Dar nepaA?intas Putinas

zestril without precription.

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Publicistika
AUTORIUS: Irena BalA?iAi??nienAi??
DATA: 2013-01

Dar nepaA?intas Putinas

Irena BalA?iAi??nienAi??

Nesulaikomai eina antras Putino gyvenimo dramos A?imtmetis.
Sausio A?eA?tAi??, per Tris Karalius, bus minimos 120-osios poeto, prozininko ir dramaturgo, literatAi??ros tyrinAi??tojo, Kauno Vytauto DidA?iojo ir Vilniaus universitetA? profesoriaus, visuomenAi??s veikAi??jo gimimo metinAi??s. Vilniaus memorialiniame bute-muziejuje A?vyks ai??zKnygos teatroai??? spektaklis pagal romano ai??zAltoriA? A?eA?Ai??lyai??? III dalA?.
Po ilgA? ir atkakliA? pastangA? Vinco MykolaiA?io-Putino muziejus buvo atidarytas 1986 m. Tauro gatvAi??s name, kuriame raA?ytojas gyveno du paskutiniuosius savo deA?imtmeA?ius. Neseniai visuomenei teko jA? ginti nuo kultAi??rininkA?, paraA?iusiA? ai??zVilniaus miesto savivaldybAi??s kultAi??ros strategijos gaires 2011ai??i??2020 metamsai???, kur, vadovaujantis tikAi??jimu ai??zkas nepelninga, tas ir nereikalingaai???, ketinta sunaikinti tiek A?A?, tiek kitus miesto memorialinius muziejus, kadangi jA? ekspozicijose nekeliami ai??zA?iuolaikinei miesto bendruomenei aktualAi??s klausimaiai???.
Kauno namuose, kaip pageidauta Putino testamente, memorialiniai kambariai neA?rengti. KaA?erginAi??s viloje, kurioje Putinas leido paskutines gyvenimo vasaras ir kur 1967 m. birA?elio 7 d. mirAi??, raA?ytojAi?? primena tik kieme kol kas stovintis E. MykolaitienAi??s lAi??A?omis pastatytas paminklas.
Nebaigti leisti kanoniniai raA?tai kartkartAi??mis A?skelia nesutarimA? kibirkA?tis. ai??zRaA?tA?ai??? IV tome spausdinamo romano ai??zAltoriA? A?eA?Ai??lyai??? komentarA? autorAi?? Romana BrogienAi?? A?raA?o ai??zatskirAi??jAi?? nuomonAi??ai??? dAi??l redakciniA? pataisymA?, kuriuos aprobavo autorius, atmetimo. Jai A?i nuostata nepriimtina, nes taip ai??znepaisoma V. MykolaiA?io-Putino valiosai???.
b_300_401_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-01-04_nr._3408_putin.jpg

Apie Putino kAi??rybAi?? paraA?ytos trys monografijos. Pirmoji ai??i?? Jono LankuA?io ai??zVinco MykolaiA?io-Putino kAi??rybaai??? (1961). Kitos dvi pasirodAi?? 90-A?jA? ir 110-A?jA? gimimo metiniA? progomis: Kazio Ambraso ai??zRomano likimas, arba Liudo Vasario draugai ir prieA?aiai??? (1983), Viktorijos DaujotytAi??s ai??zPutinas: pasaulAi??vaizdA?io kontAi??raiai??? (2003).
Kol kas paA?ia reikA?mingiausia laikytina knyga ai??zPutinas ai??i?? gyvenimo ir kAi??rybos akiraA?iaiai??? (1996), kurioje sudAi??ti keliA? kartA? literatAi??rologA?, filosofA? bei raA?ytojA? skaityti praneA?imai Putino A?imtmeA?io proga, minAi??jimo Lietuvos operos ir baleto teatre bei kitur pasakytos kalbos, nemaA?a spaudoje paskelbtA? jubiliejinei datai skirtA? straipsniA?.
Deja, tai tik Putino kAi??rybos ir biografijos tyrimA? pradA?ia, nes ne visa medA?iaga sugulAi?? A? valstybinius, institutA?, universitetA? archyvus. Daug jos dar negrA?A?o A? LietuvAi??. Dalis saugoma su draudA?iamu antspaudu ai??i?? dar ne laikas. TodAi??l gera Putino biografija ai??i?? tAi??ra ilgesinga vizija.
Be jokios abejonAi??s labiausiai svarstytina sritis ai??i?? tai atsiminimai. A?ia suremia ietis biografinio poA?iAi??rio A? raA?ytojo kAi??rybAi?? A?alininkai, kuriems reikia laiA?kA?, gydytojA? receptA?, kasdieniA? smulkmenA?, iA? kuriA?, anot jA?, susideda A?mogus, ir tie, kurie nelaiko prisiminimA? pirmaeiliais A?altiniais ai??i??Ai?? juk galim skaityti HomerAi??, neA?inodami nei vienos jo gyvenimo smulkmenos. Be to, kiekvienas pasakotojas tAi??ra savo pasaulio A?inovas, jis gali klysti, nutolti nuo tikrovAi??s, bAi??ti A?aliA?kas, pamirA?ti tikslius duomenis. O kAi?? jau kalbAi??t apie melagingus liudytojus!
1992 m. iA?leisti ai??zAtsiminimai apie VincAi?? MykolaitA?-PutinAi??ai???, kur surinkti arba uA?raA?yti maA?iusiA? PutinAi??, retai maA?iusiA? ir labai iA? tolo maA?iusiA? prisiminimai. A?ia nestinga ir supaprastintos, ir ant altoriaus uA?keltos praeities, tiesos labui neatmestA? liaupsiA? arba peikimo. Liko apie gyvenimAi?? su Putinu nepaliudijusiA? nAi?? vienu A?odA?iu.
TaA?iau uA?darAi??s duris visoms klaidoms, uA?darysi jas ir teisybei, todAi??l nenuleiskime rankA? ir dirbkime. Svarbiausia ai??i?? skaitykime PutinAi?? ir apie PutinAi??.

difference between propecia and generic. IA? Vinco MykolaiA?io-Putino dienoraA?A?io

1967 m. sausio 29 d., sekmadienis
Jau seniai man vaidenasi keista tema dideliam eilAi??raA?A?iui ar eilAi??raA?A?iA? ciklui. Dabar ji taip susiformulavo: ai??zSigmaringa arba septynios nemigo naktys, kada apsireiA?kAi?? bAi??ties prasmAi?? ir egzistencijos dA?iaugsmasai???. Viename sAi??siuviny jau anksA?iau radau A?raA?yta:
Ji A?viesiom akim kaip A?vaigA?dAi??m
PaA?iAi??rAi??jo ai??i??
Ir visa bAi??tis A?vaigA?dynais
SuspindAi??jo.
BAi??tA? puiku, jei iA?tesAi??A?iau visa tai realizuoti, tAi?? eilAi??raA?tA? sukurti.

IA? Emilijos KvedaraitAi??s-MykolaitienAi??s prisiminimA?

b_200_154_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-01-04_nr._3408_liepe2.jpg

Nuo 1923 metA? rudens iki 1927 metA? vasaros Putinas gyveno Kaune, A. MickeviA?iaus gatvAi??je mediniame namelyje prieA?ais Pirmuosius universiteto rAi??mus. Dabar to namelio nebAi??ra ai??i?? nugriautas. Jo vietoje stovi naujai pastatyti dideli mAi??riniai namai.
Kaip susiorganizavo meno bAi??relis ai??i??Ai?? negaliu pasakyti. Kai perAi??jau A? universitetAi?? studijuoti ai??i?? bAi??relis jau veikAi??. Greitai ir aA? jame atsiradau. Ai?? meno bAi??relA? rinkosi studentai, kurie turAi??jo kokA? nors meninA? polinkA?. Ten dalyvavo bAi??simieji raA?ytojai: SalomAi??ja NAi??ris, Juozas GruA?as, Juozas PaukA?telis, Ignas PetruA?aitis, Antanas VaiA?iulaitis, bAi??simasis kritikas Jonas Grinius, literatAi?? Jadvyga LaurinaviA?iAi??tAi??, bAi??simasis redaktorius Aleksandras A?irgulys, teatro gerbAi??ja Elena VilA?inskaitAi??. DainininkiA? atstovAi??s buvo dvi seserys KarA?ekaitAi??s ai??i?? DomicAi??lAi?? ir AnAi??, na ai??i?? ir aA?. MuzikAi??s ai??i?? Alina PetrauskaitAi??, Emilija TamulytAi??, vAi??liau Alicija RugytAi??. DailAi??s mAi??gAi??ja ai??i?? Julija PaltarokaitAi??. Meno bAi??reliui, kuris vAi??liau persiorganizavo A? ai??zAi??atrijosai??? korporacijAi??, priklausAi?? ir daug kitA?, kuriA? dabar nebeprisimenu. IA? pradA?iA? A?atrijieA?iai rinkdavosi daA?niau, vAi??liau ai??i??Ai?? reA?iau pas profesoriA? PutinAi??. Jo butukas susidAi??jo iA? dviejA? kambariA?: miegamojo ir gana erdvaus kabineto, kur mes ir ruoA?davome literatAi??rinius pobAi??vius. Ai??eimininkas kiekvienAi?? sykA? vaiA?indavo arbata, tortu ir kreipdavosi A? studentes: ai??zPraA?au, koleges, paA?eimininkauti!ai??? Mes mielai perimdavome A?eimininkiA? pareigas, pjaustydavome tortAi??, pilstydavome arbatAi?? ir vaiA?indavome pirmiausia patA? A?eimininkAi?? ir vyresniuosius jo sveA?ius, o toliau ai??i?? visus kolegas. PobAi??viuose apsilankydavo ir kas nors iA? vyresniA?jA? raA?ytojA?: Liudas Gira, Faustas KirA?a, Stasys Ai??alkauskis, Juozas Eretas. Kiekvienam vakarui ruoA?davome programAi?? savomis jAi??gomis. Vienas kitas iA? jaunA?jA? raA?ytojA? paskaitydavo savo A?vieA?iai sukurtAi?? eilAi??raA?tA? ar apsakymAi??. Po to kolegos ir ypaA? vyresnieji plaA?iai komentuodavo perskaitytAi?? kAi??rinAi??lA?, aiA?kindavo literatAi??rosAi??kryptis, teikdavo svarbiA? pastabA? bei patarimA?. Daugiausia kalbAi??davo profesorius Putinas ir kritikas E. Radzikauskas ai??i??Ai?? Liudas Gira. Po literatAi??rinAi??s programos dalies skambAi??davo muzika ir dainos. Dainuodavome duetus ir solo. Dar nuo anA? laikA? iki A?ios dienos pas mane iA?liko Putino man dovanotos J. Tallat-KelpA?os dviejA? dainA? gaidos: ai??zRAi??pinosi motinAi??lAi??ai??? su dedikacija Dainos mylAi??tojai p-lei E. Kvedaraitei, Kaunas 1924 m. gruodA?io 4 d. ir ai??zLiepAi?? tAi??velisai??? ai??i?? Dainininkei p-lei E. Kvedaraitei 1924 gruodA?io 4 d. Tais laikais ir pats Putinas labai mAi??go dainuoti. Jei studentai suruoA?davo kur nors Nemuno pakrantAi??je graA?iame puA?yne geguA?inAi?? ai??i?? jis mielai sutikdavo drauge dalyvauti ir visAi?? geguA?inAi??s metAi?? laikydavosi studentA? dainininkA? bAi??relio, sykiu su visais dainuodamas. Kaip puikiai skambAi??davo aukA?tai aukA?tai iA?kilAi??s Putino lyrinis, graA?aus tembro tenoras, dainuojant ai??zVaA?iavau dienAi??, vaA?iavau naktA? ir privaA?iavau A?aliAi?? pievelAi??ai???. Dar ir A?iandien savo atmintyje aA? girdA?iu jo balso skambesA?.

SvetainAi?? internete:Ai??http://www.vilniausmuziejai.lt/putinas/apie_muzieju.php
Internetinis dienoraA?tis:Ai??http://putinomuziejus.blogas.lt/