Kategorija "Kultūros Barai"


garsinAi?? invazija A? vieA?Ai??sias erdves

PrancAi??zA? muzikologo Jacquesai??i??o Amblardai??i??o straipsnyje ai??zPrivaloma muzikaai??? aptariama problema ai??i?? pavadinkime jAi?? garso invazija A? vieA?Ai??sias erdves ai??i?? nAi??ra nauja, apie tai kartais uA?simenama, ir ne tik muzikiniuose kontekstuose. Bet ji palyginti maA?ai nagrinAi??ta, labai neiA?samiai aptarta. Lietuvoje A?is fenomenas atsirado tarsi neiA?vengiamas demokratijos atributas. Apie jA? nebuvo plaA?iau raA?yta, bet su juo jau bandyta kovoti (turiu omenyje muzikologo Viktoro GerulaiA?io akcijas). GalAi??tume klausti, koks ryA?ys tarp demokratijos ir garso invazijos, bet vieno atsakymo A?ia turbAi??t nAi??ra.

Skaityti toliau

SusikertanA?ios A?vilgsniA? perspektyvos

SusidomAi??jimas visuomenAi??s sankloda ir fotografijos reikA?me A?vairioms bendruomenAi??ms identifikuoti ar net joms telkti A?iandien tapo ryA?kia tarptautine tiek fotografA? kAi??rybos, tiek fotografijos teorijos tendencija. A?inoma, tai nAi??ra naujas reiA?kinys ai??i?? menininkA? dAi??mesA? visada traukdavo socialinio spektro kraA?tutinumai, visuomenAi??s ai??zdugnoai??? ir ai??zelitoai??? gyvenimas. Tai patvirtina daugelis gerai A?inomA? istoriniA? nuotraukA?, kurias sukAi??rAi?? socialiai angaA?uoti ar tiesiog smalsumo vedami fotografai. Ankstyviausi pavyzdA?iai ai??i?? XIX a. antroje pusAi??je pasirodA?iusi A?kotA? fotografo Johno Thomsono knyga ai??zGatvAi??s gyvenimas Londoneai??? (Street Life in London), to amA?iaus pabaigoje iA?leistas danA? kilmAi??s JAV fotografo Jacobo Riiso albumas ai??zKaip gyvena kita pusAi??ai??? (How the Other Half Lives).

Skaityti toliau

Turistai, bendruomenAi?? ir TytuvAi??nA? vargonai

Daugelis Europos SAi??jungos fondA?, numatanA?iA? galimybAi?? restauruoti paveldAi??, nurodo, kad bAi??tina sAi??lyga lAi??A?oms gauti yra turizmas. Tai ne kartAi?? buvo minima ir 2013 m. lapkriA?io 13ai??i??14 d. Vilniuje vykusioje tarptautinAi??je konferencijoje ai??zKultAi??ros paveldas ir ES strategija Europa 2020 ai??i?? siekiant integruoto poA?iAi??rioai???.

Skaityti toliau

Apie meilAi?? Islandijai, ai??zSielos krantusai??? ir kitus apreiA?kimus

Argi gali lietuvis nemylAi??ti Islandijos ai??i?? maA?ytAi??s tolimos A?alies, kuri kone iA?kart po Sausio A?vykiA? pirmoji drAi??siai pripaA?ino LietuvAi?? nepriklausoma valstybe? Savo dAi??kingumAi?? esame reiA?kAi?? ne viena skambia pilietine ir kultAi??rine akcija: jau tapo tradicija birA?elio 17-Ai??jAi??, Islandijos nepriklausomybAi??s dienAi??, A?ios A?alies garbei pavadintoje gatvAi??je garsiai tarti: ai??zAA?iAi?? tau, Islandija.ai??? PilietiniA? iniciatyvA? dirbtuvAi??s ai??zBalta arbataai??? atstovo Manto Tito Urbono pastangomis A?iAi?? akcijAi?? lydi smagAi??s islandiA?kos tematikos renginiai: kultAi??riniai, politiniai, kulinariniai.

Skaityti toliau

SocialinAi?? reklama ai??i?? Ai??okiruojanti ar pozityvi?

Per pastaruosius keletAi?? deA?imtmeA?iA? tAi??kstanA?iai socialinAi??s reklamos kampanijA? stengAi??si atbaidyti A?mones nuo rAi??kymo, narkotikA? vartojimo, skatino saugoti miA?kus, daugiau laiko skirti savo vaikams, reguliariai tikrintis sveikatAi??, agitavo aukoti, A?sivaikinti, nesmurtauti, balsuoti ir t. t. TaA?iau socialiniA? reklamA? tyrAi??jai dar ir A?iandien neturi aiA?kaus atsakymo A? esminA? klausimAi??: ai??zAr socialinAi?? reklama daro norimAi?? poveikA??ai??? Apibendrinus literatAi??ros ir tyrimA? rezultatus, aiA?kAi??ja, kad tai priklauso nuo pasirinktos tikslinAi??s auditorijos, nuo kalbAi??jimo tono, nuo aprAi??pties ir sklaidos, nuo tinkamai pasirinktA? A?iniasklaidos priemoniA?, nuo strategijos ir taktikos, kuri taikoma socialinAi??s reklamos vartotojams motyvuoti ir informuoti, ai??i?? ar jie bauginami, ar A?okiruojami, ar stengiamasi skatinti pozityvius jA? jausmus.

Skaityti toliau

Formos ir formulAi??s menA? ir mokslA? sankirtose

Meno ir mokslo santykiA? problemos iA?kyla nuolatos, kartu iA?keldamos ir paA?inimo, ir paA?inimo patikimumo klausimus. Galima A?velgti apibendrintai: menus ir mokslus sieja tiek paralelinAi??s, tiek susikertanA?ios, tiek prieA?prieA?inAi??s linijos. Sakau: menai ir mokslai, nes daugiskaitose ryA?iA? daugiau, daugiskaitinAi??s apibrAi??A?tys ne tokios grieA?tos kaip vienaskaita. MedA?io konkretybAi?? neiA?semiama, o medA?iA? klasAi?? ir apibAi??dinama, ir klasifikuojama. MenA? ir mokslA? sAi??sajos, sanglaudos ir prieA?taros beribAi??s, istorija pateikia daug A?vairiA? atvejA?. Leonardas da Vincis labiausiai A?inomas kaip genialus menininkas, bet XVai??i??XVI a. Italijos mokslui taip pat atstovauja A?is vardas. Mokslininkus gali patraukti kAi??ryba ai??i?? tai daA?nesnis A?ingsnis.

Skaityti toliau

Teatras ir mirtis Rygoje

(…) BAi??tent prie LaisvAi??s paminklo lapkriA?io 18-Ai??jAi?? latviai rinkosi minAi??ti savo A?alies NepriklausomybAi??s 95-eriA? metA? sukakties, dainavo tautines dainas. O jau po keleto dienA? A?ia buvo deginamos A?vakAi??s, tyliai meldA?iamasi. Ai??alA? prislAi??gusio gedulo fone LaisvAi??s paminklas tapo A?enklu, bylojanA?iu, kad vienos laisvAi??s A?mogus tikrai niekada neturAi??s ai??i?? laisvAi??s nemirti.

Skaityti toliau

Ar tikrai nebAi??ra ItakAi??s?

Nuo 2013 m. spalio 18-osios iki 2014 m. sausio 26-osios Briuselio menA? centre BOZAR veikia paroda ai??zJonas Mekas / Fluxus sienaai???, surengta Lietuvos pirmininkavimo Europos SAi??jungos Tarybai proga. ProjektAi?? inicijavo LR kultAi??ros ministerija, jA? organizavo NacionalinAi?? dailAi??s galerija ir BOZAR EXPO, bendradarbiaudami su Jono Meko vizualiA?jA? menA? centru ir TarptautiniA? kultAi??ros programA? centru Vilniuje. Kuratorius ai??i?? Liutauras PA?ibilskis.

Skaityti toliau

Baletas Lietuvoje ai??i?? tarp A?emAi??s ir dangaus

Jau kelerius metus Lietuvos baletui vadovauja lenkA? choreografas Krzysztofas Pastoras ir RAi??ta ButvilienAi??. Per trumpAi?? laikAi?? A?vykAi?? pokyA?iai baleto repertuare ir apskritai trupAi??s gyvenime atvAi??rAi?? estetines prieA?taras, susijusias su A?io A?anro ypatybAi??mis. Baletas, nepaisant specifinio sAi??lygiA?kumo, gali bAi??ti realistinis, ai??zA?emiA?kasai??? arba ai??i?? tas jam gerokai natAi??raliau, ai??i?? pakylAi??tas A? aukA?tumas, o romantiniai baletai (pavyzdA?iui, ai??zA?izelai???, ai??zBajaderAi??ai???) suderina ir viena, ir kita. Vienur vyrauja abstraktus A?okis, choreografiniai sprendimai, kitur ai??i?? pantomima, reA?isAi??rinAi??s mizanscenos. Visa tai remiasi ne vien klasikinAi??mis ar neoklasikinAi??mis A?okio formomis, bet ir A?iuolaikine plastika, A?okio teatru.

Skaityti toliau

NEBLAi??STANTYS KREMLIAUS KINO APA?AVAI, arba SENA PROPAGANDA SU NAUJU PADAA?U

Pastaruoju metu kiek drAi??siau imama kalbAi??ti apie neigiamAi?? Kremliaus propagandos poveikA? Lietuvos visuomenei. Dar visai neseniai, rizikuodami, kad bus apA?aukti paranoikais, vieA?ai tAi?? aptardavo tik pavieniai A?urnalistai, politologai, politikai, A?iaip A?A?valgesni pilieA?iai. TaA?iau dabar A?iAi?? skaudA?iAi?? problemAi?? A?iek tiek atviriau A?vardijo net pats ValstybAi??s saugumo departamentas, kurio veiklos ataskaitoje ne be pagrindo teigiama: ai??zPrieA? LietuvAi?? yra vykdoma aktyvi informacinAi??, ideologinAi?? ir istorijos ai??zperraA?ymoai??? politika.ai???

Skaityti toliau