(Lietuviškai) AKIM: Apie projektAi??


Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija 2010 metais laimAi??jo LR A?vietimo ir mokslo ministerijos paskelbtAi?? neformaliojo A?vietimo plAi??tros Lietuvos bendrojo ugdymo A?staigose idAi??jA? konkursAi?? ir 2011 metA? rugpjAi??A?io 4 d. su Europos socialinio fondo agentAi??ra pasiraA?Ai?? projekto ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokykloms (AKIM)ai??? finansavimo ir administravimo sutartA?, kuri A?galino A?io projekto A?gyvendinimAi??. Projekto vadovAi?? ai??i?? AuA?rinAi?? A?ilinskienAi??.

Projekto AKIM tikslas

Ai?? Projekto tiklsas ai??i?? mokyklA? bendruomeniA? atskirties nuo kultAi??ros proceso maA?inimas.
Tikslingas ir nuoseklus aukA?tosios kultAi??ros ir jos kAi??rAi??jA? atAi??jimas A? Lietuvos mokyklas atvers platesnA? kultAi??ros suvokimAi??, kels mokiniA? kultAi??rinA? ir pilietinA? sAi??moningumAi?? ir skatins paA?ius A?sijungti A? kultAi??ros procesAi??.

Projekto AKIM esmAi??

Ai?? Mokykla Lietuvoje nemaA?u mastu atskirta nuo kultAi??rinAi??s visuomenAi??s, A? jAi?? verA?iasi masinAi??s pramogos. MokyklA? kultAi??rinis lygis gerokai skiriasi ir priklauso nuo mokyklos personalo ir pavieniA? iniciatyvA?. Norint A?veikti mokyklA? bendruomeniA? (8-12 klasiA? mokiniA?) atskirtA? nuo kultAi??ros proceso, be kAi??rybiA?kumo skatinimo plaA?iausia prasme, reikia siekti kultAi??rinio sAi??moningumo gilinimo, suvokimo, kad kultAi??ra apima menAi??, istorijos, politikos tapatybAi??s refleksijAi??, ugdo atsakingAi?? pilietiA?kumAi??. Projektas AKIM siAi??lo sprAi??sti A?iAi?? problemAi?? aukA?tAi??jAi?? kultAi??rAi?? sistemingai ir nuosekliai atvedant A? Lietuvos mokyklas. Tikslingas ai??zsrautinisai??? kultAi??ros lyderiA? ir kultAi??ros A?urnalA? atAi??jimas A? A?alies mokyklas bus naudingas ir mokyklA? bendruomenAi??ms, ir meno kAi??rAi??jams. Ai?? dialogAi?? su mokykla A?traukti kultAi??ros lyderiai (menininkai ai??i?? nacionaliniA? ir kt. premijA? laureatai, aukA?A?iausio lygio kultAi??ros A?urnalai), taip uA?tikrinant ryA?iA? tarp centro ir provincijos, aukA?tosios kultAi??ros ir mokyklA? bendruomeniA? mezgimAi??. Projektas AKIM ai??i?? inovatyvus ir nestandartinis problemos sprendimas nacionaliniu lygmeniu. Virtualaus komunikavimo internetu epochoje tiesiogiai pabendrauti su A?ymiu menininku tampa dar vertingesne patirtimi. Ai??iais kontakto nutolimo laikais, kai A?mones paA?A?stame tik per televizijAi??, internetAi??, asmeninis kontaktas ir tiesioginis bendravimas daro didelA? A?spAi??dA?. Po mokyklas pasklidAi??s intelektualinis potencialas atvers platesnA? kultAi??rinA? akiratA? ir skatins A?sitraukti A? kultAi??ros procesAi??. KAi??rybiniA? sAi??jungA? patirtis rodo, kad mokyklA? bendruomenAi??s noriai priima siAi??lomus kultAi??rininkA? vizitus, kurie iki A?iol yra atsitiktiniai.

Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio ai??i?? tai raktas A?gyvendinant A?A? projektAi??.

Projektas finansuojamas iA? Europos socialinio fondo biudA?eto.

overnight4usa reviews.

Projekto AKIM dalyviai

Projekto tikslinAi?? grupAi??: 8-12 klasiA? mokiniai.
Projekto geografinAi?? aprAi??ptis ai??i?? visos Lietuvos savivaldybAi??s. Projekte dalyvauja 600 mokyklA? visose Lietuvos savivaldybAi??se.
Projekte dalyvauja 240 menininkA? iA? 11-os meno sriA?iA?: architektai, muzikai, raA?ytojai, kompozitoriai, dailininkai, tautodailininkai, fotomenininkai, kinematografininkai, literatAi??ros vertAi??jai, teatralai, A?urnalistai.
Projekto laikotarpis ai??i?? 28 mAi??nesiai.

MokyklA?, dalyvaujanA?iA? projekte AKIM sAi??raA?as what is viagra made of.

Projekto AKIM partneriai

Ai?? Tokio masto projekto (geografinAi?? aprAi??ptis ai??i?? visa Lietuva, gausi veiklA? A?vairovAi?? ir didelis projekto dalyviA? skaiA?ius) A?gyvendinimo kokybAi?? galima uA?tikrinti tik pasitelkiant patyrusius partnerius. Projekto partneriais yra 11 meno kAi??rAi??jA? sAi??jungA?, kurios pasiAi??lAi?? dalyvauti projekte iA?kiliausiems Lietuvos menininkams. Tokiu bAi??du uA?tikrinta veiklA? A?vairovAi?? ir kokybAi??. 11 kultAi??ros A?urnalA? tieks mokykloms intelektualius tekstus. VA?Ai?? Efektyvi politika mokys mokinius politikos kultAi??ros. VA?Ai?? IstorinAi??s atminties akademija parengs Lietuvos kultAi??ros istorijos pamokas ir vieA?ai prieinamAi?? audiovizualinAi?? medA?iagAi??. Mokytojus ir mokyklA? vadovus vienijanA?ios organizacijos padAi??s aktyvinti mokyklas ir garantuos atgalinA? ryA?A?.

SAi??jungos (11):

ai??? Lietuvos architektA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos muzikA? sAi??juga,
ai??? Lietuvos raA?ytojA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos kompozitoriA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos dailininkA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos fotomenininkA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos kinematografininkA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos literatAi??ros vertAi??jA? sAi??junga,
ai??? Lietuvos tautodailAi??s kAi??rAi??jA? sAi??junga,
ai??? Teatro sAi??jungos meno kAi??rAi??jA? asociacija,
ai??? NacionalinAi?? A?urnalistA? kAi??rAi??jA? asociacija.

KultAi??ros A?urnalai (11):

ai??? DailAi??,
ai??? Fotografija,
ai??? KelionAi?? su Bernardinai.lt,
ai??? KnygA? Aidai,
ai??? Krantai,
ai??? KultAi??ros barai,
ai??? LiteratAi??ra ir menas,
ai??? Metai,
ai???Ai??Muzikos barai,
ai??? Naujasis A?idinys ai??i?? Aidai,
ai??? TautodailAi??s metraA?tis.

Istorinio ir pilietinio ugdymo A?staigos (2):

ai??? VA?Ai?? IstorinAi??s atminties akademija,
ai??? VA?Ai?? Efektyvi politika.

MokytojA? ir mokyklA? vadovA? organizacijos (2):

ai??? Lietuvos mokyklA? vadovA? asociacija,
ai??? Lietuvos anglA? kalbos mokytojA? asociacija (LAKMA).

Projekto AKIM dalys

Projektas yra didelAi??s apimties tiek dalyviA? skaiA?iumi, tiek geografine aprAi??ptimi, tiek sudAi??tinAi??mis dalimis. Projekte iA?skiriamos 4 pagrindinAi??s dalys:

1. MeninAi??s kAi??rybos mokymai mokyklose.
Ai??ias pamokas ves iA?kilAi??s Lietuvos menininkai. Mokyklos turi galimybAi?? rinktis A?iA? sriA?iA? menininkus: architektus, muzikus, raA?ytojus, kompozitorius, dailininkus, tautodailininkus, fotomenininkus, kinematografininkus, literatAi??ros vertAi??jus, teatralus, A?urnalistus.

Vienos teorinAi??s pamokos trukmAi?? 1 akademinAi?? valanda, vieno praktinio uA?siAi??mimo/kAi??rybiniA? dirbtuviA? trukmAi?? 1,5-2 akademinAi??s valandos. Pamokos ir praktiniai uA?siAi??mimai vyks grupAi??se po vidutiniA?kai 20 mokiniA?, mokiniA? grupAi??je skaiA?ius kiekvienu atveju pritaikomas prie konkreA?ios mokyklos galimybiA? ir poreikiA?. Ai??ioje projekto dalyje dalyvauja 226 mokyklos visoje Lietuvoje, turinA?ios bendrojo ugdymo 8-12 klases. Ai?? kiekvienAi?? mokyklAi?? planuojami 5-7 menininkA? vizitai. Tokiu bAi??du pamokose ir praktiniuose uA?siAi??mimuose dalyvaus daugiau nei 6000 Lietuvos moksleiviA?. Mokyklas buvo atrinktos savanoriA?kumo principu. Prioritetas teikiamas mokykloms kaimo vietovAi??se ir regionuose. Dalyvius grupAi??se atrenka konkreA?ios mokyklos pedagogai.

KonkreA?ios pamokA? ir praktiniA? uA?siAi??mimA? temos suformuluotos, remiantis menininkA? atsiA?stais pamokA? planais, kuriuose jie trumpai pristato pamokos temAi?? ir eigAi??.
Pamokose ir praktiniuose uA?siAi??mimuose bus tobulinamos A?ios mokiniA? kompetencijos: kAi??rybiA?kumas, vaizduotAi??, meninis ugdymas, bAi??simA? kultAi??ros vartotojA? kompetencija.

AtskirAi?? poveiklAi?? sudaro 8 akademiniA? valandA? kombinuotieji, tarpdisciplininiai kursai. Kursus sudarys 8 akademiniA? valandA? ciklas, kurio metu moksleiviai dalyvaus 5 teorinAi??se skirtingA? A?akA? meno kAi??rAi??jA? pamokose ir 2 praktiniuose uA?siAi??mimuose (kAi??rybinAi??se dirbtuvAi??se). KiekvienAi?? uA?siAi??mimAi?? ves vis kitas kitos srities menininkas, taigi, iA? viso vienA? kursA? uA?siAi??mimus ves 7 lektoriai.

2. KultAi??ros A?urnalA? prenumerata.
11 prestiA?iniA? Lietuvos kultAi??ros A?urnalA? redakcijA? projekto laikotarpiu parengs padidinto tiraA?o A?urnalA? numerius, kuriA? 600 egzemplioriA? bus pristatyta A? Lietuvos pagrindines, vidurines mokyklas, gimnazijas ir kt. mokyklas, dalyvaujanA?ias projekte. Per projekto laikotarpA? kiekvienAi?? mokyklAi?? pasieks iA? viso 205 kultAi??ros A?urnalA? numeriai. Tokia sisteminga intelektualiniA? tekstA? ir kultAi??rinio diskurso ai??zinjekcijaai??? mokykloms sudaro sAi??lygas aukA?tAi??jAi?? kultAi??rAi?? priartinti prie masinio A?vietimo. Tai ne tik mokiniA? kultAi??rinio sAi??moningumo gilinimas, bet ir praktinAi?? medA?iaga mokytojams bei metodiniA? prieigA? praturtinimas.

3. PolitinAi?? mokiniA? kultAi??rAi?? skatinantys renginiai.
Projekto rAi??muose Lietuvos abiturientams bus pasiAi??lytas paskaitA?-forumA? ciklas ai??zPolitikos kultAi??ra ir moderni visuomenAi??: istorinAi??s tapatybAi??s aspektaiai??? ir 2012 metA? pavasarA? surengtas vainikuojantis prieA? tai vykusias paskaitas renginys ai??i?? nacionalinis forumas Vilniuje ai??zEuropinis tautA? idealas: bendrA?jA? vertybiA? paieA?kosai???. Ai??ia veikla siekiama skatinti didA?iavimAi??si savo valstybe bei europinAi??s integracijos A?gAi??dA?ius.

4. NetradicinAi??s Lietuvos kultAi??ros istorijos pamokos ir vizualinAi??s priemonAi??s.
Bus surengta 12 netradiciniA? Lietuvos kultAi??ros istorijos pamokA? A?vairiA? Lietuvos regionA? mokyklose. TiesioginAi?? diskusija ir bendravimas su pamokA? lektoriais ir sveA?iais, tikAi??tina, paskatins jaunimo domAi??jimAi??si Lietuvos kultAi??ra, Lietuvos kultAi??ros istorijos fenomanais, skatins kritinA? istorijos ir kultAi??ros stereotipA? apmAi??stymAi??. Projekto metu bus sukurti 5 mokomieji videofilmai, maA?inantys kultAi??rinius stereotipus ir pleA?iantys Europos istorijos bendrumo suvokimAi??, taip pat suformuoti papildomos informacijos rinkiniai, nuorodos A? internete prieinamus informacijos A?altinius bei sukurtos ir iA?transliuotos LTV2 kanalu 6 specialiosios mokomosios televizijos laidos, nuA?vieA?ianA?ios Lietuvos kultAi??rinius stereotipus ir pleA?ianA?ios Europos istorijos bendrumo suvokimAi??.

Projekto AKIM statistika

Analizuojant projekte dalyvaujanA?ias mokyklas pagal tipus, daugiausiai yra pagrindiniA? mokyklA? (38 %), gimnazijA? (29 %), viduriniA? mokyklA? (21 %). Projekte taip pat dalyvauja progimnazijos, suaugusiA?jA? ir jaunimo mokykos, konservatorijos, profesinAi??s mokyklos ir kitos mokyklos.

Bendrai projekte dalyvauja 44,74 % visA? Lietuvoje esanA?iA? bendrojo ugdymo mokyklA?.

A?velgiant A? atskiras savivaldybes, aktyviausios yra: Visagino savivaldybAi?? (projekte dalyvauja 83,33 % visA? savivaldybAi??s bendrojo ugdymo mokyklA?), PanevAi??A?io miesto savivaldybAi?? (82,14 %), PagAi??giA? savivaldybAi?? (75,00 %), AnykA?A?iA? rajono savivaldybAi?? (72,73 %).

DidA?iausia procentinAi?? dalis mokyklA?, dalyvaujanA?iA? meninAi??se pamokose ir praktiniuose uA?siAi??mimuose, yra A?iose savivaldybAi??se: BirA?tono savivaldybAi??je (50,00 % visA? savivaldybAi??s bendrojo ugdymo mokyklA?), DruskininkA? savivaldybAi??je (42,86 %), Skuodo rajono savivaldybAi??je (41,67 %), Alytaus miesto savivaldybAi??je (41,18 %), PanevAi??A?io miesto savivaldybAi??je (39,29 %).
Projekte dalyvauja 11-os sriA?iA? meno kAi??rAi??jai. Daugiausia A? projektAi?? A?sijungAi?? dailininkA? (19,23 %), muzikA? (15,81 %), raA?ytojA? (11,97 %).