LiteratAi??riniai pusryA?iai su Bernardu BrazdA?ioniu

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??NetolimA? dienA? pAi??dsakais
AUTORIUS:Ai??Leonas Peleckis-KaktaviA?ius
DATA: 2014-02

buy Antabuse online

Po ai??zVarpA?ai??? vakaro A? namus grA?A?ome vAi??lai, jau prasidAi??jus 1999 metA? birA?elio ketvirtajai: pavakarieniavus ai??zAkropolyjeai???, drauge su mumis buvAi??s Ai??iauliA? vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietAi?? apsilankyti vyskupijoje.

Po A?spAi??dingo literatAi??ros vakaro Ai??iauliA? universiteto Baltojoje salAi??je ne maA?iau A?spAi??dingas jo tAi??sinys uA?sibaigAi?? Bernardo BrazdA?ionio autografais tiems, kurie dar neturAi??jo savo bibliotekose ai??zPoezijos pilnatiesai???. Knygomis netikAi??tai apdovanojo vyskupas.

Kai fotografavomAi??s, buvo jau po vidurnakA?io. Fotografavo ir vyskupijos kancleris, ir pats vyskupas. Dabar toji nuotrauka jau vieA?a ai??i?? atspausdinta knygoje. (Poetas Bernardas BrazdA?ionis grA?A?ta A? LietuvAi??. ai??i?? Vilnius: Lietuvos raA?ytojA? sAi??jungos leidykla, 2002. ai??i?? P. 155.)

RytAi?? poetas buvo neA?tikAi??tinai A?valus, gerai nusiteikAi??s. Po pusryA?iA? susidomAi??jAi??s pasklaidAi?? tyrinAi??jimA? objektu tapusius laiA?kus, prieA? septynis deA?imtmeA?ius raA?ytus jaunystAi??s laikA? draugui Leonui SkaA?kauskui.

ai??i?? IA? tA? laiA?kA? matyti, kad buvau jau toks katalikas… ai??i?? juokiasi poetas.

ai??i?? Dar buvot gimnazijos nebaigAi??s.

ai??i?? Gimnazistukas… Bet jau arA?us katalikas…

O dar po kiek laiko:

ai??i?? Paskiau aA? jau nekovojau. KatalikybAi?? man ai??i?? sau asmeniA?kai. O kad kovoA?iau… Tegu kovoja politikai.

Bern. BrazdA?ionis papasakoja, kad labai normalAi??s santykiai tarpukaryje buvAi?? ir su kai kuriais kairiaisiais. NetikAi??tai prisimena Vytauto Montvilos suAi??mimAi??. SituacijAi??, kai, padedant Juozui A?labiui-A?engei, Faustui KirA?ai, dar kaA?kam iA? raA?ytojA?, artimiau paA?inojusiA? vokieA?ius, bandyta jA? iA?laisvinti. Bern. BrazdA?ionis tuomet tam tikru poA?iAi??riu buvo oficialus asmuo ai??i?? Lietuvos raA?ytojA? draugijos valdybos narys. Deja, tas mAi??ginimas nepavyko.

Poetui dabar atrodo, kad gal ir pats V. Montvila dAi??l A?vykusio kiek kaltas ai??i?? reikAi??jo pasisaugoti, pralaukti, nelandA?ioti kur nereikia. ai??zGal ir NAi??ris, jei bAi??tA? niekur nesirodA?iusi, Lietuvoje vokieA?iA? okupacijAi?? bAi??tA? praleidusi. NaujA? gyvenimo klaidA? nebAi??tA? pridariusi. Juk ji vis dAi??lto mylAi??jo LietuvAi??. Ir iA?vaA?iavusi A? RusijAi?? vis apie LietuvAi?? raA?Ai??.ai???

Bern. BrazdA?ionis sako, kad dAi??l politiniA? dalykA? SalomAi??ja NAi??ris labai nesutarAi?? su vyru. Nors Bernardas BuA?as taip pat buvo kairysis, bet ne komunistas…

GurkA?nojant arbatAi?? papraA?au prisiminti ai??zLietuviA? dienA?ai??? leidybAi??, nes anksA?iau sveA?ias vis nesurasdavo laiko atsakyti A? klausimus apie A?A? A?urnalAi??.

Bern. BrazdA?ionis papasakoja, kad su ai??zLietuviA? dienomisai??? susijusi netrumpa jo gyvenimo atkarpa ai??i?? septyniolika metA?. Kol kas, anot poeto, Lietuvoje dar labai keistas poA?iAi??ris A? tAi?? A?urnalAi??. Jo komplektAi??, nors ir ne visAi??, jau senokai atsiuntAi??s Maironio lietuviA? literatAi??ros muziejui, paskui jA? dar papildAi??s. ai??zBet… taip, kaip nebuvAi??… Mes A?ia norAi??jom dar paminAi??jimAi?? ai??zLietuviA? dienA?ai??? padaryt, dar yra leidAi??jas, dar yra pirmasis redaktorius…ai??? ai??i?? apgailestavo Bern. BrazdA?ionis.

is plavix generic yet.

A?urnalo leidAi??jas ai??i?? Antanas Skyrius. Poeto teigimu, Lietuvoje jis buvo A?iek tiek susijAi??s su ai??zNaujosios Romuvosai??? leidimu. AtvaA?iavAi??s A? AmerikAi??, baigAi?? kolegijAi?? ir ai??zmetAi??si A? spaudAi??ai???. Vis kAi?? nors leido. Tai ai??zKalifornijos lietuvA?ai???, tai A?A?, tai tAi??, o kai Juozas VitAi??nas atvaA?iavo A? Los AndA?elAi??, sugalvojo, jog ne tik Kalifornijos lietuviams, ir ne tik lietuviams bAi??tinas iliustruotas A?urnalas apie LietuvAi??. O kai J. VitAi??nAi?? pakvietAi?? dirbti A? VaA?ingtonAi??, berods A? bibliotekAi??, ai??zLietuviA? dienosai??? neteko ir redaktoriaus, ir rinkAi??jo drauge.

ai??i?? O aA? Bostone buvau pradAi??jAi??s dirbti raidA?iA? rinkAi??ju. SpaustuvAi??j. Tada surado mane, ir aA? pats rinkau linotipu A?urnalAi??, pats redagavau su keletu bendradarbiA?, ai??i?? prisiminAi?? jau gerokai nutolusias dienas Bern. BrazdA?ionis.

ai??zLietuviA? dienoseai??? A?vairiu laiku taip pat darbavosi J. Kojelis, AlAi?? RAi??ta, L. Valiukas, D. MackialienAi??, E. TumienAi??. BuvAi??s redaktorius sako, kad A?urnalo tiraA?as nebuvAi??s pastovus, taA?iau du tris tAi??kstanA?ius skaitytojA? visada turAi??jAi??s. DidA?ioji dalis iA?eivijos jA? prenumeravo, nes buvo vienintelis taip gausiai iliustruotas. Nepalyginsi su ai??zViltimiai???.

ai??i?? KodAi??l uA?geso ai??zLietuviA? dienosai????

ai??i?? IA?eidamas A? pensijAi?? sakiau, ko pirmiausia pritrAi??ks ai??i?? redaktoriA?. Taip ir atsitiko. Vieni paredagavo, kiti, ir nebAi??ra kam redaguoti. O paskui pavargo ir pats leidAi??jas.

ai??i?? Tininis A?uvo…

ai??i?? Tininis buvo tik redakcinAi??s komisijos narys. Jis nei algos gaudavo, nieko. Tik susieidavom, aptardavom, kAi?? iA? literatAi??ros paminAi??t. Tai buvo mano asmeniA?kas draugas, aA? juo labai pasitikAi??jau.

Meninei kAi??rybai ir kAi??rAi??jams buvo skiriama nemaA?ai vietos. Bern. BrazdA?ionis sako, kad nederAi??tA? pamirA?ti, jog A?urnalas Ai??jo dviem kalbomis. ParaA?ai po nuotraukomis visi versti A? anglA? kalbAi??, o atskiras skyrius ai??i?? maA?daug treA?dalis leidinio ai??i?? buvo skirtas angliA?kai skaitantiems.

ai??i?? AngliA?kAi??jA? skyriA? redagavo Starkus, pasivadinAi??s Milton Stark, ai??i?? pasakojo Bern. BrazdA?ionis. ai??i?? Mokslus baigAi??s jau Amerikoje. Jis A? anglA? kalbAi?? yra iA?vertAi??s Vinco Ramono romanAi?? ai??zKryA?iaiai???.

ai??i?? Vadinasi, ne tik mAi??sA? tautieA?iai skaitydavo A?urnalAi???

ai??i?? O, taip.

ai??i?? Tai buvo turbAi??t vienintelis leidinys iA?eivijoje, Ai??jAi??s dviem kalbom?

ai??i?? Taip.

BuvAi??s redaktorius, paklaustas, ar ai??zLietuviA? dienoseai??? bAi??davo spausdinama ir naujausia groA?inAi?? kAi??ryba, pasakoja, kad dAi??davo ir kAi??riniA?, ir literatAi??ros kritikos tekstA?. O dAi??l naujumo atsakAi?? tik tiek: ai??zKaip pavykdavo.ai??? Ir dar pridAi??rAi??: ai??zA?urnale pirmiausia buvo atspindimas visuomeninis politinis gyvenimas. Kai kuo jis buvo panaA?us A? ai??zAi??vyturA?ai???, leidA?iamAi?? Lietuvoje. Ai??iek tiek.ai???

Ar nebuvo vienas kitam konkurentai A?ikagiA?kis ai??zDraugasai??? ir ai??zLietuviA? dienosai???? Ne, atsakAi?? Bern. BrazdA?ionis, laikraA?tis ir A?urnalas ai??i?? skirtingi dalykai.

A?urnalas, pradAi??tas leisti 1950-aisiais, Ai??jo daugiau kaip keturis deA?imtmeA?ius, iki 1991 metA? pabaigos.

PapraA?au poetAi?? grA?A?ti A? jaunystAi??, A? studijA? dienas, papasakoti, su kuriais raA?ytojais ir uA?atlantAi??je nenutrAi??ko ryA?ys.

ai??i?? Ne, su KrAi??ve nesibiA?iuliavome, ai??i?? paneigia poetas. ai??i?? Ir dAi??l metA? skirtumo, ir dAi??l to, kad vis dAi??lto jis buvo profesorius, o mes ai??i?? studentai.

Bern. BrazdA?ionis dar ir graA?iai paA?maikA?tauja ta tema: ai??zBe to, tada tie seniai, na, tokie seniai, kuriems tada buvo keturiasdeA?imt ar penkiasdeA?imt metA?, labai juokAi??si iA? jaunA?jA?… Ir nieko negali padaryt. KAi?? jis iA? katedros kalba, tu ne tik klausai, bet turi dar ir egzaminus laikyt… Nelengva buvo…ai???

TaA?iau Bern. BrazdA?ionis tuoj pat pasikeiA?ia, kai prisimena kitus du A?ymiuosius Vytauto DidA?iojo universiteto profesorius.

ai??i?? A?inoma, visai kitoks buvo Putinas. Kitoks ai??i?? Sruoga. YpaA? populiarus buvo Sruogos teatro seminaras. Jis tiesiog prispirtinai ragino raA?yt radijui, daugiausia vaidinimus ai??i?? labai rAi??pinosi teatru.

Anot Bern. BrazdA?ionio, ir vienas, ir kitas buvAi?? itin draugiA?ki, o Putinas ai??i?? dar ir labai malonus. A?ia pat poetas palygina, kad Putinas nebuvAi??s toks lankstus kaip vyskupas E. Bartulis, pas kurA? kAi?? tik vieA?nagAi??jome, taA?iau prisiminimai apie jA? kuo puikiausi.

Pasiteirauju sveA?io, ar yra tekAi?? iA? arA?iau bendrauti su Maironiu. Bern. BrazdA?ionis papasakoja, kad kartAi?? buvo pakviestas pietA? pas MaironA?. Tuomet jau buvAi??s ganAi??tinai A?inomas jaunas poetas. StudijA? metais MaironA? matydavAi??s universitete. Jis skaitAi?? literatAi??ros kursAi?? Teologijos-filosofijos fakultete, kuris buvo treA?iajame aukA?te. Humanitarinis fakultetas, kuriame studijavo Bern. BrazdA?ionis, buvo antrajame. Maironis pro jA? aukA?tAi?? eidavo A? paskaitAi?? ar grA?A?davo iA? jos. ai??zO A?iaip literatAi??ros gyvenime jis nedalyvavoai???, ai??i?? sakAi?? Bern. BrazdA?ionis.

Kokia proga buvo tie pietAi??s, poetas nebeatsimena. Gal ir be jokios progos. Prisimena tik, kad juose dalyvavo Vincas Stonis, Mykolas Vaitkus, dar kaA?kas. YpaA? M. Vaitkus pasirodAi?? esAi??s nuoA?irdus ir paprastas.

Female Viagra purchase

ai??i?? Su juo aA? bendradarbiavau nuo ketvirtos ar penktos klasAi??s, ai??i?? pasakojo Bern. BrazdA?ionis. ai??i?? Tik kai nuvaA?iavau A? KaunAi??, susitikom. Tai jis visada taip ir jautAi??si ai??i?? kaip mano globAi??jas.

ai??i?? Na, o kokA? vis dAi??lto A?spAi??dA? padarAi?? pats Maironis?

ai??i?? NeiA?didus… KaA?kokio ypatingo A?spAi??dA?io nepadarAi??… Jau gana varganas tuomet buvo. Nebejudrus. Gal ir nelabai sveikas.

O kurie kolegos daA?niausiai A?alia Bern. BrazdA?ionio buvo dar jam gyvenant Lietuvoje? Kas artimiausi tapo svetur?

ai??i?? Lietuvoje ai??i?? A?atrijieA?iai, katalikai. O kai iA?vaA?iavom, visi labai plaA?iai pasklido, iA?siskirstAi?? kas kur. Jei vienoj vietoj keli atsidAi??rAi??, jau buvo dA?iaugsmas.

Bern. BrazdA?ioniui A?siminAi?? pokarinis raA?ytojA? suvaA?iavimas Vokietijoje, Augsburge 1947 metais. SuvaA?iavo A? jA? iA? A?vairiausiA? kampeliA? daug biA?iuliA?, atvyko Juozas Ai??vaistas, VydAi??nas, broliai BirA?iA?kos, kiti brangAi??s, mieli veidai, vardija poetas.

ai??i?? IA?buvom drauge net iki iA?naktA?, iki komendanto valandos. Buvo labai A?domu. KalbAi??jom, gAi??rAi??m, valgAi??m, vAi??l kalbAi??jom.

O jau po vidurnakA?io, kai prasideda komendanto valanda, A?vyko vienas skaniai visus prajuokinAi??s kuriozas. Kaip su A?ypsena pasakojo Bern. BrazdA?ionis, VydAi??nas netikAi??tai rengAi??jA? papraA?Ai?? ko nors iA?gerti. Netruko apie tAi?? praA?ymAi?? suA?inoti visi: ai??zIA?gert! VydAi??nas ai??i?? iA?gert!ai??? Kad A?oko ai??i?? vieni alaus, kiti dar stipresnio pasiryA?Ai?? surast. ai??zO ne, ne, ne, ai??i?? matydamas, kad jA? ne taip suprato, bandAi?? konkreA?iau A?vardyti savo norus VydAi??nas. ai??i?? AA? norAi??A?iau tik maA?umytA? pieno.ai??? ai??i?? ai??zBus, bus!ai??? ai??i?? sakAi?? suvaA?iavimo rengAi??jai. Ir tokiu pavojingu laiku, per komendanto valandAi??, kaA?kur subAi??giojo, surado ir atneA?Ai?? VydAi??nui pieno.

ai??i?? TAi?? ypaA? ryA?kiai atsimenu, ai??i?? juokAi??si uA?stalAi??je Bern. BrazdA?ionis. ai??i?? ai??zMaA?umytA? pieno.ai???

ai??i?? Originali asmenybAi?? buvo.

ai??i?? Taip. Labai. Labai…

ai??i?? O su profesoriais BirA?iA?kom ir vAi??liau palaikAi??t ryA?ius?

ai??i?? Oi, labai artimai. Kadangi visur beveik vienoj vietoj gyvenom. YpaA? kai A? Los AndA?elAi?? atsikAi??lAi??m. Su Mykolu, su Vaclovu BirA?iA?kom bendravom kaip su labai artimais. Ir mAi??sA? A?eimAi?? paA?ino, su vaikais draugavo Mykolas BirA?iA?ka.

Bern. BrazdA?ionis sako, jog visada stebAi??jAi??sis BirA?iA?kA?, ypaA? Vaclovo, kruopA?tumu. UA?atlantAi??n jie iA?siveA?Ai?? svarbius juodraA?A?ius ir ten tAi??sAi?? Lietuvoje pradAi??tus darbus.

Paklaustas apie savo archyvus, poetas neslepia, kad jie ganAi??tinai dideli, nes, kad ir kur buvAi??s, stengAi??si neiA?mAi??tyti. TurA?s ir tam tikrAi?? jA? kaupimo, saugojimo sistemAi??. Ir laiA?kA? daug, korespondencijos, asmenA? lieA?ianA?ios A?vairios medA?iagos, dokumentA?. Ir juodraA?A?iA? netrAi??ksta.

ai??i?? Tik vis neramina klausimas: kur atiduot, ai??i?? sako Bern. BrazdA?ionis. ai??i?? Nenoriu, kad praA?udytA?, kad iA?mAi??tytA?.

ai??i?? PraAi??jusA? kartAi?? sakAi??te, kad kaA?kAi?? lyg ir ruoA?iatAi??s atiduoti Maironio muziejui, MaA?vydo bibliotekai…

ai??i?? Jie vis skundA?iasi, kad jiems lAi??A?A? neduoda, kad vietos nAi??ra, kad dar kas nors ne taip… ai??i?? atrodo, poetas niekaip neapsisprendA?ia, kuo iA? tikrA?jA? galima pasitikAi??ti.

Regis, abejonAi??s ne be pagrindo. Bern. BrazdA?ionis labai nenori, kad atsitiktA? taip, kaip atsitiko su ai??zLietuviA? dienA?ai??? archyvu: toji vertinga medA?iaga dingo. Kokiom aplinkybAi??m? Poetas papasakoja, kad paprasA?iausiai iA?simAi??tAi??. 1972 metais iA?Ai??jAi??s A? pensijAi??, redakcijoje apsilankydavo retokai. Skaudu buvo matyti, kaip tvarkomasi: ai??zKas jau praAi??jo ai??i?? A? A?iukA?lynAi??.ai??? Taip ilgainiui neliko unikalios medA?iagos. O bAi??ta, anot Bern. BrazdA?ionio, A?domiausiA? dalykA?, A?ymiA? A?moniA? rankraA?A?iA? ai??i?? ir politikA?, ir raA?ytojA?, ir kultAi??ros veikAi??jA?. UA?siliko tik vienas kitas. Tik iA? to septyniolikos metA? laikotarpio, kai redaktoriavo pats Bern. BrazdA?ionis, A?is tas likAi??. Poetas sako, jog, dirbdamas redakcijoje, su labai daug kuo susiraA?inAi??jo, taip pat su A?ymiausiais iA?eivijoje gyvenanA?iais ar gyvenusiais raA?ytojais ai??i?? Antanu VaiA?iulaiA?iu, Jonu AisA?iu, Jurgiu Jankum ir daugeliu kitA?.

Poetas, redaguodamas ai??zLietuviA? dienasai???, turAi??jo savo sistemAi??: viskas bAi??davo tvarkingai sudAi??liota pagal atskiras temas ir skyrius, pagal pavardes, bet kAi?? surasti ilgai neuA?trukdavo. IA? dalies toji sistema perkelta iA? patirties, redaguojant leidinius Lietuvoje. A?ia buvo ir periodinAi??je spaudoje uA?tinkamos A?vairiausios informacijos apie LietuvAi??, taip pat ir iA? okupuotoje Lietuvoje leidA?iamA? laikraA?A?iA? bei A?urnalA?.

Su kolegomis, dirbdamas redakcijoje, Bern. BrazdA?ionis palaikAi?? ryA?ius dar ir knygA? leidybos reikalais. Juk ai??zLietuviA? dienA?ai??? leidykla, be A?urnalo, leido ir knygas abiem kalbomis, iA? kuriA? bene A?ymiausios Antano Baranausko ai??zAnykA?A?iA? A?ilelisai??? (Nado Rastenio vertimas), poezijos antologija ai??zA?emAi??ai???, paties Bern. BrazdA?ionio kelios poezijos knygos, Igno Ai??einiaus apsakymA? rinkinys ai??zVyskupas ir velniasai???, M. BirA?iA?kos ai??zLietuviA? tautos keliasai??? ir kitos.

PusryA?iams A?pusAi??jus, Bern. BrazdA?ionis susidomi namA? A?eimininko biblioteka. Po ranka ai??i?? J. AisA?io raA?tai, kuriuos, padovanotus Kazio BradAi??no, parsiveA?iau iA? Amerikos. NetikAi??tai poetas papasakoja negirdAi??tAi?? ir dar niekur turbAi??t neuA?fiksuotAi?? galimo savo slapyvardA?io istorijAi??.

Pasirodo, ir Bern. BrazdA?ioniui buvo kilusi mintis pasivadinti AisA?iu. TaA?iau Jonas Kossu-AleksandraviA?ius, AleksandriA?kis, labai mAi??gAi??s naujus vardus, netikAi??tai aplenkAi?? savo kolegAi??. Ai??domesnio sumanymo neturAi??damas poetas iA?vis atsisakAi?? tokios idAi??jos. Tiesa, vienas sumanymas dar buvo ai??i?? pasivadinti Baltu. Bet, sakAi?? Bern. BrazdA?ionis, A?odA?io dviprasmybAi?? apsaugojo nuo tokio slapyvardA?io. Juk, A?iaip ar taip, poetui svarbiausia A?io A?odA?io reikA?mAi??, kuri nesusijusi su spalva. TaA?iau nejaugi kiekvienam, kuris A?ito nesupras ar neA?inos, imsi aiA?kinti? Taip lietuviA? literatAi??ra prarado galimybAi?? oficialiai uA?fiksuoti naujAi??jA? bAi??simojo klasiko vardAi?? ai??i?? Bernardas Baltas.

Jau kelintAi??syk neatsistebiu ai??i?? A?A?ryt Bern. BrazdA?ionis nusiteikAi??s kaip niekada, net diktofonAi?? A?jungus nenutyla, nepraA?o jo iA?jungti, nepakeiA?ia temos, kaip daA?niausiai daro tokiais atvejais. Gal todAi??l, kad liko patenkintas ai??zVarpA?ai??? vakaru ar prieA? jA? ir po jo buvusiais netikAi??tais susitikimais.

ai??zUA?kliudA?iusai??? dar vienAi?? su poetu glaudA?iai susijusA? vardAi??, iA?girstu A?domiAi?? Vaidilos ValiAi??no atsiradimo istorijAi??.

Dabar poetas planuoja atskiru leidiniu iA?leisti viskAi??, kAi?? yra jo lAi??pomis pasakAi??s Vaidila ValiAi??nas. Tai, kas jau buvo skelbta rinkiniuose ai??zKrintanA?ios A?vaigA?dAi??sai??? (1933), ai??zA?enklai ir stebuklaiai??? (1936), ai??zPo aukA?taisiais skliautaisai??? (1989) ir kitur.

Pasirodo, vardo idAi??ja netiesiogiai priklauso B. Sruogai. Dar tuomet, kai poetas studijavo ir lankAi?? populiarA?jA? savo profesoriaus teatro seminarAi??, gerai A?siminAi?? jo pasakytus maA?daug tokius A?odA?ius: ai??zMatai, kai tu raA?ai eilAi??raA?tA?, A?ino, kas tu esi. Jei tai meilAi??s eilAi??raA?tis, A?tarinAi??ja tai A?A?, tai tAi??. Kaip Maironiui, pavyzdA?iui, paraA?ius ai??zLaivelis supos ant bangA?ai???. Tuoj kyla klausimas: ai??zO su kuo jis ten laively plaukAi???ai??? O kai tu paraA?ysi dramAi??, tai tu gali ir karaliaus, ir niekA?o, ir kieno tik nori vardu kalbAi??t, niekas nesakys, kad tu A?itaip darai. Tu gali savo iA?gyvenimus raA?yt…ai???

Bern. BrazdA?ioniui labai patiko tie B. Sruogos A?odA?iai. ai??zTurbAi??t tada pirmAi?? kartAi?? pagalvojau: A?tai raA?au patriotinius eilAi??raA?A?ius. Na, kas aA?, kad rimtus dalykus teigA?iau? Niekas. O jei juos sakytA? koks personaA?as, asmuo, kuriuo galima jau ne tiktai tikAi??t, bet ir pasitikAi??t, tuomet kita kalbaai???, ai??i?? pasakojo poetas.

Bern. BrazdA?ionio tvirtinimu, bene rimA?iausiai draugauti su Vaidila ValiAi??nu pradAi??jAi??s vokieA?iA? okupacijos metais.

ai??i?? Jeigu tik koks ypatingas eilAi??raA?tis, Ai??miau ValiAi??no vardu skelbt, ai??i?? sakAi?? poetas.

Prisimename ir A?viesios atminties BronA? RailAi??.

ai??i?? Raila buvo gana A?akota asmenybAi??. Ne visada sutapdavo ir jAi??sA? paA?iAi??ros, bet gana artimai bendravot.

ai??i?? O, artimai bendravom… Na, matai, Raila, dar gimnazistu bAi??damas, skaitAi?? MarksAi??, o atvaA?iavAi??s A? universitetAi?? dalyvavo kairiA?jA? bAi??relyje ai??zExpresai???, sukAi??rAi?? ai??zTreA?iAi?? frontAi??ai???, prisidAi??jo ir prie NAi??ries perAi??jimo A? kairAi??. Bet viduje Bronys nebuvo komunistinAi??s Maskvos gerbAi??jas. Kai uA?darAi?? ai??zTreA?iAi?? frontAi??ai???, Maskvoje leidA?iamas komunistinis ai??zPriekalasai???, kuris ateidavo ir A? LietuvAi??, labai puolAi?? ai??zTreA?iAi?? frontAi??ai???. IA?juokAi?? baisiausiai. Taip kad sunku pasakyti, kaip ten buvo…

Atrodo, Bern. BrazdA?ionis bando pateisinti savo ilgametA? artimAi?? biA?iulA?. Dar poetas prisimena, kad tuomet, kai uA?darAi?? ai??zTreA?iAi?? frontAi??ai???, visi kur nors turAi??jo A?sidarbinti. Jonas Ai??imkus nuAi??jo A? ai??zLietuvos A?iniasai???, liaudininkA? laikraA?tA?, Kostas Korsakas ai??zKultAi??rAi??ai??? redagavo, Br. Raila atsidAi??rAi?? ai??zLietuvos aideai???. O paskui pasidarAi?? arA?iu tautininku.

Poeto atsiminimus nutraukia telefono skambutis. Paskambino vyskupas E. Bartulis. ApsidA?iaugAi?? suA?inojAi??s, kad Bern. BrazdA?ionis dar neiA?vykAi??s, sakAi??, jog jau padarytos nuotraukos, papraA?Ai?? uA?sukti iA?vaA?iuojant.

PerdavAi??s sveA?iui vyskupo linkAi??jimus, pasiAi??lau aptarti poeto ryA?A? su BaA?nyA?ia, nes jis nepaprastai glaudus ir prasmingas.

ai??i?? O kada prasidAi??jo?

indikasi misoprostol.

ai??i?? Gal tai ne ryA?ys su BaA?nyA?ia? ai??i?? paprieA?tarauja poetas. ai??i?? IA? tikrA?jA? tai plati religinAi?? tema. PusAi?? visos mano poezijos, aA? taip manau, yra religinAi??s temos. Tiesa, yra kAi??riniA?, kuriais konkreA?iai priAi??jau prie apaA?talA? gyvenimo. ai??zPauliaus laiA?kamsai??? atsirasti padAi??jo atrastieji rankraA?A?iai. Apie tai plaA?iai raA?Ai?? spauda, net knygA? buvo iA?leista. Man pasirodAi??, kad tai gali bAi??ti labai A?domi medA?iaga poezijai.

Tarp kunigA?, sako Bern. BrazdA?ionis, taip pat daug biA?iuliA? turAi??jAi??s. Ir turA?s. Vienas iA? jA? ai??i?? A?A?ryt jau prisimintas, bekalbant apie pietus pas MaironA?, ai??zA?vaigA?dAi??sai??? redaktorius M. Vaitkus.

ai??i?? Nebeatsimenu, kAi?? aA? jam, gimnazistukas, siunA?iau, bet jaunam, A?inot, kad tik spausdina. DA?iaugsmas buvo didA?iausias.

Po debiuto ai??zA?vaigA?dAi??jeai??? jaunojo poeto kAi??rybAi?? spausdino ai??zKrivulAi??ai???, pradAi??jo spausdinti A?inomi literatAi??ros A?urnalai. Bern. BrazdA?ioniui labai norAi??josi patekti A? ai??zA?idinA?ai???. Bet kaip A? jA?, bAi??damas mokinuku, pateksi? Pats Vincas Mykolaitis redaguoja, paA?iam nedrAi??su raA?yti.

ai??i?? A?inojau, kad redakcijAi?? sudaro A?vairAi??s asmenys, tie gaus, paA?iAi??rAi??s ir numes, ai??i?? sako poetas. ai??i?? TodAi??l, surinkAi??s, kaip tuomet man atrodAi??, geriausius eilAi??raA?A?ius, nusiunA?iau Vaitkui. IA? Vaitkaus gaunu laiA?kAi??: ai??zA?idiniuiai??? tu dar paraA?ysi geresniA?, o A?ituos leisk man A?dAi??ti A? savo A?urnalAi??.ai??? Man skaudu pasidarAi??. Pagalvojau: ar paraA?ysiu, ar neparaA?ysiu, dabar noriu… Tuomet pats paraA?iau laiA?kAi?? Putinui ir nusiunA?iau berods tris eilAi??raA?A?ius. Tarp jA? buvo ir ai??zAklasisai???, nuo kurio vAi??liau prasidAi??jo aklojo motyvas.

Ai??sivaizduoju, kaip jautAi??si Bern. BrazdA?ionis, gavAi??s iA? Putino atsakymAi??, jei dabar, praAi??jus septyniems deA?imtmeA?iams, tai prisimena tarsi vAi??l bAi??tA? jaunuolis. Putinas raA?Ai??s, kad dedAi??s jo eilAi??raA?A?ius A? numerA?. PraleidA?iAi??s iA? atsiA?stA?jA? kAi??rinAi??liA? tik vienAi?? posmAi??, taA?iau manAi??s, kad skaitytojai jo nepasiges.

ai??i?? Na, manau sau, jei tu ir visus praleistum, tik vienAi?? posmAi?? A?dAi??tum, ir tai bAi??tA? labai gerai… ai??i?? ir A?iandien kuo puikiausiai tos dienos nuotaikAi?? prisimena Bern. BrazdA?ionis.

MAi??sA? taip graA?iai A?sibAi??gAi??jusiAi?? A?nekAi?? vAi??l sutrukdo telefono skambutis. Po jo Bern. BrazdA?ionis papasakoja tolesnAi?? tos didA?iausios brangenybAi??s ai??i?? Putino pirmojo laiA?ko ai??i?? istorijAi??. JA? poetas pasiAi??mAi?? ir 1944 metais bAi??gdamas iA? Lietuvos. Netoli pasienio sustojo pas BradAi??nus. Ten A?vyko tai, ko Bern. BrazdA?ionis iki A?iol negali sau atleisti. K. BradAi??nas, iA?kasAi??s duobAi?? darA?inAi??s kampe, kai kAi?? paslAi??pAi??. Tarp slepiamA? daiktA? buvo ir Kazimieros BradAi??nienAi??s atneA?ti laA?iniai. Prie BradAi??nA? turto Bern. BrazdA?ionis pridAi??jo ir kai kAi?? savo.

ai??i?? A?inoma, bAi??gom ir galvojom, kad netrukus grA?A?im. Dabar nei tos darA?inAi??s, nei to laiA?ko. Baisiai gailiuosi. A?ia klaidAi?? padariau… Kas su tavim yra, tAi?? iA?neA?ioji, ai??i?? dabar A?sitikinAi??s poetas.

TaA?iau ne kAi?? labiau pasisekAi?? ir tiems archyvams, nuotraukA? albumams, kurie liko jo namelyje Kaune, taip pat bibliotekai. Bern. BrazdA?ionio teigimu, viskas buvo sunaikinta. Kai kas net sudeginta. NemaA?ai ir iA?neA?iota.

Savo bibliotekoje Bern. BrazdA?ionis, be kita ko, buvo surinkAi??s didelA? poezijos knygA? rinkinA?. Tarp tA? knygA? nemaA?ai buvo ir V. MykolaiA?io-Putino jam, studentui, siuntinAi??tA? leidiniA?. Juos ypaA? brangino. IA? didA?iulAi??s bibliotekos iA?liko tik deA?imt ar dvideA?imt knygA?, kurias anksA?iau buvo pasiskolinAi?? paskaityti giminAi??s. O kitos virto pelenais. Kai, vAi??l atkAi??rus NepriklausomybAi??, susigrAi??A?ino savo namus A?aliakalnyje, kaimynai pasakojo: namelyje apgyvendinta kaA?kokia rusA? A?eima neA?Ai?? jo bibliotekos knygas, taip pat visus popierius A? kiemAi??, metAi?? A? krAi??vAi?? ir galiausiai uA?degAi?? lauA?Ai??.

Taip pradingo ir nuotraukos, reA?iausi egzemplioriai. Tik kai kAi?? surado pas seserA?, dar A?A? tAi?? ai??i?? pas draugus, su kuriais kartu gyveno studijA? metais, o prieA? tai mokAi??si BirA?A? gimnazijoje. Vienas iA? jA? ai??i?? Antanas KuA?as, A?inomas grafikas, dAi??stAi??s DailAi??s akademijoje.

Nesurado Bern. BrazdA?ionis ir savo raA?omojo stalo, kuris buvAi??s labai patogus. PanaA?A? dabar turi Kalifornijoje. Ai??iA?ia tokio jau nebeA?sitaisAi??.

Dabar Kaune poetas susikAi??rAi??s panaA?iAi?? aplinkAi?? kaip ir prieA? karAi??. TaA?iau tik panaA?iAi??. Tik knygA? lentyna ta pati ai??i?? niekas per tuos kelis deA?imtmeA?ius jos nelietAi??, matyt, patiko A?ia gyvenusiems, mano Bern. BrazdA?ionis, gal kokius indus laikAi?? joje ar kAi??. NAi?? atnaujinti nereikAi??jo. Tiesa, neiA?liko toje lentynoje uA?kiA?ti svarbAi??s vieno paA?A?stamo A?mogaus dokumentai. AtneA?Ai?? galvodamas, jog A?ia tikrai nepradings.

Nepavyko iA?saugoti svarbiA? popieriA?, sidabriniA? daiktA? bei kitokiA? A?eimos relikvijA? ir namA? slAi??ptuvAi??je. Okupavus LietuvAi??, buvo sugalvota tokiAi?? slAi??ptuvAi?? A?rengti tarp laiptA?. TikAi??ta, jog tokioje vietoje tikrai iA?liks, kas padAi??ta. Deja. Gal kas laiptus tvarkAi??, o greiA?iausiai ieA?kojo, ko nepametAi??…

Darbo kabinetAi?? Los AndA?ele, kur jau daug metA? gyvena, susitvarkAi?? pagal savo skonA?, taA?iau tai nAi??ra Lietuvoje turAi??to kabineto kopija. Jis toks, sako poetas, kuriame ir patogu, ir gera raA?yti. TaA?iau vis vien geriausios darbo valandos kAi??rybai, susikaupimui, kai ateina vakaras. Bern. BrazdA?ionis prisipaA?ino neretai vakarojAi??s iki vidurnakA?io, net pirmos valandos nakties. Tuomet iA?traukiamos iA? rankraA?A?iA?, juodraA?A?iA? krAi??vos rytAi?? ar dienAi?? uA?raA?ytos mintys, eilutAi??s ar ir pusiau uA?baigti kAi??riniai.

cialis black side effects

Poetas mano, kad kAi??rybingiausias jo gyvenimo tarpsnis buvAi??s, kai raA?Ai?? ai??zAi??iapus ir anapus mAi??sA? laikoai??? (1997). ai??zDidelis ai??zA?iA?asai??? buvo uA?Ai??jAi??sai???, ai??i?? graA?iai juokiasi sveA?ias.

Pasiteiravus, kaip vertina A?iandieninAi?? iA?eivijos spaudAi??, poetas pagiria ai??zDraugoai??? redaktorAi?? DanutAi?? BindokienAi?? ir apgailestauja, kad iA?eivijoje sumaA?Ai??jo A?urnalA?. Bern. BrazdA?ioniui ypaA? gaila, kad atiduoti Lietuvai ai??zAidaiai???.

ai??i?? ai??zNaujasis A?idinys-Aidaiai??? jau ne tas visiA?kai. ai??zAidA?ai??? nebAi??ra, ai??i?? sako poetas. ai??i?? Tai, kas daroma, mums visiA?kai nepatinka. YpaA? kad pradAi??jo dAi??ti tekstus apie viduramA?ius ir dar senesnius laikus. Dabar tai visai neaktualAi??s dalykai. A?ia tik mokslui. Mums tai nieko nesako… Bet, matai, nebenorAi??jo redaguoti Leonardas Andriekus, atsikratAi??, ir viskas. AA? manau, kad BradAi??nui dAi??l A?ito labai gaila. Jis tiek daug A?dAi??jAi??s…

ai??i?? JaunesnAi??s kartos kAi??rAi??jA? kaip ir nebeturit…

ai??i?? Dauguma dabar raA?o dviem kalbom. Ir daA?niau ne lietuviA?kai. Stengiamasi juos kurstyt, kad jau kaip nors… RuoA?iami Poezijos pavasario renginiai. Bet jau grynai lietuviA?kA? nebebus. Gal gerai ir angliA?kai.

Poetas paaiA?kina, kad ruoA?ia tas poezijos A?ventes Pasaulio lietuviA? bendruomenAi??s kultAi??ros skyrius. TaA?iau A?ia pat patikslina, jog tai toli graA?u ne Lietuvoje visuotinai prigijAi??s poezijos festivalis.

Na, o kaip Bern. BrazdA?ionis vertina A?iuolaikinAi?? lietuviA? poezijAi???

ai??i?? Man atrodo, kad ji vis gerAi??ja, ai??i?? sako poetas.

Vis paA?vilgA?iodamas A? laikrodA?, nes jau kelintAi??syk esame paraginami jo tAi??viA?kAi??nA?, atvykusiA? iA?siveA?ti A? susitikimAi??, Bern. BrazdA?ionis visai nepanaA?us A? kaA?kur skubantA? A?mogA?. Baigdamas gerti arbatAi?? su vyA?niA? uogiene, ramiai priduria, kad bAi??ta ir didelAi??s sumaiA?ties, daug svetimA? A?takA?, ypaA? formos poA?iAi??riu. ai??zVisokiA? nesAi??moniA? priraA?yta, kai raA?Ai??, kad tiktai raA?ytA?.ai??? KAi?? iA?skirtA?? AidAi?? MarA?Ai??nAi??, JonAi?? JuA?kaitA?, SigitAi?? GedAi??, VladAi?? BraziAi??nAi??. Ir kitus, sako poetas, turinA?ius savo stiliA?, savo tematikAi??. S. Geda ypaA? plaA?iAi?? vagAi?? uA?Ai??mAi??s, nors ir jo kAi??ryboje yra ir geriau, ir blogiau, kaip ir kiekvieno. TaA?iau, anot Bern. BrazdA?ionio, kai kurie autoriai per daug keliami, net neA?inia, dAi??l kokiA? motyvA?, gal kad su kritikais moka sutarti.