BALTA? PAPUOAi??ALA? MOTYVAI Ai??IUOLAIKINAi??JE JUVELYRIKOJE

A?URNALAS: TAUTODAILAi??S METRAAi??TIS
TEMA: Taikomoji dailAi??
AUTORIUS:Ai??EglAi?? LiA?keviA?ienAi??
DATA: 2013-12

doxycyclin order

MeninAi?? juvelyrika ai??i?? viena iA? sparA?iausiai A?iuo metu besivystanA?iA? taikomosios dailAi??s A?akA?. Nauji techniniai pasiekimai vis plaA?iau atveria duris sudAi??tingA? meniniA? idAi??jA? realizavimui. DaugAi??ja privaA?iA? studijA?, atvirA? menininkA? dirbtuviA?, siAi??lanA?iA? savo paslaugas ai??i?? uA?sisakyti juvelyrikos kAi??rinius, bei susipaA?inti su A?vairiomis metalo apdirbimo technologijomis, iA? dalies diktuojanA?iomis ir A?ios srities meno tendencijas. Gyvename globalizacijos epochoje, todAi??l natAi??ralu, kad vis daA?niau atsigrAi??A?iame A? savo baltiA?kAi??jA? pradAi?? ieA?kodami iA?skirtinumo, o baltA? A?alvario dirbiniai ai??i?? iA?ties neiA?senkantis klodas, aukA?tu estetiniu lygiu stebinantis A?iuolaikinA? meno vartotojAi??. Malonu, kad baltiA?koji tradicija vis daA?niau A?vairiomis formomis atgimsta autorinAi??s juvelyrikos menininkA? kAi??ryboje. Tai itin akivaizdu jaunosios kartos amatininkA?, dar tik pradedanA?iA? savo kAi??rybinA? keliAi??, darbuose. Autoriai atsisako tautodailAi??je pamAi??gtos filigrano technikos, primenanA?ios sovietmeA?io juvelyrikos tradicijas ir ieA?ko naujA? meninAi??s raiA?kos bAi??dA?, artimesniA? mAi??sA? estetiniam suvokimui. Ai??PopuliarAi??ja ir autentiA?kA? archeologiniA? dirbiniA? kopijos, pristatomos visuomenei A?vairiA? renginiA? metu. Tokie dirbiniai leidA?ia susipaA?inti ir iA?bandyti mAi??sA? protAi??viA? naudotas metalo apdirbimo technikas, iA?analizuoti dirbiniA? formas, dekoro elementus.

Ai??Ai?? BaltA? metalo dirbiniams bAi??dinga savita stilistika, nepasiA?yminti labai plaA?ia A?vairove. Pagal motyvus papuoA?alus galima suskirstyti A? dvi pagrindines grupes ai??i?? zoomorfinius bei antropomorfinius ir geometrinio stiliaus papuoA?alus. Ai??ie motyvai naudoti skirtingose papuoA?alA? grupAi??se, bei glaudA?iai susijAi?? su atlikimo technika. Pirmajai grupei priskiriami motyvai iA?imtinai sutinkami tik liejimo bAi??du pagamintuose dirbiniuose. Dominuoja arklio, A?alA?io ir paukA?A?io kanonizuotas motyvas, nepadengtas pavirA?iaus dekoru. Antropomorfiniai atvaizdai naudoti retai, A?inoma tik keletas iA?likusiA? dirbiniA?.A? A?ymiai platesnAi?? geometrinio stiliaus papuoA?alA? grupAi??. Ai??iA? gaminiA? kompozicija tiesiogiai susijusi su funkcija ai??i?? uA?segimas neiA?skiriamas iA? bendros gaminio architektonikos. Bendrame papuoA?alA? kontekste dominuoja nesudAi??tingos geometrinAi??s formos. Viena iA? labiausiai paplitusiA? – apskritimas su iA?ryA?kintu centru. Ai??i forma sutinkama beveik visose papuoA?alA? grupAi??se ai??i?? segAi??se, smeigtukuose, kabuA?iuose, A?ieduose. DirbiniA? dekoravimui naudoti aA?Ai??riniai ir reljefiniai ornamentai, sukomponuoti centriA?kuoju, iA?tisiniu (tinkliniu) ir juostiniu bAi??dais, bei miA?rAi??s jA? tipai. Reljefinis ornamentas, sutinkamas daA?niau, juo puoA?ti lietA? bei kalstinAi??tA? dirbiniA? pavirA?iai. Platesnis reljefinio ornamento paplitimas sietinas su paprastesne atlikimo technika, kuomet iA? pirminiA? geometriniA? motyvA? (taA?ko, brAi??kA?nelio, koncentrinio apskritimo ir kt.) kuriamos sudAi??tingesnAi??s kompozicijos, minAi??tus elementus A?spaudA?iant vaA?kinio liejimo modelio pavirA?iuje arba kalinAi??jant atitinkamA? formA? kalteliais metalo plokA?telAi??je. AA?Ai??rinis ornamentas dirbiniuose atlieka dvejopAi?? funkcijAi?? ai??i?? puoA?ybinAi?? bei sudaro gaminio konstrukcijAi??. Ai??io tipo ornamentai naudoti liejimo technika pagamintuose papuoA?aluose. Visiems baltA? dirbiniams bAi??dingas saikingas ornamento naudojimas siekiant paryA?kinti papuoA?alo formAi?? ar atskirus jos segmentus. PavirA?ius skirstytas A? dekoruotus ir lygius plotus, laikytasi simetrijos ir ritmo. Atskirais atvejais vienu iA? pirminiA? motyvA? dekoruotas visas dirbinio pavirA?ius.A? Senieji amatininkai papuoA?alA? gamyboje nevengAi?? ir tuo laikotarpiu techniA?kai prieinamA? spalviniA? sprendimA? ai??i?? A?alvario dengimo sidabro plokA?telAi??mis arba alavu, emaliu, puoA?yba mAi??lyno stiklo akutAi??mis. NemaA?ai baltA? dirbiniA? stebina aukA?tu meistrystAi??s lygiu.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??iandieninAi??je meninAi??je juvelyrikoje baltA? metalo dirbiniA? Ai??motyvai naudojami dvejopai: archeologiniai papuoA?alai kopijuojami, siekiant kuo tiksliau atkurti originalAi??, arba kuriami, naudojant panaA?iAi?? gaminio kompozicijAi??, dekoro elementus, konstrukcijAi??. Pirmuoju atveju prarandama autorystAi??, taA?iau amatininkas iA?laisvina protAi??viA? dirbinius iA? muziejA? erdviA? ir grAi??A?ina jiems prarastAi?? funkcijAi?? ai??i?? bAi??ti neA?iojamiems. Tuo pat metu visuomenAi?? supaA?indinama su gyvAi??ja baltiA?kosios kultAi??ros dalimi, skatinama plaA?iau ja domAi??tis. SekanA?iu atveju amatininkai renkasi individualius kAi??rybinius sprendimus, A?kvAi??pimo semdamiesi iA? senA?jA? meistrA? palikimo. Nieko stebAi??tino, kad naudojamos tos paA?ios geometrinAi??s formos bei jA? junginiai. Visa eilAi?? ankA?A?iau minAi??tA? pirminiA? motyvA?, taikytA? archajiniA? baltA? papuoA?alA? dekoravimui, persikelia A? A?iandieninius juvelyrikos kAi??rinius, A?gaudami naujas iA?raiA?kas. Ai??ie motyvai naudojami A?iuolaikiA?kame kontekste – tampa gaminio forma, pateikiami modernia atlikimo technika, arba sudaro baltA? dirbiniams nebAi??dingus junginius, taA?iau dirbinio architektonika iA?laikoma artima baltiA?kajai (1 pav.). Kai kurie iA? A?iA? elementA? (dekoravimas skylutAi??mis, taA?keliais, A?kartAi??lAi??mis ir koncentriniais apskritimais) autoriA? naudojami analogiA?kai senA?jA? meistrA? dirbiniams. (Vienas iA? tokiA? pavyzdA?iA? galAi??tA? bAi??ti apvaliA? plokA?A?iA?jA? papuoA?alA? kraA?telio dekoravimas A?kartAi??lAi??mis.) Daugeliu atvejA? archajiniai elementai pasirenkami kaip technologiA?kai patogAi??s sprendimai arba kompoziciA?kai priimtinos formos. Pastebima, kad A? A?iuolaikinAi?? juvelyrikAi?? persikAi??lAi?? tik universalAi??s simboliai, kiti nenaudojami kaip neaktualAi??s. Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Zoomorfinis ir antropomorfinis motyvai A?iandien papuoA?aluose sutinkami retai. Jie pateikiami stilizuotai, A?aismingai. PasireiA?kia kaip mums patraukliA? naminiA? gyvAi??nA? (pvz. katino) motyvai, neturintys gilaus simbolinio prado.

Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??iuolaikiniams papuoA?alams, kaip ir daugumai baltiA?kA? pirmtakA?, bAi??dinga aptaki geometrinAi?? forma, pasiA?yminti panaA?ia kompozicija ai??i?? iA?ryA?kintu centru, santAi??riu dekoru. Viena iA? labiausiai amatininkA? pamAi??gtA? – apskritimas, sutinkamas segiA?, A?iedA?, auskarA? ar kaklo papuoA?alA? gamyboje (2 pav.). Vis daA?niau pavirA?iaus dekorui pasirenkami ornamentai naudotiAi?? kitose taikomosios dailAi??s A?akose ai??i?? tekstilAi??je ar medA?io droA?yboje. PopuliarAi??ja geometrizuotas augalinis motyvas ai??i?? tulpAi??s, lelijos ar gyvybAi??s medA?io. TaA?iau puoA?yba ornamentu A?iandien nevaidina tokio svarbaus vaidmens, kaip baltA? metalo dirbiniuose, elementai komponuojami laisviau, ne visada paisoma simetrijos. (3 pav.) Tai vienas iA? A?iuolaikinAi??s pasaulAi??A?iAi??ros atspindA?iA?. MAi??sA? protAi??viai gyveno pagal grieA?tus gamtos – metA? laikA?, paros ciklus, kurie atsispindAi??jo ir jA? ornamentikoje ai??i?? ritmu, simetrija, skaiA?iA? sekomis. Ai??iandienAi?? esant kitokiam gyvenimo ritmui, tai tapo nebe aktualu ir persikAi??lAi?? A? papuoA?alA? kompozicijAi??. TaA?iau iA?liko senA?jA? amatininkA? naudotas dirbinio skaidymas A? dekoruotus ir lygius segmentus, dominuojantis geometrinis motyvas.

Ai??Ai??Ai?? Neatsiejamas nuo A?iA? dienA? papuoA?alA? tapo spiralAi??s motyvas, baltA? naudotas tik A?vijiniA? smeigtukA? gamyboje. Ai??iandien A?is motyvas pateikiamas ne tik kaip dirbinio konstrukcija, bet ir kaip pavirA?iaus dekoro elementas. (4 pav.)

Ai??Ai??Ai?? DviejA? spalvA? metalA? junginiai taip pat uA?ima svarbiAi?? vietAi?? A?iandienos papuoA?alo dizaine. DaA?niausiai tautodailininkA? dirbiniuose naudojami sidabro ir A?alvario detaliA? deriniai (4 pav.). Senieji meistrai taupAi?? tuo metu didA?iulAi?? vertAi?? turintA? sidabrAi??, jo plokA?telAi??mis padengdami visAi?? ar dalA? A?alvario dirbinio, o A?iandien tai vienas iA? meninAi??s raiA?kos bAi??dA?.

cialis black capsules suhagra tablet side effects.

Ai??Ai??Ai??Ai?? Taip pat pastebimas ryA?kus siekis A?vairiomis techninAi??mis priemonAi??mis sukurti archajiA?ko, unikalaus, nepriklausanA?io konkreA?iam laikmeA?iui papuoA?alo A?vaizdA?. Tam pajungiama visa eilAi?? techniniA? priemoniA? ai??i?? gaminio pavirA?iaus sendinimas, grubios mechaninAi??s jungtys, natAi??ralus medA?iagos (tame tarpe ir metalo) pavirA?ius. BaltA? dirbiniuose akivaizdus atlikimo technikos ir meno raiA?kos priemoniA? ryA?ys, o A?iandienos amatininkai pasitelkia modernias technologines priemones archajiA?kumui sukurti.

purchase prednisone

1 IrA?Ai??nas, Marius. Antropomorfinis ir zoomorfinis motyvas baltA? papuoA?aluose. In: BaltA? menas / Sud. A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailAi??s akademijos leidykla, 2009, p. 106.

Ai??Ai??Ai??Ai?? 2 Ai?? health shop sildenafil. BaltiA?kojo ornamento beieA?kant: katalogas / sud. E.GriciuvienAi??, Vilnius, 1991, p. 65.