ai??zOpera panaA?i A? meninio sporto rAi??A?A?ai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??Rasa AukA?tuolytAi??
DATA: 2014-02

Operos solistui Vytautui JuozapaiA?iui ai??i?? 50

GruodA? savo 50-Ai??jAi?? gimimo sukaktA? minAi??jo NacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros profesorius, Vilniaus kolegijos MenA? fakulteto docentas, Vytauto JuozapaiA?io edukacinio kultAi??ros ir meno centro vadovas ai??i?? visas A?ias pareigas daugiau nei prieA? metus pakeitAi?? atsakingas Seimo nario postas, taA?iau maestro prisipaA?A?sta, kad A?irdyje visuomet liks dainininkas ir pedagogas.

buy synthroid paypal cheap zyban .

Jeigu likimas V. JuozapaiA?iui suteiktA? antrAi?? progAi?? rinktis gyvenimo keliAi??, jis tiki, kad pasuktA? ten pat. Nors pradAi??damas muziko profesionalo gyvenimAi?? jis to tiksliai neA?inojo, taA?iau pamilAi??s savo profesijAi?? nieko pakeisti nebegalAi??jo. ai??zAA? tiesiog leidausi vedamas likimo ir Ai??jau ten, kur liepAi?? vidinis balsas. IA? pradA?iA? mAi??ginau prieA?intis: pirmasis mano bandymas siekti aukA?tojo iA?silavinimo buvo teisAi??s mokslai, paskui mokiausi profesinAi??je mokykloje, todAi??l A?engimas muziko profesionalo keliu nebuvo mano svajoniA? iA?sipildymas, juo labiau klasikinAi??s muzikos konteksteai???, ai??i?? pasakoja V.Ai??Juozapaitis. Jei kas nors prieA? 30 metA? solistui bAi??tA? pasakAi??s, kuo A?is tapsiAi??s, jis bAi??tA? skaniai pasijuokAi??s ir pamanAi??s, kad tas A?mogus sunkiai supranta, kAi?? kalbAi??s. Vis dAi??lto tas pats likimas, prieA? kelias deA?imtis metA? V.Ai??JuozapaitA? nuvedAi??s muziko profesionalo keliu, A?iandien lAi??mAi?? ir pasitraukimAi?? iA? jo. ai??zNiekada nedvejojau, kad vienAi?? dienAi?? savo gyvenimAi?? papildysiu ir kita veikla, kuri iA? esmAi??s nesiskiria nuo to, kAi?? dariau. Politika taip pat yra kAi??ryba, kurioje labai svarbu atsakomybAi??, gyvenimiA?ka patirtis ir aiA?kAi??s siekiaiai???, ai??i?? teigia dainininkas.

V.Ai??JuozapaitA? daugybAi?? kartA? yra palankiai A?vertinAi?? ne tik Lietuvos, bet ir uA?sienio muzikos kritikai, taA?iau kaupti profesinAi?? patirtA? jis apsisprendAi?? bAi??tent savo kraA?te. ai??zMan visada rAi??pAi??jo Lietuvos reikalai, kultAi??ra. Tai galbAi??t buvo padiktuota ir mano sAi??slaus, A?eimyniA?ko gyvenimo bAi??do, kadangi neA?sivaizdavau savAi??s be A?eimos, be tuo metu dar maA?A? vaikA? apsupties. Ai??vairiuose tarptautiniuose renginiuose Lietuvai atstovaudavau daugiau kaip kultAi??ros diplomatasai???, ai??i?? sako V. Juozapaitis.

cialis black no prescription

Operos scenoje solistas sukAi??rAi?? gausybAi?? vaidmenA?, bet paA?iam sau svarbiausius ir artimiausius galAi??tA? suskaiA?iuoti ant vienos rankos pirA?tA?. Tai P.Ai??A?aikovskio Eugenijus Oneginas ai??i?? vienas paskutiniA? jo A?kAi??nytA? personaA?A?, taip pat G. Verdi Rigoletas. ai??zTai vienas man brangiausiA?, kAi??nu ir krauju sukurtA? vaidmenA?. AA? labai dAi??kingas reA?isieriui Gintarui Varnui, kuris padAi??jo man A?A? vaidmenA? atrasti bei suprasti. Jo koncepcijAi?? paskui skleidA?iau ai??zRigoletoai??? pastatymuose JAV, Ai??veicarijoje, Rusijoje ir kiturai???, ai??i?? pasakoja solistas.

buy misoprostol 200 mcg.

Vis dAi??lto didA?iausiAi?? lAi??A?A? V. JuozapaiA?io, tuomet dar jauno dainininko gyvenime lAi??mAi?? W.Ai??A.Ai??Mozarto operos ai??zDon A?uanasai??? pagrindinio personaA?o A?kAi??nijimas. ai??z1993 m. vasarAi?? dalyvavau Belgijoje vykusiuose meistriA?kumo kursuose, ten A? vasaros akademijAi?? suvaA?iuodavo ir kokiAi?? nors operAi?? statydavo perklausas laimAi??jAi?? jauni dainininkai. Mozartas man tuomet atrodAi?? vienas nuobodA?iausiA?, sunkiai suprantamA? kompozitoriA?. Taigi ten nuvykau ne tik nemokAi??damas nAi?? vieno operos numerio, bet ir nAi?? vienos natos. O po penkiA? ten praleistA? savaiA?iA? jau dainavau visAi?? premjerinA? spektaklA?ai???, ai??i?? prisiminimais dalinasi V.Ai??Juozapaitis. Jis prisipaA?ino tuomet supratAi??s egzistuojant tam tikrAi?? metodikAi??, taisykles, A?sitikinAi??s, kad darbas su dainininkais yra kur kas daugiau, nei jA? gebAi??jimA? ar talento pritaikymas. ai??zAi??is spektaklis man brangus ne tik kaip aktoriui, menininkui, jis labai reikalingas kiekvienam operos teatrui, operos studijai, jaunA? dainininkA? augimui ir puoselAi??jimui. Kas kartAi??, kai girdA?iu pirmAi??jA? uvertiAi??ros akordAi??, kAi??nas nueina pagaugais, o paskutinAi?? scena, kada Don A?uanas uA? savo padarytas nuodAi??mes yra nusiunA?iamas A? pragarus, bAi??davo tarsi mano paties asmeninAi?? atgailaai???, ai??i?? prisipaA?A?sta solistas.

Pasak V. JuozapaiA?io, operos scenoje, pasinAi??rus A? personaA?o istorijAi??, dingsta ne tik laiko, bet ir savo paties asmenybAi??s pojAi??tis. Solistas atsargiai A?velgia A? tuos, kurie teatrinA? gyvenimAi?? suvokia kaip realybAi??s pratAi??simAi?? ir atvirkA?A?iai ai??i?? realiame gyvenime imasi tam tikrA? vaidmenA?. ai??zAA? labai aiA?kiai atsiriboju nuo A?iA? dalykA?. Negretinu gyvenimo ir scenos. Kurdamas personaA?Ai??, remiuosi tam tikrais momentais iA? savo, kitA? gyvenimA?, knygA?, filmA?, spektakliA? ar kitA? vaidmenA?, taA?iau niekada nesitapatinu su personaA?ais ir atAi??jAi??s A? teatrAi?? stengiuosi nusimesti savo asmeninA? rAi??bAi??, A? scenAi?? A?engti jau kaip personaA?asai???, ai??i?? pasakoja V. Juozapaitis.

Nors atlikAi??jas tiki A?kvAi??pimo galia, taA?iau bAi??damas profesionalas vien ja nesikliauja. ai??zTai yra profesija, kurioje negalima bAi??ti priklausomam vien nuo A?kvAi??pimo: jai reikalingas kantrus darbas diena iA? dienos, atsipalaiduoti ir laukti A?kvAi??pimo tiesiog nAi??ra laiko. Opera panaA?i A? meninio sporto rAi??A?A? ai??i?? meninAi?? gimnastikAi?? ar dailA?jA? A?iuoA?imAi??. Jei mAi??nesA? nieko nedarysi ir paskui A?engsi A? operos scenAi??, didelAi?? tikimybAi??, kad patirsi nesAi??kmAi??ai???, ai??i?? A?sitikinAi??s solistas. SAi??kmAi?? ar nesAi??kmAi?? scenoje, pasak V.Ai??JuozapaiA?io, didele dalimi priklauso ir nuo scenos partneriA?, kuriA? vienas svarbiausiA? ai??i?? dirigentas. Visi atlikAi??jai tampa kAi??rAi??jo, kompozitoriaus partneriais, prisideda prie muzikos kAi??rinio realizacijos. ai??zKompozitorius paraA?o kAi??rinio natas, taA?iau jeigu jos nAi??ra atliekamos, tai niekada netaps kAi??riniu. Taigi toliau viskas priklauso nuo tA? A?moniA?, kurie idAi??jAi?? A?gyvendina, ai??i?? dirigento, orkestro, kitA? atlikAi??jA?ai???, ai??i?? tvirtina V. Juozapaitis.

PerA?velgdamas savo nueitAi?? keliAi??, V. Juozapaitis reiA?kia padAi??kAi?? visiems tame kelyje jA? lydAi??jusiems A?monAi??ms: ai??zUA? gimimAi?? esu dAi??kingas tAi??vams, uA? tapimAi?? tuo, kas esu, ai??i?? savo mokytojams. Taip pat esu dAi??kingas savo mokiniams, kurie tAi??sia mano idAi??jas. Esu dAi??kingas savo A?eimai, A?monai Eglei, dukroms, visiems, kurie manyje mato draugAi??, biA?iulA?, kurie dovanoja savo laisvAi?? laikAi??, gyvenimAi??, emocijasai???.

Viagra Professional cheapest

Sveikiname maestro VytautAi?? JuozapaitA? graA?aus jubiliejaus proga!