LietuviA? liaudies muzikos instrumentA? meistrai: dabarties situacija ir perspektyvos

A?URNALAS: TAUTODAILAi??SMETRAAi??TIS
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Arvydas Kirda

DATA: 2012-07

LietuviA? liaudies muzikos instrumentA? meistrai: dabarties situacija ir perspektyvos

Arvydas Kirda

canada pharmacy real propecia.
generic pharmacy valtrex.

Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio A?alyse, nuo seniausiA? laikA? gyvuoja tradicija, kad liaudies muzikantai savo muzikos instrumentus pasigamina patys. Ai??iai tradicijai nykstant, paskutiniais deA?imtmeA?iais A?vairiuose kursuose, seminaruose, stovyklose mokoma, kaip pasigaminti ir paprastesnius (pvz., A?ievAi??s skuduA?ius, A?iaudo, nendrAi??s birbynAi??les, saviskambius instrumentus ir pan.), ir sudAi??tingesnius (pvz., kankles, pAi??slinAi??, lamzdelA?) lietuviA? liaudies muzikos instrumentus. Ai??vietimo ir ugdymo A?staigose meistrystAi??s moko ir kai kurie mokytojai, pvz., Kauno ai??zAi??A?uoloai??? vidurinAi??s mokyklos etninAi??s kultAi??ros mokytojas Dobilas JuA?ka.

Vis tiktai XX-XXI a. daugelis muzikuojanA?iA? lietuviA? liaudies muzikos instrumentus, ypaA? sudAi??tingesnius, pirkdavo ir tebeperka iA? meistrA?.

Nykstant lietuviA? liaudies muzikavimo tradicijoms, maA?Ai??jo ir savamoksliA? kaimA?, miesteliA? muzikos instrumentA? meistrA?. Kai kuriA? instrumentA? gamybos tradicijos ir visai iA?nyko, pvz., iA? nemaA?o pulko XX a. garsAi??jusiA? dumpliniA? instrumentA? (armonikA?, koncertinA?, bandonijA?) dirbAi??jA? A?iuo metu visoje Lietuvoje A?inomi tik keli. IA? buvusio didelio pulko nedaug Lietuvoje yra liaudies smuikA? meistrA?. Liaudies meistrA? smuikai A?iuo metu dar nAi??ra labai brangAi??s, jA? galima A?sigyti nuo 300 Lt. Ai??Kiti meistrai gamina daugiau ar maA?iau lietuviA? liaudies muzikos instrumentA? rAi??A?iA? (chordofonus, aerofonus, idiofonus, membranofonus). Paprastai didmiesA?iuose gyvenanA?iA? meistrA? darbo apimtys didesnAi??s, jie gamina daugiau rAi??A?iA? instrumentA?, negu tie, kurie gyvena provincijoje. Tam A?takos turAi??jo ir sovietmeA?iu intensyviai propaguotas muzikavimas ai??zpatobulintais liaudies muzikos instrumentaisai???. Lietuvos muzikos mokyklose ir dabar tebemokoma groti A?iais instrumentais. Jais neretai muzikuojama ir taip vadinamose ai??zkaimo kapeloseai???. DidmiesA?iuose gyvenantys meistrai daA?niausiai gamina A?vairiA? Lietuvos regionA? instrumentus, pagal jA? paA?iA? ir kitA? tyrinAi??tojA? iA? ekspedicijA? duomenA?, muziejA? eksponatA?, literatAi??ros A?iniA? nustatytus instrumentA? parametrus. Ai??iuos instrumentus, neretai A?imtais, jie parduoda ir Lietuvos, ir uA?sienio pirkAi??jams. Tokie meistrai yra vilniA?kiai Jonas BugailiA?kis, Egidijus VirbaA?ius, A?iauliA?kis Albertas Martinaitis. MaA?esnAi?? kauniA?kiA? meistrA? (Mindaugo Bubelio, Dobilo JuA?kos, ArtAi??ro KarkuA?kos), liaudies muzikos instrumentA? gamybos apimtis. KlaipAi??diA?kis Antanas Butkus specializavosi senA?jA? MaA?osios Lietuvos muzikos instrumentA? gamyboje. Ai??iuos instrumentus jis rekonstruoja pagal XVI-XX a. literatAi??ros paminAi??jimus ir apraA?us, pieA?inius. Yra pagaminAi??s ai??zlietuviA?kAi?? arfAi??ai???, psalterijA?, bAi??gnAi??, medA?io trimitus; dirba ir kitA? regionA? lietuviA? liaudies muzikos instrumentus. BlogesnAi?? padAi??tis PanevAi??A?yje ir PanevAi??A?io rajone.

Paskutiniaisiais deA?imtmeA?iais iA?ryA?kAi??jo liaudies muzikos instrumentA? gamybos, kaip ir kitA? liaudies meno, kAi??rybos sriA?iA?, koncentravimosi didmiesA?iuose ir regioniniA? tradicijA? silpnAi??jimo tendencija. MaA?ai beliko senA?jA? meistrA?, tik kai kur atsiranda jaunA? meistrA?, bandanA?iA? A?ias tradicijas tAi??sti.