Kalbos jausmas

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Lietuvos dabartis
AUTORIUS:Ai??Alvydas Ai??lepikas
DATA: 2013-02

Kalbos jausmas

finasteride sample.

Alvydas Ai??lepikas

PradAi??kime A?iek tiek iA? tolAi??liau, taip sakant, nuo konteksto.
Beveik nepastebAi??tas, kultAi??rinAi??je spaudoje nereflektuotas vienas A?domus reiA?kinys ai??i?? MarijampolAi??s forumas. MedA?iagos iA? forumo diskusijA? galima rasti tik keliuose MarijampolAi??s regiono tinklalapiuose. Koks tai renginys? Tai prieA? porAi?? metA? uA?gimAi??s laisvA? diskusijA? klubas ar konferencija. MarijampolAi??s forumas atsirado, kai, anot profesoriaus Raimundo Lopatos, ai??zkeli artimesni humanitarinei politologijai mokslininkai iA?kAi??lAi?? mintA?, jog pribrendo reikalas reguliariai aptarti A?alies problemas ir ieA?koti jA? sprendimA? ne sostinAi??je, o periferijojeai???. Ai??ia iniciatyva susidomAi??jo ARVI A?moniA? grupAi??s prezidentas Vidmantas KuA?inskas, kuris ir pakvietAi?? intelektualus rinktis bAi??tent MarijampolAi??je. Renginio dalyviai tikina, kad A?is forumas gyvuoja ir kad diskusijos vyks ir ateityje. Deja, nei viename forumo renginyje neteko dalyvauti, taA?iau 2012 metais pasirodAi?? knyga ai??zMarijampolAi??s forumas: mintys ir vizijosai???, kuriAi?? iA?leido ai??zEugrimoai??? leidykla, o finansavo vAi??lgi ARVI A?moniA? grupAi??. Knyga tikrai A?domi ir A?traukianti, joje akivaizdA?iai justi diskusijA? gyvybAi?? ir azartas. Reikia pridurti, kad diskusijos visada vyko pilnoje salAi??je, tad intelektualams tapo bAi??tina mokytis kalbAi??ti ne tik savo hermetiA?ka ir sausa, tarptautiniA? terminA? prisodrinta kalba, bet ir bandyti reikA?ti mintis bei idAi??jas taip, kad mokslinis A?argonas nebirtA? kaip A?irniai A? sienas, o bAi??tA? suvokiamas visA? dalyviA?. Ai?? diskusijAi?? A?sitraukAi?? ir MarijampolieA?iai ai??i?? tai taip pat nemenkas iA?bandymas kiek kitokioje terpAi??je diskutuoti pratusiems moksAi??lavyriams. DalyviA? sAi??raA?as tikrai A?spAi??dingas, A?ia ir politologai, ir ekonomistai, ir istorikai, ir A?urnalistai, ir politikai. VisA? dalyviA? nesuminAi??siu dAi??l vietos stokos, taA?iau MarijampolAi??s forume savo mintimis ir vizijomis dalijosi Alfredas Bumblauskas, MeA?ys Laurinkus, Lauras Bielinis, Rimantas Budrys, Vytautas RadA?vilas, Alvydas Jokubaitis, Rimantas Rudzkis, Rimvydas Valatka, Algirdas KumA?a, Justinas Karosas, Algirdas KauA?pAi??das, Vytautas PleA?kaitis ir dar nemaA?as bAi??rys kitA? garbingA? A?moniA?. PaminAi??siu keletAi?? nagrinAi??tA? temA?: ai??zAteities Lietuva: savo A?emAi??s A?eimininkAi?? ar globalaus miesto klajAi??nAi???ai???, ai??zLietuvos Ai??kis A?iandien: sAi??kmAi??s istorija ar akligatvis? Ar Lietuva turi savo verslo planAi???ai???, ai??zLietuvio dvasios atsparumas ir dvasios sveikataai??? bei kitos.
Visa tai raA?au ne norAi??damas recenzuoti minAi??tAi?? leidinA? (tam reiktA? didesnio teksto), bet nustebintas vienos A?A?valgos ai??i?? intelektualus apgauna kalbos jausmas. Geriausiu atveju. Gali bAi??ti, kad diskusijA? A?karA?tyje iA?sprAi??sta koks A?odis, dAi??l kurio diskutantas nAi?? nesusimAi??sto ar neteikia jam reikA?mAi??s. Gal nesupranta. A?inoma, manyti, kad intelektualai nesuvoktA? gimtosios kalbos A?odA?iA? reikA?miA?, gal yra per drAi??su.
Dabar pateiksiu keletAi?? citatA? iA? minAi??to leidinio. Diskutuojama, ar ateities Lietuva bus savo A?emAi??s A?eimininkAi??. Ai??tai RytA? specialisto EgdAi??no RaA?iaus mintys. Pradeda jis nedrAi??siai: ai??z…Lietuvos A?sitraukimas A? keletAi?? aferA?, norAi??A?iau pasakyti, nusikaltimA? ai??i??Ai?? tarptautiniA? arba karo nusikaltimA?, bet susilaikysiu nuo A?ito ai??i?? A?iek tiek paroAi??do, koks yra to mAi??sA? didA?iatautiA?kumo spindesys ir skurdas.ai??? VAi??liau papasakoja, kaip dA?iaugAi??si afganistanieA?iai sovietine invazija: ai??zMan teko lankytis (Afganistane, ai??i??Ai?? red. pastaba) ir apimdavo labai A?domus jausmas, kai A?monAi??s, iA?girdAi?? mus kalbantis lietuviA?kai, galvodavo, kad mes kalbame rusiA?kai. Jie klausdavo: ai??zRuskijai???? Mes atsakydavome: ai??zNo, Lithuanianai???. Jie aiA?kindavo: rusai ai??i??Ai?? gerai, amerikonai ai??i??Ai?? blogai. Tie A?monAi??s nuoA?irdA?iai dA?iaugAi??si SovietA? SAi??jungos laikais.ai??? Savo pasisakymAi??, kuriame aptaria istorines ir kitokias peripetijas, mokslininkas uA?baigia tvirtai tikAi??damas A?viesia Lietuvos ateitimi: ai??zJie (dabartiniA? lietuviA? proanAi??kiai, ai??i?? red. pastaba) gali kalbAi??ti kiek kitokia kalba ai??i?? neturiu omeny, kad kalbAi??s zanavykiA?kai ar kapsiA?kai, ar telA?iA?kiA?kai, bet ta kalba gali bAi??ti iA? tikrA?jA? net ne indoeuropieA?iA?. Ji bus semitA?-chamitA?, tiurkA?, mandarino ar dar kokia kitokia ai??i??Ai?? tai jau ne tiek svarbu. (…) Bet nebAi??tinai tokios diskusijos tautine tematika bus dar nors kiek svarbios. Manau, jos natAi??raliai taps nebeA?domios A?monAi??ms, kurie gyvens po 70 ar 100 metA?.ai??? Gali bAi??ti, kad taip ir nutiks, tik aA? dAi??l to nesidA?iaugsiu. Suprantama, kad ponas EgdAi??nas RaA?ius neprisidAi??s prie tautinio jaunimo ugdymo nei prie tautinAi??s mokyklos ai??i??Ai?? tai jo nuomonAi?? ir jo teisAi??. TaA?iau A?ios citatos reikalingos, kad geriau suvoktume vAi??lesnA? mokslininko teiginA?, iA?sakytAi?? A? moderatoriaus Algirdo KumA?os klausimAi??: kokie mes iA?liksime afganA? atminty? Ai??tai kAi??, be viso kito, pareiA?kAi?? EgdAi??nas RaA?ius apie Lietuvos karius Afganistane: ai??zNieko blogo nedarome, labai retai A?audome, pirmAi?? kartAi?? nuA?ovAi??me A?mogA? prieA? trejetAi?? dienA?. (Pokalbis vyko 2011 metA? birA?elio 3 dienAi??, ai??i?? red. pastaba.) Tai pirmas kartas, kai mes A?inome, kad kariA?kiai tikrai kaA?kAi?? nuA?ovAi??. A?inoma, vadinamieji ai??zspecukaiai??? ten A?audo, skerdA?ia ir taip toliau.ai??? Ai??tai ir priAi??jome prie A?sidAi??mAi??tino dalyko ai??i?? lietuviai kariai A?audo, skerdA?ia ir taip toliau, kaip teigia RytA? specialistas. YpaA? A?ia A?domus A?odis ai??zskerdA?iaai???. Ar mokslininkas gali nesuprasti, kAi?? jis reiA?kia? Gal jA? paveikAi?? auditorijos dAi??mesys ir A?odis buvo iA?tartas, kad sustiprintA? A?spAi??dA?, pavartotas kaip retorinAi?? figAi??ra? Gal? O gal vis dAi??lto diskutantas turi tokiA? A?iniA?, kurios nuslAi??ptos nuo plaA?iosios visuomenAi??s? Tokiu atveju jis privalAi??tA? savo A?iniomis pasidalyti, nes slAi??pti nusikaltimus yra taip pat nusikaltimas. A?odis ai??zskerstiai??? reiA?kia A?udyti papjaunant arba nuduriant. DaA?niausiai tai susijAi?? su kiaulAi??mis ai??i?? A?odynas teigia, kad ai??zKarves gi pjauna, o skerI?dA?ia kiaulesai???. KiaulAi??s kontekstas kalbant apie musulmoniA?kus kraA?tus yra itin iA?kalbingas ir RytA? specialistas tai, be abejo, suvokia. Akivaizdu, kad A?ia turimos galvoje ne kiaulAi??s, bet A?monAi??s. Skersti ai??i?? perkeltine prasme reikA?tA? ai??i?? itin A?iauriai A?udyti silpnesnius uA? save. Iki A?iol apie jokius Lietuvos kariA? vykdomus A?iaurumus kitose valstybAi??se (o ir namie) neteko girdAi??ti. Gal Vytauto DidA?iojo universiteto Regionistikos katedrosai???vedAi??jas A?ino daugiau? Manau, kad neA?ino. Ar tikrai mokslininkAi?? apgavo kalbos jausmas? KodAi??l jis nevartojo A?odA?io ai??zkovojaai??? arba ai??zatlieka karines uA?duotisai???? TodAi??l, kad norAi??jo kuo emocingiau iA?reikA?ti savo pozicijAi??, deja, kartais emocijas reiktA? prilaikyti, nes tampa apA?meiA?ti Lietuvos kariai, kariuomenAi??, o tuo paA?iu ir mAi??sA? valstybAi??. Man tai ai??i?? nepriimtina. AA? laukA?iau paneigimo arba A?rodymA?.

buy naproxen.