Kategorija "Muzikos Barai"


Arfos uA?burta

IlgametAi?? Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestro arfininkAi?? Valerija BaranauskienAi?? teatralA? pelnytai vadinama teatro muzikine atmintimi. A?ia ji pradAi??jo groti 1956 m. baigusi Lietuvos valstybinAi??s konservatorijos (dabar ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademija) profesorAi??s Liudmilos Chetagurovos arfos klasAi??. Muzikinio teatro orkestre ji, vienintelAi?? arfininkAi??, be pertraukos dirbo iA?tisus 54 metus.

Skaityti toliau

ai??zOpera panaA?i A? meninio sporto rAi??A?A?ai???

GruodA? savo 50-Ai??jAi?? gimimo sukaktA? minAi??jo NacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros profesorius, Vilniaus kolegijos MenA? fakulteto docentas, Vytauto JuozapaiA?io edukacinio kultAi??ros ir meno centro vadovas ai??i?? visas A?ias pareigas daugiau nei prieA? metus pakeitAi?? atsakingas Seimo nario postas, taA?iau maestro prisipaA?A?sta, kad A?irdyje visuomet liks dainininkas ir pedagogas.

Skaityti toliau

KANKLAi??S BUVO JO GYVENIMAS

KanklAi??s, kanklelAi??s, kanklytAi??s… Jau daugel amA?iA? jAi??s sidabriniais garsais uA?liejat lietuvio A?irdA?, raminat supamAi?? kAi??dikA?, sergite ligA? kamuojamAi??, apraudate velionA?, maldAi?? lydite VieA?paties karalystAi??n ar linksminate jaunimAi?? susibAi??rimuose. AA?iAi??, praA?ilusios kanklAi??s, uA? pasakose, padavimuose tarsi Baltijos pajAi??rio gintare paslAi??ptAi?? ir iA?saugotAi?? pagoniA?kAi?? lietuviA? tautos praeitA?, uA? atsakingai iA? rankA? A? rankas mums perduotAi?? protAi??viA? kultAi??ros palikimAi??…

Skaityti toliau

Mokytojo atsakomybAi??

Kiekvieno muziko kelio pradA?iA? pradA?ia yra Mokytojas. ProfesorAi?? Silvija SondeckienAi??, iA?ugdA?iusi didelA? bAi??rA? violonA?elininkA?, ir pati turAi??jo puikiA? mokytojA?, instrumento virtuozA?, A?ymiausiA? XX a. Europos violonA?elAi??s mokyklA? atstovA?. Lietuvoje jos mokytojai buvo Levas Seidelis (1895ai??i??1961), baigAi??s studijas Sankt Peterburgo konservatorijoje pas garsA?jA? prancAi??zA? violonA?elininkAi?? Louis Abbiate, bei Povilas BerkaviA?ius (1894ai??i??1975), legendinio Leipcigo konservatorijos profesoriaus Juliaus Klengelio, taip pat ir minAi??to Abbiate mokinys. Abu Silvijos NarAi??naitAi??s-SondeckienAi??s mokytojai buvo ryA?kAi??s atlikAi??jai, nepaprastai kompetentingi, plaA?ios erudicijos pedagogai.

Skaityti toliau

Menui kilniajam giedame A?lovAi??

RugsAi??jo 30 d. KlaipAi??dos Stasio Ai??imkaus konservatorijai sukako 90 metA?. Be to, prieA? 20 metA? A?iai vienai seniausiA? technikumu, aukA?tesniAi??ja muzikos mokykla vadintai Lietuvos muzikinio ugdymo A?staigA? buvo grAi??A?intas istorinis konservatorijos vardas. Ai??ias sukaktis mokykla paminAi??jo iA?skirtiniu renginiu, juo buvo priminti ne tik KlaipAi??dos, bet ir visos Lietuvos muzikinei kultAi??rai reikA?mingi faktai. S. Ai??imkus puikiai suprato, kad ai??zmAi??sA? kultAi??rinAi?? ateitis <...> priklausys nuo to, ar pajAi??gsime plaA?ia visuomenAi??s minia iA?siristi iA? siauro rato miesA?ioniA?kA? reikaliukA? ir cackA? A? orbitAi?? europietiA?kos, plaA?iAi??ja to A?odA?io prasme, gilios dvasios ir muzikos sritA?ai???.

Skaityti toliau

IAi?? RIMO GENIUAi??O ATSIMINIMA?

Su A?viesaus atminimo Maestro Rimu GeniuA?u (1920ai??i??2012) mane likimas suvedAi?? 2011-aisiais, rengiant spaudai interviu apie BeatriA?Ai?? GrinceviA?iAi??tAi??, su kuria jam, kaip pianistui, yra ne kartAi?? tekAi?? koncertuoti. Nustebino skvarbus A?vilgsnis A? daugelA? gyvenimo A?vykiA?, savitas poA?iAi??ris, nebAi??tinai sutampantis su daugumos nuomone, A?viesi atmintis ir guvus protas. Tuomet dar neA?inojau, kad tas interviu Maestro bus paskutinis…

Skaityti toliau

Prano Stepulio 100-meA?iui ai??i?? kankliA? muzikos koncertas

2013 m. gruodA?io 15 d. Ai??v. JonA? baA?nyA?ioje skambAi??jo kankliA? muzika, dangiA?ki garsai uA?pildAi?? erdvAi?? ir klausytojA? A?irdis. Susirinkusieji minAi??jo A?ymaus lietuviA? kanklininko ir pedagogo, dirigento, profesoriaus Prano Stepulio A?imtAi??sias gimimo metines.

Skaityti toliau

Nuolat norisi patikrini save

GruodA?io 6 dienAi?? nuaidAi??jo Lauryno Vakario Lopo kAi??rybinAi??s veiklos 45-meA?iui paminAi??ti skirto paskutinio renginio garsai. Trijuose koncertuose girdAi??jome maestro mAi??gstamA? autoriA? opusA?, jo paties kompozicijA?, galAi??jome pasidA?iaugti naujausio kAi??rinio ai??zTe Deumai??? premjera. Renginius bAi??tA? galima pavadinti dirigento, kompozitoriaus ir pedagogo kAi??rybinAi?? veiklAi?? apibendrinanA?iais darbais.

Skaityti toliau

Baleto naujoviA? sAi??lyginumai

Naujas baleto ai??zKarmenai??? pastatymas, Lenkijos baleto gastrolAi??s Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje skatino pagalvoti apie A?io A?anro naujoviA? sAi??lyginumus. A?emiA?kAi??, A? nAi??dienos realijas pretenduojanA?iAi?? ai??zKarmenai??? (premjera 2013 m. lapkriA?io 29 d.) kAi??rAi?? olandA? choreografAi?? Didy Veldman, dirbanti su A?iuolaikinio A?okio trupAi??mis ir pirmAi?? kartAi?? ai??zKarmenai??? statanti su ai??zakademiniuai??? Lietuvos baleto kolektyvu (kitos versijos rodytos DidA?iojoje Britanijoje (Lidse), Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje). NeklasikinAi??, basomis kojomis atliekama choreografija mAi??sA? artistams buvo neA?prasta. Pasak LNOBT baleto trupAi??s direktorAi??s RAi??tos ButvilienAi??s, A?okAi??jams tai visiA?kai nauja, kupina smulkmenA?, niuansA? kAi??no kalba. Su tokiu poA?iAi??riu sutiktume, pabrAi??A?dami bAi??tinybAi?? ir trupAi??s poreikA? A?okti A?vairesnio stiliaus veikalus.

Skaityti toliau

Nauja trio ai??zBaccKai??? plokA?telAi??

LapkriA?io 8 d. V. Kasiulio muziejuje Vilniuje buvo pristatyta nauja kompaktinAi?? plokA?telAi??, kuriAi?? A?grojo trio ai??zBaccKai??? ai??i?? AistAi?? BruA?aitAi?? (kanklAi??s), Irmantas AndriAi??nas (birbynAi??) ir Danielius Rozovas (akordeonas). PlokA?telAi?? iA?leido VA?Ai?? ai??zIA? artiai???.

Skaityti toliau