Ai??stabus trijA? mAi??zA? muziejaus pasaulis

A?URNALAS: MUZIKOS BARAI
TEMA:Ai??Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
AUTORIUS:Ai??Liucija ArmonaitAi??
DATA: 2012-06

Ai??stabus trijA? mAi??zA? muziejaus pasaulis

Liucija ArmonaitAi??

Ai??

2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti MuziejA? metais. Taip prisimenamas ir pagerbiamas seniausio Lietuvoje Dionizo PoA?kos BaubliA? muziejaus A?kAi??rimo 200 metA? jubiliejus. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui A?iais metais sukanka 86-eri, taA?iau ir jis turi unikaliA?, dAi??mesio vertA? eksponatA?.

Su MaA?uosiuose RadvilA? rAi??muose A?sikAi??rusio muziejaus direktorAi?? Regina Lopiene kalbasi Liucija ArmonaitAi??.

Ai??

YPATINGI METAI

ai??i?? KAi?? Jums, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorei, reiA?kia tai, kad A?ie metai paskelbti MuziejA? metais?

ai??i?? Ai??iame muziejuje dirbu nuo 1986 metA? geguA?Ai??s 16 dienos, jau 10 metA? esu jo direktorAi??. Tad natAi??ralu, kad viskas, kas susijAi?? su Lietuvos muziejais, man labai artima ir aktualu. Lietuvos muziejA? asociacijoje daA?nai pasvarstydavome, kada gi pagaliau sulauksime MuziejA? metA?. VienAi?? kartAi?? jau ketinta skelbti, bet atidAi??ta ai??i?? dAi??l krizAi??s ar kokiA? kitA? dalykA?. Taigi labai apsidA?iaugAi??me, kai pagaliau sulaukAi??me dAi??mesio. Be to, A?alies muziejams buvo paA?adAi??ta 5 milijonai litA?. VAi??liau paA?adai sumaA?Ai??jo iki 3 milijonA?, o paskyrAi??… milijonAi?? su trupuA?iu. IA?sidalijus tuos pinigAi??lius, deja, negalime A?gyvendinti savo svajoniA?: A?sigyti naujA? eksponatA?, surengti iA?skirtiniA? parodA?, restauruoti unikalias vertybes ir kt. KAi?? darysi… StengiamAi??s apie subliAi??A?kusius paA?adus negalvoti. Juolab kad nuo sausio pradA?ios tikrai pajutome didesnA? visuomenAi??s dAi??mesA?. LRT, tapusi pagrindine MuziejA? metA? informacine rAi??mAi??ja, Ai??mAi?? plaA?iau skleisti A?iniAi?? apie A?vairius Lietuvos muziejus.

ai??i?? Kiek ir kokiA? muziejA? yra Lietuvoje?

ai??i?? SuskaiA?iuojami 106 muziejai, tarp jA? yra ir privaA?iA?. Nacionalinio muziejaus statusAi?? turi keturi didieji, finansuojami atskira biudA?eto eilute ai??i?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio dailAi??s, Lietuvos nacionalinis, DailAi??s muziejai, dar statomi ValdovA? rAi??mai. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ai??i?? respublikinis, tokiA? A?alyje yra A?eA?iolika. TaA?iau mAi??sA? muziejus vienintelis pristato tris meno sritis: teatrAi??, muzikAi?? ir kinAi??. Beje, neA?inau, ar panaA?iA? muziejA? yra VakarA? Europoje, man neteko matyti. Ten daug atskiroms meno sritims ai??i?? teatrui, muzikai, A?okiui ai??i?? skirtA? muziejA?, ypaA? gausu A?domiai, atraktyviai (eksponatai juda, kruta, keiA?iasi) kino menAi?? pristatanA?iA? muziejA?.

ai??i?? Kaip Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus dalyvauja MuziejA? metA? renginiuose?

ai??i?? Kartu su kolegomis iA? kitA? muziejA? dalyvavome KnygA? mugAi??je, parodoje ai??zVivaturai???. KnygA? mugAi??je sulaukAi??me didA?iulio dAi??mesio, per keturias dienas jos lankytojai nupirko tiek mAi??sA? leidiniA?, kiek muziejuje parduodame per dvejus metus.

Ai??spAi??dingai paminAi??ta TarptautinAi?? muziejA? diena geguA?Ai??s 18-Ai??jAi?? Vilniuje, RotuA?Ai??s aikA?tAi??je, ai??i?? A?ia dAi??zgAi?? trisdeA?imt A?alies muziejA? pristatanti mugAi?? ai??zMuziejai be sienA?ai???. Tai ai??i?? ryA?kiausias MuziejA? metA? renginys. Gaila, kad dAi??l lAi??A?A? stokos (renginiui Lietuvos muziejA? asociacija gavo 30 tAi??kst. litA?) A? mugAi?? negalAi??jome pasikviesti kolegA?, bendradarbiavimo partneriA? iA? kitA? valstybiA?. TaA?iau uA?sienio kolegos ir sveA?iai, kaip ir visi Lietuvos A?monAi??s, mielai laukiami projekte ai??zMuziejA? keliasai???, kuris, startavAi??s geguA?Ai??s 12 d. Bijotuose, prie garsiA?jA? Dionizo PoA?kos BaubliA?, aprAi??ps visAi?? LietuvAi??. ProjektAi?? atspindi leidinys ai??i?? tarsi visos Lietuvos muziejA? A?emAi??lapis. ai??zMuziejaus keliasai??? VilniA? pasieks liepos 2 d., tad ir vilnieA?iams, ir sostinAi??s sveA?iams bus gera proga pasidairyti po muziejus, visuomenei pristatanA?ius savo iA?skirtinius eksponatus.

UNIKALI ERDVAi??

ai??i?? Kuo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejA? galAi??tume iA?skirti iA? kitA? A?alies muziejA??

ai??i?? Nes jis ai??i?? vienas A?domiausiA?! A?inoma, ir visi kiti A?alies muziejai verti dAi??mesio, turi A?domiA? kolekcijA?, ypatingA? rinkiniA?. PavyzdA?iui, TrakA? istorijos muziejus ai??i?? Dievo apdovanotas, nes A?sikAi??rAi??s pilyje, aplink labai graA?i gamta. Mes taip pat esame istorinAi??je erdvAi??je ai??i?? MaA?uosiuose RadvilA? rAi??muose (Vilniaus g. 41). Kartais man liAi??dna, kad praeiviai mato tik maA?Ai?? dalelAi?? rAi??mA? groA?io, juk didA?iausios pastato groA?ybAi??s atsiveria A?A?engus A? kiemAi??.

Muziejus A? A?A? kultAi??ros paveldo objektAi?? (jo rekonstrukcijos projektAi?? parengAi?? architektAi?? GraA?ina JukneviA?ienAi??) A?sikAi??lAi?? 1997 metais. Pasak istoriniA? A?altiniA?, rAi??mai buvo pastatyti 1730-aisiais, po 30 metA? jie sudegAi??. Kai juos iA? esmAi??s pertvarkAi?? architektas Pietro Rossi, A?ia A?sikAi??rAi?? ir 1795ai??i??1845 m. veikAi?? pirmasis vieA?asis Vilniaus miesto teatras. Labai gaila, kad A?iandien rAi??mA? interjeras niekaip neatspindi A?io mums labai svarbaus fakto. TaA?iau tikimAi??s, kad ateityje pagal atskirAi?? projektAi?? pavyks nuvykti A? Sankt PeterburgAi??, kur iA?veA?ta visa MaA?A?jA? RadvilA? rAi??mA? medA?iaga. Ten padirbAi??sime rankraA?tynuose ir tikrai rasime A?domiA? ir vertingA? faktA?. Kai kas, beje, jau paaiA?kAi??jo, kai prieA? kelerius metus lankiausi Sankt Peterburgo teatro bibliotekoje. Ten maA?iau dokumentus, iA? kuriA? susidaro vaizdas, kaip A?io pastato erdvAi??se XIX a. pradA?ioje vykdavo spektakliai.

ai??i?? Ai??domu kaip?

ai??i?? VisA? pirma buvo raA?omos paraiA?kos, praA?ymai ai??i?? kad cenzorius paA?iAi??rAi??tA?, ar galima vieA?ai rodyti vienAi?? ar kitAi?? pjesAi??… Ai??domi istorinAi?? medA?iaga atskleidA?ia to meto repertuarAi??, trupiA? sudAi??tA?, net A?moniA? mAi??stysenAi??. Beje, ir mAi??sA? muziejuje yra solidus rinkinys ai??i?? apie 2 tAi??kstanA?iai XIX a. teatro afiA?A?. Esame surengAi?? tA? afiA?A? parodAi??, konferencijAi??, iA?leidome senA?jA? afiA?A? rinkinA?, kompaktinAi?? plokA?telAi??.

ai??i?? Kurioje rAi??mA? vietoje buvo teatras?

ai??i?? Fligelyje, esanA?iame prieA?ais Ai??v.Ai??Kotrynos baA?nyA?iAi??. Teatre buvo loA?Ai??s. A?iemAi?? patalpa A?ildyta krosnimis. Yra vaizdingA? apraA?ymA?, kaip A?iAi??rovai kojas susikiA?davo A? A?iaudus ir kelias valandas stebAi??davo vaidinimAi??. Vakaras prasidAi??davo A?maikA?A?iu vodeviliu ar orkestrAi??lio pasirodymu. Po to bAi??davo vaidinama drama ar keliA? veiksmA? opera. Visas renginys trukdavo 4ai??i??5 valandas… Beje, renginiuose lankydavosi ir Ai??Vilniuje vykdavusiA? Seimelio posAi??dA?iA? dalyviai. Taigi jau tada bajorams buvo sudaromos galimybAi??s turiningai praleisti laisvalaikA? ai??i?? televizijos juk dar nebuvo… AtvaA?iuodavo labai garsios trupAi??s iA? PrancAi??zijos, Italijos, kitA? valstybiA?. Taigi mAi??sA? muziejaus pastatas visada buvo gerai A?inomas, o Vilnius visada garsAi??jo kaip aukA?tos kultAi??ros miestas.

UA?BURIANTI AURA

drug store health tablet.

ai??i?? DidA?iausioje rAi??mA? erdvAi??je ai??i?? nuolatinAi?? ekspozicija…

ai??i?? Nuolat veikianti paroda ai??zIA? Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkiniA?, XIX a.ai??i??XX a. I pusAi??ai???. Tai laiA?kai, rankraA?A?iai, natos, eskizai, fotografijos, memorialiniai daiktai, kitas unikalus palikimas. Visa tai padeda atskleisti teatralA? Boriso DauguvieA?io, Juozo VaiA?kaus, Antano Sutkaus, Andriaus Olekos-A?ilinsko, Romualdo JukneviA?iaus, Onos RymaitAi??s, UnAi??s BabickaitAi??s, Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s, Audrio ChadaraviA?iaus, muzikA? Juozo Naujalio, Konstantino Galkausko, Mykolo BukA?os, Juozo Grybausko, Kipro Petrausko, baleto A?okAi??jo Broniaus Kelbausko, teatro dailininkA? Vlado DidA?ioko, Vladimiro Dubeneckio, Adomo Galdiko, Adomo Varno, Mstislavo DobuA?inskio, Liudo Truikio, kitA? mAi??sA? korifAi??jA? gyvenimAi?? ir kAi??rybAi??. DidA?iuojamAi??s XVIIIai??i??XX a. muzikos instrumentA?, gausia muzikos A?raA?A? kolekcija, natA? rinkiniais, XX a. pirmoje pusAi??je firmA? ai??zPathe Kok” ir ai??zPathe baby” pagamintais kino technikos egzemplioriais, kitomis vertybAi??mis.

ai??i?? Kiek eksponatA? sukaupta muziejuje?

ai??i?? Pagrindiniame fonde saugome daugiau kaip 355 400 eksponatA?.

ai??i?? KAi?? ypaA? vertinga paminAi??tumAi??te?

ai??i?? Seniausias eksponatas ai??i?? 1687 metA? Vilniaus mokyklinio teatro panegirika ai??zAlgirdas Didysis Lietuvos kunigaikA?tisai???. LotynA? kalba paraA?yta panegirika buvo tarsi mokomoji priemonAi??, ji buvo vaidinama Vilniaus akademijos mokykliniame teatre.

Pristatome seniausius Lietuvoje portatyvinius vargonAi??lius, pagamintus XVII a. Lankytojus visada sudomina Mikalojaus Konstantino A?iurlionio pianinas, kuriuo jis skambino vadovaudamas VarA?uvos lietuviA? saviA?alpos draugijos chorui. Daug emocijA? sukelia fortepijonas ai??zOszmianiec” ai??i?? manoma, kad A?iuo instrumentu skambino poeto Adomo MickeviA?iaus mylimoji MarilAi?? VereA?A?ak, A?kvAi??pusi poetAi?? ne vienam eilAi??raA?A?iui… Verta paminAi??ti Stasio UA?insko marionetes. Tai pirmojo profesionalaus lietuviA? lAi??liA? spektaklio ai??i?? Antano GustaiA?io ai??zSilvestras DAi??delAi??” (1936 m.) ir pirmojo lietuviA?ko lAi??liA? filmo ai??i?? Stasio UA?insko ai??zStorulio sapnas” (1938 m.) lAi??lAi??s.

Tai tik maA?a dalis muziejuje saugomo unikalaus palikimo. Jau atAi??jo laikas keisti, atnaujinti pagrindinAi?? muziejaus parodAi??. TikimAi??s, kad netolimoje ateityje pavyks parengti ir visuomenei atverti mAi??sA? garsiojo dainininko Kipro Petrausko memorialinA? kambarA?. Turime ir kitA? A?domiA? sumanymA?. Jiems, kaip ir visiems kitiems darbams, bAi??tinas ir finansavimas, ir specialios patalpos ai??i?? saugyklos, restauravimo dirbtuvAi??s ir kt. O kol kas mes net darbo kabinetA? neturime…

ATKURIAMAS RA?MA? ANSAMBLIS

ai??i?? Visa tai, be abejo, numatyta bAi??simuose muziejaus pastatuose. Ar, pasiA?valgius po kiemAi??, jau galima kalbAi??ti apie muziejaus ateitA??

ai??i?? IA? dalies. Muziejui priklauso pusAi??s hektaro A?emAi??s plotas, jA? 99 metams panaudos bAi??du skyrAi?? Vilniaus apskritis. Teritorijoje be pagrindiniA?, MaA?A?jA? RadvilA?, rAi??mA? yra buvusiA? arklidA?iA?, karietiniA?, bravoro pamatA? liekanA?. Kas ir kur buvo, galime tik spAi??lioti iA? rAi??mA? dokumentA? fragmentA?.

chlorcol.

Kai kAi?? atstatAi??me. Prie rAi??mA? vartA? jau stovi maA?as pastatAi??lis, kuriame ateityje bus muziejaus informacinAi?? tarnyba, bilietA? kasos, rAi??binAi??, tualetai ir fojAi??, sujungta su kitu pastatu ai??i?? 170 vietA? kino centru. Ten vyks ir spaudos konferencijos, diskusijos, paskaitos. Pastate bus pakeliami langai ai??i?? A?iltuoju laiku atsivers graA?us vaizdas, bus galima iA?eiti A? kiemAi??, pasigroA?Ai??ti rAi??mA? amfiteatru. Numatyta, kad vasarAi?? A?ie pastatai, jau uA?dengti stogais, bus nutinkuoti, natAi??raliai A?silies A? rAi??mA? ansamblA?. Bus graA?u, bet dar negalAi??sime kviesti A?iAi??rAi??ti filmA?. Ai??iemet statyboms skirta tik 500 tAi??kstanA?iai litA?…

VirA? kino centro numatytos saugyklos, kur kaupsime spektakliA? eskizus, maketus, kitus lengvo svorio eksponatus. PoA?emiai bus skirti prieA?karinei kino aparatAi??rai, gal ir animacijos studijai. Kitame pastate suplanuota biblioteka, skaitykla, darbo kabinetai, saugyklos. Bus statomas dar vienas pastatas, jame A?sikurs restauravimo dirbtuvAi??s, Ai??kio dalis ir kitos paskirties patalpos.

Ai??

PAMOKOS

ai??i?? Ar menininkai daA?nai dovanoja muziejui savo archyvus ir kitokA? palikimAi???

ai??i?? Tarp tokiA? dovanA? ai??i?? neseniai gautas RAi??tos StaliliAi??naitAi??s palikimas. Dar savo aktorystAi??s triumfo metu ji daA?nai lankydavosi mAi??sA? muziejuje, A?avAi??josi jo aura, vertino jo svarbAi?? saugant ir puoselAi??jant Lietuvos kultAi??rAi??. Testamentu R.Ai??StaliliAi??naitAi?? muziejui vien laiA?kA?, dokumentA?, nuotraukA? paliko apie 5300 vienetA?. O kur dar asmeniniai daiktai, knygos?! Apie tokA? dAi??mesA? muziejui galima tik pasvajoti!

Deja, retai sulaukiame tokio dAi??mesio ir supratimo, daA?niausiai jau po menininko mirties tenka kreiptis A? jo artimuosius. ApsidA?iaugiame, jei Lietuvos kultAi??ros istorijai svarbi medA?iaga perduodama mums ar kitam archyvui, o ne numetama prie artimiausio konteinerio…

ai??i?? Gal jauni, ne meno pasaulio A?monAi??s ne visada sugeba A?vertinti vieno ar kito dokumento svarbAi???

ai??i?? Taip. TodAi??l labai daug dAi??mesio skiriame edukacijai, A?vietimo programoms. DA?iaugiamAi??s, kad ekspozicijoje yra Juozui Naujaliui skirtas kambarys. Juk A?iA? dienA? jaunimas gal net ir neA?ino, kad J.Ai??Naujalis ne tik paraA?Ai?? graA?iA? kAi??riniA?, bet yra ir pirmosios, 1924 metais A?vykusios DainA? A?ventAi??s iniciatorius, vyriausiasis dirigentas. TAi?? svarbu atminti ai??i?? juk net UNESCO mAi??sA? dainA? A?ventes A?vertino kaip unikalA? nematerialA? paveldAi??. Deja, A?iandien neatrodo, kad A?i vertybAi?? deramai gerbiama. Nyksta chorA? judAi??jimas mokyklose, miestuose ir miesteliuose. Nemanoma, kad chorA? vadovai turi ne tik kolektyvams vadovauti, bet ir patalpas turAi??ti, algAi?? gauti… O tai, kas rodoma per televizijas, nepanaA?u A? chorinA? dainavimAi??: A?monAi??s susiburia vienai dienai, vienai ai??zA?vaigA?deiai??? iA?kelti. Tai pats prasA?iausias lygis. Baisu, kaip greitai keiA?iasi mAi??sA? vertybAi??s.

ai??i?? Bet gal nAi??ra taip viskas tragiA?ka? Ai??tai kalbamAi??s MuziejA? metA? proga…

ai??i?? Kol kas ir VyriausybAi??je, ir KultAi??ros ministerijoje A? muziejus A?iAi??rima labai vartotojiA?kai ai??i?? duodi ar neduodi naudos. IA? muziejininkA? A?iandien reikalaujama ypaA? daug: turime rinkti, saugoti ir skleisti. Kitaip tariant, teikti visuomenei kultAi??ros paslaugas. Taip, tAi?? ir darome. TaA?iau mAi??sA? paslauga turi bAi??ti prieinama, kokybiA?ka, bet jai teikti reikia lAi??A?A?. Labai sunku, pavyzdA?iui, kaupti, kai net Nacionalinis dramos teatras nesudaro galimybiA? muziejaus Teatro skyriaus specialistams pamatyti spektakliA?, neperduoda nuraA?ytA? spektakliA? kostiumA?, rekvizito… Tad kAi??, iA? ko ir kaip turime kaupti?..

TARPTAUTINIS PRIPAA?INIMAS

ai??i?? 2009 metais Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugomas Mstislavo DobuA?inskio scenografijos eskizA? rinkinys pripaA?intas nacionalinAi??s reikA?mAi??s dokumentiniu paveldu ir A?trauktas A? UNESCO programos ai??zPasaulio atmintisai??? Lietuvos nacionalinA? registrAi??. Prisimename ir M.Ai??DobuA?inskio parodAi??, apkeliavusiAi?? ne vienAi?? uA?sienio valstybAi??.

ai??i?? Muziejuje saugomas unikalus (1126 vienetA?) M.Ai??DobuA?inskio, A?ymaus XIXai??i??XX a. sandAi??ros dailininko, vieno lietuviA? profesionaliosios scenografijos pradininkA? ir scenografijos mokyklos principA? formuotojA? palikimas. Jame gausiausias scenografijos darbA? rinkinys ai??i?? didA?iausia A?io dailininko teatro dailAi??s kAi??riniA? kolekcija Lietuvoje. Turime ir M.Ai??DobuA?inskio fotografijA?, jo kelioninA? lagaminAi??, net iA? medA?io iA?droA?tA? lAi??lyA?iA? kolekcijAi??.

M.Ai??DobuA?inskis labai mylAi??jo LietuvAi??, A?ia mokAi??si, dirbo. Jis didA?iavosi netoli AnykA?A?iA? DabuA?iA? kaime (jo pavadinimas kildinamas iA? A?ia nuo XVI a. pradA?ioje gyvenusiA? jo protAi??viA? pavardAi??s) buvusiu giminAi??s dvaru, puoselAi??jo jA?. Dailininkas gerai A?inomas ir Rusijoje, PrancAi??zijoje, DidA?iojoje Britanijoje, JAV, kur taip pat gyveno ir kAi??rAi??. TodAi??l 2007 metais labai atsakingai ruoA?Ai??mAi??s parodai Maskvoje, kai gavome kvietimAi?? prestiA?inAi??je galerijoje ai??zNaA?i chudoA?nikiai??? (joje paprastai eksponuojama rusA? kilmAi??s emigrantA? kAi??ryba) pristatyti Lietuvoje saugomAi?? M.Ai??DobuA?inskio palikimAi??. Toje parodoje pateikAi??me 68 eskizus, juos papildAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio dailAi??s, DailAi??s muziejuose saugomi menininko darbai. Buvo A?spAi??dinga, solidi paroda, ji atskleidAi?? jautriai saugomAi?? istorinA? palikimAi?? ir norAi?? apie tAi?? palikimAi?? kalbAi??ti, skleisti informacijAi?? visuomenAi??je. MAi??sA? eksponatA? pagrindu sudaryta paroda vAi??liau keliavo A? Sankt PeterburgAi??, NiA?nij NovgorodAi??, KaliningradAi??, MinskAi??, visur kAi??lAi?? didelA? susidomAi??jimAi??. Ekspozicija keliavo, kol turAi??jo uA? kAi?? keliauti…

ai??i?? MetA? pradA?ioje muziejuje, vAi??liau net keliose XVII tarptautinio kino festivalio ai??zKino pavasarisai??? erdvAi??se buvo eksponuojama paroda ai??zLietuviA?ki kino plakatai (1953ai??i??2010)ai???, parengta iA? muziejaus fondA?. IA?sami, moderni ir mobili ekspozicija, regis, irgi galAi??tA? deramai reprezentuoti ir muziejA?, ir visAi?? Lietuvos kino menAi??…

ai??i?? Ir mes taip manome. Ji labai tiktA? uA?sienyje pristatant UA?sienio reikalA? ministerijos kultAi??rinius renginius, numatytus 2013-aisiais, Lietuvai pirmininkaujant Europos SAi??jungoje. Jei mAi??sA? projektas sulauks pritarimo ir finansavimo, parodAi?? rodysime A?ekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ai??i?? kur A?inomas mAi??sA? kinas ir nelabai brangu nuvykti…

SENOS IR NAUJOS TRADICIJOS

ai??i?? Ai??is muziejus ai??i?? vienas tA?, kurA? ir meno A?monAi??s, ir visuomenAi?? vertina kaip tradicijA? kAi??rAi??jAi?? ir aktyvA? propaguotojAi??.

ai??i?? YpaA? daug A?moniA? sutraukia ai??zAi??imtameA?iaiai??? ai??i?? vakarai, tradiciA?kai rengiami kiekvienA? metA? gruodA?. Per juos prisimenami iA?kilAi??s teatralai, muzikai, scenografai, kino kAi??rAi??jai, kuriems tais metais bAi??tA? sukakAi?? 100 metA?.

Muziejus turi A?steigAi??s prizAi?? ai??zPAi??da, A?spausta Lietuvos kino istorijojeai???. Tai kasmetinis apdovanojimas, kurA? jau yra gavAi?? Jonas Gricius, ArAi??nas A?ebriAi??nas, Jonas TomaA?eviA?ius. Planuojame, kad A?ios pAi??dos jau renovuotame kieme ai??zkeliausai??? nuo vartA? iki pagrindinio pastato. O A?tai neseniai paskambino Vilniaus miesto savivaldybAi??s KultAi??ros skyriaus vedAi??jas Edmundas A?alpys ir pasiAi??lAi?? muziejaus kieme A?rengti Scenos A?vaigA?dA?iA? alAi??jAi??. Labai nudA?iugau, kad mAi??sA? mintys beveik sutapo. Taigi, kol nepradAi??jome ai??zpAi??duotiai???, galime sujungti kino meistrA? ir scenos A?vaigA?dA?iA? alAi??jA? idAi??jas… Juk mAi??sA? muziejus tuo ir unikalus, kad po vienu stogu spindi visas mAi??sA? teatro, muzikos ir kino A?vaigA?dynas.

Jau penktus metus dalyvaujame tarptautiniame vaizduojamosios dailAi??s festivalyje ai??zMenas senuosiuose Lietuvos dvaruose”. Ai??iA? metA? A?eA?iA? parodA? ciklAi?? pradAi??jo italA? menininkAi??s Danielos Caciagli tapybos darbai; juos pristatome bendradarbiaudami su Fano miesto meno galerija ai??zSanta Teresaai???.

A?iAi??rovai mAi??gsta mAi??sA? ilgalaikes parodas. Ai?? iki spalio 26-osios veiksianA?iAi?? parodAi?? ai??zSpalvos ir A?okio paviliotaai???, skirtAi?? pirmosios Lietuvos baletmeisterAi??s, A?okio pedagogAi??s ir teatro dailininkAi??s Olgos DubeneckienAi??s-KalpokienAi??s 120-osioms gimimo metinAi??ms, A?monAi??s ateina net po kelis kartus.

ai??i?? Kiek kasmet muziejuje sulaukiate lankytojA??

ai??i?? Kiekvienais metais apsilanko daugiau kaip 12 tAi??kstanA?iA? lankytojA?. PraAi??jusiais metais kreipAi??si ir 230 mokslininkA?, studentA?, kurie tyrinAi??jo mAi??sA? fonduose saugomus rinkinius.

Kasmet ateina vis daugiau A?moniA?, jau turime ir iA?tikimA? muziejaus biA?iuliA?. Ar galite patikAi??ti, kad moksleiviai, dalyvavAi?? edukaciniame uA?siAi??mime, per savo gimtadienA? pas mus ateina su tAi??vais ir draugais? AtA?ilus orams daugAi??ja norinA?iA?jA? A?spAi??dingA? rAi??mA? erdvAi??se surengti ir vestuviA? ceremonijas…