Nuolat norisi patikrini save

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??Vaida UrbietytAi??-UrmonienAi??
DATA: 2014-02

Lauryno Vakario Lopo kAi??rybinAi??s veiklos 45-meA?io renginiai

cialis black reviews

GruodA?io 6 dienAi?? nuaidAi??jo Lauryno Vakario Lopo kAi??rybinAi??s veiklos 45-meA?iui paminAi??ti skirto paskutinio renginio garsai. Trijuose koncertuose girdAi??jome maestro mAi??gstamA? autoriA? opusA?, jo paties kompozicijA?, galAi??jome pasidA?iaugti naujausio kAi??rinio ai??zTe Deumai??? premjera. Renginius bAi??tA? galima pavadinti dirigento, kompozitoriaus ir pedagogo kAi??rybinAi?? veiklAi?? apibendrinanA?iais darbais.

Laurynas Vakaris Lopas neketino savo gyvenimo susieti su muzika ai??i?? planavo studijuoti architektAi??rAi??, vAi??liau norAi??jo mokytis kvantinAi??s fizikos, bet likimas susklostAi?? kitaip ir, laimei, jis pasirinko muziko keliAi??. Kompozitorius kuria A?vairiA? A?anrA? muzikAi??: simfoninAi??, kamerinAi?? instrumentinAi??, vokalinAi??, raA?o teatrui, vaikams. KAi??ryboje naudoja lietuviA? liaudies muzikos lobius, jie A?kvepia naujas idAi??jas.

generic zyban

JaunystAi??je, kompozitorius buvo susidomAi??jAi??s estradine muzika, vAi??liau susiA?avAi??jo serijine muzika. Pats prisipaA?ino, kad mAi??gdavo naktA? A?lA?sti A? Kompozicijos katedros spintAi?? ir pavartyti SchAi??nbergo vadovAi??lA?, nes tai buvo uA?draustas vaisius. DidelAi?? L.Ai??V.Ai??Lopo kAi??riniA? A?vairovAi?? lemia uA?sakymai paraA?yti muzikAi?? A?vairiA? sudAi??A?iA? ansambliams.

Kaip pedagogas L. V. Lopas yra iA?ugdAi??s ne vienAi?? deA?imtA? atlikAi??jA?. PrieA? penkerius metus jis surengAi?? dvi vasaros stovyklas, simfoninio orkestro vasaros akademijas. Su stovyklA? dalyviais glaudA?ius ryA?ius ir dabar palaikantis L.Ai??V.Ai??Lopas dA?iaugiasi, kad mokiniai ateina patarimo ar pagalbos.

Pirmasis kompozitoriaus kAi??rybinAi??s veiklos sukakA?iai skirtas koncertas A?vyko spalio mAi??nesA? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jame grojo Lietuvos kariuomenAi??s orkestras, vadovaujamas Egidijaus AliA?ausko. Ai??iame orkestre yra ir ne vienas L.Ai??V.Ai??Lopo auklAi??tinis (turbAi??t nAi??ra kolektyvo, kuriame jA? nebAi??tA?). Su orkestru maestro sieja seni ir glaudAi??s ryA?iai. Koncerte skambAi??jo Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Phillipo SparkeE?o, Edwardo Gregsono, Karelo Husos ir Eduardo Balso kAi??riniai. Pirmoje koncerto dalyje klausytojai iA?girdo G.Ai??Verdi operos ai??zLikimo galiaai??? uvertiAi??rAi??. Maestro prisipaA?ino, kad A?is kAi??rinys buvo pasirinktas neatsitiktinai, nes rengiantis jA? atlikti likimas nuolatos iA?kreA?ia pokA?tA?. PrieA? penkiolika metA? namie buvo palikAi??s batutAi??, o A?A? kartAi?? pamirA?o akinius…

Female Viagra cheap

PublikAi?? suA?avAi??jo retai atliekamas V. Bellini koncertas obojui ir orkestrui, solisto Roberto Beinario meistriA?kumas. BritA? kompozitoriaus ir muzikanto Phillipo SparkeE?o kAi??rinys ai??zSferA? muzikaai??? efektingai uA?baigAi?? koncerto pirmAi??jAi?? dalA?. Paslapties, mistikos kupina muzika buvo atlikta profesionaliai.

Antrojoje koncerto dalyje skambAi??jo dar trys kompozicijos. E.Ai??Gregsono ai??zFestivoai??? ai??i?? labai verA?lus ir linksmas kAi??rinys, jA?, kaip sakAi?? pats maestro L.Ai??V.Ai??Lopas, buvo labai A?domu atlikti. A?ekA? kompozitoriaus K. Husos kAi??rinys ai??zMusc for Pragueai??? sukurtas Prahos A?vykiams atminti. KompozicijAi?? sudaro keturios programinAi??s dalys, kupinos simboliA? ir aliuzijA?.

ciprofloxacin brand names canada.

Vakaro pabaigoje skambAi??jo lietuviA? kompozitoriaus E. Balsio Habanera ir Galopas iA? operos ai??zKelionAi?? A? TilA?Ai??ai???. Ai??io autoriaus muzika buvo pasirinkta neatsitiktinai ai??i?? L.Ai??V.Ai??Lopas baigAi?? kompozicijos studijas pas prof. E.Ai??BalsA? ir perAi??mAi?? iA? jo daug A?iniA? bei gyvenimiA?kos patirties. Profesorius jam buvo tarsi kelrodAi?? A?vaigA?dAi??, ugdAi?? kAi??rybos lietuviA?kumAi??, kurio A?iuo metu labai stinga lietuviA? kompozitoriA? muzikoje, dAi??l to trAi??ksta savitumo, kitoniA?kumo. Nors tam tikrA? priemoniA? naudojimas kAi??ryboje padeda greiA?iau integruotis A? bendrAi?? pasaulinA? kontekstAi??, bet be tautiA?kumo galima labai greitai iA?tirpti ir suvienodAi??ti.

Antrasis koncertas vyko klausytojA? pilnoje Ai??v. Kazimiero baA?nyA?ioje. TAi?? vakarAi?? skambAi??jo vien L.Ai??V.Ai??Lopo kompozicijos. Paklaustas, kAi?? autoriui duoda tokie proginiai koncertai, kompozitorius nedvejodamas atsakAi??, kad reikia parodyti tai, kAi?? nuveikei, kiek pasistAi??mAi??jai, o gal nusmukai arba sustojai vietoje. Norisi patikrinti save.

Klausytojams buvo pateikta naujausia kompozicija ai??zTe Deumai??? vyrA? ansambliui, variniams puA?iamiesiems, muA?amiesiems instrumentams ir vargonams. Ai??io kAi??rinio idAi??ja autoriui kilo gana seniai, bet nebuvo tokio kolektyvo, kuris galAi??tA? jA? atlikti. Kai tik atsirado vyrA? ansamblis ai??zQuorumai??? (vienas jo nariA? yra buvAi??s L.Ai??V.Ai??Lopo mokinys), kompozitorius Ai??mAi??si A?gyvendinti savo idAi??jAi??. NaujAi??jA? kAi??rinA? atliko Vilniaus miesto savivaldybAi??s miA?rusis choras ai??zJauna muzikaai??? (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas), Vilniaus kultAi??ros centro vaikA? choras (meno vadovAi?? ir dirigentAi?? Regina MaleckaitAi??), vargonininkai Renata MarcinkutAi??-Lesieur ir Balys Vaitkus, vyrA? vokalinis ansamblis ai??zQuorumai??? (meno vadovas Vitalijus Neugasimovas) ir Lietuvos kariuomenAi??s orkestro variniA? puA?iamA?jA? ir muA?amA?jA? instrumentA? grupAi??.

viagra online canada mastercard.

Koncertas sakralinAi??je erdvAi??je buvo padAi??ka Dievui uA? tai, kad maestro nepasuko kitu keliu ir visAi?? gyvenimAi?? liko su muzika. NedaA?nam atitenka tokios Dievo dovanos, tokie talentai. Kompozitorius papasakojo apie keletAi?? sutapimA?, susijusiA? su Ai??v. Kazimiero baA?nyA?ia. Kadaise joje veikusiame ateizmo muziejuje su choru ai??zCantemusai??? buvo atliktas pirmasis koncertas, A?ia vyko ir jo mokytojo E.Ai??Balsio autorinis vakaras, prie kurio nemaA?ai teko prisidAi??ti. Toks jau tas likimas ai??i?? A?ia A?vyko ir paties L.Ai??V.Ai??Lopo autorinis vakaras. KAi??rinio ai??zTe Deumai??? pabaigoje skamba liaudies daina ai??zTeka bAi??ga vakarinAi?? A?vaigA?delAi??ai???. DAi??liojant kAi??rinA? autoriui skambAi??jo bAi??tent A?i daina, kurios tekste yra A?odis ai??zviltisai???.

Kompozitorius prisipaA?ino, kad turAi??jo labai maA?ai repeticijA?, nes koncerto erdvAi?? netikAi??tai pasikeitAi??, kartu pakeisdama ir programAi??. Vis dAi??lto koncertas pavyko, net labai. Susirinko gausybAi?? A?moniA?, kuriems buvo A?domu, kAi?? kompozitorius sukAi??rAi?? per daugiau nei keturis deA?imtmeA?ius.

KoncertA? ciklAi?? vainikavo Valstybinio dainA? ir A?okiA? ansamblio ai??zLietuvaai??? choro grupAi??s (ansamblio vadovas Robertas Katinskas, meno vadovas Giedrius Svilainis) pasirodymas. Programoje buvo vien lietuviA? autoriA? kAi??riniai. Tiesa, profesionalumu pasiA?ymintis kolektyvas koncerte nustebino intonaciniais netikslumais, kai kurie kAi??riniai pasirodAi?? A?iek tiek per sudAi??tingi, bet viskAi?? atpirko ansamblio sukurta gera nuotaika. Programa buvo pasirinkta labai A?vairi: nuo linksmA? ir vAi??javaikiA?kA? Jono Tamulionio ai??zKeiksmaA?odA?iA? siuitosai??? ir Algimanto BraA?insko ai??zKarA?emosai??? iki labai sudAi??tingos Stasio Ai??imkaus dainos ai??zNakties tylumojeai???. Programa nebuvo atsitiktinAi??, kiekvienas kAi??rinys turi sAi??sajA? su kompozitoriaus gyvenimu, veikla, kAi??ryba. PrieA? kiekvienAi?? kAi??rinA? kompozitorius A?maikA?A?iai atsakinAi??jo A? klausimus.

Po A?iA? trijA? koncertA? galima drAi??siai sakyti, kad kompozitorius, dirigentas ir pedagogas Laurynas Vakaris Lopas nestovi vietoje, nuolat pateikia kAi?? nors nauja ir gyvena su muzika. Kiekvienam kAi??rAi??jui tokie renginiai labai svarbAi??s, ypaA? kai sugalvotas idAi??jas padeda realizuoti buvAi?? mokiniai, studentai. Viename interviu L.Ai??V.Ai??Lopas man sakAi??: ai??z… juk galima gyventi neraA?ant muzikos? Galima. Bet taip bAi??na, kad kai negali raA?yti, labai labai skauda. To skausmo negali kitam paaiA?kinti, bet pats jA? jauti. A?ia turbAi??t tokia liga, aA? neA?inau.ai??? Belieka maestro palinkAi??ti kAi??rybinAi??s sAi??kmAi??s ir naujA? idAi??jA? ai??i?? kad neskaudAi??tA?.