DeA?imtmeA?iui artAi??jant

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: BiografinAi?? literatAi??ra
DATA: 2012-04

DeA?imtmeA?iui artAi??jant

Ai??

StyginiA? kvartetas ai??i?? kaip A?eima, pasakytA? bene kiekvienas tokiame kolektyve grieA?iantis muzikantas. Tam pritaria ir 2003 metais susikAi??rusio ansamblio ai??zArt Vioai??? nariai. Vis dAi??lto kiekviena A?eima, taigi ir kiekvienas kolektyvas yra savitas, unikalus. ai??zArt Vioai??? iA?skirtinumas ai??i?? stilistinAi?? repertuaro A?vairovAi?? ir nepaprastas kAi??rybinis entuziazmas. Apie kolektyvo veiklAi??, kvartetinio muzikavimo kultAi??rAi?? Lietuvoje kalbamAi??s su ai??zArt Vioai??? nariais ai??i?? Ingrida Rupaite (I smuikas), Kristijonu Venslovu (II smuikas), Tomu Petrikiu (altas) ir Povilu Jacunsku (violonA?elAi??).

ai??i?? Papasakokite apie styginiA? kvarteto ai??zArt Vioai??? A?kAi??rimAi?? ir pirmuosius kolektyvo A?ingsnius.

Ingrida RupaitAi??: Baigus bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dvejus metus man teko grieA?ti Kauno styginiA? kvartete. JA? palikusi supratau, kad A?is A?anras man vis dAi??lto labai svarbus, tad nusprendA?iau A?iAi?? veiklAi?? tAi??sti Vilniuje. 2003 m. mes violonA?elininku Povilu Jacunsku (su juo kartu muzikuodavome dar studijA? laikais) gavome pasiAi??lymAi?? pasirodyti jubiliejiniame kompozitoriaus Juozo Ai??irvinsko koncerte Vilniaus rotuA?Ai??je, ten atlikome jo styginiA? kvartetAi??. Kvartete antru smuiku grieA?Ai?? AgnAi?? Ai??vagA?dytAi??, altu ai??i?? Tomas Savickas. Ai??iAi?? datAi?? ir laikome mAi??sA? kolektyvo veiklos pradA?iAi??. Po kiek laiko A.Ai??Ai??vagA?dytAi?? paliko kvartetAi??, jAi?? pakeitAi?? smuikininkas Kristijonas Venslovas, 2006 metais vietoj altininko T.Ai??Savicko prie pulto sAi??do Tomas Petrikis.

ai??i?? 2007 metais pasirodAi?? pirmoji kvarteto kompaktinAi?? plokA?telAi??. Kokia jos reikA?mAi?? tolesnei kolektyvo veiklai?

Povilas Jacunskas: Galima sakyti, mums labai pasisekAi?? ai??i?? 2007 m. KultAi??ros ministerija skyrAi?? lAi??A?A? pirmajai kompaktinei plokA?telei. Joje ai??i?? seniai norAi??tas A?raA?yti Eduardo Balsio styginiA? kvartetas (esame pirmieji, A?A? kAi??rinA? A?raA?Ai?? A? kompaktinAi?? plokA?telAi??), taip pat kompozitoriaus mokiniA? Juozo Ai??irvinsko ir Anatolijaus Ai??enderovo kAi??riniai. Darbas su kompanija ai??zAureaai??? vyko sklandA?iai, jA? padarAi??me gana greitai.

DrAi??siai galiu teigti, kad bAi??tent A?i plokA?telAi?? nemaA?ai nulAi??mAi?? tolesnAi?? kolektyvo raidAi?? ai??i?? ji mums atvAi??rAi?? platesnes koncertines erdves, suteikAi?? A?vairesniA? galimybiA?. JAi?? iA?girdAi??s mumis susidomAi??jo violonA?elininkas Davidas Geringas, tad A?iandien iA? jo sulaukiame nemaA?ai pasiAi??lymA?, neretai kartu koncertuojame.

ai??i?? Koks kvarteto ai??zArt Vioai??? repertuaras? Kaip jis sudaromas? colchicine alternative medicine.

Ai??P. J.: Nors kitAi??met minAi??sime 10 metA? jubiliejA?, pasidA?iaugti itin gausiu repertuaru negalime. Visi dirbame skirtinguose orkestruose (mes su Ingrida grieA?iame fortepijoniniame trio ai??zFortVioai???), turime ir pedagoginAi??s veiklos, todAi??l kvartete grieA?iame tiesiog savo malonumui. Neturime nei vadybininko, nei institucijos, kuriai priklausytume ir privalAi??tume nuolat rengti pasirodymus. A?inoma, stengiamAi??s repetuoti kuo nuosekliau, taA?iau, sulaukAi?? konkretaus pasiAi??lymo koncertuoti, tam darbui ir susitelkiame. Jei pasirodymA? bAi??tA? daugiau, repertuaras bAi??tA? gausesnis.

Tomas Petrikis: DaA?nai kAi??riniA? pasirinkimAi?? lemia festivaliA?, kuriuose pasirodome, programa. Kartais tai bAi??na labai naudinga, nes, pavyzdA?iui, abejoju, ar kada bAi??tume atlikAi?? G.Ai??Mahlerio fortepijoninA? kvartetAi??, kurA? grojome Islandijoje su puikia A?vedA? pianiste Mona Kontra. Tokiu bAi??du mAi??sA? repertuaras tampa A?vairus ir netradicinis. Esame parengAi?? ir klasikiniA? kvartetinAi??s muzikos kAi??riniA?, taA?iau grieA?tA? nuostatA? dAi??l repertuaro neturime. StengiamAi??s ieA?koti ir retai atliekamA? opusA?: pavyzdA?iui, neseniai atradome anglA? kompozitoriaus Franko Bridgeai???o styginiA? kvatetAi?? Nr.Ai??2, jis Lietuvoje nuskambAi??jo pirmAi?? kartAi??.

I. R.: Koncertuodami uA?sienyje, visada stengiamAi??s grieA?ti ir lietuviA? kompozitoriA? kAi??rinius ai??i?? daA?niausiai atliekame A.Ai??Ai??enderovo ir E.Ai??Balsio opusus, esame grojAi?? ir M.Ai??K.Ai??A?iurlionio, J.Ai??Ai??irvinsko, V.Ai??Barkausko, F.Ai??LatAi??no kvartetus.

ai??i?? Ai??iuo metu styginiA? kvartetai A? savo pasirodymus vis daA?niau A?traukia ir vokalistus. Ar su tuo teko susidurti ir jAi??sA? kolektyvui?

T. P.: Siekiant A? koncertus pritraukti kuo daugiau publikos, tai yra vienas lengviausiA? keliA?. TaA?iau originaliA? kAi??riniA? balsui ir styginiA? kvartetui yra nedaug ir tai nepaprastai rimta muzika. KartAi?? ir mes iA?bandAi??me tokA? muzikavimo bAi??dAi??, taA?iau supratAi??, kad kvartetas uA?ima daugiau akompanuojanA?io instrumento pozicijAi??, nusprendAi??me, jog A?is kelias ne mums.

P. J.: TokiAi?? tendencijAi?? skatina televizijos projektai. Gaila, kad populiari vokalinAi?? muzika goA?ia rimtuosius kamerinius A?anrus.

I. R.: Bet kokiais bAi??dais stengtis pritraukti publikAi?? ir grieA?ti tik tai, kas artima tokiA? A?ou mAi??gAi??jams, mums nAi??ra aktualu. Mieliau kaupiame repertuarAi??, atliekame lietuviA? autoriA? kAi??rybAi??, nes tai mums turi kur kas didesnAi?? vertAi??.

ai??i?? Kokie, jAi??sA? manymu, yra profesionalaus ir verto pripaA?inimo styginiA? kvarteto bruoA?ai?

T. P.: Neretai kaltiname klausytojus neiA?silavinimu, taA?iau dAi??l to, kad publika maA?ai lankosi kamerinAi??s muzikos koncertuose, iA? dalies kalti ir patys kolektyvai. DidA?iausias profesionalumo A?rodymas ai??i?? sugebAi??jimas prikaustyti klausytojA? dAi??mesA? negrojant populiariosios muzikos. AiA?ku, kolektyvo profesionalumAi?? liudija tam tikri baziniai techniniai dalykai (intonacija, garsas ir pan.), taA?iau tai tAi??ra pamatas, ant kurio turi bAi??ti statoma visa kita.

K. V.: Publika viskAi?? jauA?ia. Kolektyvas gali gerai intonuoti, grieA?ti kartu, taA?iau jeigu po keliA? minuA?iA? klausytojas ims nuobodA?iauti, vadinasi, jam reikia ne vien A?itA? dalykA?.

P. J.: Kvarteto profesionalumas susijAi??s ir su jo specializacija, nes skirtingai muzikai reikia ir skirtingA? A?gAi??dA?iA?: atliekant klasicistinAi?? kvartetinAi?? muzikAi?? nepaprastai svarbu precizika, romantinAi??s muzikos neperteiksi be stipraus emocinio prado, sunku bAi??tA? A?sivaizduoti D.Ai??Ai??ostakoviA?iaus kAi??rinius grieA?iantA? kolektyvAi??, kuriam geriausiai sekasi interpretuoti barokinAi?? muzikAi??…

I. R.: Kvarteto profesionalumAi?? A?rodo ir kartu praleistas laikas ai??i?? kuo ilgiau ansamblis grieA? kartu, tuo taps profesionalesnis. Taip pat ne maA?iau svarbus ir kvarteto sudAi??ties pastovumas. Jeigu kolektyve itin daA?nai keiA?iasi nariai, profesionalumAi?? iA?laikyti sunku. Pasikeitus bent vienam nariui, keiA?iasi viso kolektyvo veidas, jo harmonija. Su nauju A?mogumi norint pasiekti tai, kas jau buvo padaryta, tenka viskAi?? pradAi??ti iA? naujo.

ai??i?? Kaip apibAi??dintumAi??te dabartinAi?? kvartetinio muzikavimo situacijAi?? Lietuvoje?

T. P.: Tai labai platus klausimas. StyginiA? kvartetA? ar apskritai kameriniA? ansambliA? Lietuvoje niekada nebus per daug ai??i?? jA? gausa tik skatintA? sveikAi?? konkurencijAi?? ir keltA? muzikavimo lygA?. Vis dAi??lto A?is A?anras nAi??ra pakankamai reklamuojamas: yra buvAi?? taip, kad po kokio uA?daro koncerto nustebAi?? ir susidomAi??jAi?? klausytojai teiraudavosi, ar apskritai dar kur nors koncertuosime. PanaA?u, jog apie tokiA? kolektyvA? veiklAi?? trAi??ksta informacijos.

K. V.: Jau minAi??jome, kad publika ne visada gausiai renkasi A? kamerinAi??s muzikos koncertus, todAi??l reikia stengtis parodyti A?io A?anro vertAi??. Ai??domu tai, kad neretai A? rimtosios muzikos koncertus nevaikA?tantys klausytojai savo A?ventAi??se, konferencijose ar firmA? pristatymuose vis dAi??lto nori matyti bAi??tent styginiA? kvartetAi??.

I. R.: Prie A?anro puoselAi??jimo labai prasmingai prisideda ir lietuviA? kompozitoriai. TurbAi??t tik vienas kitas nAi??ra sukAi??rAi??s bent vienos kompozicijos styginiA? kvartetui.

P. J.: A?inant, koks sudAi??tingas yra kamerinAi??s muzikos A?anras, apmaudu, kad jis Lietuvoje nAi??ra pakankamai vertinamas. TaA?iau vis dAi??lto manau, jog kamerinAi??s muzikos repertuaras yra be galo A?vairus, graA?us, jaukus, naudingas bei intelektualus. GalbAi??t einant A? tokius koncertus reikia tam tikro nusiteikimo.

I. R.: Lietuvos kvartetas buvo pirmasis, kuris laimAi??damas tarptautinA? konkursAi?? A?rodAi?? Lietuvai, kad kvartetinAi?? muzika yra labai svarbi ir ypatinga. JA? pAi??domis sekAi?? ne vienas profesionalus kvartetas, ir mes A? juos lygiuojamAi??s.

AA? tikiuosi ir tikiu, kad kvartetinAi?? muzika gyvuos, nes ji vis labiau patinka publikai, o styginiA? kvartetas ai??zArt Vioai??? iA?liks toks pat entuziastingas, kAi??rybingas, ieA?kantis naujoviA? ir puoselAi??jantis pagarbAi?? vienas kitam. Mes esame lygAi?? A?eima…

ai??i?? AA?iAi?? uA? pokalbA?.

24th pharmacy ltd.