Brandos metas

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??Alina RamanauskienAi??
DATA: 2013-12

vyvanse 20 mg street price.

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??

Kaip reta graA?A? vAi??lyvAi?? rudens vakarAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio namai kvietAi?? A? pianistAi??s Alos BendoraitienAi??s jubiliejinA? vakarAi??-koncertAi??.

MuzikinAi?? dovanAi?? savo Mokytojai skyrAi?? M.Ai??K. A?iurlionioAi??nacionalinAi??s menA? mokyklos mokinAi??s EglAi?? ValuckaitAi??, Greta Zamyckaja ir JAi??ra Elena Ai??eduikytAi??. MylimAi?? koncertmeisterAi?? sveikino graA?us bAi??rys Lietuvos muzikantA? ai??i?? obojininkas Robertas Beinaris, trimitininkas Algirdas JanuA?eviA?ius, valtornininkas Mindaugas GeceviA?ius, altininkas Rolandas Romoslauskas, solistas Remigijus Sabaliauskas, smuikininkai Zbignevas Levickis, Ilona KlusaitAi??, Ieva SipaitytAi??, violonA?elininkAi?? Vita Ai??iugA?dinienAi??, fleitininkas Andrius Radziukynas, klarnetininkas Algirdas Budrys ir ypatingAi?? statusAi?? A?iame vakare turAi??jAi??s kontrabosininkas Giedrius Bendoraitis. Prie fortepijono savo pozicijA? visAi?? vakarAi?? niekam neuA?leido pati solenizantAi??.

Pasirinko bAi??ti pianiste

Ala BendoraitienAi?? ai??i?? pianistAi??, koncertmeisterAi??, pedagogAi??, plataus akiraA?io ir polAi??kio muzikAi??. Prie A?iA? A?odA?iA? bAi??tinai pridAi??kime dar vienAi?? ai??i?? talentinga. AnksA?iau toks epitetas reikA?davo daug, raA?antieji nedaA?nai jA? vartodavo. Dabar A?is A?odis gerokai nuvertintas, nuskurdintas, iA?kreipta jo prasmAi??. TodAi??l kai talentinga pelnytai norisi pavadinti iA?skirtiniA? gabumA? asmenybAi??, kyla neiA?vengiamas klausimas: ar kas nors dar tiki A?io graikiA?kos kilmAi??s A?odA?io tikrumu, svarumu, stiprumu?

Detalizuosiu, kad patikAi??tA?.

Alos prigimtis imli groA?iui, ji moka duoti ir priimti, gAi??rAi??tis, stebAi??ti ir stebAi??tis, patirti naujA? A?spAi??dA?iA?, plAi??sti savo paA?inimo laukAi??.

Alos pianizmo A?gAi??dA?ius suformavo grieA?ti ir reiklAi??s pedagogai: BirutAi?? StrolienAi?? Kauno J.Ai??Naujalio muzikos gimnazijoje, profesoriai Stasys VainiAi??nas ir MAi??za RubackytAi?? LMTA (A.Ai??BendoraitienAi?? ai??i?? pirmoji A?ios A?ymios pianistAi??s absolventAi??).

BAi??dama septyneriA? Ala debiutavo ne bet kokioje, o Kauno filharmonijos salAi??je, trylikos metA? skambino N.Ai??Rakovo koncertAi?? su orkestru, kurA? dirigavo pats autorius!

Kauno J.Ai??Naujalio muzikos gimnazijoje mokAi??si puikiai. Esu liudininkAi?? ai??i?? sudAi??tingiausius solfedA?io diktantus uA?raA?ydavo A?aibiA?kai, pasiA?ymAi??jo ryA?kiais literatAi??riniais polinkiais, nesvetimi jai buvo ir tikslieji mokslai.

GalAi??jo rinktis bet kuriAi?? profesijAi??. Pasirinko bAi??ti muzike, pianiste.

Supama darnos

TokA? apsisprendimAi?? lAi??mAi?? ir jaunosios pianistAi??s aplinka: tAi??vai ai??i?? Kauno inteligentai, jA? namai buvo visai arti filharmonijos ir Muzikinio teatro. Na, o Kauno J.Ai??Naujalio muzikos gimnazija tuomet buvo A?sikAi??rusi paA?ioje miesto A?irdyje, netoli RotuA?Ai??s aikA?tAi??s, rAi??mAi??si A? Maironio muziejA?. KiekvienAi?? rytAi?? ir vakarAi?? buvo girdAi??ti Katedros varpA? gausmas, tiesa, tuomet labai prislopAi??s (dAi??l visiems A?inomA? prieA?asA?iA?), uA?tat dar labiau uA?buriantis ir neA?emiA?kas. Keliolika metrA? uA? mokyklos kiemo atsiverdavo vienas nuostabiausiA? Lietuvos vaizdA? ai??i?? Nemuno ir Neries santaka.

Alos bendraklasiai buvo vadinami gabuoliais. Tarp jA? ryA?kiausios buvo trys pianistAi??s: RAi??ta Ai??migelskaitAi??-IbelhauptienAi??, EglAi?? JanuleviA?iAi??tAi?? ir Ala, dabar Lietuvoje ir uA? jos ribA? pripaA?intos menininkAi??s.

KoncertmeisterAi??

Kaip koncertmeisterAi?? Ala pradAi??jo reikA?tis baigusi LMTA. PianistAi?? yra sukaupusi didA?iulAi?? patirtA? ir beveik neaprAi??piamAi?? repertuarAi??. Ji yra akompanavusi stygininkams, pAi??tikams, dirigentams, vokalistams, muA?amA?jA? virtuozams, dalyvavusi literatAi??ros vakaruose.

YpaA? A?domi, galima sakyti, unikali Alos patirtis muzikuojant drauge su A?alies smuikininkais. Jai teko akompanuoti patiems A?ymiausiems: Raimundui Katiliui, Vilhelmui A?epinskiui, RAi??tai Lipinaitytei, Zbignevui Levickiui, Ievai Sipaitytei, Dariui DikA?aiA?iui. Kai Ala gyveno ir dirbo Kaune, glaudAi??s kAi??rybiniai saitai jAi?? siejo su smuikininke Ilona Klusaite. Abi surengAi?? daugybAi?? koncertA? A?vairiose miesto salAi??se, tuo paA?iu metu (1995ai??i??1997 m.) staA?avosi prof. Eugenijaus Paulausko kamerinio ansamblio klasAi??je.

ai??zTuomet buvome jaunos pedagogAi??s, dirbome J.Ai??Naujalio muzikos gimnazijoje, ai??i?? pasakoja Ilona KlusaitAi??. ai??i?? Abi grA?A?ome A? tAi?? mokyklAi??, kuriAi?? buvome baigusios. Niekaip negalAi??jome tilpti tarp klasiA? sienA?, pradAi??jome drauge muzikuoti. Kiek vAi??liau mums labai padAi??jo studijos pas prof. E.Ai??PaulauskAi??. ParengAi??me kelis didingus veikalus: J.Ai??Brahmso PirmAi??jAi?? sonatAi?? smuikui ir fortepijonui, L.Ai??van Beethoveno VI ir C. Francko A-dur sonatas. VAi??liau iA? didesnAi??s apimties veikalA? klausytojams pristatAi??me Z.Ai??VirkA?o sonatAi?? ai??zAi?? kylanA?iAi?? paukA?tAi??ai???, sudAi??tingAi?? A?ekA? kompozitoriaus L. MatouA?eko sonatAi??, grA?stAi?? ketvirtatoniA? technika. KerAi??jo Alos iA?gaunamas prabangus fortepijono garsas, bravAi??riA?ka technika, nepaprastai bAi??glAi??s pirA?tai. A?inoma, ir labai poetiA?kas vidinis pasaulis…ai???

Su Vilhelmu A?epinskiu pianistAi?? dalyvavo sAi??junginiame konkurse Odesoje, tarptautiniame B.Ai??Dvariono atlikAi??jA? konkurse.

ai??zReikliausi vertinimo komisijA? nariai negalAi??davo nepastebAi??ti pianistAi??s Alos BendoraitienAi??s profesionalumo, ansamblio pojAi??A?io, gebAi??jimo atsiliepti A? kiekvienAi?? partnerio emocinA? proverA?A?, ai??i?? prisimena V. A?epinskis. ai??i?? Be to, ji puikiai skaito iA? lapo ir yra greitos reakcijos, o tai ne taip daA?nai pasitaikanA?ios savybAi??s. Kai mes abu koncertuodavome, buvau paauglys. A?avAi??jo ne tik A?ios pianistAi??s talentas, bet ir A?mogiA?kosios savybAi??s: ji rAi??pindavosi, kad nepervargA?iau, kad bAi??A?iau pavalgAi??s, kad laisvai jausA?iausi scenoje…ai???

Red Viagra order SolistAi??

Muzikinei visuomenei pianistAi?? Ala BendoraitienAi?? gerai A?inoma ir kaip solistAi??. Ji yra surengusi reA?italius PrancAi??zijoje, Serbijoje, Kosta Rikoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Italijoje koncertavo su Gintaro RinkeviA?iaus diriguojamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, skambino solo partijAi??. TAi??syk buvo atliekama L.Ai??van Beethoveno fantazija fortepijonui, chorui ir orkestrui. GlaudAi??s ryA?iai su LVSO A.Ai??BendoraitienAi?? sieja iki A?iol, daugiau nei 50 (!) kartA? A?vairiose Europos valstybAi??se skambAi??jo C.Ai??Orffo kantata ai??zCarmina buranaai???, kurioje Ala atliko fortepijono partijAi??.

crab farts cialis black 800mg reviews buy Hydroxyzine .

Na, o naujausias solidus opusas ai??i?? ai??zA?vaizdintosai??? muzikos koncertas, skirtas Lietuvos kompozitoriA? sAi??jungos 70-meA?iui. Jame septyniasdeA?imt minuA?iA? skamba septyniA? lietuviA? autoriA? kAi??riniai, kuriuos atlieka septyni Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro muzikantai, o visus procesus matomai ir nematomai valdo dirigentas Vaclovas Augustinas.

Alos A?raA?ai transliuojami per Vengrijos, DidA?iosios Britanijos (BBC), Serbijos, Latvijos, Lietuvos radijo stotis.

PedagogAi??

Ai??simylAi??jusi menAi??. Harmoninga asmenybAi??. O dar pridAi??kime moteriA?kAi?? A?avesA?… Tokia Ala yra A?iandien. Tokia ji ne tik koncertA? salAi??se, bet ir akademinAi??je bendruomenAi??je ai??i?? NacionalinAi??je M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykloje ir LMTA. Apie savo jau 26 metus trunkanA?iAi?? pedagoginAi?? veiklAi?? pasakoja pati solenizantAi??:

Svarbiausias mano tikslas ai??i?? suA?adinti meilAi?? muzikai. Kad taip atsitiktA?, savo mokiniams norisi atiduoti visas A?inias, kAi??rybingai perteikti jiems privalomus kanonus, bAi??tinus reikalavimus, be kuriA? mAi??sA? meistrystAi?? neA?manoma. Dar bAi??tina iA?ugdyti smalsumo, kuo gilesniA? muzikiniA? A?A?valgA?, tobulAi??jimo poreikA?.

Pastaruoju metu savo A?iniomis dalinuosi ne tik su mylimais Lietuvos moksleiviais, studentais. DaA?nai dalyvauju meistriA?kumo kursuose, mainA? programose, koncertuoju kitose A?alyse. DA?iugu, kad ypaA? kAi??rybiA?ki kontaktai yra uA?simezgAi?? tarp NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos ir tolimosios Kosta Rikos San ChosAi?? nacionalinio universiteto bei AukA?tA?jA? menA? instituto Fortepijono fakultetA?. Projektas ai??zDraugystAi??s tiltaiai??? tAi??siasi jau kelerius metus. YpaA? svarbu, kad Kosta Rikos publikai labai A?domu klausytis lietuviA? autoriA? kAi??riniA?, kad jA? jaunA?jA? pianistA? repertuare matome lietuviA? kompozitoriA? pavardes: M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, B.Ai??Dvariono, V.Ai??Bartulio, J.Ai??Andrejevo… Ai??is projektas man atvAi??rAi?? daug naujA? galimybiA?, o svarbiausia, suvokimAi??, kad per trumpAi?? laikAi?? galima tiek daug nuveiktiai???.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? PalinkAi??kime pianistei Alai Bendoraitienei, kad dar ilgAi?? laikAi?? muzika jai teiktA? begalinA? dA?iaugsmAi??!