Dveji rinkimai Rusijoje

A?URNALAS: NAUJASIS A?IDINYS-AIDAI
TEMA: Rusija
AUTORIUS:Ai??Egidijus Vareikis
DATA: 2012-03

Dveji rinkimai Rusijoje

Egidijus Vareikis

StebAi??tojo dienoraA?tis

2011 m. gruodA?io 1 d. Paradoksas tas, kad Rusijos rinkimA? niekada ypatingai nemAi??gau. JA? neA?domAi??s rezultatai, nieko nepaprasto ir procedAi??rose. TaA?iau jie labai patinka mAi??sA? A?iniasklaidai. Kartais net atrodo, kad tai vis dar ta pati, sava A?alis. IA? visA? savo kaimynA? didA?iausiAi?? dAi??mesA? skiriame Rusijai ir Baltarusijai, nors tikra demokratija yra Lenkijoje ir Latvijoje. Ir politiA?kai, ir techniA?kai A?domiau stebAi??ti rinkimus kokiuose nors Balkanuose, bet vis dar mylime RusijAi??. Ir A?iandien Lietuvos A?monAi??s geriau A?ino, kas laimAi??jo ir kiek procentA? gavo kirilicos A?alyse, nei raA?anA?iose lotyniA?kai.

Ten lengviau. Rusijoje nAi??ra intrigos. Nors visi jos visada laukia. Rusijos rinkimus lengva aptarinAi??ti, nes kiekvienas manosi esAi??s Rusijos ekspertas. Kaip krepA?inio. Tai ne kokia nors Bosnija ir jos etninAi??s grupAi??s. KAi?? gi, neriam A? RusijAi??…

Ai??2011 m. gruodA?io 2 d. Atvykstu A? DAi??mos rinkimA? stebAi??jimo misijAi??, kaip paprastai, dienAi?? vAi??liau. TiesAi?? sakant, pradA?ios man jau nebereikia, bendras instruktaA?as praeitas ne kartAi??, o viena naktimi maA?iau ai??i?? taip pat geros naujienos mAi??sA? varganam biudA?etui. DAi??l tA? pinigA?, tiesa, visaip galima kalbAi??ti. MAi??gstu stebAi??ti rinkimus ne sostinAi??je. Provincijos gyvenimas kur kas tikAi??resnis ir patys rinkimai kur kas ai??ztikresniai???. Tad norAi??jau pavaA?iuoti A? IrkutskAi??, bet vAi??l lAi??mAi?? pinigai: reikia papildomo bilieto. Tiesa, vieA?butis Irkutske kur kas pigesnis, bet su Seimo valdyba, ypaA? metA? pabaigoje, geriau nediskutuoti.

SusitikinAi??jame su didA?iA?jA? partijA? atstovais. Matyti, kad mes esame svarbAi??s tik tuo, jog per televizoriA? parodys, kad partijos susitiko su Europos Tarybos atstovais. Visi kalba pagal tAi?? paA?iAi?? schemAi??: valdA?ia juos skriaudA?ia, A?monAi??s juos myli, o iA?eina ai??i?? kaip iA?eina. Nuobodu, ir norisi iA? tikrA?jA? iA?eiti, taA?iau laukiu A?iniasklaidos ir nevyriausybiniA? organizacijA?. A?ia esama bent A?iokios tokios intrigos ai??i?? vieni prieA? kitus. ai??zPilietinAi?? bendruomenAi??ai??? kaA?kokia dviprasmiA?ka ai??i?? lyg ir nori, kad Rusijoje viskas bAi??tA? teisingai, taA?iau tuo pat metu pareiA?kia suprantanti, kad teisybAi??s nebus, o rezultatai jau yra numatyti valdA?ios koridoriuose. NaivAi??s skandinavai klausia, kas laimAi??s? Atsakymo nAi??ra, o tai pats tikriausias atsakymas ai??i?? nejaugi neA?inote, kas laimAi??s?..

Ai??2011 m. gruodA?io 3 d. RinkimA? kampanija baigAi??si, kolegos, pasirinkAi?? tolimAi??jAi?? provincijAi??, iA?vyksta, mes gi Maskvoje prisikvieA?iame ai??zneformalA?ai???, senA? ir naujA? paA?A?stamA?. Jie neA?inantiesiems iA?aiA?kina, kad Rusija yra iA? dalies laisva A?alis. Tokioje Maskvoje gali gerai uA?simaskuoti, galvoti savaip, gyventi neformaliai. TaA?iau rinkimai Rusijoje valdA?ios nekeiA?ia, valdA?ia keiA?iasi kylant karams ir revoliucijoms. Ryt revoliucijos nebus, tai poryt valdA?ia bus ta pati.

Sutinku vairuotojAi?? ir vertAi??jAi??, paaiA?kindamas, kad stebAi??sime (ar stebAi??simAi??s) pietrytinAi??je Maskvos dalyje. Tiesa, mAi??sA? pareiga sudaryti sAi??lygas ir jiems balsuoti. Abu atsisako, vertAi??jai neA?domu, vairuotojas prisipaA?A?sta esAi??s monarchistas ir demokratija jo apskritai nedomina. Skaitau A?emAi??lapA?. Nieko A?domaus ai??i?? daugiabuA?iA? rajonas toks breA?neviniA? laikA?, matyt, su tos epochos statytojais, dabar virtusiais pensininkais.

Mes ai??i?? biurokratai, teks kiekvienoje apylinkAi??je suraA?yti stebAi??jimo protokolAi?? ir fiksuoti visus paA?eidimus. Darbas labai A?domus, kas supranta. Tad rytoj sunki ir ilga diena.

medication online.

Ai??2011 m. gruodA?io 4 d. Kaip mums ir A?prasta, pradedame stebAi??jimAi?? nuo balsavimo apylinkAi??s atidarymo. Lyg ir viskas gerai ai??i?? balsadAi??A?Ai??s ir biuleteniai vietoj, komisija, kad ir A?iovaujanti, susirinkusi, rinkAi??jA? sAi??raA?ai paruoA?ti. Ponia, vadovaujanti komisijai, mAi??sA? pasirodymu ypatingai neapsidA?iaugia, skrupulingai uA?raA?o pavardes ir ai??zkilmAi??s A?alisai???. Pirmyn.

Maskvoje daugiabuA?iai iA?ties dideli, kartais net atskiros laiptinAi??s priklauso skirtingoms balsavimo apylinkAi??ms. ai??zTiriamai??? balsavimAi?? Sofijos Perovskajos gatvAi??je. Paklausiu vieno kito, kaip jiems gyvenasi teroristAi??s vardu pavadintoje gatvAi??je. Vienas nustemba neA?inojAi??s, kad tai teroristAi??, kitas sakosi A?inAi??s, kad tai revoliucionierAi??, gal net bolA?evikAi??. TaA?iau giliau domAi??tis nenori.

Vienam intelektualesniam vyriA?kiui primenu, kad Perovskajos bAi??ta iA?ties A?domios asmenybAi??s, iA? gerbiamos aristokratA? A?eimos. Jos tAi??vai ir seneliai buvo ministrai bei gubernatoriai, taA?iau mergaitAi?? tAi??vA? neklausAi??, bAi??go iA? namA? ir susidAi??jo su radikaliais carizmo prieA?ininkais. 1881 m. dalyvavo pasikAi??sinime prieA? AleksandrAi?? II ir buvo nuteista mirties bausme pakariant. Istorikai sako, kad tai pirmoji Rusijos moteris, nuteista politiniame procese. Ai??iandienAi??je Rusijoje Aleksandras II pieA?iamas daugiau teigiamomis spalvomis (caras ai??i?? iA?vaduotojas), taA?iau Perovskaja iA?saugojo sovietinA? ai??zrevoliucionierAi??sai??? statusAi??. Jaunasis Dmitrijus Ai??ostakoviA?ius buvo jai net paskyrAi??s melodingAi?? valsAi??. Paklausiau… Toks tinkamas sovietinAi??ms moksleiviA? iA?leistuvAi??ms.

Stalinas buvo teisus sakydamas, kad svarbiausia ne kaip balsuojama, o kaip skaiA?iuojama. Mes neturime teisAi??s mokyti skaiA?iuotojA?, tad tik raA?ome proceso paA?eidimus. JA? daug: nesuskaiA?iuoti nepanaudoti biuleteniai, jie kaA?kodAi??l iA?neA?ti A? kitAi?? kambarA?, balsadAi??A?Ai??je aiA?kiai matosi paketAi??liais sudAi??ti biuleteniai, Komisijos pirmininkAi?? lyg juokaudama sako, kad, matyt, taip balsavo darnios A?eimos, taA?iau gerai supranta, kad mes suprantame, jog vaizdelis nekoks.

Ai??2011 m. gruodA?io 5 d. SkaiA?iavimas baigtas, vertAi??ja beveik baigia uA?migti. Paslaptingiausia rinkimA? dalis, atrodo, tampa nuobodA?iausia. Tik pabaigoje pirmininkAi?? prisimena nepanaudotus biuletenius. Prisimena, kai jau reikia viskAi?? pabaigti ir raA?yti protokolAi??. TikAi??josi, kad mes iA?eisime, nesulaukAi?? skaiA?iavimo pabaigos. NeiA?Ai??jome… ValdanA?ioji partija gauna tik treA?dalA? balsA?. Ne kas… Nebent ai??zpatvarkysai??? rezultatus…

Ryte draugai rusai paaiA?kina, iA? kur atsirado paslaptingieji paketAi??liai. Neva po pietA?, kai Ai??mAi?? aiA?kAi??ti, kad valdanA?ioji partija gali negauti daugumos, liepta kAi?? nors daryti… Padaryta gal ir primityviai, bet… niekas negali A?rodyti, kad paketAi??liai neteisAi??ti, mat A?statymas leidA?ia biuletenius iA?sineA?ti, nepanaudotieji ai??i?? nesuskaiA?iuoti. GalA? gale rezultatas pasiektas.

Po pietA? mes, stebAi??tojai, susirenkame spaudos konferencijai, sutariame, kad visi matAi??me rinkimus labai panaA?iai ai??i?? jie nebuvo nei skaidrAi??s, nei objektyvAi??s. DeA?imtys skambuA?iA? iA? Lietuvos, visi klausia apie paA?eidimus. Tik to ir reikia… Bet tAi?? ir taip visi A?ino.

Ai??2012 m. vasario 7 d. DA?iugu, esu paskirtas A? vadinaAi??mAi??jAi?? prieA?rinkiminAi?? misijAi?? Rusijos prezidento rinkimams stebAi??ti. Tai ypatinga Europos Tarybos ParlamentinAi??s AsamblAi??jos (ETPA) misija, kuriAi?? sudaro penki skirtingA? A?aliA? parlamentarai, atstovaujantys penkias pagrindines ETPA politines grupes. TiesAi?? sakant, garbingos pareigos, kas supranta….

Misijos tikslas patikrinti, kaip Rusija laikosi Europos Tarybos standartA?, nustatytA? demokratiA?kiems rinkimams rengti ir vykdyti. Numatyti susitikimai su MaskAi??voje reziduojanA?iais diplomatais, rinkimA? organizatoriais, kandidatais A? prezidentus, taip pat A?iniasklaidos ir nevyriausybiniA? organizacijA? atstovais.

IA? tiesA? Rusija darosi A?domesnAi??, nei anksA?iau galvojau. SusidomAi??jimas prezidento rinkimais, A?vyksianA?iais kovo 4 d., kaip niekada didelis, turint galvoje tesitAi??sianA?ius protestus ir abejones dAi??l neseniai A?vykusiA? parlamento rinkimA? skaidrumo. Tai didina misijos svarbAi??. Rusija neabejotinai turi visas technines galimybes surengti tikrai nepriekaiA?tingai skaidrius rinkimus, taA?iau praktiA?kai kiekvienAi?? kartAi?? aptinkama nemaA?a pasirengimo trAi??kumA? ir procedAi??ros paA?eidimA?. Demokratija yra visos Europos interesas, o Rusija juk ai??i?? Europos dalis, tad skaidrAi??s rinkimai bAi??tA? A?enklas, jog einama teisinga linkme. NorAi??tume rasti kuo maA?iau trAi??kumA?, o kiek rasime, atsispindAi??s ataskaitoje. Taigi…Ai??

Ai??2012 m. vasario 8 d. Pradedame nuo susitikimA? su reziduojanA?iais diplomatais. Visi pripaA?A?sta, kad politinis gyvenimas darosi A?domesnis. Niekas lyg ir neabejoja laimAi??toju, bet atsiranda intriga ai??i?? kaip Rusija vykdo savo paA?ios priimtus A?sipareigojimus ir duotus paA?adus. Visi A?ino, kad vienas bAi??gikas atbAi??gs pirmas… bet gal galima jA? diskvalifikuoti?

Taigi susitinkame su Vyriausiosios rinkimA? komisijos pirmininku Vladimiru A?urovu, kuris niekada mAi??sA? nemAi??go, su kuriuo praeityje buvo nelengva tiesiog susikalbAi??ti. MAi??sA? delegacijos vadovas, olandas Tiny Koxas primena, kad po Rusijos parlamento rinkimA? 2011Ai??m. pabaigoje stebAi??tojai pateikAi?? ilgAi?? sAi??raA?Ai?? priekaiA?tA? Rusijai dAi??l balsavimo ir balsA? skaiA?iavimo procedAi??ros paA?eidimA?, rinkimA? A?statymo nesilaikymo, stebAi??tojA? iA?varymo ir pan. A?urovas A?A? kartAi?? nesupyksta. AtvirkA?A?iaiAi??ai??i?? pripaA?A?sta, kad ne viskas buvo gerai. Kartu priA?ada, kad bus kitaip. Ai??domu.

Svarbiausia ai??i?? graA?Ai??s rinkimA? skaidrumo didinimo paA?adai. Ai??tai urnos balsavimui bAi??sianA?ios permatomos, o biuleteniA? A?metimo plyA?iai ai??i?? siauresni, neleidA?iantys A?mesti keliA? biuleteniA?, sudAi??tA? A? krAi??velAi??, visuose balsavimo punktuose bus A?rengta po dvi videokameras, kurios fiksuos bendrAi?? salAi??s vaizdAi?? ir rinkAi??jA? elgesA? prie balsadAi??A?Ai??s. Fone bus aiA?kiai matomas iA?didintas balsavimo apylinkAi??s protokolo projektas, jo duomenis bus vAi??liau galima palyginti su rajono ir centrinAi??s rinkimA? komisijos gautais duomenimis. StebAi??tojai nebus iA?varomi iA? apylinkiA? balsA? skaiA?iavimo metu, iA?skyrus ekstremalius atvejus. KomisijA? nariai gaus aiA?kesnAi?? instrukcijAi??, kurioje darbas apraA?omas ai??zA?ingsnis po A?ingsnioai??? tvarka. Kaip mokantis rusiA?kai, gaunu instrukcijos kopijAi??. GalAi??siu pasiskaityti lAi??ktuve. Bus pleA?iamas balsavimo bAi??das, kai biuleteniai skaiA?iuojami ir skenuojami automatiA?kai. Suprantama, kad bus stebimas visas rinkimA? procesas ir rengiamas raportas apie rinkimA? atitikimAi?? Europos Tarybos ir kitA? tarptautiniA? organizacijA? standartams.

medrol dose pack price.

Pabaigoje pamatAi??me pavyzdinAi??s balsavimo apylinkAi??s modelA?, kuris, pasak rinkiminAi??s komisijos pirmininko, yra ir mokymo priemonAi?? bAi??simiems komisijos nariams. GraA?u.

Ai??2012 m. vasario 9 d. Lauke -22oC, nuo mAi??sA? atstovybAi??s ir Rusijos valstybAi??s DAi??mos ai??i?? apie penkiolika dvideA?imt minuA?iA? pAi??sA?iomis. MaA?ina ar metro iA?eitA? kur kas ilgiau ir ne A?ilA?iau, tad bAi??gu per besikandA?iojantA? A?altA?. Suprantu, kad rusams oro temperatAi??ra nAi??ra svarbiausias gyvenimo faktorius. Informacija apie orAi?? ai??i?? A?iniA? pabaigoje. Pas mus jau A?iniA? pradA?ioje. DvideA?imtlaipsnis A?altis bAi??tA? dienos intriga. Rusijoje ai??i?? informacija.

Susitikimai su kandidatais ai??i?? keturi jA? susitinka mielai, vienas ai??i?? A?inia, kuris, ai??i?? niekaip nepatvirtina susitikimo laiko ir vietos.

Pirmas Vladimiras A?irinovskis. Ir toliau bando iA?laikyti A?vaizdA?. Kelia aplink save chaosAi??, keikia aplinkinius, kad tie per lAi??tai juda. Keikiamieji supranta, kad tai A?aidimas ir, atrodo, visai nesijaudina, pilsto mums arbatAi??, o mes stebimAi??s kabineto sienomis, nukabintomis padAi??kos raA?tais ir sertifikatais. Kandidatas A?teikia vizitinAi??, iA? kurios supranti, kad jis yra partijos lyderis, DAi??mos deputatas, nusipelnAi??s juristas, akademikas ir dar daug kur A?ymus. Tiesiog super kortelAi??s pavyzdys, kaip nereikia korteliA? spausdinti.

A?irinovskis daug kartA? sutiktas Maskvoje ir StrasbAi??re, nieko A?domaus… Sergejus Mironovas visai ne toks, kokio tikAi??jausi. Sutinku jA? pirmAi?? kartAi??. AtrodAi??, kad neskusta barzda ir skvarbus A?vilgsnis suponuoja valingAi?? ir grubiAi?? asmenybAi??, bet A? mus prabilo A?velnus inteligentiA?kas vyrukas… KalbAi??jo daug, bet supratome, pasiruoA?Ai??s veikiau pralaimAi??ti, nei laimAi??ti… PagAi??glinAi??s MironovAi?? randu, kad tikrasis Mironovas buvo Andrejus… BriliantinAi?? ranka. A?ia tai Mironovas…

Genadijus Ziuganovas labai rimtas, bet paA?A?stamas, beveik pamena, kad ir StrasbAi??ro koridoriuose ne kartAi?? buvome susitikAi??, tik nepamena, kodAi??l turi atminti. IA? tikrA?jA? todAi??l, kad jo kabinete tebekabo ai??zlaimingos Rusijosai??? A?emAi??lapis ai??i?? SSRS.

Aleksejus Prochorovas kalba apie tai, kaip reikia Rusijos darbininkus padaryti laimingais… Prisiminiau toki sovietinA? filmAi?? RAi??sA?ioji upAi??, pagal tokio ViaA?eslavo Ai??iA?kovo knygAi?? apie A?mogA?, svajojusA? pastatyti milijoninA? miestAi?? gerai nusiteikusiems darbininkams, o pabaigusA? beprotybe…

PietAi??s su Rusijos DAi??mos parlamentarais kaip visada rusiA?ki ai??i?? skanu ir daug. Susitinkame ir su naujuoju DAi??mos spikeriu Sergejumi NaryA?kinu. Jam smagiau sAi??dAi??ti nei vaikA?A?ioti, taA?iau A?mogus didingas, sako, aristokratas. GraA?iai A?ypsosi jis ir visi. ReiA?kia, politika nesikeis… Ai??tai tiek tos Rusijos tam kartui…

Ai??domi diena.

Ai??2012 m. kovo 2 d. VAi??l pasirengimai ir susitikimai su kandidatais. Ai??A? kartAi?? su jA? atstovais, kandidatai ai??zdirba su rinkAi??jaisai???. Ir labai gerai, kad dirba. KandidatA? atstovai viskAi?? atpasakoja… labai nuobodA?iai.

SkirstomAi??s pareigomis. VaA?iuosiu A? RiazanAi??s sritA?. Netoli nuo Maskvos, bet vis tiek provincija. A?ia jau intAi??riga, paA?iAi??rAi??sime, kaip veikia visi A?urovo paA?adai.

2012 m. kovo 4 d. Pradedame vis tik Maskvoje. Ai??A? sykA? rinkimA? apylinkAi?? atidaroma ne taip, kaip anksA?iau. Vietiniai stebAi??tojai staiga tampa ypaA? aktyvAi??s ai??i?? filmuoja ir fotografuoja kiekvienAi?? smulkmenAi??. IA?ties, regis, pasiruoA?Ai?? nuskaidrinti rinkimus. Suprantame, kad visa opozicija gali susivienyti ne dAi??l programos. Kai nAi??ra galimybAi??s laimAi??ti prieA? stipriausiAi??, tai galima tikAi??tis, kad stipriausias paA?eidinAi??s taisykles.

Viskas yra ai??i?? nauja rinkimA? dvasia, permatomos urnos ir tvarkingai metami balsai… o kas iA? to?

RiazanAi??je moteris, suA?inojusi, kad esu iA? Lietuvos, uA?jauA?ia ai??i?? vargA?eliai jAi??s toje Lietuvoje, nuAi??jote A? NATO, dabar badu mirA?tate… Va taip.

Mironovo rinkimA? A?tabas atliko A?domiAi?? visuomenAi??s nuomonAi??s apklausAi??. Jie nesiteiravo tradiciA?kai, uA? kurA? iA? kandidatA? balsuotumAi??te, bet klausAi??, kokiomis savybAi??mis turAi??tA? pasiA?ymAi??ti Rusijos prezidentas. ApibendAi??rinti apklausos rezultatai parodAi??, kad labiausia rusai norAi??tA? Vladimiro Putino, taA?iau tokio, koks jis buvo 2000 m. ai??i?? dar neA?grisAi??s, ryA?tingai kariaujantis su A?eA?Ai??nais, neieA?kantis kiA?enAi??je ir grubesnio A?odA?io.

Putinas-2000 jau praeityje. Kas gi artimiausias jam A?iandien. Ir A?ia ai??i?? jokios sensacijos. Tai Putinas-2012, kAi?? tik ir laimAi??jAi??s prezidento rinkimus. Gal bAi??t rusai gavo ne visai tAi??, kurio norAi??jo, bet kaA?kAi?? bent jau iA?oriA?kai gana panaA?aus.

Svarbiausias A?odis Putinui-2012 buvo A?odis ai??zPergalAi??ai???. Apie pergalAi??s troA?kimAi?? bylojo net oficialus plakatas. IA?ties Putinas netapo Rusijos prezidentu, jis nebuvo renkamas ir iA?rinktas. Jis ai??i?? NUGALAi??JO, kaip sakAi??, nugalAi??jo garbingoje kovoje. Jei kam rinkimai asocijuojasi su sAi??rio pasirinkimu supermarkete, galvokite kitaip. Rinkimai ai??i?? karas. Putino pergalAi??s samprata, beje, tebegyvuojanti ir Rusijos A?moniA? protuose, yra sovietinAi??. NugalAi??tojas neteisiamas ir diktuoja sAi??lygas pralaimAi??jusiam. NugalAi??tojas raA?o istorijAi??. Putino nugalAi??tojo leksika gerai tinka Rusijos rinkAi??jui. Viena vertus, tokiu norima pasitikAi??ti ir garbinti, kita vertus, jam galima patikAi??ti nelabai sAi??kmingai dabartA? kurianA?ios A?alies bAi??das, juk jis ai??i?? tikras nugalAi??tojas.

Ai??2012 m. kovo 5 d. Belieka spaudos konferencija.

Misija konstatavo, kad techninAi??s naujovAi??s iA?ties padidino skaidrumAi?? balsavimo metu, taA?iau balsA? skaiA?iavimas vyko neskaidriai ir galutiniai rezultatai kelia abejoniA?. Misija kritikavo ir pasirengimAi?? rinkimams, kai kandidatai turAi??jo nelygias sAi??lygas kampanijai ir A?iniasklaidoje. Europos Taryba galutinA? rinkimA? vertinimAi?? paskelbs A?iA? metA? balandA? per plenarinAi?? ETPA sesijAi??.

Tai A?ia oficialiai… O realiai tenka pripaA?inti, kad technika nauja, o A?proA?iai seni. Tad ai??i?? iki kito karto…

Ai??2012 m. kovo 6 d. Lietuviai klausia, kas dabar bus… Jei Rusijos valdA?ia nepasikeitAi??, tai nieko naujo… Rusija nemyli Lietuvos ir net nelabai svarsto, kodAi??l A?ia jAi?? reikia mylAi??ti. Lietuva ai??i?? tai smulkus naivus prekeivis, kuris labiau niekinamas, nes nesugalvoja nieko kito, kaip tik A?siteikti Rusijos galiai. Net ne uA? sidabrinius. UA? centus. Geriausia Lietuva Rusijai ai??i?? nepatikimas VakarA? partneris, kurA? laipsniA?kai bus galima finliandizuoti, o paskui ir grAi??A?inti ten, iA? kur aplinkybAi??ms susiklosA?ius jis pabAi??go. Be ypatingos skubos ir pragmatiA?kai pigiai.

O tai kAi?? mes? Ar ne per greitai Ai??mAi??me galvoti apie naujus neutralitetus, Ai??mAi??me taupyti saugumo ir Europos integracijos sAi??skaita. JA? dar labai prireiks, ypaA? jei Putino Rusija iA? A?odA?iA? taps kAi??nu.

Geriau tenetampa.