KultAi??ros taryba: bAi??gA?tavimai ir viltys

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: KultAi??ra
AUTORIUS: Kornelijus Platelis

DATA: 2012-03

KultAi??ros taryba: bAi??gA?tavimai ir viltys

Kornelijus Platelis

Diskusijos apie jAi??, anksA?iau britA? ir Ai??iaurAi??s A?aliA? pavyzdA?iu vadintAi?? MenA? taryba, tAi??siasi nuo praeitA? metA? pavasario. MaA?iausiai pusAi?? kultAi??ros pasaulio A?moniA? A?iAi??, beje, nenaujAi??, valdA?ios atmestAi?? 1998 metais, ministro ArAi??no GelAi??no idAi??jAi?? sutiko nepatikliai. Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija, ne kartAi?? teikusi pasiAi??lymus A?iam A?statymui, iki A?iol neiA?sakAi?? aiA?kios pozicijos A?iuo klausimu, nes neturi vieningos nuomonAi??s. KodAi??l? Juk, atrodo, nieko iA? esmAi??s naujo nesiAi??loma: steigiama nauja KultAi??ros ministerijai pavaldi A?staiga, administruosianti KultAi??ros rAi??mimo fondo ir ministerijos programA? projektinAi??s paramos lAi??A?as. KultAi??ros ministerija pagaliau galAi??s daugiau laiko skirti kultAi??ros politikos formavimui ir A?gyvendinimui, kultAi??ros procesA? stebAi??senai. Dar gera A?inia ta, kad KultAi??ros tarybos administracija steigiama iA? vidiniA? KultAi??ros ministerijai pavaldA?iA? A?staigA? etatA? resursA? ir ai??znevalgysai??? projektams finansuoti skirtA? inkorporuoto KultAi??ros rAi??mimo fondo lAi??A?A?. Tai kas verA?ia kultAi??ros A?mones nuogAi??stauti?

why is doxycycline so expensive.

Pirmiausia, manau, tai, kad galutinA? remiamA? projektA? sAi??raA?Ai?? tvirtins nebe ministAi??ras, o Direktorius. Kas jis toks? Kaip jis atsiras? Kas paskirs ar iA?rinks valdybAi??? Kaip ir kam jis atsiskaitys? Kaip A?iuose procesuose dalyvaus menininkai? Lietuvoje iki A?iol nAi??ra gero ai??zrankos atstumoai??? principu valstybAi??s paramAi?? skirstanA?ios organizacijos pavyzdA?io. Ar tai nebus koks nors arogantiA?kas neA?inia kaip ai??zgrupei draugA?ai??? lAi??A?as skirstantis fondas? Tokie nuogAi??stavimai rodo, kad vis dAi??lto, nepaisant politiniA? partijA? reitingA?, dalis kultAi??ros visuomenAi??s besikeiA?ianA?iais politikais (ministrais) pasitiki labiau negu nuolatiniais etatiniais valdininkais. O gal ministrA? keitimosi tvarka tiesiog palaiko viltA?, kad ateityje kas nors gali pasikeisti A? gera?

Ai??iaip jau ArAi??nas GelAi??nas ai??i?? pirmasis ministras, pasiA?ovAi??s taip radikaliai atsiriboti nuo pinigA? skirstymo. (Tai irgi ne vienam sAi??mokslus demaskuoti A?gudusiam kultAi??rininkui atrodo A?tartina.) PanaA?ios A?staigos prie kitA? ministerijA? veikia kaip agentAi??ros, ir galutinius sprendimus priima ministrai. Tam, kad bAi??tA? A?gyvendintas ai??zrankos atstumoai??? principas ir KultAi??ros taryba taptA? asignavimA? valdytoja, reikalingas KultAi??ros tarybos A?statymas, kurio projektas jau Seime. Kuriant atskirAi?? departamentAi?? arba agentAi??rAi??, viskAi?? vyriausybAi??s nutarimais ir savo A?sakymais galAi??tA? sutvarkyti ministras. Ar tai sustiprintA? kultAi??ros savivaldAi??? Manau, ne. TaA?iau ar ji sustiprAi??s, A?steigus KultAi??ros tarybAi??, ar A?i netaps viso labo autoritariniA? sprendimA? priedanga, parodys ateitis. Ai?? mano iA?sakytus bAi??gA?tavimus praeitos savaitAi??s radijo laidoje ai??zMuzikinis pastiA?asai??? ministras ArAi??nas GelAi??nas atsakAi?? to bijantis dar labiau uA? mane ir darysiAi??s viskAi??, kad A?itaip nenutiktA?.

Ai??iame kontekste tvirtinimai, kad KultAi??ros taryba steigiama ne nuo to galo, kad pirmiausia reikia priimti bendrAi?? KultAi??ros A?statymAi??, bent jau man neatrodo rimti. Taip arba nepastebima, jog A?ia kalbama apie visiA?kai skirtingo lygmens bei paskirties teisAi??s aktus, arba tiesiog norima stabdyti KultAi??ros tarybos A?statymo priAi??mimAi??. NeA?inau, ar tokios pastangos kam nors atneA?tA? naudos, ar KultAi??ros A?statymas galAi??tA? kaip nors tobuliau reglamentuoti KultAi??ros tarybos darbAi??.

Kita vertus, nemanau, jog dabartinis KultAi??ros A?statymo projektas yra tobulas ir kad jame nieko nereikia keisti. Dabar turime gerAi?? progAi??, teikiant A?statymAi?? Seimui, padidinti tAi?? vienAi??, A?iuo metu kultAi??ros projektams finansuoti skiriamAi??, tabako ir alkoholio akcizo procentAi??. Latviai tam skiria 3% (per krizAi?? ne visos lAi??A?os buvo atiduotos, vyriausybAi?? atsipraA?Ai?? ai??zKulturkapitaloai???, bet pats procentas nesumaA?intas), estai skaiA?iuoja kitaip, bet pinigA? turi dar daugiau. VyriausybAi?? stengiasi maA?inti alkoholio ir tabako vartojimAi??, riboti prekybAi??. Tai gerai, taA?iau reikia atsiA?velgti A? visas tokiA? pastangA? pasekmes ir kompensuoti kultAi??rai patiriamus nuostolius.

Numatoma, kad KultAi??ros taryba ir toliau finansuos ne tik nevyriausybiniA? kultAi??ros organizacijA? ir pavieniA? asmenA?, bet ir biudA?etiniA? kultAi??ros A?staigA? teikiamus projektus, ko nedaro nAi?? vienos A?alies, iA? kuriA? imame pavyzdA?, panaA?ios tarybos. Suprantu, jog esant tokiam KultAi??ros ministerijos ir jai pavaldA?iA? asignavimA? valdytojA? biudA?etui kaip dabar, kitos iA?eities kaip ir nAi??ra. TaA?iau Seimas ir vyriausybAi?? turAi??tA? tai A?vertinti ir padidinti KultAi??ros tarybai skiriamAi?? akcizo dalA? bent jau iki 2%. Ir, A?inoma, KultAi??ros tarybai perduodamos KultAi??ros ministerijos biudA?eto finansuojamos programos neturAi??tA? automatiA?kai bAi??ti prijungtos prie akciziniA? lAi??A?A? A?altinio.

Tad lieka viltis, kad KultAi??ros taryba, jeigu ji bus A?steigta, dirbs skaidriai, kuo maA?iau nurodinAi??s kultAi??ros, meno A?monAi??ms, kokius projektus jie turi kurti ir vykdyti, savo veiklos tikslu laikys bendromis pastangomis pasiektus rezultatus, o ne tvarkingai uA?pildytus popierius, nebandys kultAi??ros A?moniA? ir menininkA? apkrauti nereikalingomis ataskaitomis ir beprasmiA?ka biurokratija, kaip dabar daro VieA?A?jA? pirkimA? tarnyba kartu su A?kio ir FinansA? ministerijomis, kitaip sakant, niekada nesipyks su sveiku protu, o jos biudA?etas didAi??s visA? kultAi??ros kAi??rAi??jA? ir suvokAi??jA?, taigi ir mAi??sA? valstybAi??s labui.

colchicine online canada.