BirA?tono vasaros menA? akademija: auksinio raktelio paieA?kos

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS:Ai??Eleonora BaA?ytAi??
DATA: 2013-10

ai??zMes ieA?kome auksinio raktelio. Jei nerasime, tada rakinsime girgA?danA?iu surAi??dijusiuai???, ai??i?? tokA? palyginimAi?? iA?tarAi?? profesorius Vladimiras Prudnikovas savo studentams vienoje vokalo pamokA?, pirmAi?? kartAi?? Lietuvoje muzikams surengtuose vasaros meistriA?kumo kursuose BirA?tone. Ai??i frazAi?? ai??i?? tarsi visos BirA?tono vasaros menA? akademijos veiklos metafora.

ai??zMAi??gstame girtis garsiA? talentA? vardais, pasaulyje A?inomais lietuviA? muzikais, bet ar skiriame pakankamai pastangA? jiems uA?auginti?ai??? ai??i?? kartAi?? retoriA?kai paklausAi?? Lietuvos muzikA? sAi??jungos prezidentAi?? AudronAi?? A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??. Retorinis klausimas lyg ir nereikalauja atsakymo, taA?iau LMS prezidentAi?? nutarAi??, kad jauniems A?monAi??ms pagalbos, paskatos mokytis, tobulAi??ti niekada nebus per daug.

ModelA? nukopijavo be sAi??A?inAi??s grauA?aties

NetyA?ia patekusi A? Kronbergo (Vokietija) vasaros festivalA?, kuriame greta koncertA? rengiami ir muzikantA? meistriA?kumo kursai, A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? vAi??l paklausAi?? savAi??s: ai??zO kodAi??l to nAi??ra Lietuvoje?ai??? Retorinis klausimas, pakartosime, nereikalauja atsakymo, bet A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? nutarAi?? jA? surasti.

ai??zKronbergas ai??i?? prabangus miestas A?alia Frankfurto prie Maino, ai??i?? pasakoja A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??, ai??i?? jame gyvena daug bankininkA?. Miesto centre ai??i?? salAi?? didA?iuliais langais, visai panaA?i A? BirA?tono kurhauzAi??. Kronberge lankiausi tuomet, kai ten vyko violonA?elAi??s savaitAi??, kurioje dalyvavo ir visiems mums gerai paA?A?stamas vilnietis, dabar Vokietijoje gyvenantis violonA?elininkas Davidas Geringas. Pagal tenykA?tAi?? programAi?? rengiami meistriA?kumo kursai jauniems atlikAi??jams ir visA? dAi??stytojA? koncertai miesto bendruomenei, o pabaigoje ai??i?? kursA? dalyviA? koncertas: parodoma, ko jie A?ia iA?moko.

Beje, 67 metA? D.Ai??Geringas savo programa nuA?luostAi?? nosA? daug jaunesniems meistriA?kumo kursA? pedagogams: jis surengAi?? ne standartinA? reA?italA?, o pristatAi?? muzikos ir A?okio spektaklA? ai??zBach plusai???ai??i?? Johanno Sebastiano Bacho siuitas violonA?elei solo su japonA? balerinos Emi Hariyamos choreografinAi??mis improvizacijomis. Visi buvo apstulbAi??.

Man labai patiko atviros violonA?elAi??s pamokos, kurias galAi??jo lankyti bet kas, prieA? tai A?sigijAi??s bilietus. Ir tokiA? A?iAi??rovA? atsirado ne vienas. IA?ties A?domu stebAi??ti: jaunas A?mogus, regis, pagroja tobulai, o A?alia sAi??dintis maestro pasako tiek pastabA?, kad paaiA?kAi??ja ai??i?? dar reikia daug dirbti, kol instrumentas suskambAi??s, kol muzikantas perpras visas kAi??rinio subtilybes.

Kronbergo akademijos iA?takos ai??i?? Mstislavo RostropoviA?iaus A?steigti violonA?elAi??s kursai. Dabar akademijai vadovauja smuikininkas Gidonas Kremeris, A?ia tobulinasi ne tik violonA?elininkai, bet ir kiti stygininkai. Vasaros kursai iA?augo A? visus metus veikianA?iAi?? muzikos akademijAi??, Kronbergo festivalA?. GrA?A?au iA? Vokietijos apimta euforijos ir minties, kodAi??l to negalAi??tA? bAi??ti Lietuvoje. O A?ia ateina iA? JAV atvykAi??s pianistas Gabrielius Alekna stoti A? Lietuvos muzikA? sAi??jungAi??. Papasakoju susiA?avAi??jusi, kAi?? maA?iau, ir jis nedvejodamas sako: ai??zDarom!ai???

PrisipaA?insiu: nukopijavau visAi?? Kronbergo akademijos programAi?? ir A?A? projektAi?? pateikiau svarstytiai???, ai??i?? sako A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??.

JaunA?jA? muzikA? vasaros kursA? idAi??jai pritarAi?? ne tik Lietuvos muzikA? sAi??junga, bet ir Vytauto DidA?iojo universitetas bei BirA?tono savivaldybAi??. Apie pastarAi??jAi?? ai??i?? atskira kalba.

MerAi??s A?odA?iai ai??i?? kaip balzamas ant A?aizdos

Su idAi??ja rengti jaunA?jA? muzikA? vasaros meistriA?kumo kursus A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? apvaA?iavo kone visAi?? LietuvAi??. NeminAi??sime, kur ji lankAi??si ir kurios savivaldybAi??s pasiuntAi?? A?alin. Geriau prisiminti tuos, kuriuos idAi??ja sudomino, pavyzdA?iui, Druskininkus, nors A?ia jau A?sitvirtinAi??s Lietuvos muzikA? rAi??mimo fondas, rengiantis festivalA? ai??zDruskininkA? vasara su M.Ai??K.Ai??A?iurlioniuai???, mokslinAi?? konferencijAi?? ir smuikininkA? meistriA?kumo kursus. NiA?a tarsi uA?imta, bet vietos visiems uA?tektA?… TaA?iau kai A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? savo vizijAi?? iA?dAi??stAi?? BirA?tono savivaldybAi??s merei Nijolei DirginA?ienei, A?i iA?tarAi??: ai??zMums jAi??sA? reikia.ai???

Bet kokio renginio organizatoriui tokie A?odA?iai, sutikime, kaip balzamas ant A?aizdos. Be to, A?ia yra reikiama infrastruktAi??ra ai??i?? Kurhauzas, MenA? mokykla, KultAi??ros centras. O kur dar gamtos groA?is ir, svarbiausia, A?ionykA?A?iA? A?moniA? supratingumas ir geranoriA?kumas. IdAi??ja priimti daugelyje A?aliA? populiarius kursus ir taip uA?pildyti Lietuvos kultAi??rinio gyvenimo ir neformaliosios edukacinAi??s sistemos spragAi?? patiko ne tik savivaldybAi??s, bet ir A?io miesto kultAi??ros A?staigA? atstovams ai??i?? MenA? mokyklos direktorei Laimutei RaugeviA?ienei, KultAi??ros centro vadovui Zigmui Vileikiui. Taigi visi organizatoriai sukirto rankas ir pasiraA?Ai?? bendradarbiavimo sutartA?.

Per kliAi??tis A? sAi??kmAi??

TeisybAi??s dAi??lei reikAi??tA? pasakyti, kad pirmasis blynas iA? pradA?iA? svilo. Informacija apie BirA?tono vasaros menA? akademijAi?? vAi??lavo, tA?, kuriuos ji domintA?, laiku nepasiekAi??. TaA?iau viskas baigAi??si sAi??kmingai.

Lietuvos muzikA? sAi??jungos, BirA?tono savivaldybAi??s ir Vytauto DidA?iojo universiteto bendradarbiavimo pirmAi??ja kregA?de tapo violonA?elininko ir dirigento D.Ai??Geringo ir Lietuvos kamerinio orkestro bei talentingos keturiolikmetAi??s violonA?elininkAi??s iA? Maskvos Dali Gucerijevos koncertas geguA?Ai??s 25 d. BirA?tono kultAi??ros centre. Liepos 29 d. ai??i?? rugpjAi??A?io 4 d. A?gyvendinta pirmoji edukacinAi?? meistriA?kumo programa ai??zBirA?tono vasaros menA? akademijaai???.

ai??zLietuvos jaunieji muzikai turi turAi??ti galimybAi?? vasarAi?? tobulintis savo A?alyje, o muzikai iA? uA?sienio gali atrasti LietuvAi?? ir galbAi??t tAi??sti A?ia, Lietuvos aukA?tosiose menA? mokyklose, studijas ne tik vasarAi??ai???, ai??i?? pareiA?kAi?? BirA?tono vasaros menA? akademijos steigAi??jai.

Iniciatyvos Ai??mAi??si tarptautinA? pripaA?inimAi?? pelnAi?? atlikAi??jai ir pedagogai: Vladimiras Prudnikovas (bosas, Lietuva), Gabrielius Alekna (fortepijonas, JAV), Caroline Stinson (violonA?elAi??, JAV), NijolAi?? RalytAi?? (fortepijonas, Lietuva). Vyko ne tik atviros pamokos, bet ir vakariniai koncertai BirA?tono gyventojams ir sveA?iams, kuriuose pasirodAi?? kursA? pedagogai ir dalyviai. KompozitorAi?? A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? parengAi?? Giuseppe Verdi ir Richardo Wagnerio 200-osioms gimimo metinAi??ms skirtAi?? paskaitA? ciklAi?? ir videoklubo programAi??.

Ai??sigijo savo fortepijonAi??

Nedaugelyje maA?esniA? Lietuvos miestA? rasi padorA? fortepijonAi??, kuriuo galAi??tA? skambinti geras pianistas. O BirA?tone tokiA? buvo net trys! Mat visi renginio organizatoriai vieningai sutarAi??: bAi??tina lygiuotis A? aukA?A?iausio tarptautinio lygio kursus ir festivalius. Instrumentai A? kurortAi?? buvo atveA?ti iA? Vytauto DidA?iojo universiteto Muzikos akademijos, jA? kelionei iA? Kauno A? BirA?tonAi?? vadovavo pianistas Motiejus Bazaras.

TaA?iau BirA?tono vadovai nesitenkino tuo, kad geri instrumentai kurorte stovAi??tA? tik savaitAi??. Juk ateityje numatomi renginiai taip pat sies aukA?A?iausio lygio profesinius mokymus su meno populiarinimu ir sklaida, koncertA? sezonais BirA?tone ir jo apylinkAi??se visus metus. PuoselAi??jama viltis, kad BirA?tono vasaros menA? akademijos programa bendrai veiklai galAi??tA? sutelkti visas Lietuvos aukA?tAi??sias menA? mokyklas, skatinti kartA? bendradarbiavimAi?? ir dalijimAi??si patirtimi, kviesti pedagogus ir dalyvius ne tik iA? Lietuvos, bet ir iA? uA?sienio. Tad jau nuo A?io rudens BirA?tono kurhauze stovAi??s ai??zYamahaai???, kuriai A?sigyti lAi??A?A? skyrAi?? miestas.

Durys atviros visiems

Pirmojoje akademijos sesijoje A?gAi??dA?ius tobulino apie 30 studentA? ai??i?? vokalistA?, pianistA? ir violonA?elininkA? nuo muzikos mokyklA? moksleiviA? iki jau scenos patirtA? turinA?iA? atlikAi??jA?. Ai??alia lietuviA? ai??i?? ir trylikametAi?? amerikietAi?? Madison Howard, svajojanti apie violonA?elininkAi??s karjerAi??.

Akademijos atidaryme dalyvavAi??s Lietuvos nacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos laureatas dirigentas Modestas PitrAi??nas dA?iaugAi??si: ai??zBirA?tono vasaros menA? akademija ai??i?? puiki iniciatyva, dAi??l kurios Lietuvos kultAi??rinis gyvenimas A?gijo naujAi?? geografinAi?? kryptA?. Ai??is projektas yra didelis laimAi??jimas, tam tikras vaisius, kuris bus subrandintas ir jo rezultatus pajausime po 10ai??i??20 metA?. Tikiu, kad pratybos, profesionalA? pamokos jauniesiems muzikams padAi??s subrAi??sti, A?gyti naudingos patirties ir jie atsiskleis, praA?ys po keleriA? metA?.ai???

BirA?tono kultAi??ros centre, Kurhauze, MenA? mokykloje savaitAi?? vykusias atviras pamokas galAi??jo stebAi??ti ir vadinamieji pasyvieji kursA? dalyviai ai??i?? muzikos mokytojai, dAi??stytojai ar A?iaip melomanai, norintys suA?inoti, kaip lavAi??ja dainininkA? balsai, kaip ugdomi muzikantai, kokiA? pastabA? jiems duoda mokytojai. Gaila, kad A?A?kart puikia proga iA?plAi??sti akiratA? pasinaudojo tik keletas entuziastA?, nors durys buvo atviros visiems.

NuobodA?iauti BirA?tone nebuvo kada. Be pratybA?, buvo rengiami koncertai, repeticijos, paskaitos ir diskusijos. A.Ai??A?igaitytAi??s-NekroA?ienAi??s paskaitA? apie kompozitoriA? R.Ai??Wagnerio ir G.Ai??Verdi kAi??rybAi?? klausAi??si ne tik kursA? dalyviai, bet ir A? KurhauzAi?? uA?klydAi?? poilsiautojai. ai??zDidA?iA?jA? meistrA? kAi??rybaai???, ai??zVioleta UrmanaviA?iAi??tAi??-Urmana: nuo G.Ai??Verdi iki R.Ai??Wagnerio, nuo mecosoprano iki sopranoai???, ai??zG.Ai??Verdi: italiA?kai ar lietuviA?kai?ai???, ai??zTetralogija ai??zNibelungo A?iedasai???. Almas Ai??vilpa ai??i?? R.Ai??Wagnerio atlikAi??jas Vokietijoje, Austrijoje, Ai??veicarijoje ir Lietuvojeai???, ai??zR.Ai??Wagnerio ai??zParsifalisai??? ai??i?? sukAi??rimo prielaidos ir interpretacijA? kontrastaiai??? ai??i?? tokios temos gvildentos paskaitose klausantis muzikos ir stebint geriausiA? pasaulio teatrA?, Bairoito festivalio spektakliA? iA?traukas.

Studentai jaudinosi, bet liko patenkinti

VienAi?? rytAi?? pusryA?iaudama ai??zTulpAi??sai??? sanatorijos valgykloje, savaitei tapusioje BirA?tono vasaros menA? akademijos nariA? maitintoja, stebiu tikriausiAi?? dramAi??. ai??zNe, negaliu, ai??i?? lAi??kA?tAi?? su garuojanA?iu varA?kAi??s apkepu atstumia jaunutAi?? mergina. ai??i?? Turiu eiti pas GabrieliA? su Chopinu. O JAi??zau, kaip bijau.ai??? Ji dar bando knebinAi??ti apkepAi??, bet staiga griebia natA? aplankAi?? ir iA?bAi??ga. ai??zTulpAi??sai??? virAi??jus galAi??tume paguosti: jei ko nors nesuvalgydavome, tai tikrai ne todAi??l, kad bAi??davo neskanu.

ai??zKas per siaubas tas Gabrielius, jei mergina net kAi??snio negali praryti?ai??? ai??i?? klausiu savAi??s ir nutariu A?sitikinti pati. Pamokos atviros, jas stebAi??ti gali bet kas, net moteris iA? gatvAi??s, tad A?slenku A? Kurhauzo salAi??, kur vyksta fortepijono pamokos, ir A?sitaisau kamputyje.

cialis black 800mg information

Skambina ne ta be pusryA?iA? likusi baikA?tuolAi??, taA?iau manau, kad ir su ja pamoka bus panaA?i. Gabrielius, t. y. vienas akademijos dAi??stytojA? G.Ai??Alekna, iA?klausAi??s pianistAi??s, kelias minutes pamAi??sto, po to sako pastabas. Kartojamas kAi??rinio epizodas, mokinAi?? pagiriama, grojamas kitas epizodas, vAi??l komentaras. DAi??stytojas per pirA?tus nedauA?o, balso nekelia, nevykAi??le ir netikA?a nevadina. KodAi??l ta mergina taip nervinosi?

Tik vAi??liau supratau, kokA? atsakomybAi??s jausmAi?? iA?siugdAi?? meno mokyklA? moksleiviai. Ta pianistAi??, vos septyniolikos sulaukusi Vilniaus M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos moksleivAi?? KamilAi?? ZaveckaitAi??, jau pasibaigus akademijos sesijai dalijosi A?spAi??dA?iais: ai??zVasaros kursuose esu pirmAi?? kartAi??. Per atostogas, kai nereikia mokytis matematikos, lietuviA? kalbos, gali tik groti. TikAi??jausi A?ia kAi?? nors suA?inoti, labai dA?iaugiuosi A.Ai??A?igaitytAi??s paskaitomis, G.Ai??Aleknos pamokomis ai??i?? jos labai padAi??jo dirbant su naujais kAi??riniais.

G.Ai??Alekna labai logiA?kai mAi??sto, viskAi?? mato kiaurai, pastebi natose tai, ko aA? nesugebu A?A?iAi??rAi??ti. Jis ai??znugrotAi??ai??? kAi??rinA? gali paversti nauju. Puikus dAi??stytojas, labai dA?iaugiuosi. Jis atvaA?iuoja ir A? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio mokyklAi??. Kai tik atvyksta, iA?kart lekiu A? jo pamokas. Ar kitAi??met rekomenduosiu draugams vykti A? BirA?tono akademijAi??? Taip, bet tik po to, kai pati bAi??siu priimta.ai???

Kita akademijos dalyvAi?? ai??i?? 21 metA? AuA?rinAi?? GarsonaitAi??, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorAi??s BirutAi??s VainiAi??naitAi??s studentAi??. ai??zRuoA?iuosi konkursui, turiu parengti didelAi?? programAi??, ai??i?? sakAi?? AuA?rinAi??. ai??i?? Kadangi konkursas labai svarbus, o vasarAi?? specialybAi??s pamokA? nebAi??na, pamaniau, kad bAi??tA? labai naudinga pasitobulinti A?ioje akademijoje. Tokie kursai reikalingi: tai ir patirtis, ir bendravimas, ir paA?intis su kitA? specialybiA? atstovais. Pagrojau nemaA?ai kAi??riniA?, kuriuos buvau nutarusi A?traukti A? savo repertuarAi?? ir kuriA? mano dAi??stytoja B.Ai??VainiAi??naitAi?? dar negirdAi??jo.

Be to, suA?inojau naujA? dalykA? apie rankA? technikAi??, kitkAi??. Dirbti buvo A?domu. G.Ai??Alekna dar jaunas dAi??stytojas, bet turi daug A?iniA?, jas puikiai moka perteikti. Jis neskuba, gerai apgalvoja pastabas ir tada jas pasako. Mano profesorAi?? turi labai daug patirties ir dirba itin detaliai. Ai??is dAi??stytojas A?iek tiek abstraktesnis, be to, neturAi??jome labai daug laiko, o norAi??josi kuo daugiau aprAi??pti, kuo daugiau kAi??riniA? pasiA?iAi??rAi??ti. Savo draugams patarsiu kitais metais vykti A? akademijAi??: praleisti dalA? vasaros tarp kolegA?, dirbant su dAi??stytojais ai??i?? labai naudinga.ai???

MokAi??si ir dAi??stytojas

VienAi?? popietAi?? Kurhauzo salAi??je, kurioje A?sikAi??rAi?? akademijos A?tabas su iA? Vilniaus atsiveA?tais kompiuteriais, muzikos leidiniais, kompaktinAi??mis plokA?telAi??mis ir net kavos aparatu, ant minkA?tasuolio pavyko pasodinti GabrieliA? AleknAi?? ai??i?? BirA?tono vasaros menA? akademijos fortepijono dAi??stytojAi??. Jis, baigAi??s Juilliardo mokyklAi??, gavAi??s A?ios mokyklos menA? daktaro laipsnA?, gyvena ir dirba JungtinAi??se Amerikos Valstijose. Kaip atsidAi??rAi?? BirA?tono projekte?

ai??i?? AtsidAi??riau A?ia per laimingAi?? sutapimAi??. A?inojau, kad tokiA? vasaros kursA?, kokie populiarAi??s VakarA? Europoje ir Amerikoje, bent jau tAi??stiniA?, Lietuvoje nAi??ra. Maniau, kad tai labai geras potencialas. Bet viena yra turAi??ti idAi??jAi??, kas kita ai??i?? jAi?? A?gyvendinti. Beveik prieA? metus pasitaikAi?? proga pabendrauti su Lietuvos muzikA? sAi??jungos prezidente A.Ai??A?igaityte-NekroA?iene, ir ji iA?kAi??lAi?? tokiAi?? pat mintA?, kuri kilo po vieA?nagAi??s Kronbergo violonA?elAi??s festivalyje. Ji norAi??jo pasitarti su manimi, ar verta pradAi??ti kAi?? nors daryti. AA? tam pritariau. Prie jos entuziazmo prisidAi??jau savo patirtimi, nes man, kaip ir daugeliui jaunA? muzikA?, teko daug vaA?inAi??ti po A?vairius festivalius, kursus, meistriA?kumo mokyklas.

ai??i?? Ar pats esate dAi??stAi??s vasaros kursuose?

ai??i?? A?ia mano debiutas, perAi??jimas A? naujAi?? etapAi??, nes dar prieA? dvejus trejus metus pats vaA?inAi??davau A? kursus kaip studentas. TodAi??l man ir garbAi??, ir atsakomybAi??, ir keistokas jausmas, kad esu kitoje fortepijono pusAi??je, kad mano kitoks amplua.

ai??i?? Bet pedagoginis darbas Jums nesvetimas?

ai??i?? Taip, bet niekada dar neteko dirbti taip intensyviai, turAi??ti tiek mokiniA? vienu metu. A?ia surinkome optimalA? skaiA?iA?, koks, mano manymu, bAi??tA? geriausias savaitei darbo, kiek galAi??A?iau aprAi??pti. Su aA?tuoniais studentais dirbau tris kartus per savaitAi??. Taip intensyviai dar neteko dirbti, juolab kad teko pagroti ir du reA?italius ai??i?? vienAi?? solo, kitAi?? su violonA?elininke C.Ai??Stinson.

ai??i?? Koks rezultatas? Ar studentai priAi??mAi?? JAi??sA? pastabas? PatobulAi??jo?

ai??i?? MAi??sA? srityje kalbAi??ti apie rezultatAi?? reikia atsargiai, nes tai ilgalaikis procesas, daugybAi?? metA? trunkantis ir niekada nesibaigiantis mokymasis, tobulAi??jimas. Laukiu baigiamA?jA? koncertA?, kuriuose pasirodys visi mAi??sA? studentai. Koncertai vainikuos bendro darbo savaitAi?? ir visus kursus. TaA?iau studentA? lygiu, pasiruoA?imu, imlumu esu labai patenkintas. Jie labai graA?iai atstovauja svarbiausioms Lietuvos muzikos mokykloms. Susirinko labai graA?us bAi??rys jaunA? pianistA?. Kadangi pats dar nesu patyrAi??s pedagogas, man taip pat teko kai ko iA?mokti iA? to repertuaro, kurA? atsiveA?Ai?? studentai.

ai??i?? Kokie Jums buvo didA?iausi iA?A?Ai??kiai, sunkumai?

ai??i?? Man, kaip jaunam dAi??stytojui, sunkumas yra nuspAi??jamas. Lengviau dAi??styti repertuarAi??, kurA? pats esu grojAi??s, tuos kAi??rinius, A? kuriuos esu labiau gilinAi??sis. Sunkiausia dAi??styti standartinio, populiariojo repertuaro kAi??rinius, kuriA? nesu grojAi??s.

DAi??stydamas pats mokaisi. Visada ieA?kai tinkamiausios formos iA?reikA?ti mintis ir paaiA?kinti studentui kryptis, parodyti interpretacinius pasirinkimus. Stengiuosi praktiA?kai iA?mokti komunikacinio lengvumo, kuris bAi??dingas geriausiems pedagogams.

ai??i?? JAi??s jau daug metA? gyvenate JAV, su kolegomis, studentais, pedagogais bendraujate angliA?kai. Ar perteikti savo pastabas ir A?inias lietuviA?kai nAi??ra keblumA?? Ar mintyse jA? neverA?iate iA? anglA? kalbos A? lietuviA??..

Viagra Sublingual buy

ai??i?? Nemanau, kad praradau gebAi??jimAi?? kalbAi??ti lietuviA?kai. DidA?iAi??jAi?? dalA? muzikos studijA? esu baigAi??s Lietuvoje, terminologijAi?? A?inau. TaA?iau bAi??na angliA?kA? posakiA?, fraziA?, kurioms sunku rasti tikslA? lietuviA?kAi?? atitikmenA?, tuomet vartoju angliA?kAi??. PavyzdA?iui, angliA?kai kalbant apie muzikos charakterA? daA?nai vartojamas apibAi??dinimas violent (liet. smarkus, Ai??mus, siautAi??jantis) ai??i?? tai labai stiprus A?odis, galintis reikA?ti net prievartAi??. Kai reikia apibAi??dinti kulminacijAi?? arba labai radikaliAi?? moduliacijAi??, lietuviA? kalboje nerandu atitikmens angliA?kam terminui. Audringai, siautulingai, paA?Ai??lusiai ai??i?? panaA?u, bet per A?velnu.

ai??i?? Ar esate grieA?tas dAi??stytojas?

ai??i?? AA? visur siekiu balanso. Labai svarbu pozityviai vertinti studento pastangas, jauA?iu, kad tai vienas esminiA? bet kokio dAi??stymo principA?. Ir kartu keliu labai konkreA?ius uA?davinius, stengiuosi iA?gryninti reikalavimus, iA? daugybAi??s variantA? atrinkti tai, kas svarbiausia, neapkrauti studento, kad jis galAi??tA? susikoncentruoti.

Stengiuosi, kad visos pastabos turAi??tA? ryA?A? viena su kita, atsirastA? pamokos tema, ir visAi?? laikAi?? pabrAi??A?ti, kas yra gera. Antraip tai, kas nelabai gera, tarsi pasimeta, nelabai aiA?ku, nuo ko atsispirti. O geriausia atsispirti turbAi??t nuo to, kas studento darbe geriausia, kad jam bAi??tA? aiA?ku, kAi?? galima tobulinti.

ai??i?? Ar studentai pakankamai imlAi??s?

septra and jock itch.

ai??i?? Studentai geri, imlAi??s, bet kiekvienas A?mogus skirtingas. Vieni tai, ko praA?ai, padaro tuoj pat, per pamokAi??, gali labai maloniai nustebinti. Bet ne visada tai A?sitvirtina ir iA?silaiko.

Kiti gali pasirodyti lAi??tesni, jiems iA? karto nepavyksta pakeisti A?prasto grojimo, bet paskui nuosekliai dirbdami pasiekia pageidaujamo rezultato ir nueina dar toliau.

Studentai turi gerAi?? mokyklAi??. Jeigu aA? teisingai suformuluoju pastabAi??, jei pateikiu tinkamAi??, efektyvA? sprendimAi??, laukiu, kad jie reaguotA?, praktiA?kai parodytA?, kad suprato, kad tai girdAi??tA?si.

ai??i?? MuzikantA? vasaros kursai Lietuvoje surengti pirmAi?? kartAi??. Kaip A?inome, pirmas blynas kartais bAi??na prisvilAi??s. Ar kas nors prisvilo?

ai??i?? Kadangi tvirtai planuojame menA? akademijos veiklAi?? tAi??sti ir kitais metais, stengiamAi??s pastebAi??ti klaidas ir iA? jA? mokytis. Ai??A?kart suvAi??linome informacijAi?? ir reklamAi??. KitAi??met tai taisysime.

Be to, labai norAi??tume paraginti ne tik mokinius, bet ir muzikos mokyklA? pedagogus atvykti A? BirA?tonAi??, apsilankyti pamokose, gauti patirties. Juk visos pamokos atviros.

Beje, pedagogus kvietAi??me, taA?iau atsiliepAi?? tik vienas kitas. Suprantu juos: pirmas renginys, mes patys neA?inojome, kaip pavyks, ko iA? jo tikAi??tis. Kiti galbAi??t laukia, kol renginys A?rodys savo privalumus ir naudAi??. TodAi??l labai dAi??koju visiems, kurie pasitikAi??jo mAi??sA? kursais ir patys pasiryA?o juos iA?bandyti, ai??i?? tiek dalyviams, tiek laisviesiems klausytojams, tiek BirA?tono savivaldybei, MenA? mokyklai ir KultAi??ros centrui. BirA?tonui tokia vasaros menA? akademija taip pat naujiena, tad aA?iAi?? miesto vadovams ir organizacijoms, kad nepabAi??go, leido naudotis savo kultAi??rine infrastruktAi??ra.

Kiek girdA?iu, jiems A?is renginys patinka ir jie ketina toliau bendradarbiauti. Puiki A?inia, kad BirA?tono savivaldybAi?? Kurhauzui nupirko koncertinA? fortepijonAi??, taigi kitais metais sAi??lygos bus dar geresnAi??s.

ai??i?? Dviem savo studentAi??ms pianistAi??ms davAi??te uA?duotA? dar ir akompanuoti violonA?elininkams? Ar neiA?Ai??jo taip, kad nei vilkas sotus, nei avis sveika?

ai??i?? Esu pratAi??s prie amerikietiA?kos sistemos, kai studentai tokiuose kursuose akompanuoja. Bet jei jie neturi akompanavimo ai??i?? A?iuo atveju violonA?elei ai??i?? patirties, nemoka repertuaro, jiems tai tikrai labai didelis krAi??vis. Ai??ito neA?vertinau.

Man labai gaila, kad tos pianistAi??s turAi??jo kur kas maA?iau galimybiA? patobulinti savAi??jA? fortepijono repertuarAi??, nes trAi??ko laiko. Kitais metais pianistus pasaugoA?iau nuo papildomo darbo.

DAi??stytoja iA? JAV braukAi?? aA?aras

ViolonA?elininkA? grupAi?? BirA?tono vasaros menA? akademijoje buvo margiausia ai??i?? A?ia tobulinosi ir labai jauni, ir vyresni dalyviai, vaikinai ir merginos, lietuviai ir uA?sienieA?iai. Pamokas vedAi?? vieA?nia iA? JAV CarolineAi??Stinson, Klivlando instituto, Kelno aukA?tosios muzikos mokyklos, Juilliardo mokyklos auklAi??tinAi??. Jas nuolat stebAi??jo viena geriausiA? Lietuvos violonA?elAi??s pedagogiA? RamutAi?? KalnAi??naitAi??, atlydAi??jusi A? BirA?tonAi?? bAi??relA? savo mokiniA?.

Pasinaudodama BirA?tono vasaros menA? akademijos demokratiA?kumu ir tuo, kad, skirtingai nei Kronberge, uA? tai dar nereikia mokAi??ti, uA?suku A? pamokAi??, atvirAi??, kaip minAi??jau, ir moteriai iA? gatvAi??s.

C.Ai??Stinson atidA?iai iA?klauso mokinio, A?velniai pasako pastabas, pati ima savo violonA?elAi?? ir rodo, kaip, jos nuomone, reikAi??tA? pagroti vienAi?? ar kitAi?? kAi??rinio fragmentAi??. BirA?tono menA? mokyklos klasAi??je tvyro nuostabiai gera atmosfera. Ar po to reikia stebAi??tis, kad visi C. Stinson mokiniai per baigiamAi??jA? koncertAi?? Kurhauze parengAi?? dAi??stytojai staigmenAi?? ai??i?? ekspromtu surepetavo ir A?aismingai pagrieA?Ai?? kompozitoriaus Aleksandro GreA?ianinovo pjesAi?? ai??zLinksmuolisai???.

DAi??stytoja braukAi?? aA?arAi?? kartu su savo mama, atvykusia A? LietuvAi?? iA? Kanados, kur gyvena ranA?oje ir su vyru augina A?irgus. Beje, C.Ai??Stinson mama BirA?tone atsidavAi?? savo pomAi??giui stebAi??ti paukA?A?ius, aplankAi?? miesto muziejA?, nors A?is ir nelabai kAi?? galAi??jo jai pasiAi??lyti anglA? kalba. Pasibaigus kursams jos abi atsidavAi?? moteriA?kai aistrai apsipirkti ir, jei Lietuvoje gautas honoraras bAi??tA? leidAi??s, bAi??tA? iA?pirkusios visAi?? lietuviA?ko lino gaminiA? parduotuvAi?? BirA?tono centre. TaA?iau teko pasitenkinti keliais drabuA?iais, kuriuos ir vilkAi??jo per baigiamAi??jA? vasaros menA? akademijos koncertAi?? Kurhauze.

ViolonA?elAi??s pamokas lankAi?? Vokietijoje studijuojanti muzikantAi?? Laura BarkauskaitAi??. Ji apie BirA?tono akademijAi?? suA?inojo iA? taip pat Vokietijoje gyvenanA?ios tetos mokytojos, kuri apie akademijAi?? perskaitAi?? viename lietuviA?kA? interneto portalA?.

ai??zTeta ir pasiAi??lAi?? pasidomAi??ti, juolab kad liepos viduryje baigiasi mokslai Diuseldorfo Roberto Schumanno aukA?tojoje muzikos mokykloje, kurioje dabar studijuoju, ir rugpjAi??tA? ketinau praleisti Lietuvoje, ai??i?? sakAi?? L.Ai??BarkauskaitAi??. ai??i?? NorAi??dama, kad A?ionykA?A?iai A?monAi??s manAi??s nepamirA?tA?, nutariau dalyvauti kursuose, parodyti, kad ir aA? Lietuvos nepamirA?au. Baigusi studijas greiA?iausiai A?ia grA?A?iu. Be to, vasarAi??, turiu prisipaA?inti, A?iek tiek apsileidA?iu, kyla pagunda maA?iau groti. O kursai kaip tik neleidA?ia tokiam poA?iAi??riui nugalAi??ti.

Sudomino ir dAi??stytoja C.Ai??Stinson ai??i?? skaiA?iau jos biografijAi??, nutariau, kad ji turAi??tA? bAi??ti A?domus A?mogus. Ji yra studijavusi pas kelis profesorius, kuriA? vienAi?? ir aA? paA?A?stu. Taigi buvo A?domu suA?inoti, kaip ji dirba su mokiniais. Visada esu atvira naujovAi??ms, pamokoms, dAi??stytojams, nes kiekvienas pasako kAi?? nors nauja. Tai skatina tobulAi??ti, mokytis. Muzikantui tai bAi??tina ai??i?? jei visAi??laik darai tAi?? patA?, atsibosta ir tau, ir klausytojui.

IA? dAi??stytojos suA?inojau kelis profesinius dalykus, kurie man buvo naujiena. PavyzdA?iui, kai muzikuojame su fortepijonu ir grojame iA? esmAi??s tAi?? patA?, aA? pirmiausia turiu iA?girsti fortepijonAi?? ir labai greitai prisidAi??ti. SalAi??je sAi??dintis klausytojas mano, kad grojame kartu, o iA?ties fortepijonas groja pirmas, violonA?elAi?? ai??i?? iA? paskos. Man tai buvo naujiena.

viagra phizer.

DAi??stytoja ai??i?? labai A?iltas A?mogus. Esu patenkinta, kad esu A?ia. UA?kliuvo tik tai, kad iA?ankstiniuose praneA?imuose buvo paraA?yta, jog gausime keturias pamokas, o gauname, deja, tik tris.

Antra, akompaniatorAi??s nelabai pasiruoA?usios kursams, daugiausia skaito iA? lapo ir tai truputA? vargina. Nelabai galime susigroti, nes jos tiesiog nepasirengusios. Ateityje kursA? rengAi??jai galAi??tA? pakviesti kurios nors muzikos mokyklos violonA?elAi??s klasAi??s akompaniatoriA? ai??i?? jis jau bAi??tA? grojAi??s pagrindinA? violonA?elAi??s repertuarAi??, nereikAi??tA? nieko naujo mokytis ir visiems bAi??tA? paprasA?iau.ai???

ViolonA?elininkAi?? GabrielAi?? DikA?iAi??tAi??, dar besimokanti NacionalinAi??je M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykloje, BirA?tone atsidAi??rAi?? paraginta savo mokytojos R.Ai??KalnAi??naitAi??s. ai??zPrimygtinai rekomendavoai???, ai??i?? A?ypsojosi GabrielAi??. Ir nesigailAi??jo ai??i?? iA? dAi??stytojos C.Ai??Stinson ji gavo vertingA? pastabA?.

Tie, kurie neatvyko, ai??i?? praA?ovAi??, vienu balsu tvirtino GabrielAi?? ir Laura.

V.Ai??Prudnikovas per komplimentus liko alkanas

ai??zPrrrrai???, ai??zTprruuuai???, ai??zRiiiiai???, ai??zRiooooai??? ai??i?? tokius garsus rytais visAi?? savaitAi?? girdAi??jo birA?tonieA?iai, gyvenantys A?alia KultAi??ros centro, bet protestA? nereiA?kAi?? ai??i?? juk A?ia vokalo pamokas su BirA?tono vasaros akademijos studentais rengAi?? Vladimiras Prudnikovas ir NijolAi?? RalytAi??. O vokalistams pirmiausia reikia A?sidainuoti, kad balsas pradAi??tA? skambAi??ti…

UA?tat po A?sidainavimo pratimA? prasidAi??davo tikras koncertas ir spektaklis, kurA? galAi??jo stebAi??ti kiekvienas atvirA? pamokA? lankytojas.

PirmAi?? kartAi?? A?A?engusi A? klasAi?? sustingau: N.Ai??RalytAi??s pirA?tai laksto klaviatAi??ra, skamba ispaniA?ka melodija, dainininkAi?? mAi??gina jAi?? atkartoti, o A?alia V.Ai??Prudnikovas tiesiog A?oka flamenkAi??, bandydamas parodyti, kokio temperamento reikia A?iai dainai…

Tai ai??i?? ne spektaklis gausiai susirinkusiems A?iAi??rovams, tai ai??i?? maestro vokalo pamoka. Jis visada neriasi iA? kailio, kad jo auklAi??tiniai pajustA? stiliA?, pastebAi??tA? niuansus, kAi?? jau kalbAi??ti apie balso valdymAi??. Ar ne todAi??l studentai pas jA? verA?te verA?iasi?

V.Ai??Prudnikovas, kaip ir kiti dAi??stytojai, turAi??jo surengti koncertAi?? ai??i?? toks jau BirA?tono vasaros akademijos reikalavimas. Bet… uA?kimo. Buvau liudininkAi??, kaip iA?sisuko iA? padAi??ties ai??i?? ekspromtu parengAi?? programAi??, kuriAi?? atliko BirA?tono akademijos studentai. Kurhauzo salAi?? buvo pilnutAi??lAi?? ai??i?? publika susirinko pasiklausyti V.Ai??Prudnikovo. Jis, kiek galAi??jo, dainavo, bet iA? esmAi??s tai buvo studentA? koncertas. Ir kAi??? KitAi?? dienAi?? V.Ai??Prudnikovas guodAi??si: ai??zNegalAi??jau papusryA?iauti ai??i?? vis Ai??jo ir Ai??jo A?monAi??s, gyrAi?? koncertAi??, stebAi??josi, kokiA? puikiA? balsA? vokalistus ugdau.ai???

TurbAi??t neatsitiktinai ir pirmoji BirA?tono vasaros menA? akademijos sesija baigAi??si simboliA?kai ai??i?? Vidmanto Bartulio ai??zHimnu muzikaiai???, kurA? atliko vokalistai. Dauguma jA? ai??i?? V.Ai??Prudnikovo studentai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Vytauto DidA?iojo universitete, tad A?domiau buvo pakalbinti dalyvAi?? ai??ziA? A?aliesai??? LaimAi?? A?eslauskaitAi??, dar prieA? penkerius metus vokalo studijas baigusiAi?? KlaipAi??dos universiteto MenA? fakultete, A?iuo metu dainuojanA?iAi?? PanevAi??A?io muzikiniame teatre. Paklausta, su kokiais lAi??kesA?iais vyko A? BirA?tonAi??, L.Ai??A?eslauskaitAi?? sakAi??: ai??zJauA?iau A?iokA? tokA? atotrAi??kA? nuo mokslA?, tad norAi??jau pasimokyti ir patobulAi??ti, tarsi grA?A?ti A? studijA? laikus, pajusti reA?imAi??. DA?iaugiuosi, kad tai pavyko. Po V.Ai??Prudnikovo trenaA?o balsas tapo stabilesnis, mokytojas uA?vedAi?? mane ant kelio, toliau galAi??siu juo eiti savarankiA?kai. MaA?a to, papildA?iau savo repertuarAi?? ai??i?? parengiau Leo Delibesai??i??o IspaniA?kAi?? dainAi??, jos premjera nuskambAi??jo per vasaros akademijos auklAi??tiniA? baigiamAi??jA? koncertAi??. Be to, uA?simezgAi?? daug paA?inA?iA?.ai???

PanaA?u, kad nusivylusiA? BirA?tono vasaros menA? akademija rasti nepavyktA?…

SavaitAi??s per maA?ai

Po baigiamojo akademijos studentA? koncerto pilnutAi??lAi??je Kurhauzo salAi??je, kAi?? A?ia slAi??pti, kilo A?ampano taurAi??s. Iniciatoriams iA?ties pasisekAi??, kad projekto partneriais tapo BirA?tono savivaldybAi??. BirA?tonieA?iai visai savaitei atidavAi?? Kurhauzo raktus, MenA? mokyklos mokytojai netgi nutraukAi?? atostogas, kad galAi??tA? padAi??ti studentams (pavyzdA?iui, uA?rakinti klasAi??, kurioje jauni iA?siblaA?kAi??liai paliko tAi??kstanA?iA? doleriA? vertAi??s violonA?elAi??). Miesto vadovAi?? N.Ai??DirginA?ienAi?? ne tik dalyvavo visuose akademijos dalyviA? koncertuose, bet ir kursA? pabaigoje padovanojo jiems iA?kyla laiveliu po NemunAi??.

purchase dapoxetine

Tad neatsitiktinai BirA?tono vasaros menA? akademijos uA?darymo vakare Lietuvos muzikA? sAi??jungos prezidentAi?? A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? dAi??kojo BirA?tono savivaldybAi??s merei N.Ai??DirginA?ienei, MenA? mokyklos direktorei L.Ai??RaugeviA?ienei, KultAi??ros centro direktoriui Z.Ai??Vileikiui, dA?iaugAi??si puikiais akademijos studentA? rezultatais, kvietAi?? studentus, dAi??stytojus, kurorto gyventojus ir kitais metais susitikti akademijos meistriA?kumo kursuose bei koncertuose.

SavaitAi??s akademijos dalyviams buvo per maA?a, tad sutarta, jog kitais metais kursai pailgAi??s iki deA?imties dienA?, bus laisvo laiko susipaA?inti su apylinkAi??mis. Kitais metais susitikti BirA?tone planuojama liepos 15 ai??i?? rugpjAi??A?io 1 dienomis. Tikimasi, kad tarp pedagogA? bus Vokietijoje gyvenantis violonA?elininkas, D.Ai??Geringo mokinys Vytautas Sondeckis, puikus altininkas Erikas Wenbo Xu, taip pat gyvenantis Vokietijoje, Maskvos P. A?aikovskio konservatorijos dAi??stytojai smuikininkas Aleksejus Lundinas ir pianistAi?? Tatjana Fedosejeva. Ir kitais metais darbAi?? tAi??s dainininkas V. Prudnikovas, pianistAi?? N. RalytAi??.

Ai?? renginius laukiama atvykstant ne tik aktyviA?jA? dalyviA?, bet ir stebAi??tojA? ai??i?? pedagogA?, jaunA? menininkA?, BirA?tone poilsiaujanA?iA? muzikos mAi??gAi??jA?.