(Lietuviškai) MetinAi??s ataskaitos


Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos prezidento Kornelijaus Platelio ataskaita uA? 2010 metus

lamisil shortage.

2011-04-12, LMKA konferencija, Vilnius

Priminsiu, kad 2010 metA? konferencija A?vyko balandA?io 22 d. 2010 metais A?vyko 6 LMKA tarybos posAi??dA?iai, o A?iemet dar du. Jei praeitai konferencijai teiktoje ataskaitoje 2009-sius ironiA?kai pavadinau dar intensyvesnAi??s kiek kuklesniA? socialiniA? garantijA? paieA?kos metais, tai 2010-sius jau galima pavadinti A?io etapo pabaiga. Pagrindinis praeitA? metA? A?vykis mums buvo Seimo pagaliau priimtas naujos redakcijos Meno kAi??rAi??jo ir meno kAi??rAi??jA? organizacijA? statuso A?statymas ir menininkams palankios Valstybinio socialinio draudimo bei Sveikatos draudimo A?statymA? pataisos. Pirmieji du A?statymai A?sigaliojo nuo A?iA? metA? sausio 1 d., o treA?iasis A?sigalios nuo 2012 sausio 1 d. Ne viskas MK A?statyme sutampa su mAi??sA? norais ir siAi??lymais, pavyzdA?iui, meno kAi??rAi??jA? organizacijai A?steigti dabar pakanka 25 nariA?, taA?iau iA? esmAi??s jA? vertinu teigiamai. MinAi??tA? A?statymA? pataisos buvo priimtos po daugybAi??s diskusijA? Seimo Ai??vietimo, mokslo ir kultAi??ros, SocialiniA? reikalA? ir darbo, Sveikatos apsaugos, BiudA?eto ir finansA? komitetuose. PaskutinAi??je MKiMKO A?statymo priAi??mimo fazAi??je dalyvavo nemaA?ai menininkA? iA? MK statuso neturinA?iA? organizacijA?, kuriA? pastangomis atsirado minAi??ta nuostata.

Viltis, kurias mums A?adino A?statymo teiginys, jog valstybAi?? remia MK organizacijA? kAi??rybines programas ir veiklAi??, suA?lugdAi?? LMKA tarybos nariA? susitikimas su KultAi??ros ministru A?iA? metA? sausio mAi??nesA?. Mums buvo paaiA?kinta, kad be A?ios nuostatos legaliai skirti 20% lAi??A?A? mAi??sA? projektA? administravimui nebAi??tA? A?manoma. O jeigu mAi??sA? kAi??rybiniai projektai nebAi??tA? remiami ai??zdalinaiai???, KultAi??ros ministerijai tektA? skelbti konkursus pagal VieA?A?jA? pirkimA? A?statymAi??. Pagaliau visus A?iuos reikalus tvarko ne KultAi??ros ministerija, o FinansA? ir ValstybAi??s auditas. Taigi A?ioje srityje jokio progreso nepasiekta.

Pagal naujAi??jA? MK A?statymAi?? A?iais metais meno kAi??rAi??jo statusAi?? turintys asmenys mokAi??s valstybinio socialinio draudimo mokestA? nuo pusAi??s iA? savo autoriniA? atlyginimA? gaunamA? pajamA?. A?inoma, jie turAi??s mokAi??ti 15% pajamA? bei 9% privalomojo sveikatos draudimo mokesA?ius, tad bendra mokesA?iA? suma bus apie 37%. Menininkams, A?registravusiems individualiAi?? veiklAi?? (o tam nAi?? MK statuso turAi??ti nereikia) ir nusiteikusiems vesti buhalterijAi?? bei deklaruoti pajamas, kaip visiems smulkiesiems verslininkams, mokestinAi?? aplinka bAi??tA? dar palankesnAi??: 5% gyventojA? pajamA? mokesA?io su teise 30% pajamA? automatiA?kai nusiraA?yti A? sAi??naudas, taigi faktiA?kai ai??i?? apie 3,5% ir jau minAi??ti valstybinio socialinio bei privalomojo sveikatos draudimo mokesA?iai, kurie drauge sudarytA? apie 26%. Meno kAi??rAi??jai kol kas neskuba masiA?kai naudotis pastarAi??ja galimybe. Ne visiems jiems tinka galimA? registruoti veiklA? klasifikatorius, taA?iau pasiAi??lymus jA? tobulinti kol kas yra pateikusi tik MuzikA? sAi??junga.

MinAi??tA? A?statymA? pataisos taip pat numato A?steigti Meno kAi??rAi??jA? socialinAi??s apsaugos programAi??, kuri padAi??s menininkams, kuriA? pajamA? nepakanka, idant jie bAi??tA? apdrausti nuo minimalios mAi??nesinAi??s algos, susimokAi??ti trAi??kstamus valstybinio socialinio (nuo 2011 metA?) ir privalomojo sveikatos (nuo 2012 metA?) draudimo mokesA?ius. LR vyriausybAi?? A?iA? metA? kovo mAi??nesA? patvirtino Meno kAi??rAi??jA? socialinAi??s apsaugos programos administravimo tvarkAi??, kuriAi??, vykdydama MK A?statymAi?? per gana trumpAi?? laikAi?? parengAi?? KultAi??ros ministerija. Nuo A?iA? metA? visi meno kAi??rAi??jo statusAi?? turintys asmenys yra apdrausti Valstybiniu socialiniu draudimu. Menininkams, kuriA? draudA?iamA?jA? pajamA? nepakanka, kad iA? jA? iA?skaiA?iuotas mokestis prilygtA? mokesA?iui nuo vienos minimalios mAi??nesinAi??s algos (MMA), Sodra padengs trAi??kstamAi?? sumAi??. Taigi A?ie menininkai bus apdrausti, jiems bus skaiA?iuojamas darbo staA?as.

Nuo 2012 metA? pradA?ios menininkai bus draudA?iami ir Privalomuoju sveikatos draudimu. A?ia logika ta pati: jei menininkas negauna mAi??nesiniA? pajamA?, prilygstanA?iA? 1 MMA, ir nuo jA? atskaiA?iuoto mokesA?io nepakanka tam, kad jis bAi??tA? apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu, Sodra padengs trAi??kstamAi?? sumAi??. Visas A?ias operacijas vykdys Sodra, savo duomenA? bazAi??je matanti visA? pilieA?iA?, taigi ir meno kAi??rAi??jA? pajamas ir sumokAi??tus mokesA?ius. ProgramAi?? administruojanA?iai KultAi??ros ministerijai liks tik pervesti lAi??A?as pagal Sodros paraiA?kAi??.

Meno kAi??rAi??jA? socialinAi??s apsaugos programa numato ir 1 MMA dydA?io iA?mokas kAi??rybiniA? prastovA? metu, kurias 3 mAi??nesius gali gauti laikinai dAi??l kokiA? nors prieA?asA?iA? negalintis kurti menininkas. Ai??i nuostata atsirado todAi??l, kad vien tik iA? autoriniA? atlyginimA?, taigi tik iA? kAi??rybos gyvenantis menininkas, laikinai nustojAi??s kurti, negali kreiptis A? Darbo birA?Ai?? paramos, nes niekas jo nebuvo A?darbinAi??s ir iA? jokio darbo neatleido. Meno kAi??rAi??jA? praA?ymus skirti kAi??rybinAi??s prastovos iA?mokas svarsto Meno kAi??rAi??jA? socialinAi??s apsaugos komisija prie KultAi??ros ministerijos. Ai?? A?iAi?? komisijAi?? nuo LMKA turAi??sime deleguoti du asmenis. Kitos iA?mokos menininkas galAi??tA? kreiptis tik po metA?.

TaA?iau viltA? kAi??rAi??jui gauti tokias iA?mokas bemaA? sugriauna A?ios tvarkos skyrius, numatantis iA?mokA? nutraukimAi??. NatAi??ralu, jei iA?mokos nutraukiamos, kAi??rAi??jui A?sidarbinus ar gavus stipendijAi??. TaA?iau A?i tvarka numato jas nutraukti ir kai jis gauna autorinA? atlyginimAi?? arba atlyginimAi?? pagal intelektiniA? paslaugA? sutartA?, autorinA? ar atlikAi??jo atlyginimAi?? per autoriA? ar atlikAi??jA? teisiA? kolektyvinio administravimo asociacijas, arba pajamA? iA? individualios veiklos. Ir visiA?kai nesvarbu, ar kAi??rAi??jas gavo 1, ar 1000 litA?. IA?vardintos kAi??rAi??jA? pajamos daA?niausiai nevirA?ija 100 litA?, jos bAi??na iA?mokamos uA? praeityje atliktus darbus, sukurtus kAi??rinius, jA? gavimo akimirkos niekas nuspAi??ti negali. Pagaliau kam naudinga, kad iA?mokAi?? gaunantis kAi??rAi??jas negalAi??tA? atlikti jokio smulkaus darbelio? KultAi??ros ministerija iA? pradA?iA? sutiko su mano pasiAi??lymu ai??i?? gavusiam pajamA? menininkui, tokiu pat dydA?iu sumaA?inti iA?mokAi?? ir tAi?? sumaA?intAi?? sumAi?? iA?mokAi??ti ketvirtAi??, o jei reikAi??s, ir penktAi?? mAi??nesA?, taA?iau A?ie siAi??lymai buvo kitA? A?inybA? ai??zpatobulintiai???. TokA? jA? poA?iAi??rA? pavadinA?iau nelaime, tvyranA?ia mAi??sA? valstybAi??s tarnautojA? galvose. Centas, A?kritAi??s A? sAi??skaitAi??, jiems jau yra ai??zgautos pajamosai???, nors A?mogus uA? tAi?? centAi?? nieko nusipirkti negali. A?mogaus uA? skaiA?iA? ir faktA? jie iA? viso nemato. Dabartinis ai??zpatobulinimasai??? priimtinas nebent tiems menininkams, kurie apskritai nieko neveikia, jeigu tokiA? iA? viso esama, o kuriantis A?mogus visada gaus pajamAi??liA?, atimsianA?iA? jam teisAi?? A? iA?mokAi??, kuriAi??, kaip liudija A?i tvarka, gauti ne taip jau lengva. Buvau raminamas, kad A?ia tik pradA?iai, kai tai programai teskirta 300 tAi??kst. Lt, kad paskui viskas bus koreguojama, bet ne kartAi?? galAi??jome A?sitikinti, kad laikini dalykai yra patys pastoviausi.

Gera A?inia mAi??sA? pensininkams. Seimas pataisAi?? SocialiniA? iA?mokA? perskaiA?iavimo ir mokAi??jimo laikinAi??jA? A?statymAi??. Pensijos, darbdavio neturintiems (t.y. pagal darbo sutartA? nedirbantiems) pensininkams gavusiems autorinius atlyginimus, nebus maA?inamos. Bent jau taip mane patikino buvusi SocialinAi??s apsaugos ir darbo viceministrAi?? AudronAi?? MorkAi??nienAi??. TaA?iau panaA?u, kad ne visi Sodros skyriai tAi?? A?ino. Meno kAi??rAi??jai skundA?iasi, kad pensijos ir toliau maA?inamos. SiAi??lau tiksliai apraA?yti visus tokius atvejus ir siA?sti laiA?kus SocialinAi??s apsaugos ir darbo ministrui.

LapkriA?io mAi??nesA? menininkus nugAi??sdino tyliai priimtos PridAi??tinAi??s vertAi??s mokesA?io A?statymo pataisos, pagal kurias kiekvienas kAi??rAi??jas, gavAi??s kad ir nedidukAi?? autorinA? atlyginimAi?? uA?sienyje taptA? PVM mokAi??toju, ir turAi??tA? mokAi??ti A?A? mokestA? nuo visA? savo autoriniA? atlyginimA? Lietuvoje. TaA?iau buvo susigriebta laiku, JE PrezidentAi?? paragino SeimAi?? A?iAi?? klaidAi?? iA?taisyti, BiudA?eto ir finansA? komiteto pirmininkas KAi??stutis Glaveckas parengAi?? pataisas ir Seimas jas patvirtino, atstatydamas buvusiAi?? padAi??tA?: PVM mokAi??toju tampama tada, kai pajamos virA?ija 100 tAi??kst. Lt. per metus.

RentA? ypatingai nusipelniusiems meno kAi??rAi??jams klausimas iA? vietos nepajudAi??jo, nors joms nuo 2010 vasario 9 d. dirbusi Seimo darbo grupAi?? ai??zDAi??l asmenA?, gaunanA?iA? pajamas pagal autorines sutartis, socialines garantijas reglamentuojanA?iA? A?statymA? projektA? ir su jais susijusiA? kitA? teisAi??s aktA? projektA? parengimoai???, neprieA?taravo, bet siAi??lAi?? A?A? klausimAi?? atidAi??ti ateiA?iai.

2010 metA? Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos premija paskirta poetui ir dailininkui Leonardui Gutauskui uA? eilAi??raA?A?iA? knygAi?? Urbo kalnas (Vilnius: Lietuvos raA?ytojA? sAi??jungos leidykla, 2010) ir poezijos knygas vaikams Petriukas debesAi??lis (Vilnius: Gimtasis A?odis, 2009) bei Senojo bokA?to gyventojai (Vilnius: Lietuvos raA?ytojA? sAi??jungos leidykla, 2010).

MetinAi?? Europos menininkA? tarybos (ECA) konferencija ir kongresas vyko 2010 lapkriA?io 5ai??i??7 d. Zagrebe. Konferencijos tema ai??i?? ai??zMeno rAi??mimas / Menininko laisvAi??ai???, kuriAi?? vedAi?? latviA? kompozitorius Ugis Praulinis. Joje kalbAi?? pasakAi?? Kroatijos Prezidentas kompozitorius Ivo JosipoviA?ius, dalyvavo praneA?Ai??jai iA? A?ekijos, Ispanijos, Kroatijos, Suomijos. MAi??sA? A?aliai atstovavo Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis ir Lietuvos fotomenininkA? sAi??jungos pirmininkas Jonas Staselis. Pastarasis iA?rinktas EMT vykdomojo komiteto nariu trejiems metams. Ai??iA? metA? konferencija-kongresas vyks lapkriA?io mAi??nesA? Madride.

Taryba siAi??lAi?? kandidatus A? A?vairias komisijas bei ekspertA? tarybas: A? Meno kAi??rAi??jA? organizacijA? kAi??rybiniA? programA? ekspertA? komisijAi?? delegavome GintarAi?? AdomaitytAi??, AlgirdAi?? MartinaitA?, ArAi??nAi?? EduardAi?? PaslaitA?, JuozAi?? BudraitA?, VytautAi?? BubnA?; A? Bronio Savukyno premijos skyrimo komisijAi?? delegavo vertAi??jAi??, publicistAi?? RasAi?? DrazdauskienAi?? bei raA?ytojus AntanAi?? A. JonynAi?? ir GintarAi?? BleizgA?; A? Autorinio atlyginimo uA? kAi??riniA? atgaminimAi?? reprografijos bAi??du paskirstymo ir iA?mokAi??jimo ataskaitos vertinimo komisijAi?? ai??i?? VladAi?? BraziAi??nAi??. IA? MK organizacijA? deleguotA? atstovA? A? Meno kAi??rAi??jo ir meno kAi??rAi??jA? organizacijos statuso suteikimo tarybAi?? ir savA? ekspertA? KM pasirinko JuliA? AndrejevAi??, IrenAi?? AleksaitAi??, DainiA? LiA?keviA?iA?, EugenijA? NalevaikAi??, AgnAi?? NaruA?ytAi??, LinAi?? VildA?iAi??nAi?? ir VaidAi?? JauniA?kA?. GirdAi??jau, jog pastarasis atsisakAi??, ir KM ieA?ko kito teatro eksperto.

Buvau pakviestas dalyvauti PrezidentAi??s sudarytos Lietuvos kultAi??ros politikos kaitos gairiA? rengimo darbo grupAi??s darbe. Ai??is darbas baigtas. Gaires patvirtino Seimas, VyriausybAi?? parengAi?? jA? vykdymo priemoniA? planAi??. Man abejoniA? kelia vienas pagrindiniA? jA? punktA?: A?steigti nuo KultAi??ros ministerijos nepriklausomAi?? kultAi??ros ir meno tarybAi?? ir jai perduoti skirstyti visA? biudA?etiniA? fondA? pinigus. Nors ai??zrankos atstumoai??? finansavimo principas sAi??kmingai taikomas daugelyje VakarA? Europos A?aliA?, mano manymu, Lietuva dar nAi??ra tam pribrendusi. MAi??sA? politikai vis dAi??lto turi daugiau atsakomybAi??s uA? lAi??A?A? skirstytojA? pozicijose A?sitvirtinusius kad ir paA?ius geriausius A?mones.

BirA?elio mAi??nesA? LMKA A?stojo A? NacionalinAi?? kAi??rybiniA? ir kultAi??riniA? industrijA? asociacijAi?? (KIKIA). TikAi??jomAi??s bendrai veiklai gauti paramAi?? iA? NacionalinAi??s kompleksinAi??s programos, taA?iau nepavyko. Ai??iuo metu vykdomi 2 A?ios programos projektai, kuriA? partneriai: LMTA, VGTU, VDU. Ai??iA? metA? kovo 24 d. vykusiame ataskaitiniame A?ios organizacijos susirinkime buvau iA?rinktas A? jos valdybAi??. JauA?iau pareigAi?? kandidatuoti tikAi??damasis galAi??siAi??s mAi??sA? asociacijos tarybai teikti daugiau informacijos apie KIKIA veiklAi??, kurios vienas pagrindiniA? tikslA? ai??i?? suformuoti labiau kultAi??rai ir menui tinkanA?ias ES struktAi??rinAi??s paramos priemones. Mums tai labai svarbu, turint omenyje, kad 2014-2020 ES struktAi??rinAi??s paramos etapas jau bus paskutinis. Kaip matome, dabartinAi??s priemonAi??s labiau atitinka mokslo poreikius. Tai daA?niausiai keitimasis patirtimi bei A?vairAi??s mokymai, kuriA? mums paprasA?iausiai nereikia. Jei ir toliau taikysimAi??s prie mokslo sektoriaus specifikAi?? atitinkanA?iA? priemoniA?, neturAi??sime jokios naudos, o tegu ir prisitaikAi?? daugeliu atvejA? tik tuA?A?iai eikvosime lAi??A?as. PraeitAi?? savaitAi?? KIKIA valdybos pirmininku buvo iA?rinktas vadybininkas A?ilvinas JanA?oras. Dabar A?i asociacija persigrupuoja ir bando struktAi??ruoti savo veiklAi??. Kas iA? to iA?eis, pamatysime ateityje.

LMKA pateikAi?? projektAi?? Ai??vietimo ir mokslo ministerijai ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokyklomsai???, sutrumpintai ai??i?? AKIM, ir laimAi??jo konkursAi??. Jo esmAi?? ai??i?? menininkai bei kultAi??ros A?urnalai ai??i?? A? mokyklas, apimtis 4 mln. Lt. Kai kurias ypaA? sAi??kmingas projekto veiklas bus galima pratAi??sti. TodAi??l turime nenuvilti savo partneriA? ai??i?? mokyklA?. Numatoma veiklos pradA?ia A?urnalams ai??i?? rugsAi??jis, menininkams ai??i?? spalis. Gavome kvietimAi?? iki 2011 geguA?Ai??s 5 d. teikti paraiA?kAi?? projektAi?? finansuosianA?iai Europos socialinio fondo agentAi??rai ESFA. Jau pasiskirstAi??me savo dalyvavimo projekte kvotas. Dabar laukiame kiekvieno projekto dalyvio atsakymo, kiek menininkA? ir iA? kokiA? miestA? dalyvaus projekte bei kitA? reikalingA? dokumentA?. Tai bAi??tina padaryti dar A?iAi?? savaitAi??. Be A?iA? duomenA? negalime sukurti tikslaus su ESFA suderinto projekto.

Seimo Ai??vietimo, mokslo ir kultAi??ros komitete prasidAi??jo diskusijos dAi??l KultAi??ros A?statymo. Esu pakviestas dalyvauti maA?ojoje darbo grupAi??je, kuri teiks pasiAi??lymus didA?iajai, A? kuriAi??, kaip man paA?adAi??jo Jurgita BieliAi??nienAi??, bus A?traukti ir suinteresuoti mAi??sA? asociacijos nariai Algis Matulionis, Jonas Staselis, Vytautas TumAi??nas, AudronAi?? A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??.

Metai buvo nelengvi, taA?iau LMKA taryba dirbo darniai. UA? tai dAi??koju visiems kolegoms. Ir galiu patikinti, kad A?ie metai nebus lengvesni.

Report Title
Ataskaita už 2017 metus
Ataskaita už 2013 metus
Ataskaita už 2014 metus
Ataskaita už 2015 metus
Ataskaita už 2016 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2010 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2005 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2006 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2007 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2008 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2009 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2011 metus
(Lietuviškai) Ataskaita už 2012 metus