkursA? dalyvis, pelnAi??s nemaA?ai apdovanojimA?: 1997 m. DainA? A?ventAi??s konkurse, 1998 m. Tarptautiniame vaikA? ir jaunimo chorA? festivalyje ai??zDainA? versmAi??ai???, II tarptautiniame chorinAi??s muzikos festivalyje ai??zKlasika vaikamsai???, 2000 m. Tarptautiniame festivalyje Kijeve. 2008 m. XXXVI tarptautiniame dainA? festivalyje-konkurse ai??zSvA?tky PAi??snAi?? Olomouceai??? (A?ekija) laimAi??tas aukso medalis, 2010 m. ai??i?? pirmoji premija IX Europos G.Ai??Zelioli jaunimo chorA? festivalyje-konkurse Leke (Lecco; Italija), dalyvavo tarptautiniame chorA? festivalyje ai??zCantemusai??? (Lietuva), koncertavo Vokietijoje, Estijoje, Italijoje. Choras graA?iai draugauja su moterA? choru ai??zLieposai???, kuriam taip pat vadovauja A. SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??. Ai??ie chorai surengAi?? koncertAi?? ai??zAlsuojantys laisveai???, skirtAi?? Sausio 13-ajai, su Vilniaus miesto A?v. Kristoforo kameriniu orkestru atliko F.Ai??J.Ai??Haydno ai??zMissa st. Leopoldiai???, D.Ai??B.Ai??Pergolesi ai??zStabat Materai??? ir ai??zLaudate Pueriai???. JauniA? choras, diriguojamas maestro G. RinkeviA?iaus, yra atlikAi??s B.Ai??Britteno ai??zKaro reguiemai???, A.Ai??Honeggerio ai??zA?ana Dai??i??Ark ant lauA?oai???, dalyvavo P.Ai??A?aikovskio baleto ai??zSpragtukasai???, G.Ai??Puccini operos ai??zBohemaai??? pastatymuose.

Aktyviai ir kAi??rybingai A? mokyklos veiklAi?? A?silieja ir jaunuA?iA? choras. Muzikos, dainavimo pagrindus bei meilAi?? dainai puoselAi??ja pradiniA? klasiA? mokytojos N.Ai??Timofejeva (ilgus metus ai??zLiepaitAi??seai??? vadovavusi jauniA? chorui), J.Ai??DirgAi??laitAi??, D.Ai??MickeviA?iAi??tAi??, S.Ai??BalA?iAi??naitAi??, E.Ai??MartinkeviA?ienAi??. JaunuA?iA? choras (4ai??i??5 klasiA?) mokyklos laimAi??jimA? kraitelA? praturtino dviem aukso diplomais: 2009 metais Tarptautinio sakralinAi??s muzikos konkurso ai??zCantate Dominoai??? (vadovAi?? A.Ai??SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??) ir 2012 metais I tarptautinio chorinAi??s muzikos festivalio-konkurso EiA?iA?kAi??se (vadovAi?? E. JaraminienAi??).

Ypatingas dAi??mesys mokykloje skiriamas profesinAi??s linkmAi??s muzikinio ugdymo modulio programoms. Nuo 9 klasAi??s paA?ios gabiausios moksleivAi??s gali pasirinkti solinio dainavimo, choro dirigavimo ir muzikologijos specializacijas. Baigusios ai??zLiepaiA?iA?ai??? mokyklAi?? jos gali rinktis aukA?tA?jA? mokyklA? programas, kurioms reikalingas muzikinis iA?silavinimas. TokiA? moksleiviA? ai??zLiepaitAi??seai??? kasmet mokosi apie penkiolika. GraA?iA? laimAi??jimA? pasiekAi?? dirigavimo specializacijos mokinAi??s: A?iais metais D.Ai??KrapavickaitAi?? nugalAi??jo J.Ai??Aleksos jaunA?jA? dirigentA? konkurse, o K.Ai??BrunzaitAi??s 70-osioms gimimo metinAi??ms skirtame dirigentA? konkurse G.Ai??VenckutAi?? laimAi??jo I, D.Ai??KrapavickaitAi?? ai??i?? II, I.Ai??BarA?auskaitAi?? ai??i?? III vietas. Muzikologijos specializacijos 12 klasAi??s mokinAi?? M. RybakaitAi?? XX tarptautiniame S. MoniuA?kos gabiA? vaikA? ir jaunimo festivalyje tapo laureate, dirigavimo specializacijos moksleivAi?? D. KrapavickaitAi?? pelnAi?? diplomAi?? V jaunA?jA? atlikAi??jA? ir dailininkA? festivalyje-konkurse ai??zSkambinu, A?sivaizduoju, pieA?iuai???. Kasmet savo laimAi??jimais dA?iugina solinio dainavimo specializacijos moksleivAi??s. 2012 metai buvo sAi??kmingi 9 klasAi??s mokinei V.Ai??Gineitytei: ji atliko solo partijAi?? A.Ai??L.Ai??Webberio ai??zReguiemai??? su LVSO, laimAi??jo prizines vietas VaikA? ir jaunimo dainavimo konkurse ai??zRudens spalvosai??? (I vieta B kategorijoje) ir solinio dainavimo festivalyje-konkurse ai??zDainos sparnais aplink pasaulA?ai??? (II vieta C kategorijoje).

DA?IAZINIO DAINAVIMO SKYRIUS

DA?iazinio dainavimo skyrius mokykloje A?kurtas prieA? deA?imtmetA?, jame mokosi apie 50 mokiniA?. Jie ugdomi 1ai??i??3 klasiA? ir 4ai??i??7 klasiA? lengvosios muzikos ansambliuose. RepertuarAi?? sudaro lengvoji vokalinAi?? muzika, dA?iazo standartai. Ai??io skyriaus mokytojai, jauni talentingi atlikAi??jai I.Ai??JurgeleviA?iAi??tAi?? ir V.Ai??Neugasimovas, formuoja ansambliA? repertuarAi??, rAi??pinasi koncertine veikla. Laukiami mokytojA? organizuojami koncertai ai??zPavasaris su dA?iazuai???, ai??zKalAi??dA? vakarAi??ai???, savo dainas moksleiviai dovanoja koncertuodami Lietuvos bendraamA?iams. Ai??io skyriaus moksleivAi?? E.Ai??MazAi??raitAi??2011 m. laimAi??jo II vietAi?? Tarptautiniame vaikA? ir jaunimo dA?iazo festivalyje ai??zJazz fontanasai??? PanevAi??A?yje.

INSTRUMENTO MOKYMAS

Jau stodamas A? mokyklAi?? vaikas pasirenka instrumentAi??: fortepijonAi??, fleitAi??, smuikAi??, gitarAi??, akordeonAi??. Nuo treA?ios klasAi??s gabiems mokiniams sudaryta galimybAi?? mokytis pagal sustiprintAi?? programAi??. Diferencijuotas instrumento dalyko mokymas leidA?ia gabiausiems mokiniams puikiai A?valdyti instrumentAi??, dalyvauti miesto, A?alies bei tarptautiniuose konkursuose ir pasiekti puikiA? rezultatA? bei laimAi??jimA?: E.Ai??RizgelytAi?? ir G.Ai??LabanauskaitAi?? tapo VI tarptautinio jaunA?jA? kamerinAi??s muzikos festivalio-konkurso ai??zSAi??skambiaiai??? laureatAi??mis, E.Ai??RizgelytAi?? ir E.Ai??Ai??taraitAi?? nugalAi??jo IV respublikiniame jaunA?jA? pianistA? A?iuolaikinAi??s fortepijoninAi??s muzikos konkurse, V.Ai??KatiliAi??tAi?? ir A.Ai??StankeviA?iAi??tAi?? ai??i?? V kameriniA? ansambliA? festivalyje ai??zKlasika ir dA?iazasai???. Pelnyta nemaA?ai kitA? Lietuvos ir uA?sienio konkursA? apdovanojimA?.

InstrumentA? mokytojai organizuoja koncertus S.Ai??VainiAi??no, M.Ai??K.Ai??A?iurlionio namuose, Vilniaus karininkA? ramovAi??je, miesto bibliotekose, vaikA? bei seneliA? globos namuose, mokyklose. MokiniA? kAi??riniai papildo koncertines chorA? programas.

Labai populiarus mokykloje ansamblinis muzikavimas. Veikia trys instrumentiniai ansambliai: smuikininkA? (vadovAi?? E.Ai??VadoklienAi??), iA?ilginiA? fleitA? (vadovai J.Ai??StaA?kienAi?? ir V.Ai??A?iA?kus) ir skersiniA? fleitA? (vadovAi?? L. LiaudanskaitAi??). Surengtas jau treA?ias Vilniaus apskrities vaikA? ir jaunimo kamerinio muzikavimo Dainiaus TrinkAi??no festivalis, kuriame dalyvavo per A?imtAi?? muzikos ir meno mokyklA? atstovA?.

DA?iugina vyr. mokytojos D.Ai??PetruA?ionytAi??s sumanytas koncertas ai??zAi??eimos rateai???, kuriame drauge mielai muzikuoja mokiniai, jA? tAi??veliai ir mokytojai. IA?siskiria mokytojos metodininkAi??s J.Ai??KlovaitAi??s rengiamas koncertas ai??zMuzikos paviliotiai???, kuriame pasirodo konkursA?, festivaliA? laimAi??tojai ir diplomantai. Ai??simintini muzikos ir poezijos vakarai Vilniaus vaikA? ir jaunimo pensione, skirti Lietuvos valstybAi??s atkAi??rimo dienai paminAi??ti, organizuojami direktorAi??s pavaduotojos ugdymo reikalams M.Ai??BereA?A?anskajos, kuriA? metu mokiniai mokosi suprasti silpnesnA?, likimo nuskriaustAi?? bendraamA?A?. Ypatingo A?avesio ir jaukumo turi A?eA?tadieniniai mokyklos koncertai, kuriuos veda mokytojas V.Ai??Neugasimovas. Jame vaikai ne tik groja, dainuoja, bet ir bendrauja.

BALSO LAVINIMAS

Balsas chorinio dainavimo mokykloje ai??i?? pagrindinis instrumentas. Dainavimo paslapA?iA? mergaites moko dainininkAi?? G.Ai??SkerytAi??, mokytojos J.Ai??VizbaraitAi??, I.Ai??MiA?kinienAi??, V.Ai??TaurinskaitAi??- RukA?ienAi??. MoksleivAi??s buriamos A? A?vairius ansamblius, rengiami soliniai pasirodymai. Populiarus kasmetinis GintarAi??s SkerytAi??s inicijuotas lietuviA? liaudies dainA? koncertas ai??zAA? paukA?telis skrajAi??nAi??lisai???. Mokykla turi graA?A? tAi??stinA? projektAi?? ai??i?? soliniA? dainA? festivalA?, pavadintAi?? buvusios dainavimo mokytojos BirutAi??s AlmonaitytAi??s vardu. PaA?ios gabiausios moksleivAi??s nuo 9 klasAi??s nukreipiamos A? profesinAi??s linkmAi??s modulio solinio dainavimo specializacijAi??. Pasirinkusios A?iAi?? specializacijAi??, moksleivAi??s dalyvauja konkursuose, festivaliuose, nemaA?ai jA? stoja A? LMTA solinio dainavimo specialybAi??.

***

Nuo ai??zLiepaiA?iA?ai??? choro A?kAi??rimo prabAi??go beveik penkiasdeA?imt metA?. Sukurta ir nuolat tobulinama vaikA? muzikinio ugdymo sistema, suburtas entuziastingas pedagogA? kolektyvas. DA?iugu, kad liepaitiA?kAi?? dvasiAi?? ir A?iandien puoselAi??ja mokytojai, su mergaitAi??mis pradAi??jAi?? dirbti dar ProfsAi??jungA? rAi??muose: chorvedAi??s H.Ai??Ai??eA?kuvienAi??, A.Ai??SteponaviA?iAi??tAi??-ZupkauskienAi??, N.Ai??Timofejeva, J.Ai??VaitkeviA?ienAi??, instrumentininkAi??s M.Ai??BereA?A?anskaja, L.Ai??LiaudanskaitAi??, E.Ai??VadoklienAi??. KAi??rybingai A? darbAi?? A?sitraukAi?? ir jaunoji mokytojA? karta, ji kuria jau ateities ai??zLiepaitesai???.

Ai??iandien iA?augintas ai??zliepaitesai??? skaiA?iuojame jau A?imtais. O visA? pradA?ia buvo A?ia ai??i?? graA?iausiame ai??zLiepaiA?iA?ai??? sode, kurA? palikdamos mergaitAi??s raA?o laiA?kus. Ir tenepyksta, kad vienAi?? pacituosiu: ai??zMielos LiepaitAi??s, su jumis praleidau beveik visAi?? savo gyvenimAi??, nuo pat maA?umAi??s. JAi??s visuomet liksit mano gyvenimo dalis. A?ia iA?mokau graA?iausiA? dainA?, supratau, kad su muzika pasaulis daug geresnis, sutikau daugybAi?? nuostabiA? A?moniA? ir mokytojA?, be kuriA? dabar savo gyvenimo neA?sivaizduoA?iau. PriA?adu visuomet didA?iuotis sakydama, kad aA? ai??i?? liepaitAi??, sakau liepaitAi??, nes visuomet ja liksiu. Tikiuosi, kad visuomet bAi??siu laukiama, o jAi??s A?ydAi??sit ir dA?iuginsit savo balsais visAi?? pasaulA?. Sakau sudie, bet aA? d?i??r grA?A?iu!ai???