Kategorija "Kelionė su Bernardinai.lt"


KAi??stutis K. Girnius: ai??zDauguma lietuviA? truputA? kreivai A?iAi??ri A? iA?eiviusai???

Ai??vedus KAi??stuA?io Kazimiero Girniaus (g. 1946) vardAi?? ir pavardAi?? interneto paieA?kos sistemoje, per kelias sekundes galima suA?inoti, jog jis ai??i?? politologas, komentuojantis ir Lietuvos vidaus politikos, ir uA?sienyje vykstanA?ius procesus. NustebintA? komentarA? radijui, televizijai, interneto portalams bei A?urnalams gausa. Dar galima suA?inoti, jog nuo 2007 metA? docentas K. Girnius dAi??sto Vilniaus universiteto TarptautiniA? santykiA? ir politikos mokslA? institute (VU TSPMI), yra Lietuvos katalikA? mokslA? akademijos narys.

Skaityti toliau

Virginijus GasiliAi??nas: ai??zGeros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti A?monAi??sai???

Virginijus GasiliAi??nas A?inomas kaip literatAi??rologas, buvAi??s radijo A?urnalistas, nenuilstantis filologiniA? A?domybiA? ieA?kotojas, A?iuo metu besidarbuojantis LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institute. Taip pat ir tinklaraA?A?io ai??zAi??is tas apie A?A? tAi??ai??? autorius, kuriame jau daugiau nei 600 A?raA?A? apie daugybAi?? dalykA?, vienaip ar kitaip susijusiA? jei ne su literatAi??ros, tai su kultAi??ros istorija ar nAi??diena.

Skaityti toliau

Ai??ventoji maiA?tininkAi?? Dorothy Day

2012 metais Amerikos vyskupai vieningai rekomendavo kanonizuoti A?urnalistAi??, KatalikA? darbininkA? judAi??jimo JAV kAi??rAi??jAi?? Dorothy Day. Ai??ventasis Sostas jau yra suteikAi??s jai Dievo tarno titulAi??, o tai jau pirmasis A?ingsnis kanonizacijos link. VilA?iA?, kad A?i daug ginA?A? kAi??lusi katalikAi?? anarchistAi?? bus paskelbta A?ventAi??ja, pridAi??jo ir tai, kad popieA?ius Benediktas XVI, prieA? pat pasitraukimAi?? GavAi??nios pradA?ios homilijoje pavadino D. Day krikA?A?ioniA?ko atsivertimo pavyzdA?iu.

Skaityti toliau

Brolis Evaldas ai??i?? pranciA?konas, A?vejys, skautas… arba tiesiog ai??i?? A?moniA? brolis

BAi??ti pranciA?konu ai??i?? paA?aukimas ir gyvenimo bAi??das, nulAi??mAi??s kun. Evaldo Darulio OFM gyvenimAi??. O skautijos pasirinkimas ai??i?? tai tarsi uA?tvirtintas brolio Evaldo pasiryA?imas ir A?sipareigojimas palikti pasaulA? graA?esnA?. Kadangi mAi??sA? pokalbis vyko po vieno Europos skautA? komisarA? susitikimo, kuriame dalyvavo ir brolis Evaldas, A?nekAi??jomAi??s ne tik apie pranciA?koniA?kas aktualijas, bet ir skautA? gyvenimAi??, jaunimo ugdymAi??.

Skaityti toliau

MinutAi?? su poetu Antanu A. Jonynu: ai??zRaA?yti reikia tik tai, kas paA?iam svarbuai???

PokalbA? su prieA? keletAi?? mAi??nesiA? 60 metA? jubiliejA? minAi??jusiu poetu, vertAi??ju, Lietuvos raA?ytojA? sAi??jungos pirmininku Antanu A. Jonynu ir pradAi??jome nuo minA?iA? apie bAi??gantA? laikAi??. Juk 60 metA? amA?inybAi??s poA?iAi??riu turbAi??t gali bAi??ti prilyginta 60 sekundA?iA?, t. y. minutei. Tad ir nusprendAi??me kalbAi??ti apie poeto Antano A. Jonyno minutAi??, kas tilpo A? tuos akimirksnius.

Skaityti toliau

Adolfas Teresius: ai??zGraA?us man tas A?ventA?jA? A?mogiA?kumas…ai???

ai??zMano droA?yba visA? pirma prasidAi??jo, kai A?sisAi??moninau senAi??sias meno vertybes, kai suvokiau ir pajutau jA? vertAi??, nykstanA?iAi??, naikinamAi?? tradicijAi??, kurios maA?a dalimi buvau aA? patsai???, ai??i?? pasakoja Adolfas Teresius, vienas A?ymiausiA? medA?io skulptoriA?, savo kAi??ryboje derinanA?iA? sakraliAi??jAi??, tradicinAi?? skulptAi??rAi?? bei modernius meninius sprendimus.

Skaityti toliau

ai??zLiteratAi??rinAi??s formos kuriamos gyvenimo ai??zmazgamsai??? atriA?tiai???

Sunku A?mogA? A?sprausti A? rAi??mus, ypaA? kai tie rAi??mai ai??i?? per siauri. Galima A?abloniA?kai teigti: Vytautas Martinkus ai??i?? raA?ytojas, eseistas, literatAi??ros kritikas, filosofas, A?iemet dar ir pretendentas A? NacionalinAi??s premijos laureatus, bet tai ir lieka teiginiai, ne A?odA?iai, atspindintys A?mogaus keliAi??. Nes visA? pirma menininkas yra A?mogus, o visa, kAi?? jis daro, ai??i?? tai savo darbais siekia pilnatvAi??s.

Skaityti toliau

Du rytmeA?iai su SalomAi??ja

Takelis, vedantis nuo SalomAi??jos pirkelAi??s iki mano tvoros, atrodo kaip beveik uA?akusi arterija. PavasarA? ja buvo atplukdA?iusi savo aA?aras, kai atidaviau sAi??klA? likuA?ius. VienAi?? graA?A? rytmetA? nustebau iA?girdusi, kaip kaA?kas dejuodamas pukA?i uA? kAi?? tik susprogusiA? serbentA? krAi??mA?. Pakeliu galvAi?? ir matau didelA?, nuniokotAi?? SalAi??s kAi??nAi??, besistengiantA? pasiekti dirvAi??. Jau ketverius metus ji nAi??jo iA? savo lAi??A?nos, nesilietAi?? prie jokios gyvybAi??s, vasaromis suveA?Ai??davusios taip, kad nebebAi??davo matyti namelio langA?. Jos kiemelyje A?sivyravusi dilgAi??liA? ir kieA?iA? tyla reiA?kAi?? ne pagaliau atAi??jusiAi?? pabaigAi??, o nesibaigiantA? varginantA? nykimAi??, kurA? iA?duodavo viena kita pro lAi??A?nelAi??s duris prasprAi??dusi, A?iaip jau uoliai nuo kitA? akiA? saugoma paslaptis: girti vogravimai, trAi??kinAi??janA?iom trajektorijom atA?litiniuojantys ir iA?A?litiniuojantys sveA?iai, apgirtAi?? keiksmai ir juokas, labiau panaA?us A? raudAi??.

Skaityti toliau

Kam reikalingos senos knygos ir profesoriai?

AA?, bAi??damas akademikas, visAi?? gyvenimAi?? primygtinai siAi??liau studentams, kad jie pasilaikytA? geras jau perskaitytas ir pilnas pastabA? knygas, neparduotA? jA?, o kauptA? savo bibliotekas. Deja, netikAi??tai patyriau sukreA?iantA? A?okAi??. Knygos, kaip ir aA? pats, sensta. Jos sunkios ir nelengva jas gabenti. Kiekvienas bibliotekininkas ar knygininkas tai patvirtintA?. Vis dAi??lto, kalbant apie mano knygas, ai??i?? jos nesensta ir neapsunkina.

Skaityti toliau

VaikA?A?iojimas vandeniu, eglutAi??s skundai ir A?v. PranciA?kaus dAi??kingumas

Kelias yra puiki galimybAi?? sielos perA?valgai, apmAi??styti nueitAi?? gyvenimo atkarpAi??. A?engiu Santjago link ir mAi??stau ne tik tai, kokA? atstumAi?? nukeliavau savo gyvenime, taA?iau tai lygiai taip pat svarbu, kaip keliavau. Trumpai tariant, ar sugebAi??jau padAi??koti A?monAi??ms, kurie lydAi??jo mane kelyje, ar vaizdavausi, kad visi mano pasiekimai yra iA?skirtinai mano paties nuopelnas, ar su tikAi??jimu bei ryA?tu priAi??miau iA?kilusius sunkumus bei iA?A?Ai??kius, ar puldavau skA?stis, uA? kAi?? gi man dabar tokie iA?bandymai, ar sugebAi??jau pasimokyti iA? savo paslydimA?, ar apsimesdavau, kad nieko ten neA?vyko, ar rasdavau laiko maldai, nuoA?irdA?iam pokalbiui su VieA?paA?iu, ar atmindavau jA? tik tada, kai iA?kildavo bAi??tinybAi?? papraA?yti, o gal, tiksliau tariant, iA?sikaulyti kokios malonAi??s ar pasiskA?sti.

Skaityti toliau