Kauno A?viesulys, kukliai vertinAi??s savo raA?ytojiA?kAi?? talentAi??

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Publicistika
AUTORIUS: Astrida PetraitytAi??

DATA: 2012-04

Kauno A?viesulys, kukliai vertinAi??s savo raA?ytojiA?kAi?? talentAi??

Astrida PetraitytAi??

A�

TAi??siame paA?intA? su raA?ytojA? memorialiniais butais. PristatAi?? Vilniuje A?sikAi??rusius Vinco MykolaiA?io-Putino ir Vinco KrAi??vAi??s memorialinius muziejus, dabar A?vilgsnA? kreipiame A? KaunAi??. Juk bAi??tent A?ia tarpukariu virAi?? ne tik politinis, bet ir kultAi??rinis Lietuvos Respublikos gyvenimas. Pirmiausia apsilankAi??me name, paA?enklintame memorialine lenta: ai??zAi??iame name 1920ai??i??1932 m. gyveno raA?ytojas kanauninkas dr. Juozas Tumas-VaiA?gantasai???, A?velgianA?iame A? kitapus Aleksoto gatvelAi??s raudonuojanA?iAi?? seniausiAi?? Kauno baA?nyA?iAi??, Vytauto DidA?iojo (MergelAi??s Marijos Dangun Ai??mimo) vardu vadinamAi??. Memorialinio VaiA?ganto muziejaus (Maironio muziejaus padalinio) vedAi??jas Alfas PakAi??nas mums ne tik pravedAi?? ai??zekskursijAi??ai??? po pavasario saulAi??s nutviekstAi?? keturiA? kambariA? butukAi??, bet ir dosniai dalijosi A?iniomis ir pamAi??stymais apie spalvingos ai??i?? A?viesios ai??i?? asmenybAi??s spalvingAi?? raiA?kAi??. Tad pirmiausia pokalbiui ir susAi??dome vedAi??jo kabinete ai??i?? buvusioje VaiA?ganto virtuvAi??je, kurioje kadais A?eimininkauta tarnaitAi??s Emilijos, greta turAi??jusios ir savo kambariukAi?? (A?iuo metu taip pat tarnybinAi?? patalpa).

I. Ne tik kunigas, raA?ytojas, bet ir muziejininkas…

Juozas Tumas-VaiA?gantas buvo labai plati ir A?akota asmenybAi??. Kaip sakAi?? vienas jo bendraamA?iA?: ai??zVaiA?gantas ai??i?? ne stiklinAi?? vandens, o visas eA?erasai???. Jis pirmiausia buvo kunigas, tikras ai??zA?moniA? kunigasai???, labai mylimas, populiarus; raA?ytojas, publicistas, visuomenininkas, vadintas ai??zKauno visuomenAi??s nuotaikA? barometruai???, buvo literatAi??ros istorikas ir kritikas, universiteto dAi??stytojas, net garbAi??s profesoriaus laipsnA? gavAi??s. Tik galbAi??t maA?ai kas A?ino, kad VaiA?gantas turAi??jo ir muziejininko gyslelAi?? ai??i??Ai?? 1922 m. KrAi??vei jA? pakvietus dAi??styti Lietuvos universitete, VaiA?gantas ten A?kAi??rAi?? KultAi??ros muziejA?, kurA? pats, turAi??damas aukA?taitiA?ko humoro jausmAi??, vadino RaA?liavos muziejumi. Tas muziejus vAi??liau tapo universiteto rankraA?tyno pagrindu ai??i??Ai?? VaiA?gantas, kitA? padedamas, ten surinko apie septynis tAi??kstanA?ius A?vairiA? eksponatA?: rankraA?A?iA?, autografuotA? knygA?, nuotraukA?, laiA?kA?, raA?ytojA? asmeniniA? daiktA?. 1933 m. balandA?io 29-Ai?? VaiA?gantui mirus, lygiai po metA? (1934 04 29) vietoj A?io KultAi??ros muziejaus universitete, jau tapusiame Vytauto DidA?iojo universitetu, trijuose kambariuose buvo A?kurtas VaiA?ganto muziejus; jam vadovavo VDU bibliotekos direktorius Vaclovas BirA?iA?ka, kurA? laikAi?? ai??i?? prof. Vincas Mykolaitis-Putinas. Tuokart VaiA?ganto testamentas (viskas, kas jo ai??znemokamai paliekamaai???, turi bAi??ti vienoje vietoje), galima sakyti, buvo A?vykdytas: ten sukaupti jo daiktai, rankraA?A?iai, nuotraukos… O A?iuo metu VaiA?ganto palikimas iA?skaidytas: didA?ioji jo bibliotekos dalis (daugiau nei du tAi??kstanA?iai knygA?) yra KTU RetA? knygA? skyriuje, rankraA?A?iai ai??i?? Vilniaus universiteto MokslA? akademijos, MaA?vydo bibliotekos rankraA?tynuose…

horse fuck.

iliustracija
Astridos PetraitytAi??s nuotrauka

Karo metais uA?darius VDU, Putinas, iA?sikeldamas A? VilniA?, iA?veA?Ai?? dalA? VaiA?ganto rankraA?A?iA?, jo ir jam raA?ytA? laiA?kA?, kai kAi?? iA? jo daiktA?, pavyzdA?iui, raA?omAi??jA? stalAi??, kuris dabar patekAi??s pas prof. AldonAi?? VaitiekAi??nienAi??; paA?adAi??ta testamentu jA? palikti VaiA?ganto muziejui. Dauguma VaiA?ganto daiktA?, rankraA?A?iA?, nuotraukA? pateko A? 1936 m. A?kurtAi?? Maironio muziejA?, kuriam tuomet vadovavo Bernardas BrazdA?ionis. Laimei, muziejus ai??i?? tokia vieta, A? kuriAi?? nei vokieA?iai, nei rusai pernelyg nelindo ir tie daiktai fonduose metA? metus glAi??dAi??jo, tarsi laukAi?? savo valandos. Maironio muziejaus direktorAi??s Aldonos RuseckaitAi??s ir kitA? muziejininkA? rAi??pesA?iu, 1997 metA? liepos 8 dienAi?? bute, daugelA? metA? tarnavusiame kaip Vytauto DidA?iojo baA?nyA?ios klebonija, kur beveik trylika metA? gyveno VaiA?gantas, buvo atidarytas Juozo Tumo-VaiA?ganto memorialinis muziejus.

II. Dosnusis Musteikio nuomininkas

VaiA?gantas nuosavo buto ar namo niekad neturAi??jo, visad nuomavo ai??i?? nors, kaip pats sakAi??, galAi??jAi??s susitaupyti ai??zkad ir A?imtAi?? tAi??kstanA?iA? litA?ai???. Bet jis viskAi?? iA?dalydavo, daugelA? A?elpAi?? (nors Maironio muziejuje yra ir jo raA?teliA?, iA?likusiA? nuo tA? laikA?, kai prikabindavo prie savo durA?: ai??zPinigA? neskolinu, nes pats neturiuai???, net grieA?tesniA?: ai??zEikit skolintis A? bankAi??, A?ia jums ne bankasai???…), kai bAi??davo namie, durys niekad nebuvo rakinamos. Ai??tai Maironis visad uA?sirakindavo, A?mogui atAi??jus, paA?iAi??rAi??davo pro akutAi??, jei apskurAi??s: ai??zAA? iA?maldos neduoduai???. O VaiA?gantas neiA?leisdavo A?mogaus nepavaiA?into, nepaguosto, nepamaloninto. Pas jA? ateidavo skolintis net girtuokliai ir prostitutAi??s ai??i?? yra tokiA? paliudijimA?. O, bAi??davo, pats parsivedAi??s kokA? A?igoniukAi?? ar lietuviukAi??, tarnaitei sakydavo: nuprausk, pavalgydink, aprenk ir tada iA?leisk. Yra aprengAi??s ne vienAi?? ir literatAi??, kaip raA?o savo atsiminimuose Stepas Zobarskas.

iliustracija
viagra deutschland ohne rezept. Astridos PetraitytAi??s nuotrauka

IA?sikAi??lus VaiA?gantui ir vAi??liau A?iame bute gyvendavo kunigai. PrieA? A?kuriant muziejA? A?ia beveik penkerius metus gyveno kunigas ir poetas RiA?ardas MikutaviA?ius. O VaiA?gantas A? KaunAi?? 1920 m. kovo mAi??nesA? atsikAi??lAi?? iA? lenkA? okupuoto Vilniaus; jA? pakvietAi?? iA? senA? laikA? paA?A?stamas Antanas Smetona redaguoti laikraA?A?io ai??zTautaai???. Vyskupas PranciA?kus KareviA?ius gan greitai jA? paskyrAi?? apleistos Vytauto baA?nytAi??lAi??s rektoriumi. VaiA?gantas tuoj Ai??mAi??si remonto, restauravimo darbA? ai??i?? kitA? metA? rugpjAi??tA?, per A?olinAi??, prelatas JakA?tas-Dambrauskas atnaujintAi?? baA?nyA?iAi?? paA?ventino. Ir ji iA? tikrA?jA? tapo, pasak Vinco MykolaiA?io-Putino, ai??zVaiA?ganto mistinAi??s dvasios iA?kelta brangenybeai???.

Ai??is namas, statytas 1901 m., priklausAi?? dailininkAi??s Taidos BalA?iAi??nienAi??s (MusteikytAi??s) tAi??vui Petrui Musteikiui, garsiam prieA?kario gydytojui. Savininkai visus butus nuomavo, patys gyveno viename iA? butA? kaip tik prieA?ais VaiA?gantAi??, tad MusteikiA? dukrelAi?? daA?nai kaimynAi?? aplankydavo, yra paraA?iusi atsiminimuose, kaip ai??zdAi??dAi?? Juozasai??? vaiA?indavo sAi??riu, pyragu, saldainiais ai??zDul dul dAi??delAi??ai???, kaip praeidamas kiemelyje, nuo Nemuno pusAi??s, juos stengdavosi pagAi??sdinti, o po to visi kartu juokdavosi…. Namas iki 1930 m. buvo dviejA? aukA?tA?, raudonA? plytA? ai??i??Ai?? savo spalva derAi??jo prie Vytauto baA?nyA?ios ir PerkAi??no namo. Butuose patogumA? nebuvo (tik elektra), tualetai stovAi??jo kieme. Vanduo buvo neA?amas iA? Nemuno, jA? virintAi?? ir gerdavo ai??i?? jis tuomet buvo A?varus! Vaikai VaiA?gantui padAi??davo atneA?ti vandens, kuriuo jis laistydavo medelius, paties pasodintus baA?nyA?ios A?ventoriuje. Pasak Taidos, tebAi??ra iA?likusi viena jo sodinta liepa. 1930-aisiais Musteikis visus metus namAi?? remontavo, pristatAi?? treA?iAi?? aukA?tAi??, A?rengAi?? patogumus ir aptinkavo. Tuos metus VaiA?gantas gyveno pas PauliA? ir AdelAi?? Galaunes. A?inomAi?? solistAi?? AdelAi?? GalaunienAi?? jis labai gerbAi?? ir vertino, spaudoje pavadindavo lakA?tingala ai??i?? juk daA?nai recenzuodavo ne tik knygas, bet ir teatrA?, operA?, spektakliA? premjeras; paA?inojo daug dainininkiA?, ir jos jA? mAi??go… SugrA?A?Ai??s A? A?A? butAi?? 1931 m., nebeilgai A?ia gyveno ai??i??Ai??Ai?? gal ir dAi??l to, kad nuoma po remonto nuo 300 iA?augo iki 500 Lt, o VaiA?gantas, 60-ies (1929 m.) iA?Ai??jAi??s A? pensijAi??, gaudavo 800 litA? pensijos. O svarbiausia ai??i??Ai?? tuomet A?aliakalnyje, VaiA?ganto gatvAi??je, jau buvo pastatytas artimA? VaiA?ganto giminaiA?iA? BronAi??s ir Petro KlimA? namas (Petro Klimo A?mona buvo VaiA?ganto mylimiausios sesers Severijos dukra BronAi??). Statant namAi??, Klimai gyveno ParyA?iuje, siuntAi?? pinigus, o VaiA?gantas rAi??pinosi statybos reikalais ai??i?? laiA?kuose smulkiai nurodydavo, kiek uA? kAi?? sumokAi??jo ir pan.; tAi?? namAi?? VaiA?gantas buvo pavadinAi??s ai??zVila EglutAi??ai??? ai??i?? KlimA? dukters vardu. Tad 1933 m. vasario 28 d. VaiA?gantas iA? A?ia iA?sikAi??lAi?? A? KlimA? namAi?? ai??i?? atvaA?iavo jaunalietuviai su keturiais veA?imais, sudAi??jo visus jo daiktus… Bet A?aliakalnyje, kur turAi??jo puikiausias sAi??lygas ai??i??Ai?? antrame aukA?te jam buvo skirti du kambariai, VaiA?gantas tepagyveno du mAi??nesius ai??i??Ai?? balandA?io 29-jAi?? mirAi?? nuo pasikartojusio plauA?iA? uA?degimo. Paskutiniai jo A?odA?iai, iA?tarti atAi??jusiai aplankyti A?urnalistei Marcelei KubiliAi??tei buvo: ai??zVaikai, gelbAi??kit LietuvAi??!ai???. Palaidotas VaiA?gantas savo pamAi??gtos VytautinAi??s baA?nyA?ios kriptoje. Gyvas bAi??damas buvo tikra legenda, jos gaubiamas iA?liko ir po mirties ai??i?? visus labai sudomino kunigo R. MikutaviA?iaus atskleista ai??ztuA?A?io kapo legendaai???: esAi?? neA?inoma, kur yra VaiA?ganto palaikai, nes atliekant VytautinAi??s remonto ir kasinAi??jimo darbus, baA?nyA?ios sienoje ir rAi??siuose jA? nerasta…

iliustracija
VaiA?gantas su skulptoriumi
Antanu AleksandraviA?iumi 1930 m.
Nuotrauka iA? Maironio lietuviA? literatAi??ros muziejaus fondA?

III. Jaunimo kambarys su Mykoliuku ir SeveriuteAi??

Tai 64 kv. m butas. Eikime A? svetainAi??, arba kaip VaiA?gantas dar vadindavo ai??i??Ai?? jaunimo kambarA?. VaiA?gantas A? mokslus yra iA?leidAi??s devynis savo seserA? ir brolio vaikus, A?eA?i iA? jA? baigAi?? gimnazijas, o trys ai??i??Ai?? aukA?tuosius mokslus. (Pats Juozas Tumas buvo jauniausias iA? deA?imties gimusiA? vaikA?, iA? kuriA? penki mirAi??, liko trys seserys ir vyriausias brolis). Kai kurie jA? vaikai Ai??jo mokslus Kaune ir gyveno pas dAi??dAi?? kunigAi??, po vienAi?? ar du A?iame kambaryje. DAi??dAi?? mokAi??jo uA? jA? mokslAi??, pirko rAi??bus, maitino. Kaime (MalaiA?iuose) likAi?? giminAi??s sunkiai vertAi??si, o VaiA?ganto pajamos buvo nemaA?os: iki 1926 m. perversmo kunigai gaudavo atlyginimAi??, dar jis dAi??stAi?? universitete, gaudavo honorarus ai??i?? VaiA?gantas labai daug raA?ydavo, bendradarbiavo su daugeliu leidiniA?. BAi??damas dosnus, jis vis dAi??lto mokAi??jo ai??ziA?muA?tiai??? honorarus, norAi??damas atsiimti pinigus sakydavo: man reikia tam duot, reikia jaunimui, reikia kokA? jaunAi?? literatAi?? paremt… NorAi??jo ir studentA? labdaros namus pastatyti. Miesto valdA?ia A?adAi??jo iA?skirti sklypAi?? Santakoje, Vandens gatvAi??je, taA?iau netesAi??jo. VAi??liau A?aliakalnyje buvo paskirtas ai??ztrikampis sklypelisai???, kaip raA?oma laiA?kuose Klimams A? ParyA?iA?, bet jau nebespAi??jo A?gyvendinti tos svajonAi??s…

iliustracija
ai??zJaunimoai??? kambarys
Astridos PetraitytAi??s nuotrauka

VaiA?ganto svetainAi?? ai??i?? tai A?domios formos, su balkonu A? senamiestA?, kambarys, kurA? VaiA?gantas vadindavo A?iauriniu. Paveikslai, baldai, knygA? lentynos ai??i?? autentiA?ki. Kaip ir kitA? kambariA? ai??i?? net tapetA? raA?tai ir atspalviai parinkti pagal VaiA?ganto buto nuotraukas. PaA?velkime A? A?ia kabanA?iAi?? nuotraukAi?? ai??i?? VaiA?gantas metai prieA? mirtA?, sAi??dintis A?iame kambaryje, kurA? labai mAi??go. Kai jo studentai vasarAi?? iA?vaA?iuodavo A? MalaiA?ius arba tiesiog kai kuriais metais jA? nebAi??davo, jis A?ia A?kurdavo savo darbo kambarA? ai??i?? nuotraukos rodo jA? A?ia besidarbuojantA? ir priiminAi??jantA? sveA?ius. Studentams gyvenant, matyt, bAi??ta ir daugiau baldeliA? ai??i?? lovos jiems miegoti ir pan.; sofa galbAi??t tuo metu stovAi??jo miegamajame. O ant jos yra sAi??dAi??jAi?? ir kunigai ai??i?? Maironis, vyskupas Kazimieras Paltarokas, tiesioginis VaiA?ganto vyskupas PranciA?kus KareviA?ius, ir kariA?kiai, A?auliai, ir literatai…

Vienoje knygA? spintoje yra R. MikutaviA?iaus dovanotos knygos ai??i?? kone 400 vertingA? leidiniA? jis paliko iA?sikeldamas, tarp jA? ai??i?? ir senieji, jau paauksavAi?? nuo laiko, VaiA?ganto raA?tai. Kitoje sekcijAi??lAi??je ai??i?? paties VaiA?ganto knygos, dalis jA? su autografais, jo paties pas knygriA?A? A?riA?tos. Tai dalelAi?? didelAi??s raA?ytojo bibliotekos. Nes knyga ir Lietuva, pasak paties VaiA?ganto, buvo dvi jo mylimosios. VirA? knygA? spintos ai??i?? dvi graA?ios A?vakidAi??s. Ai??tai narvelis su kanarAi??lAi??mis ai??i?? mes ir dabar jas laikome ai??i?? MykoliukAi?? ir SeveriutAi??. KanarAi??les, kurias padovanojo SvAi??dasA? klebonas Rimantas Kaunietis, taip ai??zpakrikA?tijoai??? Kauno VaiA?ganto vidurinAi??s mokyklos literatai. [Mykoliukas vis draugiA?kai mums A?irA?kavo ai??i??Ai??A. P.] VaiA?gantas turAi??jo, kaip pats raA?Ai??, nebrangiA?, bet jam mielA? paveikslA? kolekcijAi??. Ai??iame kambaryje matome neA?inomo dailininko nutapytAi?? A?v. PranciA?kA?, PopieA?iaus Pijaus XI litografijAi??, dailininko A. Kodkino tapytAi?? J. BasanaviA?iA?. VaiA?gantas A?avAi??josi ir A?ia rodomu prieA?kario dailininkAi??s Halinos J. NaruA?eviA?iAi??tAi??s-A?muidzinienAi??s paveikslu ai??zMadona su kAi??dikiuai???.

TAi??sinys kitame numeryje