MuzikinAi??s Jurgio JuozapaiA?io nuotaikos

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Muzika
AUTORIUS: Andrius Maslekovas
DATA: 2012-09

MuzikinAi??s Jurgio JuozapaiA?io nuotaikos

Andrius Maslekovas

Ai??. m. rugsAi??jo 2-Ai??jAi?? turAi??jome galimybAi?? praleisti popietAi??, pasinAi??rAi?? A? kompozitoriaus Jurgio JuozapaiA?io muzikiniA? nuotaikA? kaitAi??. J. JuozapaiA?io 70-meA?iui skirtas renginys Taikomosios dailAi??s muziejuje pateikAi?? didA?iulAi?? (gal net kiek per didelAi??) jA? puokA?tAi??.

Koncerto pradA?ioje girdAi??jome vienAi?? iA? dviejA? vakaro premjerA?, A?iais metais sukurtAi?? opusAi?? ai??zLietaus A?okisai??? fortepijoniniam kvintetui. JA? atliko IndrAi?? BaikA?tytAi?? (fortepijonas) ir kvartetas ai??zArt Vioai???: Ingrida RupaitAi?? (smuikas), Kristijonas Venslovas (smuikas), Tomas Petrikis (altas), Povilas Jacunskas (violonA?elAi??). KAi??rinio pavadinimas sufleruoja gana iliustratyvA? ir neoromantizmu dvelkiantA? kompozitoriaus poA?iAi??rA?. KAi??rinio formAi?? sudaro trys ryA?kios padalos. Pirmojoje girdime styginiA? pizzicatto imituojamus lietaus laA?us. Ai??ie ai??zlaA?aiai??? pulsuoja A?vairiomis ritminAi??mis figAi??romis, reikalaujanA?iomis iA? atlikAi??jA? itin gero susigrojimo. AtlikAi??jai su A?iomis uA?duotimis susitvarkAi?? nepriekaiA?tingai. Antroji padala priminAi?? lAi??tAi?? tirA?tos faktAi??ros valsAi??, kuriame tarsi erdvAi??je sustingAi?? sukosi lietaus laA?ai. O trijA? daliA? formAi??, kaip ir dera, uA?baigAi?? greitas ai??ztaA?kymasisai??? (nepabijosiu A?io A?odA?io, juk apie lietA? kalbame). A?ia autorius iA? atlikAi??jA? pareikalavo maksimaliA? pastangA? ne tik technikos, bet ir ekspresijos srityje. A?inome nemaA?ai autoriaus kAi??riniA?, kuriuose jis be galo iA?moningai naudoja modernias muzikos iA?raiA?kos priemones bei komponavimo bAi??dus ai??i?? A?is anaiptol nepriklauso tai grupei. TaA?iau modernumo ir A?iuolaikiA?kumo stokAi?? jame puikiai atsveria kompozitoriaus meistrystAi??. MeistriA?kai sukomponuotas ir koncertiA?kas kAi??rinys paliko gerAi?? A?spAi??dA? daugeliui klausytojA?, o sprendA?iant iA? atlikimo kokybAi??s ir atlikAi??jA? uA?sidegimo ai??i?? ir patiems atlikAi??jams. KoncertAi?? tAi??sAi?? solo pasirodymas. Kompozitoriaus J. JuozapaiA?io ImprovizacijAi?? altui atliko jo sAi??nus, taip pat Jurgis Juozapaitis. Pastaruoju metu nemaA?ai dAi??mesio sulaukiantis atlikAi??jas pademonstravo savo subtilA? garsAi?? ir A?variAi?? atlikimo technikAi??, taA?iau pats kAi??rinys paliko ir keletAi?? klaustukA?… Vienas pagrindiniA? ai??i?? kieno tai improvizacija, atlikAi??jo ar kompozitoriaus? O gal abiejA?? NorAi??damas atsakyti A? A?A? klausimAi?? susiradau kAi??rinio partitAi??rAi??. KAi??rinio versija smuikui atlikAi??jui improvizuoti (kaip mes tAi?? suprantam) palieka visai maA?ai vietos. GrieA?tai determinuota tempA? kaita, aiA?kiai nurodyti natA? aukA?A?iai bei A?trichai ir preciziA?ka ritmika (net flaA?oletA? glissando suraA?ytas A? kvintolAi??) nAi?? iA? tolo neA?ada artisto improvizacijos. GreiA?iausiai tai autoriaus bandymas sukurti laisvAi??, schemA? nesuvarA?ytAi?? muzikinA? fragmentAi??, kuriame vis viena neiA?vengta trijA? daliA? formos. J. JuozapaiA?io kAi??riniA? sAi??raA?e esama nemaA?ai tokiA?, kuriA? pavadinimai gimsta iA? instrumentA? sudAi??A?iA?, pavyzdA?iui, ai??zSympho 2009ai???, ai??zCello Soloai???, ai??zAko-07ai???, ai??zViCeNoai??? ir t. t. Koncerte skambAi??jusA? trio klarnetui (Vytautas Giedraitis), altui (J. Juozapaitis) ir fortepijonui (UgnAi?? AntanaviA?iAi??tAi??) ai??zClaviolaai??? greiA?iausiai bAi??tA? galima priskirti tai paA?iai kategorijai. Beje, tai ne tik skambanA?iA? instrumentA? pavadinimA? santrumpos, bet ir oficialus jaunojo ansamblio pavadinimas. Susidaro A?spAi??dis, jog autoriaus kAi??ryboje vyrauja du skirtingi kAi??riniA? tipai: kAi??riniai poetiA?kais pavadinimais, kuriuose meninAi?? idAi??ja perteikiama iliustratyviomis priemonAi??mis, bei kAi??riniai formaliais pavadinimais, kurie atspindi instrumentA? sudAi??tA?, muzikinAi?? medA?iagAi?? bei konstruktyvias kompozicines idAi??jas. ai??zClaviolaai??? bAi??tent ir yra toks kAi??rinys: konstruktyvus, virtuoziA?kas, savitas grynosios muzikos pavyzdys.

Koncerto afiA?aGrynoji muzika ai??i??Ai?? gana retas reiA?kinys A?iuolaikinAi??je muzikoje, galbAi??t dAi??l asociacijA? su muzikinAi??mis kliA?Ai??mis, klasikinAi??mis formomis ir kitais dabartiniams kompozitoriams A?grisusiais dalykais. Ai??iuolaikiniam kompozitoriui, norinA?iam sukurti gana vertingAi?? grynosios muzikos opusAi??, nepakanka bAi??ti savo amato meistru ir tobulai iA?manyti esamas komponavimo technikas. PraA?nekus apie A?iuolaikinAi?? grynAi??jAi?? muzikAi??, atminty iA?kart iA?kyla Paulo Hindemitho sonatos, Conlono Nancarowo studijos pianolai, Luciano Berio sekvencijos ir kiti kAi??riniai, tapAi?? komponavimo vadovAi??liais. J. JuozapaiA?io grynosios muzikos opusai (ypaA? kameriniai) nesilygiuoja A? juos nei formA?, nei komponavimo technikA?, nei stilistiniu atA?vilgiu. Jo kAi??riniA? formos ai??i?? be galo klasikinAi??s, muzikinAi?? kalba ne itin inovatyvi, o savo stilistika ji artima neoromantizmui. TaA?iau A?i muzika yra koncertiA?ka bei komunikabili, todAi??l gerai vertinama atlikAi??jA? bei klausytojA?. Ji puikiai tinka tiek klasikinAi??s ar A?iuolaikinAi??s muzikos koncertams, tiek A?vairiems atlikAi??jA? konkursams. VisiA?kai kitokia nuotaika scenAi?? nuspalvino A?iurlionio kvartetas: Jonas TankeviA?ius (smuikas), Darius DikA?aitis (smuikas), Gediminas DaA?inskas (altas) ir Saulius LipA?ius (violonA?elAi??). Legendinis kolektyvas atliko ai??zNakties muzikAi??ai???. Opusas ai??i?? iA? penkiA? statiA?kA? ir tarpusavy kontrastingA? daliA?, tarsi penki nakties paveikslai: ai??zGAi??liA? A?nabA?dAi??jimasai???, ai??zVieniA?as gluosnisai???, ai??zNakties dvasiosai???, ai??zDebesysai???, ai??zLietus prieblandojeai???. 1997-aisiais paraA?ytas kvartetas buvo, be jokios abejonAi??s, subtiliausias tAi?? vakarAi?? skambAi??jAi??s kAi??rinys. Jo dramaturgija plAi??tojama minimaliomis, taA?iau labai efektyviomis priemonAi??mis, meistriA?kai panaudotos styginiA? instrumentA? tembrinAi??s galimybAi??s. Koncerte ai??zNakties muzikaai??? iA?siskyrAi?? neperkrauta faktAi??ra ir lAi??tu muzikinAi??s medA?iagos plAi??tojimu, kompozitorius leido pasimAi??gauti kiekvienu garsu, kiekvienu tembru ir A?trichu. Tai buvo tikrai puikus atokvAi??pis nuo koncerte vyravusios greitos ir energingos muzikos, kad ir kaip tai bAi??tA? netikAi??ta A?iuolaikinAi??s muzikos koncerte.

Kristina Ai??altytAi??. ai??zRaA?tasai??? (ai??zMes galim liesti vienas kitAi?? rankomis kaip medA?iai A?akomis prieiti prie kito, apsikabinti. Esame vieniA?i kaip medA?iA? kamienai, stovintys atskirai.ai??? ai??i??Ai?? Brailio raA?tu). IA? A?emAi??s meno parodos ai??zIdentitetasai???Koncerto pavadinimas mums tarsi A?adAi??jo, kad iA?girsime daug kintanA?iA? muzikiniA? nuotaikA?. Dar daugiau, koncertas, kaip gera kompozicija, turAi??jo emocijA? kaitos mikro- ir makroplanus. Mikroplanas ai??i?? tai nuolatinAi?? nuotaikA? kaita paA?iuose kAi??riniuose. Makroplanas ai??i?? paA?iA? kAi??riniA? iA?dAi??stymas koncerto programoje: energingAi?? ir iliustratyvA? kvintetAi?? keiA?ia solinis kAi??rinys, vAi??l panaA?A? energingAi?? trio ai??i?? tarsi aukso pjAi??vis lAi??tas ir statiA?kas kvartetas. Ir A?tai po minAi??tojo ai??zaukso pjAi??vioai??? A?ioje nuotaikA? kompozicijoje A?vyko ryA?kus, netikAi??tas ir ne visai suprantamas nukrypimas. Viena A?ymiausiA? visA? laikA? lietuviA? vokalisA?iA? Irena MilkeviA?iAi??tAi?? ir pianistAi?? IndrAi?? BaikA?tytAi?? atliko ai??zMedA?iA? tylAi??ai???. Kontrastas buvo gal net ir kiek per didelis A?iai subtiliA? jausenA? kompozicijai. AkimirkAi?? net sudvejojau, kurio JuozapaiA?io autoriniame koncerte esu? Tonali harmonija, skaidri faktAi??ra, operinis vokalas A?iame kontekste kiek perA?engAi?? kontrasto amplitudAi??s ribas. KoncertAi?? vainikavo dar viena premjera. Na, gal ir ne visai premjera: fortepijoninA? trio ai??zTrys nuotaikosai???, atliekamAi?? tA? paA?iA? ai??zFortVioai???, jau teko girdAi??ti Lietuvos kompozitoriA? kamerinAi??s muzikos atlikimo konkurso laureatA? koncerte. Kaip ir praeitAi?? kartAi??, kAi??rinys nesukAi??lAi?? didesnAi??s intrigos, pats pavadinimas leido suprasti, kad ir A?is kAi??rinys neiA?eis iA? trijA? daliA? formos rAi??mA?. TaA?iau savo Ai??pu jis tarsi iA?baigAi?? koncerto formAi??, susiliedamas su pradA?ioje skambAi??jusiu ai??zLietaus A?okiuai??? bei treA?iuoju opusu ai??zClaviolaai???. Vis dAi??lto vienas dalykas A?iame koncerte paliko nenuginA?ijamai puikA? A?spAi??dA? ai??i?? tai jauni, talentingi ir entuziastingi atlikAi??jai. JA? grojimo techninis lygis nepaliko abejoniA?, o darbas ir atsidavimas atliekamai muzikai rodAi?? puikA? pavyzdA?, kaip iA? tikrA?jA? reikia atlikti A?iuolaikinAi?? lietuviA? muzikAi??. Tikiuosi artimiausiu metu A?iuos atlikAi??jus iA?girsti prestiA?iA?kiausiuose Lietuvos A?iuolaikinAi??s muzikos festivaliuose.