Donelaitis: naujas rusiA?kas leidimas

A?URNALAS: KNYGA? AIDAI
TEMA: LITERATA?RA
AUTORIUS: Mikas Vaicekauskas

DATA: 2011-12

Donelaitis: naujas rusiA?kas leidimas

Mikas Vaicekauskas

Kristijonas Donelaitis,
Metai: Poema, pasakAi??A?ios, laiA?kai, eilAi??raA?A?iai,

iA? lietuviA? ir vokieA?iA? k. vertAi?? Sergejus Isajevas (Clandestinus),
KNi????N?Ni???????????i??N? ?i???????i???i???i????Ni????N?,
?i??Ni???i?????i?????i??: ?Y??N????i??, ?i???i??N?????, ????N?N????i??, N?Ni????Ni????,
???i??Ni???i???????? N? ?i????Ni??????N????????? ?? ???i?????i??Ni?????????? ???i??Ni?????i??N? ??N??i???i?????i?? (??landestinus),
a??Ni????Ni?? N?Ni???i??Ni??N??? ?? Ni???i?????i????Ni????Ni?? ?i????Ni??????N?????Ni?? Ni???i????N?Ni?????? ???????i??N? ?i???i????Ni???i?????i??N?N????i??N?,
Ni???i?????i????Ni????Ni??Ni?? ???i??Ni???i?????????i?? ???i???i????N??i???? ?i???i??Ni????N??????? ?? ???i??Ni??N?N????i?? ?i????????N???,
Ni??N??????i???????? ??Ni???????i?? ?i???i??Ni???i??N??????????i??,
?????i???i??????, ????????N?NZNi???i??Ni?????i??N? ??Ni??Ni??N?Ni?????i?? ???i???i????N??i???? ?Y????????,
?s?i???i????????????Ni???i????: ?s?i???i????????????Ni???i????N??????? ?Y?i????-Ni???i????Ni??Ni??, 2011, 238 p., iliustr., 500 egz.

Kalbant apie klasikinio veikalo (kartu ir jo vertimo) naujAi?? leidimAi??, pirmiausia tokio leidinio (knygos) kultAi??rinAi?? vertAi?? A?A?velgiama nusakant jo santykA? su kultAi??rine tradicija, ypaA? jei ji skaiA?iuojama deA?imtmeA?iais ar A?imtmeA?iais, ai??i?? buvusiais ir egzistuojanA?iais leidimais, veikalo redakcijomis ir vertimais, jA? variantais. KultAi??rinAi?? knygos, kAi??rinio leidimo vertAi?? A?manoma nusakyti remiantis keliais kriterijais ai??i?? tai naujumas kultAi??rinAi??je tradicijoje, veikalo kanoniA?kumo reprezentacija arba revizija, knygos kultAi??ros aspektai.

2011 m. Kaliningrado PEN centro leidykloje buvo iA?leistas naujas Kristijono DonelaiA?io MetA?, pasakAi??A?iA?, vokiA?kA? eilAi??raA?A?iA? ir laiA?kA? vertimas A? rusA? kalbAi??, atliktas klaipAi??dieA?io vertAi??jo ir poeto Sergejaus Isajevo (Clandestinus). Leidinys, kaip ir pati poema, pavadintas nauju, dar nevartotu, abstraktesniu nei ankstesnis pavadinimu ?i??Ni???i?????i?????i??. Taip pat knygoje spausdinami ir lietuviA?ki DonelaiA?io kAi??riniA? tekstai. Naujasis vertimas A? rusA? kalbAi?? buvo atliktas iA? originalo, nesinaudota paA?odiniu vertimu, kaip tai buvo darAi??s ankstesnis vertAi??jas Davidas Brodskis, taip pat nesinaudota ir buvusiu vertimu, kuris skelbtas devynis kartus. Isajevo vertimas jau spAi??tas A?vertinti ir specialistA? ai??i?? 2010 m. uA? DonelaiA?io kAi??rybos vertimus jam buvo skirta ai??zNaujojo Rusijos raA?ytojo 2010ai??? nominacija Maskvos tarptautiniame literatAi??riniame jaunA?jA? raA?ytojA? forume. Tad galima manyti, jog rezultatas sAi??kmingas, o tai leidA?ia matyti senosios DonelaiA?io MetA? rusiA?ko vertimo tradicijos pabaigAi?? ir naujos pradA?iAi??.

LietuviA?kas MetA? tekstas ai??i?? taip pat nauja klasikinio veikalo redakcija, atlikta remiantis naujausiais tekstologiniais tyrimais1. A?ia pateikiama iki A?iol autentiA?kiausia (ne mokslinAi?? kritinAi??, o reprezentacinAi?? arba populiarioji) veikalo redakcija. Jos glausti principai nusakyti leidinio pratarmAi??je. Trumpai galima pasakyti, kad naujoji MetA? redakcija parengta pagal 1977 m. leidimAi??, redaguotAi?? Kazimiero Ulvydo2. Joje atlikti tokie pakeitimai: 1) iA?taisytos buvusios korektAi??ros klaidos; 2) atstatytos didA?iosios raidAi??s (pavyzdA?iui, Adpentai / Atpentai, Dievas, GiltinAi??, PerkAi??nas, Sutvertojis, VieA?pats); 3) sudabartinta A?odA?iA? su j raA?yba (pavyzdA?iui, bjaurus, pjauti, pjudyti, spjauti); 4) atstatyti buvAi?? A?odA?iA? praleidimai ir panaikinti priraA?ymai. RaA?yba ir skyryba palikta kaip ir 1977 m. leidime, taip pat atsiA?velgta A? dabartines normas. Remiantis naujausiais tekstologiniais MetA? leidimA? tyrimais ir redagavimo rekomendacijomis, pagal DonelaiA?io autografus atstatyta: 1) fonetika: trumposios pusdalyvio formos, kietosios priebalsAi??s, veiksmaA?odA?iA? su priesaga in, en formos su ilgosiomis [i], [e]; 2) morfologija: originalios kaitybinAi??s ir darybinAi??s formos dosnai, kulA?Ai??s, mylAi??, procAi??, stonAi??s ir kt., originalios A?odA?iA? formos, jA? A?vairuojantys variantai, autografA? A?vardA?iA? sav, tav formos, bAi??simojo laiko atematinAi??s formos su galAi??ne -su, kieta priesaga -ukas; 3) sintaksAi??: vietomis sukeisti A?odA?iai; 4) leksika: prielinksniA? nu, pri variantai. Redaguojant tekstAi??, siekta jA? iA?laikyti kuo autentiA?kesnA?. Taigi su naujAi??ja lietuviA?ka MetA? redakcija baigiama senoji teksto pateikimo tradicija. TikAi??tina, kad tolesniuose leidimuose bus ja remiamasi ar diskutuojama, norint pateikti kitus redakcijos variantus. Taip pat pasakytina, kad naujoji poemos redakcija jau yra pateikta ir mokykloms3.

Tiesa, dar galioja (egzistuoja apyvartoje) ir BaltA? lankA? leidyklos leisti DonelaiA?io Metai, redaguoti Vytauto Vitkausko4. Neseniai iA?Ai??jo jau penktas leidimas LiteratAi??ros skaitiniA? serijoje5. Ai??iame naujajame lietuviA?kame MetA? tekste, atliekant jo redakcijAi??, buvo pasinaudota ir Vitkausko variantu, jo privalumais ir trAi??kumais.

Taigi galima sakyti, kad naujasis rusiA?kas MetA? leidimas ai??i?? vertimas ir lietuviA?ko teksto redakcija ai??i?? visais atA?vilgiais atitinka naujumo kultAi??rinAi??je tradicijoje ir veikalo kanoniA?kumo reprezentacijos arba revizijos kriterijus.

Kitas labai svarbus veikalo reprezentacinio leidimo vertAi??s kriterijus ai??i?? tai knygos kultAi??ros aspektas. Jis daugiausia lieA?ia materialiAi??jAi?? leidinio iA?raiA?kos pusAi?? ai??i?? tai knygos dizainas, maketas, formatas, spalvos, popierius, A?riftai, virA?elis, aplankas, atvartai ir t. t. Viena iA? svarbiausiA?, skaitytojams labiausiai pastebimA? reprezentacinio leidimo sudedamA?jA? daliA? ai??i?? knygos iliustracijos. Kalbant apie DonelaiA?io Metus, A?ia irgi galima ir verta kalbAi??ti apie ilgametAi?? tradicijAi??.

Pirmasis Metus iliustravo dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Su jo iliustracijomis Metai buvo iA?leisti 1940, 1941, 1946, 1948, 1951, 1966, 1967, 1983, 1985, 1998, 1999, 2005, 2006 metais (1946, 1951, 2005 m. vertimai A? rusA? kalbAi??, 1966, 1998, 1999 m. vertimai A? vokieA?iA? kalbAi??, 1967, 1985 m. vertimai A? anglA? kalbAi??, 2006 m. vertimas A? latviA? kalbAi??). PaA?ymAi??tina, kad 1946, 1951 m. vertimai A? rusA? kalbAi?? buvo iA?leisti be iliustracijA? autoriaus pavardAi??s. Jonyno neotradicionalistinAi??s iliustracijos padarAi?? tiesioginAi?? ir akivaizdA?iAi?? A?takAi?? praktiA?kai visiems MetA? iliustratoriams. A?ia turimos galvoje knygose su MetA? tekstu spausdintos iliustracijos. PaskutinA? kartAi?? Jonyno iliustracijos buvo spausdintos taip pat paskutiniame rusiA?kame generic viagra with overnight delivery. MetA? leidime 2005 m.6

1951 m. Maskvoje buvo iA?leistas MetA? vertimas su rusA? dailininko Sergejaus PoA?arskio iliustracijomis, atvirai sekusiomis Jonynu. 1955 m. Metus rusA? kalba iliustravo dailininkai V. Rostovcevas ir L. Rostovceva; jA? iliustracijos buvo pakartotos 1964 m. leidime; 1990Ai??m. ai??i?? T. Konstantinovas. Taip pat buvo iA?leisti iliustruoti dar keli MetA? vertimai: 1970 m. A? vengrA? kalbAi?? ai??i?? dailininkas Gyula Hincz, 1982 m. A? lenkA? kalbAi??Ai??ai??i?? dailininkAi?? Barbara Lis-RomaAi??czuk, 1989 m. A? ukrainieA?iA? kalbAi?? ai??i?? dailininkas Bogdanas Pikulickis.

Dar vienas svarbus DonelaiA?io iliustratorius ai??i?? Vytautas JurkAi??nas. Su jo iliustracijomis Metai buvo iA?leisti 1956, 1960, 1961, 1963, 1966, 1966, 1984, 1998, 1999 metais (1960 m. vertimas A? A?ekA? kalbAi??, 1961 m. vertimas A? baltarusiA? kalbAi??, 1963 m. vertimas A? latviA? kalbAi??, 1966, 1998, 1999 m. vertimai A? vokieA?iA? kalbAi??, 1984 m. vertimas A? rusA? kalbAi??). Jo iliustracijose Donelaitis buvo absoliuA?iai materializuotas, surealistintas, pritaikytas socialistinio realizmo reikalavimams.

Tad itin svarbu paA?ymAi??ti, kad naujasis MetA? vertimas A? rusA? kalbAi?? ir nauja lietuviA?ka redakcija palydima ir naujomis iliustracijomis, sukurtomis dailininkAi??s Irinos Gerasimovos. Naujosios iliustracijos, reikia pasakyti, nepateikia kaA?kokios radikaliai naujos MetA? interpretacijos. Jos remiasi klasikine interpretacija ir iA?raiA?kos priemonAi??mis, klasikine grafikos tradicija. TaA?iau svarbu pasakyti, kad A?ia jau atsisakyta akivaizdA?iai realistinAi??s ar klasicistinAi??s, jau nekalbant apie socrealistinAi??, MetA? sampratos, nors prie abstraktaus idAi??jinio MetA? turinio interpretavimo taikyti nesistengta. TaA?iau bet kokiu atveju Gerasimovos iliustAi??racijos taria naujAi?? A?odA? DonelaiA?io perskaitymuose meninAi??s iA?raiA?kos priemonAi??mis. Gal net galima manyti, kad rusiA?kA? MetA? leidimo tradicijoje tai bus naujas postAi??mis.

Taigi visi iA?vardyti naujojo MetA? rusiA?ko leidimo kultAi??rinAi??s vertAi??s kriterijai vertintini teigiamai. O pabaigai, kaip pavyzdA?, pateiksiu A?iemos pagarbinimo epizodAi?? ir jo vertimAi?? A? rusA? kalbAi?? (A?R 1ai??i??25):

Ant A?iemos narsai jau vAi??l rAi??staudami grA?A?ta,
Ir A?iaurys pasiA?iauA?Ai??s vAi??l mus atlekia gandyt.
Vei kaip ant eA?erA? visur langai pasidaro,
Lygiai kaip antai stiklorius A?deda stiklAi??.
Taipgi namai A?uviA?, kur varlAi??s vasarAi?? A?ventAi??,
DAi??l barniA? A?iemos nei su A?arvais uA?sidengia
Ir tamsoj miegot kiekvienAi?? gyvuolA? siunA?ia.
Ant laukus A?iemys jau taip nugandino bardams,
Kad ir balos, ir klampynAi??s pradeda rauktis,
Ir purvynai jA? teA?kAi??t ir A?liurpt pasiliauja.
Kelias, kad jA? mAi??gina trenkt A?okinAi??dami ratai,
Nei koks bAi??bnas A?temptas dAi??l paA?alo trinka,
Taip kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.
Taipgi dabar jau vAi??l sviets sveikyt pradeda A?iemAi??.
Ak, jau ben ir reik; KalAi??dA? didelAi?? A?ventAi??
Artinas, ir Atpentai nor poryt pasibaigti.
Rudenis, ans dramblys, per daug nemandagiai drAi??bdams
Ir besivoliodams purvuos, mus vargino skaudA?iai.
KoA?nas A? klumpes ir A? vyA?as A?sinerdams
Koliojo jo darbus ir jo madarAi?? skystAi??.
Bet ir ponai, su A?ulnais skraidydami A?irgais
Ir su poniA?kais kasdien vieA?Ai??dami rAi??dais,
BeteA?kant purvams, neA?vankA? rudenA? peikAi??.
TodAi??l A? A?iemius visi A?iAi??rAi??dami A?monAi??s
Ir sausos A?iemos didei gi belaukdami skundAi??s.
?i????Ni?? N??i?? ?i???i???????i???????i??-?i???????i?? ?????i????Ni???i??Ni???i???i??Ni??N?N? N????????i?? ???? ?????i?????i??,
???????i??Ni?? ???i??NS?i??Ni????N??i??????Ni???? ????????N? ??Ni?????i???i??Ni???i???i??, ???i??N? ??N????i??N?.
?i???i??N???N?, ???i???? ???i??Ni??Ni???i?? Ni???i?????i??Ni??N? ???i?????????????i??NZNi?? ????????Ni???i??,
?i??N???Ni???? ?i??Ni?? N??i???i??????Ni???? N?Ni???i???????i??N?Ni?????? ????N?Ni???i???????i?? ?? ????Ni?? ??????Ni???i?? N?Ni??Ni?????i???i??.
???i?????i???i?? ?? Ni??Ni???i?????? ?i?????i????Ni???i??, ?????i?? ?i???i??Ni???? ?i??N???N?N????? N???Ni???i?????i??N??i????,
?zNi?? ?i???i??N?????Ni???i?????????? ?i??????Ni?? ??Ni???????i????Ni??Ni???i????N?N? ???i???? ?i??N???Ni???? ????N????i??Ni??????,
?i??N?N???N?NZ ?i??????????N?Ni??N? ???? Ni??N???N? ??Ni?????i??Ni?????i??N? ???i?? ?? ?i????????NZNZ N???N?Ni????N?.
???i???? ?? ?????i???i?? N??i?????i??Ni????Ni???? ???i??Ni???i??Ni?? ??????N?NZ Ni???i??N?Ni?????????i??N?N?, N?????N?Ni??N? ???i?? Ni??N????i??N?N?N?,
?i??Ni???? ???? ?i?????i????Ni???i????-Ni??Ni??N?N??????i???? ????Ni??Ni???????i?? ????N??i???i?? ?i???i?? ????Ni??Ni??????????
?? ?????? ?????????? ???i??Ni???i??N?Ni???i???i???i?? ??Ni??N??i????Ni???i?? ??N??i??????N?N? Ni???i??NZ???i??Ni??N? ???i?? Ni???i???????i??Ni??N?.
?s???i???? Ni???i?????i??Ni??N? ???? ????Ni???????i?? ??????N?NZ ???????i??N?Ni??Ni??N?N? Ni???i???i???i?????i?? ai??i??
???i?????????? Ni??N??????? ?i???i??Ni???i???i???i???? ?i???i????Ni???i??????Ni??, ?i???i????Ni????Ni????Ni???i??Ni?? ??Ni?? N?Ni??N??i????,
???i????, Ni??Ni???? ?i????N?Ni???i????N??i?? ?i?????? ?? ?????i???????i?? ??Ni?????i??Ni??Ni??N?N?ai??i??
?i???i??, ????Ni?? ?? Ni???i??N? ????????N?Ni???i?? N????i??Ni??N? ?i???i???i??????N? Ni???i??N?Ni?????????i??Ni??N? ?i??????N?!
???i???????i?? ??Ni???i????N?: N??i???i?? ?i?????i?????i??N?Ni?????i?? ??Ni?????i???i?????i???i???i??Ni??N?N? ??Ni???i???i??????????,
?i???i?? ?? ????N??i???i?????????? ???i??N? ????N?Ni?? ????N??i???i???i???i????Ni??Ni???i?? ?i??N????i??Ni?? ?i???i????????Ni???i????.
?zN??i????N?, ?????????i?????? N??i??????N?, ???? ??Ni??N??i????Ni???i?? ??Ni????Ni???????????? Ni??????Ni???i???i???i??N?N?,
?i?? ?i??N??i???i??Ni?? ???i???i??N?N?N?N? ?? ?i??Ni??Ni???i?????i??N?N?N?, ???i??N? N?????Ni?????i???i?? Ni??Ni??N????i??????.
?i??N?N???????, ??Ni????N?Ni??Ni???i?? ?i???i????Ni????N????? ???i??N? ???i??N?????Ni?? N??????? ???i??N????i??N?,
?zN??i????N? ??????N?NZ ??Ni???????i???????i???i?? ?i???i?? ?i??Ni?? N?Ni??Ni????N?Ni??N?, Ni?????i?????? ?? N??i??N?????Ni??N?.
???? ???i????N? ?? ?i???i??Ni???i??, Ni??Ni???? ???i?? ????Ni????????Ni?? N????i????N????i??Ni?? Ni???i???i??NS?i???i???i???i??NZNi??
?? ?i???i???i???????i???????? N???N?NZNi?? ???? ????N?Ni??N???, ?? ??N?Ni?? ?? ??Ni???i??Ni?? ???i??Ni??N???????N???N?N?,
?????i???i?? Ni??N????i???i???? ???i?? Ni???i???i??, N?????Ni??Ni?????i??N?N?N? ?? ??Ni??N??i????, ???i??Ni???i??N?Ni??????N?NZ ??N??i????N?.
?? ????N??i????N? ???i??N?N? ???i??Ni?????? N?N?Ni??Ni???i?????i??N??i?? N??????? ???i????Ni??Ni?? ???i?? N??i?????i??Ni?? ai??i??
???i??Ni???i??Ni?????i???i???????? ?i??Ni???i????N?N?N?, N?N?Ni?????? ?i??NZ???? ?i??????Ni?? ?????i???????i???i????N?N?ai??i??

Ai??__________________

1 Ai?? Daiva KriA?topaitienAi??, ai??zKristijono DonelaiA?io raA?tA? rengimo ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977 bei 1994 metA? leidimaiai???, in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 287ai??i??302; Daiva KriA?topaitienAi??, Kristijono DonelaiA?io raA?tA? leidimai: tekstologinAi??s problemos, (ser. LietuviA? tekstologijos studijos, I), Vilnius: LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institutas, 2007; Daiva KriA?topaitienAi??, ai??zKristijono DonelaiA?io raA?tA? rengimo principaiai???, in: Senoji Lietuvos literatAi??ra, 2009, kn. 28, p. 63ai??i??90.

2 Ai?? Kristijonas Donelaitis, RaA?tai, redakcinAi?? komisija Kostas Korsakas (pirm.), Kostas Doveika, Leonas Gineitis, Jonas Kabelka, Kazys Ulvydas, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR MokslA? akademija, LietuviA? kalbos ir literatAi??ros institutas, 1977, 600 p.

3 Ai?? Kristijonas Donelaitis, ai??zMetaiai???, parengAi?? ir redagavo Mikas Vaicekauskas, in: LiteratAi??ra 11 klasei: Chrestomatija, d. I: Renesansas, Barokas, ApA?vieta, sudarytoja AuA?ra MartiA?iAi??tAi??-LinartienAi??, redakcinAi?? kolegija Darius Kuolys, AuA?ra MartiA?iAi??tAi??-LinartienAi??, Dainora PociAi??tAi??-AbukeviA?ienAi??, Gytis VaA?kelis, Vilnius: LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institutas, 2011, p. 337ai??i??409.

4 Ai?? Pirmas leidimas: Kristijonas Donelaitis, Metai ir pasakAi??A?ios, redaktorius Vytautas Vitkauskas, (ser. ai??zBaltA? lankA?ai??? literatAi??ros kolekcija), Vilnius: Baltos lankos, 1994, 192 p.

5 Ai?? Kristijonas Donelaitis, Metai. PasakAi??A?ios, redaktorius Vytautas Vitkauskas, (ser. LiteratAi??ros skaitiniai, 1), Vilnius: Baltos lankos, 2011, 152 p.

viagra in malaysia. 6Ai??Ai?? Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema = ?sNi????N?Ni?????????i??N? ?i????Ai?????i??Ai???i???i????Ni????N?, ?i??Ni???i?????i?????i?? ???????i??: ?Y??N????i??, (???i?? ?i????Ni??????N??????? ?? Ni??N?N?N??????? N??i??Ni?????i??Ni??), ???i??Ni???i???????? N? ?i????Ni??????N????????? ?i???i?????????i?? ?i??Ni??????N?????????, ??????????Ai??Ni?????????i?? Ni???i????N?Ni???i??, ???i??Ni???i??N? Ni???i?????i????Ni????N? ?i??N?Ni???i??N??i???i?????i?? ?s?i??Ni?????i????????, ???i???i??NZN?Ni??Ni???i??Ni?????? Ni??N??????i?????????i?? ?i????Ni???i??N?Ni???i??N??i?? ?s?i???i???????i??Ni???i??N??i?? ?i???????????i??N??i??, ?s?i???i????????????Ni???i????: ?s?i???i????????????Ni???i????N??????? ?Y?i????-Ni???i????Ni??Ni??, ????Ni???i??Ni????Ni???? N????i???i??, 2005, 216 p. Knygos aptarimAi?? A?r. Mikas Vaicekauskas, ai??zDonelaitis iA? Kaliningradoai???, in: KnygA? aidai, 2006, Nr. 1, p. 23ai??i??29.