ai??zEsu A?kaitas uA? savo tautAi??ai??i??ai???

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS:Ai??Liudvikas JakimaviA?ius
DATA: 2014-01

is cialis black real when to take cialis for best results.

Viagra Super Active online

2013 m. spalio 16 d. Kaune, Balio ir Vandos SruogA? namuose-muziejuje A?vyko vakaras, skirtas raA?ytojo Balio Sruogos 66-osioms mirties ir lietuviA? inteligentA? A?kalinimo Ai??tuthofo koncentracijos stovykloje 70-osioms metinAi??ms paminAi??ti.

RenginA? pradAi??jo Balio ir Vandos SruogA? namA?-muziejaus vedAi??ja BirutAi?? GlaznerienAi??. Ji papasakojo apie prieA? dvejus metus vykusiAi?? ekspedicijAi?? A? LenkijAi?? ai??i?? A? Ai??tuthofo koncentracijos stovyklAi??. Ekspedicijos metu B. GlaznerienAi?? kartu su kolege muziejininke Vaida BareiA?aite rinko duomenis apie A?iAi?? stovyklAi?? ir joje 1943 m. kovo 25 d. A?kalintus keturiasdeA?imt A?eA?is lietuviA? inteligentus. Ekspedicijoje sukauptas nemaA?as fondas dokumentinAi??s ir vaizdinAi??s medA?iagos.

Pirmiausia susirinkusiems buvo priminti istoriniai faktai. Ai??tuthofo koncentracijos stovykla nebuvo pati didA?iausia ai??i?? kur kas maA?esnAi?? uA? BuchenvaldAi??, OsvencimAi??, Dachau. Ji pradAi??jo veikti 1939 m. rugsAi??jo 2 d., tada iA? Gdansko atveA?ti pirmieji kaliniai lenkai. Stovykla A?kurta siekiant naikinti lenkus ir A?ydus. Tik paskui A? jAi?? pradAi??ti veA?ti A?monAi??s iA? kitA? valstybiA?.

Buvo parodyta daug vaizdinAi??s medA?iagos iA? Ai??tuthofo koncentracijos stovyklos. Renginio dalyviai pamatAi??, kaip atrodAi?? A? laisvAi?? tikAi??jAi??si grA?A?ti pirmieji lagerio kaliniai, kurie iA? pradA?iA? dar buvo apsirengAi?? civiliA? drabuA?iais ai??i?? neturAi??jo uniformA?, avAi??jo paprastus batus. Buvusius seneliA? poilsio namus naciai pavertAi?? komendantAi??ra, lagerio valdA?ios vila. MakabriA?koje aplinkoje tebeveikAi?? fontanas. ApA?iAi??rAi??jome A?ydA?iA? moterA? barako, lagerio ligoninAi??s, ambulatorinio skyriaus ir operacinAi??s (vienintelAi??s gydymo priemonAi??s buvo jodas ir popieriniai perriA?imo tvarsA?iai), lavoninAi??s, krematoriumo (kraupi nuotrauka su besiA?ypsanA?iu esesininku palaikA? deginimo metu), dujA? kameros, kartuviA?, iA?likusiA? lietuviA? ai??zgarbAi??s kaliniA?ai??? barako pamatA? nuotraukas. Buvo galima pamatyti, kaip atrodAi?? A?vairAi??s lagerio dokumentai: asmeninAi??s B. Sruogos bylos fragmentai, anketos, lietuviA? kaliniA? sAi??raA?as, A?enklas, kaliniA? paraA?ai.

IA?skirtiniu Ai??tuthofo koncentracijos stovyklos A?iaurumu renginio dalyviai galAi??jo A?sitikinti iA? pateiktA? A?iurpiA? faktA?. PavyzdA?iui, prie stovyklos veikAi?? muilo fabrikas, kuriame buvo gaminamas muilas iA? A?mogaus riebalA?. Lageris buvo kruopA?A?iai saugomas, laikyta dvylika gerai dresuotA? A?unA?. KaliniA? A?varkeliai buvo mirkomi specialiame tirpale, A?unys mokomi atpaA?inti jA? kvapAi??, kad bAi??glius galAi??tA? sudraskyti. Gydytojas Heidelis, kaip kAi??rinyje ai??zDievA? miA?kasai??? raA?Ai?? B. Sruoga, ai??zbuvo vienintelis visame lageryje esesininkas su aukA?tuoju moksluai???. BAi??tent jis leisdavo kaliniams A? A?irdis nuodus ai??i?? fenolAi??.

Savo informatyvA?, vizualA? ir auditorijos dAi??mesA? itin patraukusA? praneA?imAi?? B. GlaznerienAi?? baigAi?? statistiniais duomenimis. Ai??tuthofo koncentracijos stovyklos veikla nutraukta 1945 m. geguA?Ai??s 9 d. Pro vadinamuosius lagerio mirties vartus A?A?engAi?? apie 110 tAi??kstanA?iA? A?moniA?, iA? jA? 65 tAi??kstanA?iai negrA?A?o.

B. GlaznerienAi??s praneA?imAi?? palydAi??jo muzika. Smuiku grieA?Ai?? Jurgita GelAi??naitAi??-TervydienAi??. Verianti smuiko melodija sukAi??rAi?? ypatingAi?? atmosferAi??. Aktoriaus Sauliaus BagaliAi??no nuomone, kraupAi??s vaizdai, kurie kAi?? tik vAi??rAi??si prieA? akis, paA?adino kiekvieno renginio dalyvio emocinAi?? atmintA? ai??i?? paskatino prisiminti kaA?kada patirtus asmeninius pojAi??A?ius ai??i?? cemento pilkumAi??, akmens A?altumAi??, drAi??gmAi??. PrieA? skaitydamas B. Sruogos laiA?kus, raA?ytus iA? koncentracijos stovyklos A?monai ir dukrai, aktorius kvietAi?? paklausti savAi??s, kas mums yra ilgesys, atskirtis, vienatvAi??. Ai??tuthofe siautusi mirtis, kaip buvo galima A?sitikinti iA?Ai?? raA?ytojo laiA?kA?, paA?adino ne neviltA?, ne aA?aras, bet ryA?tAi?? kurti, gyventi ir mylAi??ti tAi??vynAi??.

purchase viagra without precription.

Akademikas Jurgis BrAi??dikis, A? Ai??tuthofo koncentracijos stovyklAi?? iA?tremto diplomato Juozo BrAi??dikio sAi??nus, stengAi??si priminti ir paaiA?kinti, kas buvo tie 1943 m. kovo 16ai??i??17 d. suimti lietuviai inteligentai, kodAi??l suimtieji buvo vadinami A?kaitais, kAi?? reiA?kAi?? ai??zgarbAi??s kaliniA?ai??? statusas, koks sunkus buvo kaliniA? kelias atgal A? LietuvAi?? arba kitus pasaulio kraA?tus. Profesorius J. BrAi??dikis prisiminAi??, kokius tAi??vo vokieA?iA? kalba raA?ytus laiA?kus gaudavo iA? Ai??tuthofo. LaiA?kai raA?yti ant plono popieriaus, cenzAi??ruoti, todAi??l juose bAi??ta ezopinAi??s kalbos apraiA?kA? (pavyzdA?iui, lagerio virA?ininkai buvo vadinami ai??znaujaisiais kaimynaisai???, o A?odis ai??zkAi??maai??? reiA?kAi?? LietuvAi??). Tik atrodo, kad laiA?kai buvo raA?omi ramiai sAi??dint. Jie raA?yti aplink siauA?iant mirA?iai. PriA?iAi??rAi??tojai daA?nai uA?muA?davo kalinius pagaliais, spardydami. J. BrAi??dikio tAi??vui kaustytais esesininkA? batais sulauA?yti A?onkauliai ir mentAi??s kaulai.

Lageris suartino diplomatAi?? J. BrAi??dikA? ir raA?ytojAi??. Ai?? BrAi??dikiA? namus daA?nai ateidavo B. Sruoga su broliu Juozu. B. Sruoga skaitydavAi??s ai??zDievA? miA?koai??? fragmentus. Akademikas J. BrAi??dikis prisiminAi??, kaip raA?ytojas, kartAi?? uA?Ai??jAi??s pas juos, susijaudinAi??s apkabino jA? ir pasakAi??: ai??zTu turi gerAi?? tAi??vAi??. Jeigu ne jo ramybAi?? ir didelAi?? viltis, neA?inau, kaip aA? bAi??A?iau atlaikAi??s.ai??? J. BrAi??dikio tAi??vas ramino B. SruogAi?? tada, kai jis iA? leidyklos gavo subraukytAi?? ai??zDievA? miA?koai??? rankraA?tA? (jame sunku buvo rasti nors vienAi?? puslapA?, neiA?margintAi?? ar neperbrauktAi?? raudonu raA?alu). BiA?iulis skatino iA?leisti kAi??rinA? tokA?, koks buvo, nes ai??zkada nors ateityje pasirodys ir tikrasis kAi??rinio variantasai???. Juozas BrAi??dikis labai smarkiai iA?gyveno raA?ytojo mirtA?.

Profesorius J. BrAi??dikis prisiminAi?? ir AntanAi?? StarkA? ai??i?? Ai??tuthofo koncentracijos stovyklos kalinA?, neA?tikAi??tinai tapusA? ligoninAi??s vyriausiuoju gydytoju. Jis vadovavo dvylikai kitA? tautybiA? (lenkA?, vokieA?iA?, prancAi??zA?, latviA?) lagerio gydytojA?. Jo pastangomis buvo suvaldytas milA?iniA?kas lageryje kilusios epidemijos protrAi??kis, rastas naujas, efektyvus dAi??mAi??tosios A?iltinAi??s gydymo bAi??das. A. Starkus rAi??pinosi ligoniais, gelbAi??jo juos, nepaisydamas tautybAi??s. Visiems medikams tebAi??ra reikA?minga jo laikysena ai??i?? kad ir lageryje gydytojas turi bAi??ti garbingas.

order dopoxetine

RenginA? pratAi??sAi?? Lietuvos edukologijos universiteto profesorAi?? Reda PabarA?ienAi??. Ji atveA?Ai?? A?aismingA? linkAi??jimA? iA? Vilniuje gyvenanA?ios B. Sruogos dukters Dalios SruogaitAi??s, kuri profesorAi?? valiAi??kiA?kai ragino ai??znuA?iuoA?ti A?iuA?iniu laiptais A?emyn. Padaryti tAi?? patA?, kAi?? ji darydavusi vaikystAi??jeai???. R. PabarA?ienAi?? renginio dalyviams papasakojo apie naujausius B. Sruogos kAi??rybos tyrinAi??jimus. PaminAi??ta pernai apginta daktaro disertacija apie ai??zDievA? miA?koai??? raA?ymo ir redagavimo istorijAi??. ProfesorAi?? papasakojo ir apie jos paA?ios atliekamus A?io kAi??rinio tyrimus.

ai??zDievA? miA?kAi??ai??? galima skaityti A?vairiai ai??i?? kaip dokumentinA? tekstAi?? ir ieA?kant literatAi??riniA?, kultAi??riniA? asociacijA?. ProfesorAi?? pasirinko lyginimA? keliAi?? ai??i?? ai??zDievA? miA?keai??? ieA?kojo viduramA?iA?ko grotesko atA?vaitA?. R. PabarA?ienAi??s nuomone, A?prasta tragedijos kalba buvo nepakankama ai??i?? ji neleido raA?ytojui adekvaA?iai paliudyti savo kanA?ios ir patirties, todAi??l B. Sruoga Ai??mAi??si grotesko stilistikos. ai??zDievA? miA?kasai??? persmelktas Danteai??i??s ai??zDieviA?kosios komedijosai??? atmosferos, jo pasaulis yra apverstas, vaizduojamas kaip pragaras. B. Sruoga pateikia daug tiesioginiA? nuorodA?. PavyzdA?iui, A?monAi??s, kurie prisiima budelio vaidmenA?, yra velniai. PersonaA?ai (tokie kaip lagerio komendantas Paulis ai??i?? ai??zA?akalo ir hienos metisasai???) yra tipiA?ki grotesko stilistikai. Bet kas ai??zDievA? miA?keai??? yra kitaip negu Danteai??i??s pasaulyje? Kur yra atpirkimas, pasaulio tvarka? B. Sruogos pavaizduotame lagerio pasaulyje tvarkos nAi??ra. ProfesorAi?? siAi??lAi?? galvoti, kad ai??zpats poetas ir yra savotiA?ka atsvara. A?mogus, turintis idealumo pajautAi??, lageryje raA?antis apie teatro romantikAi??, kaltinantis EuropAi?? materializmu (dAi??l jo kyla karas), numato naujAi?? perspektyvAi?? menui. Menas turi kalbAi??ti apie turinA?, neleisti A?sigalAi??ti materializmui. Tik A?itoks poeto balsas, poeto dvasia gali bAi??ti savotiA?ka atsvara tam baisiam pasauliuiai???.

Renginio dalyvius literatAi??ros tyrinAi??toja R. PabarA?ienAi?? paragino atsiversti dar dvi A?domias knygas, kuriose kalbama apie B. Sruogos gyvenimAi?? ai??i?? atsiminimA? rinkinA? ai??zBalys Didysisai??? ir Kosto Ostrausko dramAi?? ai??zBalys iA? BaibokA?ai???.