Apie mus


Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija ai??i?? Lietuvos savarankiA?kA? kAi??rybiniA? organizacijA? sAi??junga, A?steigta 1995 m. Tikslas ai??i?? koordinuoti meno kAi??rAi??jA? ir jA? organizacijA? bendradarbiavimAi?? Lietuvoje, atstovauti Lietuvos profesionaliA? menininkA? ir literatA? interesams uA?sienio A?alyse, organizuoti menininkA? ir politikA? disputus dAi??l kultAi??ros ir meno raidos. Nuo 1995 m. geguA?Ai??s 28 d. LMKA atstovauja Lietuvos menininkus Europos menininkA? konfederacijoje (European Council of Artists). Asociacijos nariais gali bAi??ti Lietuvos menininkA? ir literatA? organizacijos, atstovaujanA?ios profesionaliajam A?alies menui, A?registruotos ir veikianA?ios pagal Lietuvos Respublikos meno kAi??rAi??jA? ir jA? organizacijA? A?statymAi??. VeiklAi?? koordinuoja Taryba, kurioje kiekvienai organizacijai atstovauja deleguotas narys. Taryboje sprendimai priimami sutarimu arba 2/3 visA? tarybos nariA? balsA? dauguma. Asociacija rengia konferencijas kultAi??ros ir meno klausimais, teikia pasiAi??lymus dAi??l A?statymA? ir kitA? teisAi??s aktA? projektA?, dalyvauja menininkA? programose, atlieka profesionaliojo meno programA? ekspertizes, gina autoriA? teises. Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos premija skiriama Lietuvos menininkams uA? iA?skirtinius profesionalaus meno kAi??rinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.

Ai??”Projektas IMK”

Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija 2013 ai??i?? 2014 metais A?gyvendino pagal Lietuvos Respublikos ir Ai??veicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumaA?inti ekonominius ir socialinius skirtumus iA?siplAi??tusioje Europos sAi??jungoje, nevyriausybiniA? organizacijA? subsidijA? schemAi?? remiamAi?? paprojektA? ai??zMeno kAi??rAi??jA? organizacijA? informacinAi?? sistema visuomeneiai??? (IMK), paprojekA?io kodas Nr. CH-5-FM-1/36.

buy abortion pill online cheap.

PaprojekA?io tikslas: taking viagra analy. stiprinti Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos vidinAi?? komunikacijAi?? ir koordinavimo gebAi??jimus bei didinti A?inomumAi?? visuomenAi??je, A?vertinti Asociacijos vidinius pajAi??gumus bei iA?orAi??s aplinkAi??, kelti Asociacijos nariA? kompetencijas, sukurti informacinAi?? sistemAi??, kuri A?iuolaikiniA? informacijos technologijA? priemonAi??mis sutelktA? ir padarytA? prieinamAi?? aktualiAi?? ir nuolat atnaujinamAi?? informacijAi?? apie Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijAi?? ir joje dalyvaujanA?ias A?vairiA? meno sriA?iA? kAi??rAi??jA? organizacijas bei jA? veiklAi??.

PaprojekA?io trukmAi??: 2013 m. sausio 10 d. ai??i?? 2014 m. sausio 8 d.

PaprojekA?io vertAi??: 226.625,14 Lt.

PaprojekA?io metu pasiekti rezultatai:

  • Parengta Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos infrastruktAi??ros ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? plAi??tros galimybiA? studija. ( studija “pdf” formatu – LMKA galimybiA? studija )

  • Atliktas Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos ir atskirA? jos nariA? veiklos galimo vystymo krypA?iA? kokybinis tyrimas.

  • Surengtas kultAi??ros ir meno kAi??rAi??jA? ekspertinis vienos dienos seminaras.

  • Surengti dviejA? dienA? mokymai NVO rinkodaros srityje (komunikacija, socialinis verslumas ir rinkodara) Asociacijos nariams.

  • Sukurta Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos informacinAi?? sistema (informacinis portalas, skirtas vidinei ir iA?orinei komunikacijai).

  • Atlikta strateginiA? kAi??rybiniA? ir kultAi??riniA? industrijA? srities dokumentA? analizAi??.