Gyvenimas muzikos A?viesoje

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Jovita SaulAi??nienAi??

DATA: 2013-08

Gyvenimas muzikos A?viesoje

Jovita SaulAi??nienAi??

A?inomA? klaipAi??dieA?iA? Ingos ir Aliaus MaknaviA?iA? A?eimos gyvenimas A?prasmintas muzikos pasaulyje. Muzika jiems ai??i?? turtinga, dvasinga, iA?raiA?kinga, A?odA?iais nenusakoma kalba. Jos teikiamas neiA?semiamas paA?inimo dA?iaugsmas ai??i?? begalinis, neaprAi??piamas. ,,KompozitoriA? sumanymo atskleidimas, meniniA? kAi??rinio vaizdA? ir tam tinkamA? iA?raiA?kos priemoniA? paieA?kos siekiant vienAi?? ar kitAi?? mintA? perteikti klausytojams ai??i?? ypatingas kAi??rybinis procesas, teikiantis galias prasmingai gyventi…ai???, ai??i?? sako tarptautiniA? konkursA? laureatAi?? pianistAi??, Lietuvos fortepijono pedagogA? asociacijos ir Lietuvos muzikA? sAi??jungos narAi?? Inga MaknaviA?ienAi??. Ji yra surengusi per 900 koncertA? Lietuvoje ir uA?sienyje (Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, A?ekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ai??veicarijoje, Ai??vedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kt.), koncertuoja ir kaip solistAi??, ir su kameriniais ansambliais, kameriniais ir simfoniniais orkestrais. Yra parengusi daug kamerinAi??s muzikos programA?, muzikiniA?-literatAi??riniA? kompozijA? su KlaipAi??dos valstybinio muzikinio, dramos teatro aktoriais, literatAi??rologais, istorikais, iA?leidusi nemaA?ai leidiniA?. Inga MaknaviA?ienAi?? pripaA?inta geriausia 2003 m. KlaipAi??dos universiteto menininke, 2006 m. jai paskirta ai??zKlascoai??? premija ,,UA? nuopelnus menotyros ir meno srityjeai???, 2007 m. suteiktas KlaipAi??dos universiteto docentAi??s vardas.

Alius MaknaviA?ius ai??i?? KlaipAi??dos brass kvinteto, KlaipAi??dos valstybinio muzikinio teatro orkestro, KariniA? jAi??rA? pajAi??gA? orkestro muzikantas, pedagogas.

PenkiolikmetAi?? dukra Gabija ai??i?? NacionalinAi??s M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos moksleivAi??, septyniA? tarptautiniA? (penkios pirmosios, 2 treA?iosios vietos), vieno Lietuvos pianistA? konkursA? laureatAi??, nacionalinio konkurso diplomantAi??. Netrukus Gabija vyks A? prestiA?inA? F. Chopino jaunA?jA? pianistA? konkursAi?? Lenkijoje.

Vyresnioji duktAi?? Laura ai??i?? Vilniaus univesiteto lietuviA? filologijos bakalaurAi??, taA?iau anksA?iau taip pat skambino fortepijonu, yra tapusi keliA? tarptautiniA? pianistA? konkursA? laureate…

Ai??

ai??i?? Gerbiamoji Inga, iA? kur atAi??jo ta didA?ioji ir visAi?? JAi??sA? gyvenimAi?? apimanti meilAi?? muzikai? Ar tai JAi??sA? ir JAi??sA? namiA?kiA? paA?aukimas?

ai??i?? Ai?? muzikAi?? mano tAi??vai visada A?iAi??rAi??jo pagarbiai. Su tAi??veliais lankAi??me ne tik Lietuvos operos, muzikinius, dramos teatrus, koncertus, bet ir visus ryA?kiausius kultAi??rinio gyvenimo renginius. VaikystAi??je man nepaprastai pasisekAi??, kad iA? karto patekau A? fantastiA?kos pianistAi??s, baigusios studijas Maskvoje (ir konservatorijAi??, ir aspirantAi??rAi??), rankas. Ji buvo karininko A?mona, todAi??l dAi??l vyro darbo pobAi??dA?io turAi??jo nuolat keisti gyvenamAi??sias vietas, miestus, A?alis. Kai mokytoja vAi??l susikrovAi?? lagaminus, mokslus tAi??siau M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykloje. Ir tai taip pat buvo sAi??kmAi??…

Muzika mAi??sA? A?eimos gyvenime yra viskas: ir profesija, ir darbas, ir hobis, ir malonumas, ir dvasinAi?? palaima, ir nuolatiniai kAi??rybiniai ieA?kojimai, ir begalinis dA?iaugsmas ai??i?? atradimai. BAi??tent joje visa A?eima save A?prasminame. Muzikos klodai ai??i?? begaliniai, jA? neA?manu iA?semti, todAi??l ypaA? vertinu akimirkas, kai gimsta naujos idAi??jos, mintys, kai esu kvieA?iama atlikti kokA? nors naujAi??, neliestAi??, bet A?domaA? ir vertingAi??, nesAi??A?iningai pamirA?tAi?? ir todAi??l A?iandien neskambantA? kAi??rinA?. Visi turime savo mAi??gstamus kompozitorius, nemaA?ai dAi??mesio skiriame ir A?iuolaikinAi??s muzikos kAi??rAi??jams. Abu su vyru esame pirmieji ne vieno A?iuolaikinAi??s muzikos kAi??rinio atlikAi??jai… Esu A?sitikinusi, kad pamaA?u muzikos gylA?, groA?A? ir savAi??s realizavimo galimybes atskleidA?ia ir mAi??sA? Gabija.

ai??i?? Gerbiamasis Aliau, JAi??s ai??i?? KlaipAi??dos publikai A?inomas atlikAi??jas, grojantis keliuose muzikos kolektyvuose. Koks JAi??sA? poA?iAi??ris A? skirtingA? A?anrA? ir stiliA? kompozitoriA? kAi??rybAi??? Kas Jums svarbiausia perteikiant muzikos kAi??rinA??

ai??i?? Ai??iandien atlikAi??jai turi iA? tiesA? gebAi??ti derinti ne tik skirtingas muzikos sritis, bet ir groti A?vairiA? epochA? kompozitoriA? kAi??rybAi??. Tai tapo daA?no muziko gyvenimo norma, nors uA?sienyje daA?nai vyrauja prieA?inga praktika, kai atlikAi??jas gilinasi tik A? vienos ar kitos epochos specifikAi??, groja vienos ar kitos epochos instrumentarijui bAi??dingais (kartais net ir autentiA?kais) instrumentais. Grojant puA?iamaisiais instrumentais itin svarbAi??s graA?aus garso iA?gavimo, ansamblinio derAi??jimo, spalvingo skambAi??jimo ir kiti specifiniai aspektai. TodAi??l jei ansambliui pasiseka pasiekti darnAi??, jei skambesio groA?is jaudina klausytojAi??, pagaliau, jei pasirinkta programa sudomina auditorijAi??, visi bAi??name laimingi.

ai??i?? Inga, JAi??sA? dukra GabijAi?? skina laurus prestiA?iniuose tarptautiniuose konkursuose. Kokia A?ia A?eimos A?taka? O gal, anot S.Ai??Gedos, ai??zkAi??rAi??jas iA?auga pats iA? savAi??s, iA? savo A?emAi??s, namA?, pasaulio, iA? begalybAi??s, ai??i?? kaip iA? klevo sAi??klos iA?augAi??s milA?iniA?kas medis?ai???

ai??i?? Be abejo, tAi??vai dalijasi savo profesine patirtimi, tam tikra kryptimi nukreipia vaikA? talentAi??. Gabija iA?augo mAi??sA? muzikos aplinkoje ir tai jai neabejotinai padarAi?? poveikA? kaip asmenybei, muzikei, atlikAi??jai. Net ir A?iandien jai skambinant konkursuose ar koncertuose girdA?iu save, girdA?iu kartojant vienas ar kitas mano interpretacijas ar kadaise darytas klaidas. LydA?iu GabijAi?? A? konkursus ir nepaprastai dA?iaugiuosi, kad jai tai labai svarbu. A?inoma, be talento, gebAi??jimA?, gerA? pedagogA? gero pianisto tikrai neA?manoma uA?auginti.

ai??i?? JAi??s pati ne kartAi?? rengAi??te konkursus, dalyvavote juose. Gabija tuo poA?iAi??riu irgi A?gijusi nemaA?ai patirties. KAi?? manote apie pianistA? konkursus? Kaip juos vertinante?

ai??i?? Ai??iandien Lietuvoje visiA?kai kita situacija nei prieA? tris deA?imtmeA?ius, kai turAi??jome vos kelis respublikinius (geriausiu atveju ai??i?? tarprespublikinius) pianistA? konkursus: B.Ai??Dvariono konkursAi?? iA? esmAi??s muzikos mokyklA? mokiniams, S.Ai??VainiAi??no ai??i?? konservatorijA? auklAi??tiniams ir M.Ai??K.Ai??A?iurlionio konkursAi??, kuriame galAi??davo dalyvauti A?iurlionio mokyklos vyresniA?jA? klasiA? mokiniai ir konservatorijA? studentai. Dabar daA?na muzikos mokykla organizuoja A?alies ar tarptautinius konkursus… Gabijai jau nuo 2007 m. renkamAi??s konkursus uA?sienyje.

AA? pati kartu su kolegomis esu surengusi du Lietuvos ir 5 tarptautinius konkursus. Buvau 6 iA? jA? idAi??jos autorAi??, organizaciniA? komitetA? pirmininkAi??, vicepirmininkAi??, meno vadovAi??, koordinatorAi??. PanaA?aus pobAi??dA?io renginiA? organizavimas ai??i?? itin atsakingas, sudAi??tingas ir didelAi??s kompetencijos reikalaujantis darbas. AnksA?iau minAi??ti konkursai gerokai skyrAi??si vieni nuo kitA? tiek turiniu, tiek apimtimi, pavyzdA?iui, 2010 m. pianistams, pAi??tikams ir stygininkams KlaipAi??dos universitete surengtas tarptautinis konkursas, kuriame dalyvavo per 180 muzikantA? (iA? jA? ai??i?? tik apie 40 iA? Lietuvos), savo apimtimi negali bAi??ti lyginamas su Muzikinio teatro 2011 m. organizuotu Respublikiniu jaunA?jA? talentA? festivaliu ir festivaliu-konkursu, nors abu renginiai pasiA?ymAi??jo aukA?tu dalyviA? profesinio pasirengimo lygiu, abiejuose dirbo solidA?ios prestiA?inAi??s vertinimo komisijos, pirmininkaujamos prof. S.Ai??Sondeckio, prof. K.Ai??Grybausko ir kt. DidA?ioji konkursA? organizaciniA? darbA? dalis yra nematoma, nes vyksta internetu, telefonais, todAi??l daA?nam A?iA? darbA? apimtys yra neA?sivaizduojamos. Liaudies iA?mintis byloja, kad tik pabandAi??s suprasi, todAi??l A?iandien labai nuoA?irdA?iai dA?iaugiuosi nuveiktais darbais ir sveikinu visA? konkursA? organizatorius, nes tai iA? tiesA? ne tik nepaprasta paskata jaunimui tobulAi??ti, bet ir galimybAi?? prisidAi??ti prie profesionalaus meno ateities Lietuvoje kAi??rimo.

Pasirengimo konkursui procesas ir dalyvavimas jame ai??i?? pati geriausia mokinio motyvacija, kuri A?pareigoja ne tik atlikAi??jAi??, bet ir jo pedagogAi??, artimuosius. Tai didelis dvasinis ir fizinis krAi??vis, nes konkursas reikalauja valios, nuolatinio darbo, pedagogui ai??i?? puikaus profesinio pasirengimo. Tai tikras savAi??s iA?bandymas. Jaunam muzikui tarptautiniuose konkursuose itin svarbu susipaA?inti su savo bendraamA?iA? (ir ne tik) pianistA? pasiekimais, nes A?ia jis gali iA?girsti nemaA?ai pasaulio geriausiA?jA?. Ai?? konkursus vaA?iuoja tik puikiai pasirengAi?? muzikantai, visi tikisi laimAi??ti (prieA?ingu atveju nevaA?iuotA?), bet pergalei daA?nai nepakanka profesionaliai atlikti programAi??… Paprastai laimi tie, kurie A? interpretacijAi?? A?lieja bent dalelAi?? savitumo. Muzikos kalba tarptautinAi??, taA?iau kiekvienas atlikAi??jas tAi?? patA? kAi??rinA? skambina kiek kitaip, todAi??l konkursai ai??i?? tai dar viena mokykla, kitA? kultAi??rA? paA?inimo galimybAi??, kur gimsta itin A?domios diskusijos interpretacijA? ir kitais klausimais, iA?ryA?kAi??ja pianizmo tendencijos, atlikimo mados. Niekada nepamirA?iu dviejA? A?iuri nariA? dialogo, kai pianistas iA? Maskvos klausAi?? lenkA? pianisto, ar jo atliekamas Chopinas patiktA? Lenkijoje… Ai?? klausimAi?? buvo atsakyta: ai??zA?iAi??rint kur grotum…ai???

Kiekvienam jaunam atlikAi??jui jo kAi??rybiniame kelyje svarbiausias A?mogus yra pedagogas. TodAi??l ir mes, tAi??veliai, ir pati Gabija esame nepaprastai dAi??kingi mokytojai doc. Albinai Ai??ikA?niAi??tei, rengianA?iai GabijAi?? tarptautiniams skrydA?iams, tikinA?iai jos ateitimi, kurianA?iai ir formuojanA?iai jAi??. PrieA? A?iA? metA? pavasario konkursinA? startAi?? Svetlogorske (Rusija) Gabijos reA?italA? KlaipAi??dos E.Ai??Balsio menA? gimnazijoje surengAi?? pirmoji Gabijos muzikos mokytoja V.Ai??Potejenko, kuri kartu su mokyklos kolegomis dA?iaugAi??si ne tik pastebimai iA?augusia visada kuklios ir jautrios Gabijos muzikine branda, atliktos programos interpretacijA? gyliu, bet ir technikos pasiekimais. Mums itin malonu, kai A? tradicinius literatAi??rinius LR Seimo narAi??s Irenos Ai??iaulienAi??s renginius kvieA?iama koncertuoti ir Gabija. UA? paramAi?? esame labai dAi??kingi AB ,,MAi??sA? laikasai??? vadovui Rimantui Cibauskui. PraAi??jusiais metais stipendijAi?? Gabijai paskyrAi?? ir ,,Maximosai??? generalinis direktorius ArAi??nas Zimnickas. ManyA?iau, kad be daugelio draugA? palaikymo ir paramos Gabijos rezultatai nebAi??tA? tokie aukA?ti.

ai??i?? Prisiminkime Gabijos konkursus. Kaip jai sekAi??si pristatyti save kaip atlikAi??jAi?? ir garsinti Lietuvos vardAi??? Kaip Gabijos laimAi??jimus A?vertino gimtasis miestas KlaipAi??da?

ai??i?? Priminsiu tik paskutinius konkursus, kuriuose dalyvavo Gabija. PraAi??jusiA? metA? pavasarA? A?vyko tarptautinis konkursas viagrageneric viagrageneric cialis. ,,Consorso Internazionale Musicale Giovani Musicistiai??? Italijoje (Trevize), kur mAi??sA? keturiolikmetAi?? Gabija pasirodAi?? geriausiai iA? visA? ir pelnAi?? svarbiausiAi?? apdovanojimAi?? ai??i?? konkurso taurAi?? ir pagrindinAi?? premijAi?? (1Ai?? Premio Assoluto). Tai aukA?A?iausias A?vertinimas ne tik jos amA?iaus grupAi??je, bet ir viso konkurso.

Ai??iais metais Gabija dalyvavo jau dviejuose tarptautiniuose konkursuose. BalandA?io 19ai??i??21 dienomis Svetlogorske (Rusija) vyko III tarptautinis A.Ai??T.Ai??GreA?aninovo fortepijono meno konkursas, kurio penkiose amA?iaus grupAi??se varA?Ai??si 78 jaunieji pianistai. Lietuvai atstovavo J.Ai??Karoso muzikos mokyklos mokinys Kristupas Klimkaitis (mokyt. I.Ai??SkirsgilienAi??), kuris tapo A?io konkurso diplomantu, ir Gabija, ji laimAi??jo I vietAi??. Kitas tarptautinis konkursas vyko ParyA?iaus Gagny teatre balandA?io 24ai??i??26 d. Dalyviai buvo atrinkti pagal iA? anksto atsiA?stus DVD. Ai??io konkurso antrojo turo 5 amA?iaus grupAi??se (10ai??i??26 m.) dalyvavo 53 pianistai iA? Japonijos, Ukrainos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos, Brazilijos, Belgijos, Ai??vedijos, SlovAi??nijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Italijos, Rumunijos. Ai?? antrAi??jA? turAi?? buvo pakviesta tik viena atstovAi?? iA? Lietuvos ai??i?? Gabija, kuri buvo ir jauniausia savo grupAi??s dalyvAi??. Ji laimAi??jo III vietAi??.

Konkursas ParyA?iuje buvo ryA?kus, A?domus, puikiai organizuotas. PrieA? finalinA? koncertAi?? visiems konkurso lauretams A?teiktos kompaktinAi??s plokA?telAi??s su jA? pasirodymo konkurse aukA?tos kokybAi??s A?raA?ais. LaureatA? koncertas ai??i?? dar viena neiA?dildoma konkurso pamoka. Ilgai nepamirA?ime Grand Prix laimAi??tojo Choni Dmytro iA? Ukrainos pasirodymo, sudomino ir atlikAi??ja iA? Kinijos Yaqian Huang (17 m.), kuri laimAi??jo II vietAi??. Kinijos atstovai rimtai dirba ir daA?nai gerai pasirodo konkursuose, taA?iau daA?nai pralaimi meniA?kumo, interpretacijos, minties gylio aspektais. Ai??A? kartAi?? kinAi??s pasirodymas stebino garso groA?iu, frazavimo lankstumu, nestereotipinAi??mis interpretacijomis. PirmAi??jAi?? vietAi?? laimAi??jo prancAi??zAi?? Journaux Juliette (16 m.).

primatene mist release date.

Netrukus Lenkijoje vyks tarptautinis F.Ai??Chopino vaikA? ir jaunimo konkursas, 4 amA?iaus grupAi??se (10ai??i??18Ai??m.) varA?ysis 47 dalyviai.

ai??i?? PalinkAi??kime sAi??kmAi??s Gabijai, A?iame ir bAi??simuose konkursuose garsinanA?iai Lietuvos vardAi??.