Kategorija "Literatūra ir menas"


LietuviA?ki arbatvakariai, arba kitu keliu A? Vasario 16-Ai??jAi??

IA?gerti kavos ar arbatos kuriame nors Vilniaus knygyne dabar ne naujiena. Ir knygAi?? tuo paA?iu metu gali pavartyti. Juk miestas ai??i?? ne tik muziejai ar didieji statiniai, neretai A?grisAi?? savo A?inomumu, pagalvojAi??s net suvoki, kad nieko daug apie juos ir neA?inai, nes tareisi viskAi?? A?inantis. Kur kas A?domesni kiemeliai, apsupti savo atminties labirintais, arba, rodos, niekuo iA? aplinkos neiA?siskiriantys namai. Bet ne, tokiA? namA? Vilniuje niekada nebuvo ir nAi??ra, kiekvienas jA? alsuoja savo buvusiu ir esamu gyvenimu, prasidedanA?iu nuo vartA? gatvAi??je ar laiptinAi??s vidinAi??je kiemo pusAi??je. Vienas jA? Pilies gatvAi??je Nr. 40.

Skaityti toliau

Kino reA?isierius Gytis LukA?as: ai??zReikAi??tA? paremti kokiAi?? nors savarankiA?ko mAi??stymo programAi??ai???

Jei dar gyveni, tai negali atsiriboti nuo kitA? A?moniA?: pasmerktas girdAi??ti jA? keliamAi?? triukA?mAi??, valgyti nevalgomAi?? maistAi??, kvAi??puoti uA?terA?tu oru… ai??zGyventi visuomenAi??je ir bAi??ti laisvam, nuo jos nepriklausomam, neA?manoma” ai??i?? jums, be abejo, gerai A?inoma A?ita mAi??sA? kartai A? smegenis implantuota frazAi??.

Skaityti toliau

John Keats

Ai??iA? Johno Keatso (1798 10 31ai??i??1821 02 23) odA?iA? vertimus kadaise buvau paskelbAi??s almanache ai??zVeidai”. Dabar uA?Ai??jo noras juos dar pakrapA?tinAi??ti, juo labiau kad angliA?kas penkiapAi??dis rimuotas jambas, kurA? uA?simoji taip pat penkiapAi??dA?iu iA?versti lietuviA?kai, teikia neribotA? tiek formos, tiek prasmiA? pasirinkimo galimybiA?. TaisinAi??damas stengiausi patikslinti prasmes, nors verA?iant grieA?ta forma jos visada lieka ganAi??tinai lygiagreA?ios. Toks darbas pabaigos neturi.

Skaityti toliau

Po Nobelio A?enklu

2013 metai Kanadai itin dosnAi??s ir reikA?mingi ai??i?? A?ios A?alies literatAi??ra pirmAi?? kartAi?? pelnAi?? Nobelio premijAi??. Ji atiteko garbaus amA?iaus novelistei, Ai??iaurAi??s Amerikos skaitytojA? numylAi??tinei Alice Munro, per savo netrumpAi?? kAi??rybinA? gyvenimAi?? iA?leidusiai keturiolika apsakymA? rinkiniA? ir pelniusiai A?eA?iolika Kanados ir pasaulinAi??s literatAi??ros premijA?. Post factum atsivAi??rAi?? erdvAi?? diskusijoms, ar Kanadoje nAi??ra daugiau raA?ytojA?, labiau nusipelniusiA? Nobelio premijos, buvo paminAi??tos kelios pavardAi??s, tarp jA? Margaret Atwood ir Michaelas Ondaatje, pasaulyje kur kas plaA?iau nei Alice Munro pagarsAi??jusiA? tiek savo kAi??ryba, tiek visuomenine bei pilietine veikla.

Skaityti toliau

Kompozitorius Ai??arAi??nas Nakas: ai??zMenininkai tAi??ra patarnautojai kAi??rybos pasaulyjeai???

Skaitau tekstus uA?sienio portaluose, A?iAi??riu britA? ir prancAi??zA? kultAi??rinAi?? televizijAi??, ir neatrodo, kad A?iniasklaida bruktA? kokius nors man nereikalingus dalykus. AtvirkA?A?iai, tai aA? renkuosi, kAi?? noriu, dA?iaugdamasis, kad atsirado toks informacinis komfortas. Seku ir lietuviA?kAi?? internetinAi?? A?iniasklaidAi??, atsirinkdamas tai, kas man svarbu: A?i procedAi??ra visai nesudAi??tinga.

Skaityti toliau

GruodA?io skaitymai

Ai??tai ir baigAi??si metai, per kuriuos mano pasitikAi??jimas kultAi??rspaude iA? ai??ztrapaus” virto ai??zkritiA?kai maA?u”, ai??i?? drAi??siai galAi??A?iau jA? vadinti nepasitikAi??jimu. Tai liAi??dina, nes anAi?? sausA? vis dar atrodAi??, kad imuosi prasAi??mingo, liAi??dnAi?? situacijAi?? (kuri, ai??i?? taip rodAi??si, ai??i?? niekam negali patikti) keisti padAi??sianA?io darbo, o nAi??n jau kaip ir akivaizdu, jog visa liks tvyroti toje paA?ioje apgailAi??tinoje bAi??klAi??je.

Skaityti toliau

Dailininkas Mikalojus Vilutis: ai??zAr gali Muncho ai??zAi??auksmasai??? konkuruoti su degtine?ai???

Stengiuosi priklausyti nuo savAi??s, bet ne nuo pasaulio, esanA?io A?alia. Esu atsiribojAi??s, bet ne todAi??l, kad man neA?tinka tai, kas vyksta aplink, bet mano prigimtis tokia. Kitokiame pasaulyje taip pat bAi??A?iau atsiribojAi??s, bet kitokius paveikslAi??lius paiAi??A?yA?iau. Vadinasi, aplinka mane veikia. Bet mano prigimtis iA?lieka ta pati ir paveikslAi??liuose graA?umo tiek pat iA?lieka. EsmAi?? liktA? ta pati, tik forma kita. Ne nuo pasaulio stengiuosi atsiriboti, o nuo to, kas man neA?domu, nuo manAi??s nepriklauso, ko neiA?manau.

Skaityti toliau

Istorikai Lietuvos istorijoje

Tautos egzistencijos pamatas ai??i?? jos kalba ir kultAi??ra. Nustojusi puoselAi??ti savo kultAi??rAi??, tauta iA?nyksta ai??i?? iA?lieka tik istorijos analuose. Ai??is procesas akivaizdus: vienos tautos, naikindamos kaimynus, didAi??jo, kitos naikinosi paA?ios. Verta tai prisiminti ir aptariant savo istorijAi??: rasime epizodA?, kai mus siaubAi?? kaimynai ir kai patys nenorAi??jome bAi??ti savimi. Apie kaimynA? skriaudas nemaA?ai raA?yta. O apie paA?iA? norAi?? atsisakyti savasties?

Skaityti toliau

Poetas Tomas Venclova: ai??zKultAi??ra autentiA?kiausiai plAi??Ai??tojasi be dotacijA?ai???

Lietuvoje lankausi gal daA?niau negu dauguma emigrantA?, bet tik porAi?? kartA? per metus ai??i?? kartais po kokA? mAi??nesA?, kartais trumpiau. TodAi??l lietuviA?kos A?iniasklaidos pasaulis manAi??s negali itin aktyviai veikti, nors jA? ir seku. ai??zBrukamos pramogos” manAi??s neveiktA? net ir tada, jei gyvenA?iau Lietuvoje ai??i??Ai?? jos man absoliuA?iai neA?domios. PolitinAi??se diskusijose, kaip A?inia, kartais dalyvauju, bet ne konkreA?iais klausimais, apie kuriuos nenusimanau (be to, jiems daA?niausiai gaila eikvoti laikAi??), o tada, kai diskutuojama apie svarbius visuomenAi??s gyvenimo vektorius, apie kuriuos, tikiuosi, turiu A?iokA? tokA? supratimAi??.

Skaityti toliau

A?iniasklaidos laikas (5)

2013 ir 2014-A?jA? metA? sandAi??roje vyko A?domAi??s dalykai. GruodA?io 20 d. Lietuvos nacionalinis istorikA? komitetas paskelbAi?? laiA?kAi?? ai??zDAi??l Lietuvos tautos istorinAi??s atminties A?statymo projekto”. Lietuvos istorikA? profesionalA? bendruomenAi?? vienijanti ir jai atstovaujanti institucija minAi??tame laiA?ke, adresuotame Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei, iA?reiA?kAi?? susirAi??pinimAi?? A?statymo projekte deklaruojamu siekiu A?tvirtinti Lietuvoje ai??zvieningAi?? bendros istorijos praeities suvokimAi??” (iA? A?statymo projekto ai??zAiA?kinamojo raA?to”), kuriuo turAi??tA? rAi??pintis Tautos istorinAi??s atminties taryba.

Skaityti toliau