AtsiA?aukAi?? man dalelAi??…

A?URNALAS: TAUTODAILAi??SMETRAAi??TIS
TEMA: Muzikos instrumentai
AUTORIUS:Ai??Albertas Martinaitis

DATA: 2012-07

AtsiA?aukAi?? man dalelAi??…

Albertas Martinaitis

(apie kankliA? bAi??tA?)

2011 m. lapkriA?io 19 d. Ai??iauliA? universiteto folkloro ansamblis ai??zVaiguvaai??? A?ventAi?? savo trisdeA?imtmetA?.Ai?? Ansamblio vadovAi?? Diana MartinaitienAi?? ruoA?Ai?? koncertinAi?? programAi?? apie vandenis ai??zLygAi??s laukai be takA?ai???, o aA? tuo metu labai A?sijautAi??s uA?baiginAi??jau savo tAi??kstantAi??sias kankles ir svarsA?iau kaip, kada ir kur jas A?teikti.Ai?? Kadangi lietuviA?kos kanklAi??s kildinamos iA? luotelio,Ai?? man buvo pasiAi??lyta jas ai??ziA?plukdytiai??? A? gyvenimAi?? bAi??tent to jubiliejinio koncerto metu. Ai??VAi??liau paaiA?kAi??jo, jog tai buvo dieviA?ka likimo dovana, nes A? susitikimAi?? susirinko gausi Ai??iauliA? folkloro ai??zgvardijaai??? ai??i?? buvAi?? studentai,Ai?? A?vairiu metu dalyvavAi?? Ai??iauliA? folkloriniame judAi??jime.Ai?? IA?tisus tuos tris deA?imtmeA?iusAi?? man teko artimai su jais bendradarbiauti: dalyvauti vakaronAi??se, A?ventAi??se, kraA?totyrinAi??se ekspedicijose, padAi??ti jiems kAi?? nors meistrauti. Teko net pirA?liu pabAi??ti vadovAi??s Laimos vestuvAi??se…Ai?? Scenoje privalAi??jau per trumpAi?? laikAi?? parodyti, kas iA? tiesA? yra lietuviA?kos kanklAi??s, atskleisti kuo daugiau tame instrumente esanA?iA? prasmiA?. Ai??Svarbu buvo kartu su visais susirinkusiais simboliA?kai padAi??koti praeityje nepalyginamai sunkesniais laikais Ai??iauliA? ai??zAuA?rosai??? muziejA? A?steigusiems ir iA?saugojusiems iA?kiliems mAi??sA? kraA?tieA?iams.

viagra pills for sale.

TAi??kstantAi??sias kankles jau gerokai anksA?iau buvau paA?adAi??jAi??s Kaune gyvenanA?iai Gintautei, savo mokytojA? Rimanto irAi?? VitosAi?? BraziuliA?Ai?? dukrai, jos vestuviA? proga.Ai?? Tuomet niekas dar negalAi??jo net nujausti, kad tose paA?adAi??tose kanklAi??seAi?? bus lemta A?raA?yti nuotakos senelio ai??i?? muziejininko, etnografo ir poeto Stasio Daunio vardAi??.Ai?? Darydamas tokias Ai??vardines kanklesAi?? privalAi??jau labiau pasidomAi??tiAi?? koks buvo to A?mogaus gyvenimas:Ai?? dirbAi??sAi?? ai??zAuA?rosai??? muziejuje,Ai?? RokiA?kio kraA?to muziejuje, Vilniuje, dalyvavAi??s steigiant RumA?iA?kiA? liaudies buities muziejA?,Ai?? iA?tremtas A? sibirus, paskelbAi??s daug moksliniA? straipsniA?, iA?leidAi??s daug poezijos rinkiniA?. Bene labiausiaiAi?? norAi??josiAi?? publikai priminti, kAi?? savo atsiminimuose Stasys Daunys raA?Ai?? apie A?vykius karo audrai Ai??einant Ai??per Ai??iaulius vakarA? link. Tuo metu per labai trumpAi?? laikAi??Ai?? jaunas muziejininkas sugebAi??jo nuo praA?Ai??ties iA?gelbAi??ti PeliksAi?? BugailiA?kA? su A?mona, nuveA?Ai??s juos A? kaimAi?? pas savo tAi??vus. Tame kaime BugailiA?kienei buvo kilusi mintis kaA?kaip bAi??gti nuo artAi??janA?iA? rusA? A? vakarus (emigruoti), bet jauni vyrai neA?sivaizdavo, kaip reikAi??tA? toliau gyventi be savo tAi??vA? ir tAi??viA?kAi??s. ai??zKaip tAi??vai A?ia gyvens ir darbus dirbs, jei aA? pabAi??gsiu su arkliuku ir veA?imu?ai??? ai??i?? taip samprotavo dvideA?imtmetis Stasys Daunys. Pasiliko jie pasvarstAi?? maA?daug pusdienA? su Peliksu BugailiA?kiu Ai??tokA? svarbA? reikalAi??. DAi??l to buvo lemta daug kAi?? iA?kentAi??ti, iA?gyventi, bet ir daug kAi?? sukurti. Anuomet jA? padarytas apsisprendimas buvo lemtingas, kilnus, rizikingas, betAi?? logiA?kas. Jeigu jie bAi??tA? iA?vykAi??, tai ir aA? tikriausiai nebAi??A?iau atsiradAi??s tarp kankliA?, viskas bAi??tA? susidAi??liojAi?? kaA?kaip kitaip. PoetiA?ka kalba A?nekant, jie savo rankomis iA?laikAi?? labai svarbias tautos gyvenimo nytis, kurios leido daugeliui kultAi??ra besidominA?iA? A?moniA? paA?inti, naudotis ir papildyti gyvenimo juostAi?? savais ornamentais. Ai??(AtidA?iau pasidomAi??jus iA? Lietuvos pasitraukusiA? A?moniA? palikimuAi?? irgi galima bAi??tA? daug gero rasti, bet tai yra kaA?kur toli ir sunkiau pajauA?iama).

VadinamA? ai??zvardiniA?ai??? kankliA? darymo poreikis atsirado, kai norAi??jau pagerbti kelmiA?kio liaudies meistro Juozo LiaudanskoAi?? atminimAi??, jas padovanojau aktyviai kankliavimAi?? puoselAi??jusiam KelmAi??s jaunimo folkloro centrui.Ai?? Ai??imtAi??sias kankles paA?venA?iau savo senelio, smuikininko, meistro Kazio EitmanA?io atminimui, savo dukroms irgi padariau po instrumentAi??, vienose yra senelio Mykolo Daunoro, o kitose Lietuvos A?aliA?jA? vedlio Sauliaus Griciaus vardas.Ai?? Ai??iauliuose yra kanklAi??s etnologui Gintarui BeresneviA?iui, skulptoriui Vitalijui LukoA?aiA?iui, Ai??Vilniuje ai??i?? Peliksui BugailiA?kiui, Domui Ai??idlauskiui-Visuomiui ir dar daugybei kitA?.Ai?? Taip yra saugomas neeiliniA? ar asmeniA?kai svarbiA? A?moniA? atminimas.

TikAi??tina, kad pirminAi?? kankliA? darymo prieA?astis buvo laiveliu iA?plaukusio (arba nuplukdyto) A?mogaus atminimo Ai??A?prasminimas. Vaikai visais laikais A?aidA?ia tai, kAi?? iA? tiesA? daro suaugAi?? A?monAi??s. Gali bAi??ti, kad vaikA? gaminti A?aisliniai luoteliaiAi?? tapo tAi??stiniu pagrindu muzikos garsams iA?gauti.Ai?? Kadangi spAi??jama A?A? instrumentAi?? atsiradus maA?daug prieA? du tAi??kstanA?ius metA?, reiA?kia, jog privalAi??jo bAi??ti labai svarbi emocinAi?? prieA?astis jo evoliucijai, kuri tuo paA?iu saugojo bei ugdAi?? A?moniA? dvasinius poreikius ir gebAi??jimus. Ai??iuolaikiA?kai tai galAi??tume pavadinti maA?daug mobiliuoju telefonu, kuriuo galima paskambinti A? dausas, tenai amA?inai iA?keliavusiam asmeniui, pabendrauti, pasiguosti.

EtnografinAi??s kanklAi??s pradAi??jo trauktis iA? mAi??sA? gyvenimo, buities, pradAi??jus veikti dekalogAi?? pakeitusiems komunistiniams kodeksams. Visur buvo kalama A? galvas: ai??znetikAi??kit bobuA?iA? pasakomis, tai burA?uazinAi??s atgyvenos, kosmonautas sakAi??, kad danguje Dievo nAi??r, visi privalom kurti komunizmAi?? visame pasaulyjeai??? ir t.t. Ai??IA? tiesA? privalom neabejoti, kad tarp mAi??sA? egzistuoja kaA?kas tokio, ko negalima pakeisti jokiu paragrafu, blizganA?iu ar kvepianA?iu saldainiuku arba tariama A?vaigA?dineAi?? laime.Ai?? VardinAi??mis kanklAi??misAi?? kankliuodami savo protAi??viams jautAi??mAi??s pakylAi??ti, dAi??kinga buvo ir susirinkusi publika. Tai reiA?kia, jog norint suprasti kankles, jas reikia ir iA?girsti, ne tiktai pamatyti.

Dar bAi??na, kad mano kankles A?monAi??s uA?uodA?ia, nes kai kurias nudaA?au biA?iA? pikiu arba kokiais nors kitais sugalvotais daA?ais. Tokias kankles A?mogus jauA?ia Ai??jA? nematydamas ir negirdAi??damas. Labai svarbAi??s Ai??visi tie ai??zburtaiai??? yra mano kankliA? gerbAi??jai Laimai iA? Kauno, Vidai, Danguolei iA? Vilniaus, Auksei iA? Ventos miestelio, AuA?rai iA? mano tAi??viA?kAi??s, A?iaulieA?iui ArAi??nui ir daugybei kitA?. Visi mes jauA?iamAi??s esantys artojAi??liai, Ai??atradAi?? savo dalelAi?? ir norintys pasidalinti ja su visais, kurie ieA?ko ir nori iA?saugoti kuo daugiau vaikA? nuo pragaiA?tingA? beprasmiA?kA? pagundA?. Visada norisi bAi??ti optimistu ir tikAi??ti, kad kanklAi??s sulauks daugiau pasiA?ventusiA? mokytojA? ar A?iaip entuziastA? dAi??mesio.

www.onlinepharma.

DA?iaugiuosi, kad ir man buvo lemta plaukioti skambanA?iu luoteliu …