Nauja trio ai??zBaccKai??? plokA?telAi??

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Liaudies instrumentai
AUTORIUS:Ai??Daiva TamoA?aitytAi??
DATA: 2014-02

Ai??trio,Ai??trio ai??zBaccKai???, kanklininkAi??s, kanklAi??s, jaunoji muzikA? karta, liaudies instrumentai, liaudies ansambliai,

LapkriA?io 8 d. V.Ai??Kasiulio muziejuje Vilniuje buvo pristatyta nauja kompaktinAi?? plokA?telAi??, kuriAi?? A?grojo trio ai??zBaccKai??? ai??i?? AistAi?? BruA?aitAi?? (kanklAi??s), Irmantas AndriAi??nas (birbynAi??) ir Danielius Rozovas (akordeonas). PlokA?telAi?? iA?leido VA?Ai?? ai??zIA? artiai???.

A.Ai??BruA?aitAi??s, A?iuo metu ryA?kiausios jaunosios kartos kanklininkAi??s, iniciatyva lietuviA? kompozitoriai ne pirmus metus raA?o bAi??tent liaudies instrumentams, daA?nai jai dedikuoja savo kAi??rinius. KurA? laikAi?? apmirAi??s profesionaliA? kAi??rAi??jA? susidomAi??jimas liaudies instrumentais pamaA?Ai??le auga. Ai??i plokA?telAi?? liudija, kad liaudies instrumentai gali bAi??ti ne tik virtuoziA?ki, A?avAi??ti savitais tembrais, bet ir tobulAi??ti, prisitaikyti prie laikmeA?io.

NaujAi??jAi?? liaudies instrumentA? kryptA? plokA?telAi??je reprezentuoja puokA?tAi?? kAi??riniA?. Nuotaikinga, A?aisminga Arvydo Malcio pjesAi?? ai??zKristijono atostogosai??? (2012) ir teatraliA?kas ai??zSuskilAi??s laikasai??? (2006) leidA?ia pasireikA?ti sopraninei birbynei, pademonstruoti netikAi??tus tembrA? derinius. LyriA?kumu iA?siskiria Vaidos StriaupaitAi??s-BeinarienAi??s ai??zVandens miraA?aiai??? (2011). SubtilAi??s Jono Tamulionio ai??zJaponiA?ki eskizaiai??? (trys dalys, 2012) puikiai iA?naudoja erdvAi??, tAi??stinius ilgai virpanA?ius garsus, obertonA? pripildytas harmonijas. II dalyje birbynAi?? skamba ne blogiau nei A?akuchaA?i, o III dalies japonA? liaudies muzikos motyvai, ypaA? kankliA? partijoje, tiesiog stebina organiA?kumu ir artumu RytA? sonoristikai. Skaidrioje Egidijos MedekA?aitAi??s pjesAi??je ai??zPalinosisai??? (2009) taip pat A?aidA?iama meditatyviuoju pradu, bet nuo lietuviA?kojo ai??zmeditatyvumoai??? pavargusiems melomanams parodoma, kad pakanka tik pakeisti instrumentA? sudAi??tA? ir pabodAi??s ai??zmeditacijA? laukasai??? stebAi??tinai atgyja A?vieA?iomis spalvomis…

DramatiA?kAi?? Giedriaus Svilainio kAi??rinA? ai??zDAi??lantys miestaiai??? (trys dalys, 2012) suA?velnina vokalas ai??i?? prie trio prisijungia PanevAi??A?io muzikinio teatro solistAi?? Laima A?eslauskaitAi??. Vytauto GermanaviA?iaus ai??zVecekrugsai??? (2009) iA?pleA?ia A?prastinAi?? kankliA?, birbynAi??s diapazono skalAi?? (multiinstrumentininkas I.Ai??AndriAi??nas A?valdAi??s visus tradicinius puA?iamuosius instrumentus, tarp jA? ir A?ia skambanA?iAi?? diatoninAi?? ir kontrabosinAi?? birbynAi??), ai??zChansonai??? (2007) leidA?ia pademonstruoti naujas, netikAi??tas garso iA?gavimo galimybes. Vidmanto Bartulio ai??zOrnamentasai??? (2012) pagrA?stas kelionAi??s ritmu, jis pristato savitAi?? ir neoarchajiA?kAi?? A?vilgsnA? A? tradicinAi?? muzikAi??, A?traukdamas paukA?A?iu A?iulbantA? lamzdelA? (atl. I. AndriAi??nas), sutartines (fonograma).

PlokA?telAi?? dvelkia lietuviA?ku santAi??rumu ir koloristika, o naujosios iA?raiA?kos priemonAi??s, A?garsintos kanklAi??s tik sustiprina A?A? A?spAi??dA?. PabrAi??A?tinas puikus, iA?tobulintas muzikantA? ansambliA?kumas, kvAi??pavimas vienu ritmu, bendra koncepcija ir atlikimo dominantAi??s ai??i?? A?siklausymas, ramybAi??, o tada muzikuojama laisvai, be iA?oriniA? parodomA?jA? efektA?. Instrumentai dera tarpusavyje, jA? A?velnAi??s tembrai ne tik negoA?ia vienas kito (akordeonas taip pat nAi??ra ypaA? didelio galingumo instrumentas, nors sunkus valdyti), bet ir suteikia neribotA? galimybiA? parodyti kiekvieno jA? tembro groA?A? ir atskirai, ir drauge kuriant naujAi??, subtilA? derinA?. MeistriA?kai D. Rozovo valdomas akordeonas A?ia yra tarsi emigravAi??s iA? kaimo, kuriame buvo labai mAi??gstamas mAi??sA? tAi??vA? ir seneliA?, ir, kaip visoje Europoje, A?sitaisAi?? mieste ir A?rodAi?? savo teises (nenuostabu, kad profesionaliA? lietuviA? virtuozA? dAi??ka instrumento populiarumas A?alyje pastaraisiais metais neregAi??tai iA?augo). Manau, kad ai??zBaccKai???, kaip ir kiti A?iuo metu aktyvAi??s profesionalAi??s liaudies ansambliai, instrumentininkai, ai??i?? aukso kasyklos naujA? kAi??rybos formA? ieA?kantiems kompozitoriams. PavyzdA?iui, A.Ai??Malcio ai??zSuskilAi??s laikasai???, paraA?ytas klasikiniams instrumentams, suskamba visiA?kai kitaip, sakyA?iau, kaip iA?A?Ai??kis…

TikAi??kimAi??s, kad vis daugiau kAi??rAi??jA? suvoks ne tik A?velnaus kankliA? ar birbynAi??s skambesio, tembrA? unikalumAi??, bet ir nepraleis progos A?iuolaikinAi??mis priemonAi??mis tAi??sti pirmtakA? pradAi??tAi?? darbAi??, padAi??s grieA?imAi?? lietuviA?kais instrumentais pakelti A? kuo aukA?tesnA? lygmenA?, suteikti jam deramAi?? prestiA?Ai?? ir praturtins Lietuvos nacionalinAi??s muzikos aruodus.

Pakalbinome kompaktinAi??s plokA?telAi??s sumanytojAi?? AistAi?? BruA?aitAi??.

ai??i?? KodAi??l pasirinkote kankles?

ai??i?? Jos turbAi??t tiesiog gyveno manyje. Ai??simylAi??jau kankles vos tik jas pirmAi?? kartAi?? pamaA?iusi ir iA?girdusi, o dar ir graA?i jauna mokytoja iA?kart suA?avAi??jo. Taigi skambinti pradAi??jau bAi??dama devyneriA? metA? ir niekada nebenustojau. Baigus Skuodo muzikos meno mokyklAi?? buvo KlaipAi??dos S.Ai??Ai??imkaus konservatorija, vAi??liau Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

acquire zyban

ai??i?? Kaip gimAi?? mintis atlikti A?iuolaikinius kAi??rinius ir tobulinti kankles? Su kokiu meistru bendradarbiaujate?

ai??i?? Ai??iuolaikinAi?? muzika mane pradAi??jo dominti gana seniai, visada troA?kau daryti kAi?? nors nauja, negirdAi??ta, kankliuoti A?domA? repertuarAi??, bendrauti su A?iandien kurianA?iais kompozitoriais, A?sigilinti A? jA? kAi??rybos procesAi?? ir, galA? gale, supaA?indinti juos su nuostabiu lietuviA?ku muzikos instrumentu, kuriame slypi daug neatrastA? galimybiA?. Ai??iAi?? temAi?? plAi??tojau ir baigiamajame aspirantAi??ros darbe. A?odA?iu, mintyse seniai rezgiau planAi??, kad kanklAi??s turi parodyti visAi?? savo groA?A? naujomis priemonAi??mis.
Grojimo bAi??dA? ir atlikimo A?vairovAi??s ieA?kome kartu su kompozitoriais. Ai??is etapas ypaA? A?domus, tai lyg dalyvavimas visame kAi??rybos procese. A?aviuosi visA? kompozitoriA? fantazija ir iA?mone, esu be galo jiems dAi??kinga uA? naujas ir A?domias instrumento spalvas. Su meistrais labai glaudA?iai nebendrauju, tiesiog domiuosi viskuo, kas vyksta kankliA? gamybos srityje. Atlikdama kAi??rinius naudojuosi tiek koncertinAi??mis, tiek A?garsintomis kanklAi??mis, stengiuosi parodyti kuo A?vairesnA? tembrA? diapazonAi??.

az canadian meds.

ai??i?? Ar A?i kompaktinAi?? plokA?telAi?? pirmoji? Female Viagra without prescription

ai??i?? Muzikuoju tiek viena, tiek su A?vairiais kameriniais ansambliais. Iki A?iol dar nepavyko iA?leisti savo solinAi??s plokA?telAi??s. Dvi plokA?teles esame parengAi?? su ansambliu ai??zVaivoraai???, keletas mano solo atliekamA? kAi??riniA? skamba kitA? atlikAi??jA? CD.

ai??i?? Ar daug koncertuojate? Kaip A?monAi??s priima JAi??sA? muzikAi??? cialis black for sale

ai??i?? Ai??iuo metu koncertuoju nemaA?ai. Kadaise svajojau, kad mano atliekama muzika bAi??tA? reikalinga ir mAi??gstama. Rodos, A?iandien galiu bAi??ti patenkinta nuveiktu darbu. Koncertuoju su A?vairiais atlikAi??jais, A?vairiose erdvAi??se. Padeda glaudus bendradarbiavimas su kompozitoriais ir muzikantais.

ai??i?? Skambinate A?vairiuose ansambliuose, solo. KokiAi?? reikA?mAi?? JAi??sA? kAi??rybiniame kelyje turi trio ai??zBaccK buy propanolol uk. ai???? Ir kAi?? reiA?kia A?is pavadinimas?

ai??i?? Taip, muzikuoju su A?vairiais ansambliais ir solo. Ansamblis ai??zBaccKai??? ai??i?? proga atlikti A?iuolaikiniA? kompozitoriA? kAi??rybAi??, dalyvauti A?iuolaikinAi??s muzikos festivaliuose, ieA?koti naujA? spalvA?, galimybiA? su savo srities specialistais, draugais, bendraminA?iais. Pavadinimas ai??zBaccKai???: B ai??i?? birbynAi??, Acc ai??i?? akordeonas, K ai??i?? kanklAi??s.