Kategorija "Fotografija"


Apie autoportretAi?? ir kita

Nepamenu, kada pirmAi?? kartAi?? bandA?iau nupieA?ti autoportretAi??. TaA?iau labai gerai pamenu pirmAi?? autoportretAi??, kurA? tapiau aliejiniais daA?ais. GalbAi??t todAi??l, kad tai buvo pirmas darbas mano gyvenime, nutapytas aliejiniais. Man buvo 16 metA?, buvau kAi?? tik pabAi??gAi??s iA? namA? ir autoportretas A?ymAi??jo mano savarankiA?ko gyvenimo pradA?iAi??. Nuo to momento prasidAi??jo dramatiA?ki mano santykiai su tapyba.

Skaityti toliau

ArAi??nas Kulikauskas: ai??zIA?Ai??jau, kad sugrA?A?A?iauai???

Kai grA?A?au iA? JAV, manAi??s vis klausinAi??ja: ai??zNa, kaip A?ia jautiesi?ai???. Galiu pasakyt tiek ai??i?? visos prieA?astys, dAi??l kuriA? iA?vaA?iavau, vis dar likAi??. Nei viena nedingo. ManAi??s tai jau nebegAi??sdina, bet liAi??desA? tebekelia. NeviltA? pakeitAi?? graudulys. Nors dabar, skirtingai nei ankA?A?iau, iA?vykti lengva, bet nuo savAi??s nepabAi??gsi ai??i?? permainas reikia A?gyvendinti A?ia. Ne, ne taip. Galima A?gyvendinti A?ia.

Skaityti toliau

Apie tai, kas svarbiausia

JungtinAi??je KaralystAi??je gyvenantis Tadas KazakeviA?ius kAi??rybine fotografija susidomAi??jo prieA? ketvertAi?? metA?. TaA?iau per A?A? gana neilgAi?? laikotarpA? autorius jau spAi??jo pademonstruoti brandA? poA?iAi??rA? A? kAi??rybAi?? ir iA?siskirti nuosekliais bei jautriais darbais portretinAi??s ir gatvAi??s fotografijos srityse. Ai??iame interviu, kaip ir savo kAi??ryboje, T. KazakeviA?ius kalba apie tai, kas svarbiausia ai??i?? tiek fotografijoje, tiek santykyje su supanA?iu pasauliu.

Skaityti toliau

SvetimA? A?odA?iA? reikA?mAi??s

Su IndrAi??s Ai??erpytytAi??s (g. 1983) kAi??ryba pirmAi?? kartAi?? susidAi??riau 2007 m. Edinburge, uA?sukusi A? ai??zStillsai??? fotografijos galerijAi?? (vienAi?? svarbiausiA? JungtinAi??je KaralystAi??je). Ten buvo eksponuojamas jos darbas ai??zTylos bAi??visai??? (ai??zA State of Silenceai???), 2006 m. apdovanotas Jerwood fotografijos premija. Tai A?spAi??dingas laimAi??jimas, nes I. Ai??erpytytAi?? ir kiti trys jauni fotografai (Zoe Hatziyannaki, Peter Oetzmann ir Paul WinchAi??Furness) buvo atrinkti iA? 670 pretendentA?. SkaiA?iai reikA?mingi ai??i?? jie yra tarsi kAi??rinio skleidA?iamos energijos matas, energijos, kurios prireikia, kad iA?kiltum tokioje A?alyje kaip JungtinAi?? KaralystAi??, traukianA?ioje protus iA? viso pasaulio, kunkuliuojanA?ioje idAi??jomis, turinA?ioje gilias kritinio mAi??stymo tradicijas. Ten nepakanka turAi??ti aukA?tojo mokslo diplomAi??, bAi??ti A?iaip neblogu menininku ir paA?inoti kAi?? nors svarbioje institucijoje. Reikia visko maA?iusios A?iuri akyse uA?temdyti daugiau nei A?eA?is A?imtus kAi??riniA?. I. Ai??erpytytAi??s darbas turAi??jo tiek jAi??gos ai??i?? tAi?? pajutau, kai jis sustabdAi?? kasdienybAi??s labirintuose klaidA?iojusias mintis, vos tik A?Ai??jus A? galerijAi??.

Skaityti toliau

IA?eivijos istorijos A?vaizdintojas Jonas Kuprys

A?ikagoje gimAi??s fotografas Jonas Kuprys (1956) iA?eivijos A?mones ir renginius fotografuoja dar nuo gimnazijos laikA? ai??i?? 1973 m. 1984 m. Ilinojaus technologijos instituto Dizaino institute (Institute of Design, Illinois Institute of Technology) A?gijo fotografijos meno magistro laipsnA?. Patirties sAi??mAi??si iA? A?ymiA? fotografA? Roberto Heinekeno ir Davido Plowdeno. Beje, diplominA? darbAi?? parengAi?? apie biologinius objektus ai??i?? negyvus gyvAi??nus. Dalyvavo parodose Beverly Arts Center, Ward Gallery, Crown Hall Gallery, A?iurlionio galerijoje A?ikagoje, Lietuvos nacionalinAi??je M. MaA?vydo bibliotekoje. Jo nuotraukos buvo spausdinamos ai??zAteitiesai??? A?urnale, ai??zDirvojeai???, ai??zPasaulio lietuvyjeai???, ai??zLaiA?kuose lietuviamsai???, ai??zTAi??viA?kAi??s A?iburiuoseai???, ai??zLaiveai???, ai??zMAi??sA? A?inioseai???, ai??zVytyjeai??? ir kituose leidiniuose. Bet daugiausia jA? skelbta ir iki A?iol skelbiama seniausiame iA?eivijos lietuviA? laikraA?tyje ai??zDraugasai???.

Skaityti toliau

Svetimas tobulumas. Kristinos GentvainytAi??s fotografija

Uostamiestyje jau trimis bangomis ritosi fotografijos projektas ai??zKitiai???. Projekto tikslas ai??i?? miesto fotografA? bendruomenAi?? paA?vairinti ai??zkitaisai???, naujais, veidais ir vardais.
Projekto dalyviai eksperimentavo fotografijos galimybAi??mis. Ai??domiausi (mano subjektyviu vertinimu) darbai, kuriuose fotografija susitinka su kompiuterinAi??mis manipuliacijomis. Ai?? visus ai??zfotoA?opusai??? senieji fotografai daA?nai tebeA?velgia gana paniekinamai, esAi?? tai A?aidimai, mAi??ginimai uA?maskuoti nekompetencijAi??, net fotografijos iA?davystAi??. Visgi negalima nepastebAi??ti, kad medijA? sintezAi?? leidA?ia atverti naujAi?? platA? prasminA? laukAi??. Be to, nauja meninAi?? kalba yra natAi??rali kintanA?io pasaulio iA?dava.

Skaityti toliau

Algimanto Kezio fotografija, arba Pokalbis su Sraigtiniais laiptais

TurbAi??t visi A?ino, kad sovietmeA?iu Lietuvoje fotografai buvo tarsi pasiskirstAi?? A? dvi grupes. Vilniuje ai??zbazavosiai??? fotografai-A?urnalistai, o Kaunas garsAi??jo savo fotografais-menininkais, nebijanA?iais eksperimentuoti ir siekianA?iais originalumo (pasak Aleksandro Macijausko, susijungus A?ioms dviems grupAi??ms / klubams ir gimAi?? Lietuvos fotografijos mokykla, tokia, kokiAi?? jAi?? A?inome A?iandien). Bet egzistavo ir treA?ioji grupAi??, kurios fotografijos Lietuvoje buvo nepageidaujamos, o jai priklausantys fotografai buvo vadinami tAi??vynAi??s iA?davikais. Taip, ta treA?ioji grupAi?? ai??i?? emigrantai. Turiu prisipaA?inti, kad A?iA?, treA?iA?jA?, aA? dar iki A?iol nepaA?A?stu ir kad apie juos A?inau tik keletAi?? faktA?.

Skaityti toliau

Irena GiedraitienAi??: Lietuvos fotografijos mokykla iA? moters perspektyvos

PrieA?astis, lAi??musi artimiau susipaA?inti su vyresniosios kartos fotografAi??s Irenos GiedraitienAi??s kAi??ryba bei gyvenimu, ai??i?? atsitiktinis austrAi??s A?urnalistAi??s komentaras apie 2010 m. rugsAi??jA? Insbruke vykusiAi?? parodAi?? ai??zKeturi poA?iAi??riai. AA?tuoni stabtelAi??jimaiai??? (originalus pavadinimas ai??zFour Points. Eight Stopsai??? ai??i?? aut. past.). Paroda buvo stengtasi atskleisti dviejA? skirtingA? kartA? poA?iAi??rA? A? A?mogA? (A. Sutkus, A. BaltAi??nas), realybAi?? (A. Macijauskas, A. Valiauga), romantikAi?? (R. Rakauskas, R. Pralgauskas) bei egzistencijAi?? (A. KunA?ius, J. DeltuvaitAi??). Spaudoje pasirodA?iusiose recenzijose tikAi??jausi rasti apmAi??stymA? apie RytA? Europos specifikAi??, Lietuvos sovietmeA?io ir nepriklausomybAi??s laikA? skirtumus, taA?iau vienoje iA? jA? paroda buvo sukritikuota dAi??l maA?o moterA? dalyviA? skaiA?iaus. PaaiA?kinti A?A? komentarAi?? galAi??jau A?urnalistAi??s neiA?manymu apie RytA? Europos ir Lietuvos fotografijos situacijAi?? ir kurianA?iA? moterA? fotografiA? skaiA?iA?. TaA?iau A?A? klausimAi?? uA?daviau ir sau. Jei A?iuolaikinAi??je Lietuvos fotografijoje turime keletAi?? moterA?, tai moteriA?kA? pavardA?iA? tarp sovietinio laikotarpio parodA? apraA?ymA? rasime vos vienAi?? kitAi??. Kaip ir likusiame pasaulyje, fotografijoje dominavo ir iki dabar dominuoja vyrai. Tad klausimas liko ai??i?? ar turime 7-8 deA?imtmeA?io fotografijos klasikos kartos talentingA? autoriA? moterA??

Skaityti toliau

Tarp gamtos garsA? ir miesto tylos. Dariaus Kuzmicko fotografija

Aplinkui tylu. Tik staigus vAi??jo gAi??sis pakelia pajAi??rio smAi??lA? ir negailestingai tarA?o A? visas puses. SaujAi?? paA?erdamas A? vandenA? bei kopas dar spAi??ja atseikAi??ti aA?triA? kruopeliA? ir A? tavo, atsitiktinio stebAi??tojo veidAi??. NeA?manoma nusakyti, kiek trunka A?i akimirka. TaA?iau, vienAi?? kartAi?? uA?fiksuota Dariaus Kuzmicko akies ir kameros, ji virsta amA?inybe.

Skaityti toliau

Lietuvos fotografija emigracijoje

PralaimAi??jus 1863 m. sukilimAi??, Lietuvoje prasidAi??jo carinAi??s valdA?ios represijos: sukilimo vadai buvo pakarti, jiems prijauA?iantieji ilgiems metams iA?tremti A? SibirAi??, jA? turtas konfiskuotas. SukilAi??lius fotografavAi?? ir nuotraukas platinAi?? fotografai, Rusijos caro pavaldiniai, buvo nuteisti, ateljAi?? uA?darytos, pavojingosios sukilAi??liA? portretinAi??s fotografijos sunaikintos, o miestovaizdA?iai parduoti aukcione.

Skaityti toliau