IA?eivijos istorijos A?vaizdintojas Jonas Kuprys

A?URNALAS:Ai??FOTOGRAFIJA
TEMA: Fotografija iA?eivijoje
AUTORIUS:Ai??Gediminas Mikelaitis

DATA: 2012-12

IA?eivijos istorijos A?vaizdintojas Jonas Kuprys

Gediminas Mikelaitis

Tautai priklausome paA?ia savo bAi??timi, o ne vieta, kurioje gyvename.

Juozas Girnius
owerseas viraga.

A?ikagoje gimAi??s fotografas Jonas Kuprys (1956) iA?eivijos A?mones ir renginius fotografuoja dar nuo gimnazijos laikA? ai??i?? 1973 m. 1984 m. Ilinojaus technologijos instituto Dizaino institute (Institute of Design, Illinois Institute of Technology) A?gijo fotografijos meno magistro laipsnA?. Patirties sAi??mAi??si iA? A?ymiA? fotografA? Roberto Heinekeno ir Davido Plowdeno. Beje, diplominA? darbAi?? parengAi?? apie biologinius objektus ai??i?? negyvus gyvAi??nus. Dalyvavo parodose Beverly Arts Center, Ward Gallery, Crown Hall Gallery, A?iurlionio galerijoje A?ikagoje, Lietuvos nacionalinAi??je M. MaA?vydo bibliotekoje. Jo nuotraukos buvo spausdinamos ai??zAteitiesai??? A?urnale, ai??zDirvojeai???, ai??zPasaulio lietuvyjeai???, ai??zLaiA?kuose lietuviamsai???, ai??zTAi??viA?kAi??s A?iburiuoseai???, ai??zLaiveai???, ai??zMAi??sA? A?inioseai???, ai??zVytyjeai??? ir kituose leidiniuose. Bet daugiausia jA? skelbta ir iki A?iol skelbiama seniausiame iA?eivijos lietuviA? laikraA?tyje ai??zDraugasai???.

PaA?velgus A? 1973ai??i??2005 m. J. Kuprio fotografijas, atrodo, kad jis tik fiksuoja lietuviA? gyvenimo Amerikoje pAi??dsakus ir faktus (tokiu pavadinimu ir buvo surengtos parodos A?ikagoje bei Vilniuje ai??i?? ai??zLietuviai Amerikojeai???): vyrauja masiniai renginiai, paradai, demonstracijos dAi??l Lietuvos laisvAi??s, lietuviA? tautinAi??s A?ventAi??s, A?iandieniniA? emigrantA? veidai, A?ymiA? A?moniA? portretai. Fotografuodamas politines realijas fotografas stengiasi pagauti, iA?ryA?kinti nuotaikAi?? ai??i?? ryA?tAi??, susikaupimAi?? mitingan susirinkusiA?jA? akyse (ai??zPrie politinio kalinio Vytauto SkuodA?io gimtojo namoai???, A?ikaga, 1981). Savo darbuose autorius praskleidA?ia ai??zparadinioai??? iA?eivijos gyvenimo A?irmAi?? ir atveria A?iuolaikiniA? iA?eiviA? buities kasdienybAi?? ai??i?? ligoniA? ir seneliA? slaugytojA? darbus (ai??zLietuviA? sodybojeai???, Marquett Park, 1982), ekonominiA? emigrantA? laisvalaikA? (ai??zJoninAi??sai???, A?ikaga, 2004).

Vis dAi??lto J. Kuprio istoriniuose vaizduose matome ne tik mimetinius tikrovAi??s atspindA?ius, ne tik fotodokumentus, bet ir gilesnAi?? vizualinAi?? informacijAi??, pasiA?yminA?iAi?? vadinamuoju naujuoju, socialiniu dokumentalizmu. DidaktiA?kA? vaizdavimo nuorodA? vengiantis naujas poA?iAi??ris A? visuomeniniA? santykiA? dokumentavimAi?? kaip tik pasireiA?kAi?? JAV XX amA?iaus 7ai??i??8 deA?imtmeA?iais. BAi??tent tada ir prasidAi??jo J. Kuprio kaip fotografo veikla. Taigi jo darbuose ai??i?? ne tik lietuviA? iA?eiviA? kronika ir fotografo dienoraA?tis. Juose regime estetinAi?? dokumentiA?kumo ir psichologizmo jungtA?. PavyzdA?iui, ai??zPavergtA? tautA? paradeai??? (1973) matome atvirame automobilyje vaA?iuojanA?ius ir prieA? sovietA? okupacijAi?? protestuojanA?ius mAi??sA? tautieA?ius su maA?a trispalve ai??i?? aliuzija A? tai, kad A?iame automobilyje turAi??tA? vaA?iuoti nepriklausomos A?alies vadovas. Tai ir tautinio pasididA?iavimo jausmas, A?velgiant A? tautiniais drabuA?iais vilkinA?ias merginas bei moteris, laikanA?ias Lietuvos vardo raides A?ikagos dangoraiA?iA? fone. Nors suskaldyta, Lietuva iA? atskirA? daliA? tarytum jungiasi A?ia, laisvAi??s kraA?te. LietuviA? protesto demonstracijos atveria tautinio pasiprieA?inimo stiprumAi?? ir stamantrumAi??. Fotografas, atrodo, tik fiksuoja masines scenas, bet jose atspindi patriotiniai A?enklai: iA? sovietA? laivo pabAi??gusio jAi??reivio Simo Kudirkos sutikime pagarbAi?? atiduodantis kariA?kis; JAV kongresmeno kalba 1981 m. demonstracijoje, reikalaujanA?ioje iA?laisvinti politinA? kalinA? VytautAi?? SkuodA?; simbolinAi?? demonstracija A?ikagos Grand Park 1988 m. ai??i?? dangoraiA?iA? fone iA?tiestas didA?iulis plakatas su uA?raA?u ai??zLaisvAi?? Lietuvaiai???, uA?dengiantis protestuotojA? veidus ir parodantis, kad iA?eivijos lietuviA? veidas yra kova uA? pavergtos tAi??vynAi??s laisvAi??. AtskleidA?iama ir tam tikra demonstracijA? sAi??kmAi?? ai??i?? A? lietuviA? kovAi?? uA? laivAi?? A?traukiami JAV politikai: prie Marquette Park baA?nyA?ios kalbantis A?ikagos miesto meras Richardas Daley arba A?okiA? A?ventAi??je dovanotu tautiniu kostiumu besidA?iaugianti prezidento Geraldo Fordo A?mona kartu su senatoriumi Charlesu Percy (1976). Algimantas Kezys yra pastebAi??jAi??s: ai??zJono Kuprio portretavimas nerodo jokiA? pretenzijA? A? A?mogaus, sakykime, ai??zpagarbinimAi??ai???. Jo priAi??jimas ir prie tikrai nusipelniusiA? mAi??sA? meilAi??s ir pagarbos asmenA? yra paprasA?iA? paprasA?iausias ai??i?? dokumentinis. Bet tai toks dokumentalumas, kuris yra tikroviA?kas, neiA?kreiptas ir tam asmeniui bAi??dingas. BAi??tent tokA? A?mogaus A?vaizdA? ai??i?? taiklA? ir neiA?kreiptAi?? ai??i?? pateikti A?iAi??rovui reikia ir paA?inimo, ir neutralumo, ir pasirinkimo tinkamos akimirkosai???.

J. Kuprio rezidentinA? tikAi??jimAi?? lietuviA?kumo stiprumu liudija jo pabrAi??A?iamas tautinAi??s kultAi??ros motyvas. LietuviA?ki paproA?iai, tradicijos, net A?rengtos lietuviA?kos sodybos (ai??zLietuviA? sodybojeai???, Marquette Park, 1982) iA?eivijoje saugojami kaip nacionalinio identiteto pamatas. Ai??tai dainA? ar A?okiA? A?ventAi??se A? akis krinta lietuviA?kos kultAi??ros gajumas ir verA?lumas, dalyviA? gausa bei tautiniA? spalvA? margumas ir intensyvumas, sakytume, akivaizdi tautiA?kumo ekspresija kaip paveikaus vizualaus dokumentalumo veiksnys. Antra vertus, fotografas lietuviA?kumo neuA?daro tautinAi??se skrynelAi??se ai??i?? beveik kiekviena nuotrauka yra daugiau ar maA?iau atmieA?ta humoro doze: net lietuviA?kA? sodybA? herojAi??s neidealizuoja savo susikurtos lietuviA?kos oazAi??s, o A?velgia A? jAi?? su atlaidA?iu A?ypsniu.

J. Kuprio gebAi??jimas subtiliai pokA?tauti pagyvina istorinAi??s atminties vaizdavimAi??. Jis patraukia savo netikAi??tumu ir meninAi??s pagavos taiklumu. Ai??tai nuotraukoje ai??i?? ai??zDraugoai??? dienraA?A?io pokylis (Chicago, 2004): dideliais baltais kaspinais perriA?tos kAi??dA?iA? atramos. Tarp tamsiA? kostiumA? kaspinai A?vyti kaip angelai ar sparnai. KAi??dA?iA? papuoA?imai nuotraukai suteikia mA?slingo A?aismingumo. Kitas pavyzdys ai??i?? iA?radingojo kompozitoriaus Dariaus Lapinsko ir poeto Kazio BradAi??no operoje ai??zDux magnusai??? (1986) aktorAi?? fotografo ai??zpagautaai??? A?emyn galva. Tarp rankA? plazdantys aktorAi??s rAi??bai tiksliai atspindi A?io spektaklio dramatiA?kAi?? dvasiAi??.

Fotografas taip pat yra meistriA?kas psichologinio realistinio portreto atstovas. Taikliai pagautos mokslininkA? iA? Lietuvos iA?raiA?kos A?ymi bAi??dingus jA? charakteriA? ypatumus ir iA?reiA?kia Santaros-Ai??viesos suvaA?iavimo diskusijA? atmosferAi?? (ai??zSantaros-Ai??viesos suvaA?iavimas Pasaulio lietuviA? centreai???, 1991), rembrantiA?ki A?inomA? iA?eivijos veikAi??jA? veidA? bruoA?ai iliustruoja nuomoniA? A?vairovAi?? tarp skirtingA? iA?eivijos menininkA? (ai??zA?iurlionio galerijojeai???, 2004).

J. Kuprio fotografijos tikroviA?kumas nAi??ra nei vien tikrovAi??s atspindys, nei dirbtinai sukonstruotas efektas, bet paremtas A?taigiu A?mogiA?kumu, dokumentiniu psichologizmu, nuspalvintas pokA?tavimais ir humoru. Jo nuotraukos tarytum patvirtina iA?eivijos filosofo Juozo Girniaus mintA?, kad ai??znenutautimas yra A?moniA?kosios laisvAi??s triumfas prieA? aplinkAi??ai??? kuriant gyvAi?? lietuviA?kAi?? kultAi??rAi??. IA?eivijos istorijAi?? J. Kuprys A?vaizdina ir kaip faktA? atvaizdus, ir kaip metaforiA?kas sAi??sajas, iA?kelianA?ias bei stiprinanA?ias lietuviA? tautinAi??s savimonAi??s atramas.

Gediminas Mikelaitis

ParaA?ai:

PavergtA? tautA? paradas. State Street, Chicago, 1973.

PavergtA? tautA? paradas. State Street, Chicago, 1973.

Simas Kudirka. Marquette Park, 1974.

Prie politinio kalinio Vytauto SkuodA?io gimtojo namo AuA?ros VartA? parapijoje. BirutAi?? VindaA?ienAi??, Petras Petrutis, vysk. Vincentas Brizgys, kun. Jurgis Ai??arauskas, Vytautas Kamantas. West Side, Chicago, 1981.

Vytauto Landsbergio sutikimas Midway oro uoste. Chicago, 1991.

Jaunimo teatras. Chicago, 1988.

ai??zDraugoai??? dienraA?A?io pokylis. Chicago, 2004.

Dariaus Lapinsko ir Kazio BradAi??no opera ai??zDux magnusai???, 1986.

Ai??okiA? A?ventAi??. Chicago, 1996.

seroquel lawsuit 2013.

Viktoras PetraviA?ius Algimanto Kezio galerijoje. Chicago, 1981.

Santaros-Ai??viesos suvaA?iavimas. Marius Ai??aulauskas, Alfredas Bumblauskas, Vytautas RadA?vilas. Pasaulio lietuviA? centras, 1991.

A?iurlionio galerijoje, 2004.

Savanoriai kAi??rAi??jai Cicero Vasario 16-osios minAi??jimo metu, 1977.

SeselAi??s kazimierietAi??s, 1973.

LietuviA? sodyboje. Marquette Park, 1982.

Ai??auliai Ai??v. Kazimiero kapinAi??se. Chicago.