KariA?kis menininko siela: Valentino Ylos karininkiA?ko gyvenimo spalvos

A?URNALAS: TAUTODAILAi??S METRAAi??TIS
TEMA: DailAi??
AUTORIUS:Ai??Milda KauneckaitAi??
DATA: 2013-12

doxycyclin online

IA? AukA?taitijos kilusio vilnieA?io Valentino Ylos gyvenimas iA? tiesA? labai spalvingas, kupinas netikAi??tA? posAi??kiA?, tokio adrenalino, kokA? gali pajusti tik kariA?kio uniformAi?? kone visAi?? gyvenimAi?? vilkAi??jAi??s A?mogus. Kai apsilankAi??me pas jA? namuose, ant sienA? kabantys paveikslai, daugiausia peizaA?ai ir natiurmortai, o nedideliame kambarAi??lyje stovintis molbertas ir kvepiantys aliejiniai daA?ai bylojo, jog A?ia gyvena dailininkas. ai??zEsu laisvas menininkas, todAi??l galiu tapyti kAi?? noriu, kAi?? A?irdis liepia. Tai, kAi?? darau, daA?niausiai priklauso nuo nuotaikos. Ai??iaip jau mano nuotaika puiki, nes A?iuo metu ai??zdirbu tAi??A?iuai???, kai A?mona iA?eina A? darbAi??, priA?iAi??riu mAi??sA? pustreA?iA? metukA? TomukAi??. Su juo niekada nenuobodu ir nuotaika bAi??na daA?niausiai A?aisminga. TaA?iau dabar, lapkritA?, kai prieA? kelias savaites palaidojau tAi??vAi??, mano A?irdyje rudeninAi?? nuotaika, tad ir mano tik kAi?? pabaigtas peizaA?as, vaizduojantis kaimo keliAi??, liAi??dnokas”, – aiA?kina meno kAi??rAi??jo statusAi?? prieA? metus A?gijAi??s atsargos majoras V. Yla.

Vingiuotas kelias A? dailAi?? on line pharmacys in india.

Valentinas – A?nekus A?mogus. Ir apie savo polinkA? A? dailAi??, ir pasirinkimAi?? tapti kariAi??nu jis pasakoja vaizdA?iai, A?terpdamas vienAi?? kitAi?? pikantiA?kAi?? detalAi??, ai??zrazinkAi??lAi??ai???. GabA? pieA?imui pradinukAi??, keista Ylos pavarde, kuris su tAi??vais buvo A? PanevAi??A?A? atsikAi??lAi??s iA? AnykA?A?iA?, pastebAi??jo jo pradiniA? klasiA? mokytoja PranaitienAi??. Valentinas laimAi??jo pieA?iniA? ant asfalto konkursAi??, tad mokytoja ir pasiAi??lAi?? tAi??vams, kad leistA? jA? A? vaikA? dailAi??s mokyklAi??. Taip ir prasidAi??jo vingiuotas Valentino kelias A? dailAi??. KodAi??l vingiuotas? Mat 1977 metais baigAi??s mokyklAi??, sportiA?kas ir energingas jaunuolis visiems netikAi??tai pasirinko stoti ne A? DailAi??s institutAi??, bet susirinko iA?vyko A? Kaliningrado karo aviacijos technikos mokyklAi??. ai??zVisada mAi??gau sportuoti, tvarkAi??, drausmAi??, grieA?tAi?? rAi??A?imAi??, – sako vyras ir dar priduria, kad niekada jo netraukAi?? bohemiA?kas gyvenimas, kokA? paprastai gyvena menininkai. NemAi??gdavau, kai kas nors man diktuoja savo valiAi?? ar pakeiA?ia planus. Be to patiko A?monAi??s su uniformomisai???. V. Ylai teko tarnauti ne tik Kaliningrade, bet ir mokytis karininkA? mokykloje Rygoje, o paskui buvo paskirtas A? Kaune dislokuotAi?? karo aviacijAi?? aptarnaujantA? pulkAi?? ir Ai??jo pakankamai atsakingas pareigas. Teko dirbti ir PanevAi??A?yje. SportiA?kas kariA?kis dar vaA?inAi??davo ir A? varA?ybas A?vairiose TarybA? SAi??jungos vietose. Tai sovietmeA?io kariA?koji Valentino gyvenimo pusAi??, kuri A?iek tiek susijusi ir su daile.

Ant K. Markso teko ai??zuA?tapytiai??? V. LeninAi??

PomAi??gis pieA?ti ir tapyti niekur neiA?nyko. SovietinAi??je kariuomenAi??je, kai suA?inojo, kad Valentinas yra baigAi??s meno mokyklAi??, jam tekdavo pieA?ti visokius agitacinius plakatus, nes tuomet nebuvo nei kompiuteriA?, nei spausdintuvA?, nei kitA? dalykA?. Tad A?gAi??dA?iA? pieA?ti jis neprarado. VienAi?? kariuomenAi??je nutikusA? kuriozAi?? V. Yla pasakoja tarsi kokA? anekdotAi??: ai??zKartAi?? man teko ant Karlo Markso portreto virA?aus uA?tapyti VladimirAi?? LeninAi??… Tai buvo, kai tarnavau Kaune. AtAi??jo kartAi?? pas mane toks

armAi??nA? kilmAi??s papulkininkis ir paklausAi??, ar galiu nutapyti LeninAi??? Sakau, kad galiu, bet tam reikia leidimo, o jis atsakAi??: ai??zAA? tau jA? duodu. Nueik A? karininkA? klubAi??, pasiimsi tokA? metro aukA?A?io Markso portretAi?? ir ant jo pagal nuotraukAi?? nutapysi LeninAi??ai???. Pasirodo, kaA?kuriame kabinete trAi??ko proletariato vado portreto. Valentinui tai buvo tikra avantiAi??ra, tarsi iA? Ilfo ir Petrovo ai??zDvylikos kAi??dA?iA?ai??? herojaus Ostapo Benderio nuotykiA?. ai??zTokios avantiAi??ros dabar tikrai nedaryA?iau, o tada buvau drAi??sus, per

dvi savaites tAi?? portretAi?? padariau. Labai gaila, kad po to, kai Lietuvoje vyko virsmas ir tas sovietinAi??s kariuomenAi??s dalinys iA? Kauno iA?sineA?dino, man nepavyko to portreto susirasti. NeA?inau, kAi?? dabar uA? jA? atiduoA?iauai???, – juokiasi prisiminAi??s paA?nekovas.

Menininko paA?aukimas niekur nedingo

Niekas tikriausia nesiginA?ys, kad A?iais laikais A?sitvirtinti ir atrasti savo niA?Ai?? mene yra labai sudAi??tinga. Juokaudamas paA?nekovas pritaikAi?? kariA?kAi?? posakA?: ai??zNastojaA?A?ij heroj vsegda idiot v obchodai???

(Tikras didvyris visada eina aplinkui) ir pridAi??rAi??: ai??zMatot, kiek A? smegenis yra nuo sovietmeA?io tarnybos ai??zA?sisiurbAi??ai??? posakiai ir net keiksmaA?odA?iaiai???. Ir apskritai, Valentinas karininko daliAi?? pasirinko vos baigAi??s PanevAi??A?io vaikA? dailAi??s mokyklAi??. Tada negalvojo, kad menas ai??i?? jo paA?aukimas. TvirtA? raumenA? ir sportAi?? mAi??gstantis vaikinas, po mokyklos iA?vyko A? Kaliningrado kariAi??nA? mokyklAi??. Apie savo tarnybAi?? vyras pasakojo su Ai??pu, pasitelkdamas humorAi??. Jam, kaip ir daugeliui vyrA?, teko patirti ir A?ilto, ir A?alto, atsidurti paA?iose pavojingiausiose situacijose, o kartais pajusti ir vyresniA? karininkA? savivalAi??. Tuo metu, kai atsirado pirmosios SAi??jAi??dA?io uA?uomazgos, pakvipo nepriklausomybAi??s vAi??jai, lietuvis apsisprendAi??, kad jam gana sovietinAi??s tarnybos, taA?iau ne taip lengva V. Ylai buvo iA? jos iA?trAi??kti. ai??zTeko ir man griebtis A?vento melo. PraA?yme paraA?iau, kad iA?vaA?iuoju pas savo moA?iutAi?? A? KanadAi??. PadAi??joai???, – juokiasi prisiminAi??s vyras. Na, o kai V. Yla tapo Lietuvos kariuomenAi??s karininku, teptukAi?? ir paletAi?? A? rankas paimdavo tik tada, kai reikAi??davo atsipalaiduoti nuo pakankamai daA?nos A?tampos darbe. Kitaip ir negalAi??jo bAi??ti, nes tai, kAi?? sugebAi??jo iA? maA?ens bei lankydamas PanevAi??A?io vaikA? meno mokyklAi??, niekur neiA?nyko, o tik buvo kaA?kiek uA?slopinta.

MAi??gstamos temos – natiurmortai ir peizaA?ai

cialis black legit

1998 m. V. Yla surengAi?? pirmAi??jAi?? parodAi?? PanevAi??A?io kraA?totyros muziejuje. Ai??tai nuo to ir prasidAi??jo… 2002 m. savo darbus eksponavo bemaA? penkiose parodose Vilniaus karininkA? ramovAi??je, vAi??liau dar keliose grupinAi??se parodose. TapybAi?? menininkas buvo iA?keitAi??s A? kitAi?? technikAi?? ai??i?? ant A?vitrinio popieriaus pieA?Ai?? pastele. Daugiausiai portretus. Vienas iA? tokiA? darbA? ai??i?? A?monos Aurelijos portretas. Valentino darbus pastebAi??jo jau 20 metA? veikianA?io menininkA? klubo ai??zPlekA?nAi??sai??? prezidentAi??, grafikAi?? GiedrAi?? BulotaitAi??-JurkAi??nienAi?? ir pakvietAi?? talentingAi?? kariA?kA? su jautria menininko siela tapti klubo nariu. Tad nuo 2008 m. kartu su ai??zplekA?nieA?iaisai??? V. Yla vyksta A? dailAi??s plenerus, kurie daA?niausiai rengiami pajAi??ryje. Taip atsirado serija KurA?iA? nerijoje tapytA? peizaA?A?, siuA?etiniA? vaizdA?, pavyzdA?iui, diptikas ai??zPamario sanitarAi??ai??? ir kt.

Neseniai Valentinas dalyvavo respublikinAi??je konkursinAi??je tautodailAi??s natiurmortA? parodoje. Anot menotyrininkAi??s GailAi??s JurgaitytAi??s, V. Ylos kAi??riniuose didelis dAi??mesys skiriamas A?viesotamsai, jos realistiA?kumui. Jo natiurmortai preciziA?ki, iA?baigti, tiek pieA?inio, tiek ir pavirA?iaus dengimo aspektais. Paveikslai perteikia autoriaus racionalumAi?? ir kAi??rybinio tobulumo siekimAi??. Tai atspindi vaizduojami objektai – tikslAi??s, nugludintais pavirA?iais, tiksliais blikais… EstetiA?kumas yra vienas esminiA? V. Ylos kAi??rybos bruoA?A?… A?ia dar derAi??tA? pridAi??ti, kad tautodailininkas, turintis meno kAi??rAi??jo statusAi?? ir gyvenime yra toks pats mAi??gstantis visa ko preciziA?kumAi?? ir iA?baigtumAi??. TodAi??l savo tapybai naudoja gerus, brangius ir kokybiA?kus daA?us. Tad ir darbA? kaina atitinkama, nes ir rAi??mai, ir drobAi??s kainuoja. Antra vertus, menininkas ganAi??tinai sunkai skiriasi su savo darbais. ai??zJie man kaip vaikai, kuriuos gimdai neretai per skausmAi?? ir kanA?ias. Jei per mAi??nesA? iA? namA? ai??ziA?einaai??? vienas arba du darbai, tai jau man tos sAi??naudos atsiperka. O mes su A?mona plaA?iai gyventi nelinkAi??, todAi??l man nebAi??tinai uA?dirbti milijonus, – kalba paA?nekovas. – Lietuviai mAi??gsta verkA?lenti, kad jiems stinga tai pinigA?, tai automobilio, tai meilAi??s. AA? esu laimingas A?mogus, nes mano laimAi?? dabar miega, o meilAi?? tapybai padAi??jo ne vienoje bjaurioje situacijoje iA?gyventi. O tokiA? situacijA? buvo gyvenime daug. Lietuvoje tada, kai stojome A? NATO, kai niekas nemokAi??jo anglA? kalbos, o popieriai ta kalba. ParsineA?davau namo krAi??vas popieriA? ir galvodavau ai??i?? Dieve mano, o kAi?? aA? toliau darysiu. Savaitgaliais paimdavau teptukAi?? ir daA?us, nutapydavau paveikslAi??, pajusdavau pasitenkinimAi?? ir toliau darbai eidavo A?ymiai sklandA?iau ir pasaulis atrodydavo spalvingesnis ir graA?esnisai???.

Sunkiausias metas tapybai – ruduo

ai??zEsu apvaA?iavAi??s ne vienAi?? A?alA?, net PietA? Afrikoje esu buvAi??s, bet pati gamta dulkina, pilka. AA? linkAi??s spalvinti mAi??sA? kraA?tAi??, kuris yra labai graA?us ir spindintisai???. YpaA? graA?us ruduo, kuris, anot menininko, pats sunkiausias tapybai metas. ai??zRetai man teko matyti graA?iai nutapytus rudens peizaA?usai???, – kalbAi??jo Valentinas. Jis prisiminAi?? Antano A?muidzinaviA?iaus tapybAi??, kuri jam yra padariusi A?spAi??dA? dar vaikystAi??je, kai kaimynai padovanojo knygAi?? ai??zPaletAi?? ir gyvenimasai???. Su ai??zPlekA?niA?ai??? klubu pradAi??jo vaA?inAi??ti A? dailininkA? plenerus. Tuomet Valentinui atsirado puiki proga tapyti peizaA?us. ai??zPeizaA?as toks

dalykas, kad jais gali ir uA?siA?aisti. Vienu metu buvau A?nikAi??s daryti portretus, bet tai sunkus darbas, nes pozuoti A?monAi??s nelabai turi laiko, o iA? nuotraukA? tapyti paprasA?iausiai neA?domu. BandAi?? Valentinas kurti ir siurrealistinius paveikslus, kurie dabar madingi, bet jis pats nemAi??gsta tapyti to, kas iA?galvota, nenuoA?irdu, ne jo. O natiurmortas, pasak V. Ylos, yra daugiau prie A?irdies.

order prednisone

Tautodailininkai – lyg savanoriai

ai??zKai kas bando sumenkinti tai, kAi?? daro tautodailininkai, bet aA? juos sulyginA?iau su savanoriais, kurie yra patys tvirA?iausi moraliA?kai A?monAi??s. DaA?niausiai jiems nAi??ra svarbu, kAi?? pasakys kritikas. Jiems svarbu iA?lieti tai, kAi?? jis turi A?irdyje, kAi?? jis mato ir ko jis nori, kad kiti matytA?. Manau, jog tai, kAi?? daro tie kAi??rybingi A?monAi??s, yra mAi??sA? etnokultAi??ros pagrindas. Jeigu mes A?itAi?? dalykAi?? leisime sumalti, tai iA? mAi??sA? lietuvybAi??s kaA?kada nieko neliks. Atiduosim litAi??, atidavAi??m kaA?kada atominAi?? elektrinAi??, galim iA?nykti ir mes patys kaip tauta. TodAi??l A?aviuosi tais kAi??rAi??jais, kurie nAi??ra profesionalai, bet kuria. Ir dar svarbu, kad yra organizacija, kuri juos jungia ai??i?? Lietuvos tautodailininkA? sAi??jungaai???. Valentinas pyksta, kai jam kai kurie meno A?inovai bando prikabinti ai??zperedviA?nikoai??? etiketAi??. Pasak jo, jA? ypaA? A?eidA?ia, kai taip pasako dailAi??tyrininkai. ai??zMan tuomet tiesiog rankos nusvyra nuo tokio palyginimo ir darosi keista, ar tie A?monAi??s nepakankamai iA?prusAi??, ar tiesiog nori man A?gelti, A?inodami, kad esu tarnavAi??s sovietinAi??je kariuomenAi??je. Vienas kartAi?? net akcentavo, kad mano darbai panaA?Ai??s A? rusA? ai??zperedviA?nikusai???, lyg jie galAi??tA? bAi??ti japonA? ar turkA? dailininkai. Jeigu prisimintume to meto dailininkus, tai visA? pirma Ai??ai??zperedviA?nikaiai???- jokia meno srovAi?? ir net ne tapymo stilius. Tai buvo menininkA? parodA? organizavimo bAi??das. Jie tiesiog organizuodavo kilnojamAi??sias parodas. TodAi??l ir ai??zperedviA?nikaiai??? (iA? rusiA?ko A?odA?io

ai??zperkeltiai???, – aut.). O tarp to meto talentingA? rusA? dailininkA? ai??i?? toks margumynas, nes jiems priskiriami tokie skirtingo braiA?o menininkai, kaip Ilja Repinas, Ai??iA?kinas, Vodkinas, Nikolajus Rerichas. Tai kaip, tarkim, mano tapytam natiurmortui su A?uvimi galima prikergti tAi?? mano minAi??tAi?? A?odA?ai???. Menininkas apgailestauja, kad estetinis menas pastaruoju metu stumiamas lauk. Menas be estetikos ai??i?? besielis menasai???, – A?sitikinAi??s paA?nekovas. Netgi iA? paA?iAi??ros neestetinius dalykus vaizduojant mene, estetinis pradas turi bAi??ti.

DAi??l ko skauda A?irdA?

Tiesumas, konkretumas, atvirumas ir ryA?tas ai??i?? iA?skirtiniai Valentino bruoA?ai. Tai atsispindi ir kAi??ryboje. Dar menininkas gimAi??s po Ai??aulio zodiako A?enklu, kuris liudija, kad toks A?mogus uA?sispyrAi??s ir atkaklus. Tai patvirtina ir pats paA?nekovas: ai??zMan arba viskas, arba niekoai???. Taip buvo ir karinAi??je tarnyboje tiek sovietinAi??je, tiek ir nepriklausomybAi?? atgavusios Lietuvos kariuomenAi??je.

PrieA? kokius penkerius metus teko jam vieA?Ai??ti Druskininkuose ir apsilankyti M. K. A?iurlionio name-muziejuje. Menininkas pakraupo nuo ten matyto vaizdo. Buvo lietinga diena ir per sienas bAi??go vanduo. Muziejuje dirbanA?ios moterAi??lAi??s tik skAi??sA?iojo rankomis neA?inodamos, kaip gelbAi??ti memorialinA? turtAi??. Valentinui pasidarAi?? gAi??da dAi??l to, kad DruskininkA? valdA?ia randa pinigA? SPA pastatyti, slidinAi??jimo trasai ar vandens parkui A?rengti, bet, kaip ir daug kur kultAi??roje ir mene, pamirA?tame tAi?? estetinA? pradAi??. ai??zMaA?iau muziejuje apsilankiusiA? uA?sienieA?iA? veidus, kurie nesuprato, kodAi??l A?ia taip yra. Muziejaus darbuotojos buvo pasirengusios sulA?sti A? tas iA?puvusias grindis. AA? jas pakalbinau, o jos tik pratarAi??, kad joms tenka nuolat atsakinAi??ti A? klausimus, kodAi??l taip yra. A?inau tas muziejininkA? bAi??das ir skurdAi??, A?inau kaip verA?iasi mano mylimo PanevAi??A?io kraA?totyros muziejus, kuriame kabo keli mano darbai, bet vis tiek nesuprantu, kodAi??l taip yra”, – svarsto menininkas.

tadalafil 20mg best price.