Po dviejA? Kauno muzikinio teatro premjerA?

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??RAi??ta MikelaitytAi??-KaA?ubienAi??
DATA: 2012-04

Po dviejA? Kauno muzikinio teatro premjerA? doxepin.

RAi??ta MikelaitytAi??-KaA?ubienAi??

KiekvienAi?? kartAi?? su dA?iaugsmu grA?A?tu A? Kauno muzikinA? teatrAi?? ai??i?? ne tik todAi??l, kad A?ia kadaise prasidAi??jo mano tikroji paA?intis su muzika ir scenos menu (kelerius metus teko dainuoti keliuose, daugiausia vaikiA?kuose, spektakliuose) ar kad A?is teatras vis dar mena XIX amA?iaus pabaigAi?? (atidarymas A?vyko 1892 m. sausio 9 d.). Tiesiog pastaraisiais metais vis daA?niau nustembu A?ia iA?vydusi puikiA? spektakliA?. Ir ne vien opereA?iA?, nors ir jos puikios. 2011ai??i??2012 m. sezonAi?? papuoA?Ai?? dviejA? operA? premjeros ai??i?? G.Ai??Donizetti ai??zLiuA?ija di Lamermurai??? ir G.Ai??Verdi ai??zAtilaai???. Ir nors ai??zLiuA?ija di Lamermurai??? dienos A?viesAi?? iA?vydo pirmoji, jAi?? pamaA?iau vAi??liau uA? ai??zAtilAi??ai???, todAi??l savo A?spAi??dA?iais taip pat dalinsiuosi tokia tvarka.

G.Ai??Verdi ai??zAtilaai??? Lietuvoje pastatyta pirmAi?? kartAi??. Tai yra Kauno muzikinio teatro ir Estijos nekomercinAi??s organizacijos ai??zPromFestai??? bei Pernu miesto teatro ai??zEndlaai??? bendradarbiavimo rezultatas. Kartu tai ir dalis A?inomo tarptautinio operos festivalio ai??zPromFestai???, kuris apima Klaudios Taev jaunA?jA? operos dainininkA? konkursAi??, operos pastatymAi??, meistriA?kumo pamokas ir koncertus. PagrindinA? vaidmenA? ai??zAtilojeai??? sukAi??rAi?? jaunas, vos 24 metA? dainininkas iA? Baltarusijos Anatoly Sivko, kuris 2009 m. laimAi??jo minAi??tAi??jA? Klaudios Taev dainininkA? konkursAi?? ir kurio debiutui Estijoje buvo pastatyta ta pati G.Ai??Verdi opera. Beje, A?is jaunuolis jau dainuoja Sankt-Peterburgo Marijos teatre. GraA?us balsas, puiki iA?vaizda ai??i?? tikiuosi, ateityje apie jA? iA?girsime dar daug graA?iA? dalykA?.

yp healthcare viagra.

KaunieA?iA? spektaklyje ypaA? norAi??A?iau iA?skirti moteriA?kAi??jAi?? linijAi??. PagrindinAi?? moters partijAi?? atliko puikus Lietuvos sopranas Sandra JanuA?aitAi??, kuri ne taip senai visus suA?avAi??jo Dezdemonos vaidmeniu G.Ai??Verdi operoje ai??zOtelasai??? Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Kuris Sandros vaidmuo svaresnis ai??i?? Odabela ai??zAtilojeai??? ar Dezdemona ai??zOteleai??? ai??i?? sunku bAi??tA? pasakyti. GalbAi??t Odabela ryA?kesnAi??, A?taigesnAi?? ir tvirtesnio charakterio ai??i?? juk ji kariAi??nAi??, tampanti huno Atilos belaisve, vAi??liau nuA?udanti AtilAi?? jA? vedybA? naktA?. Manau, kad kaunieA?iams A?i jA? teatro scenoje debiutavui dainininkAi?? ai??i?? tikras atradimas. S.Ai??JanuA?aitAi??s ypaA? stiprus, iA?raiA?kingas balsas ir A?taiga A?ioje operoje tarsi stoja A? kovAi?? su visa vyriA?kA? balsA? plejada. Jaunasis baltarusis A.Ai??Sivko, nors ir A?domus, perspektyvus dainininkas, taA?iau Atilos vaidmeniu neA?tikino. Juk V amA?iuje gyvenAi??s Atila buvo legendinAi?? asmenybAi??, visos Europos siaubas, jis paliko beveik 70 vaikA?, todAi??l A?alia Sandros norAi??josi matyti tikrAi?? scenos lyderA? tiek balsu, tiek scenine bei gyvenimiA?ka patirtimi…

AgilAi??jos kunigaikA?A?io Foresto vaidmenA? atliko Erikas Fentonas iA? JAV. Puikus dainininkas, muzikalus, geras scenos partneris, tik vAi??lgi A?alia Sandros JanuA?aitAi??s Odabelos norisi matyti solidesnAi??s iA?vaizdos partnerA?. KomplimentA? nusipelno sausio 15 d. Kauno scenoje debiutavAi??s baritonas Dainius Stumbras. Jo A?taigus, stiprus balsas padAi??jo sukurti ryA?kA? romAi??nA? karvedA?io Ecijaus vaidmenA?.

NorAi??tA?si pagirti chorAi??, kuriam operoje tenka nemenkas vaidmuo. Tik vyrA? apranga (hunA? kariA?) labai jau primena ateivius iA? tame paA?iame Kauno muzikiniame teatre kadaise statyto veikalo vaikams ai??zGelbAi??kite, globulieA?iai!ai??? Apskritai drA?sA?iau teigti, kad spektaklio kostiumai (estA? dailininkas Madis Nurms) netgi menkina personaA?us ai??i?? popieA?ius Leo I (RiA?ardas KaraleviA?ius) pasirodo su maA?A? spalvotA? balionAi??liA? skraiste ir sijonu iA? guminiA? pirA?tiniA?, ant romAi??no Ecijaus krAi??tinAi??s prisiAi??tos juodos lakinAi??s raidAi??s IT (Italijos trumpinys), rankovAi?? apraizgyta lemputAi??mis ir laidais, o apykaklAi?? ai??zpapuoA?taai??? santechnikos A?arnelAi??mis… Operoje gausu ir daugiau visokiA? juokingA? detaliA?, be kuriA? sceninis vaizdas bAi??tA? gerokai A?taigesnis ir taip neerzintA?. Kostiumai, ko gero, yra didA?iausias pastatymo trAi??kumas.

O dabar apie ai??zLiuA?ijAi?? di Lamermurai???. Visomis prasmAi??mis tai uA?buriantis spektaklis. DidA?iausiA? komplimentA? nusipelno visi, prisidAi??jAi?? prie A?ios operos pastatymo ai??i?? spektaklio meno vadovAi?? Dalia IbelhauptaitAi??, reA?isierius Gediminas Ai??eduikis, muzikos vadovas ir dirigentas Julius GeniuA?as, scenografas rumunas Andu Dumitrescu, kostiumA? ir grimo dailininkas Juozas StatkeviA?ius ir visa puiki dainininkA? komanda. Vasario 17-Ai??jAi?? pagrindinius vaidmenis atliko sopranas Raminta VaicekauskaitAi?? (LiuA?ija di Lamermur), baritonas Laimonas Pautienius (lordas Enrikas EA?tonas), tenoras Edmundas Seilius (seras Edgardas Ravensvudas), bosas Liudas Mikalauskas (dvasininkas). Solistai dainavo puikiai, darniai skambAi??jo orkestras ir choras. O Raminta VaicekauskaitAi?? brandA?iai, A?taigiai, skoningai atliko visas sudAi??tingiausias koloratAi??ras; tAi?? patA? galima pasakyti ir apie jos vaidybAi??. Ai??i koloratAi??rinio soprano partija operos istorijoje ai??i?? viena sudAi??tingiausiA?. Galingu, graA?iu balsu jAi?? A?veikusiai Ramintai Vaicekauskaitei linkAi??A?iau A?ibAi??ti ne tik gimtojo miesto scenoje.

SuA?avAi??jo ir Laimono Pautieniaus Enrikas. Ai??iam personaA?ui reA?isierius Gediminas Ai??eduikis suteikAi?? keistA? bruoA?A?: Enrikas ne tik manipuliavo sesers LiuA?ijos jausmais ir gyvenimu, bet ir jAi?? psichologiA?kai engAi?? reikA?damas gaA?lius jausmus.

Pats stipriausias po A?io spektaklio likAi??s A?spAi??dis ai??i?? statytojA? pagarba kompozitoriui, muzikai, laikmeA?iui, taip pat ir klausytojui, nes nereikalingomis detalAi??mis neapkrautas reginys leidA?ia susikoncentruoti A? veiksmAi??, muzikAi??, tekstAi??.

Nuostabus jauno reA?isieriaus Gedimino Ai??eduikio darbas. SituacijA? esmAi?? A?ia perteikiama ne kiA?ine butaforija, o ypatinga atlikAi??jA? iA?raiA?ka, galbAi??t vietomis net kiek ir perspausta (jausminga LiuA?ijos solo scena, kai ji guli ar brolio Enriko, visai ne broliA?kas meilikavimas seseriai, besibaigiantis buA?iniu…). MinimalistinAi?? scenografo Andu Dumitrescu scenografija suteikia operai monumentalumo, netgi taurumo. Kaip stipriausiAi?? iA?raiA?kos priemonAi?? A?vardinA?iau spalvas ai??i?? scenografijoje ir kostiumuose vyrauja pilka (asociacija su Ai??kotijos gamta, kalnais, senovinAi??mis pilimis) ir juoda. Juozas StatkeviA?ius iA?grynintais aristokratiA?kais baroko stiliaus kostiumais meistriA?kai padAi??jo A?kAi??nyti LiuA?ijos dvasines bAi??senas. PilkAi?? kostiumAi?? keitAi?? A?spAi??dingas raudonas (esminis konfliktas), vAi??liau ir baltas su kraujo dAi??mAi??mis (sutuoktinio nuA?udymas ir jos paA?ios pamiA?imas bei mirtis). Tik A? spektaklio pabaigAi?? pastebAi??jau, kad pagrindiniA? personaA?A? vyrA? ir netgi choro dainininkA? kostiumai sukurti pagal tAi?? patA? eskizAi??, keitAi??si tik jA? spalvos ir atspalviai. Bet tai nebuvo nuobodu, atvirkA?A?iai ai??i?? skoninga, A?varu, elegantiA?ka.

PamaA?iusi bAi??tent A?A? pastatymAi?? bet kuriame pasaulio teatre A?avAi??A?iausi juo kaip tikru A?edevru. TodAi??l tai, kad jA? turime A?ia, Kaune, yra tikras stebuklas. A?inoma, labai norAi??A?iau A?A? spektaklA? iA?vysti kiek didesnAi??je scenoje, manau, vaizdas bAi??tA? dar didingesnis. O didesniA?, naujA? erdviA? A?i ai??zLiuA?ija di Lamermurai??? tikrai nusipelno, todAi??l linkiu trupei A?spAi??dingA? gastroliA?. Tie, kas A?avisi naujuoju ai??zOteloai??? pastatymu Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, bAi??tinai turi pamatyti ir Kauno valstybinio muzikinio teatro ai??zLiuA?ijAi?? di Lamermurai???. NesiimA?iau lyginti A?iA? dviejA? spektakliA?, bet pojAi??tis labai panaA?us ai??i?? taip retai A?iais laikais patiriamas katarsis… To paties linkiu bAi??simiems ai??zLiuA?ijos di lamermurai??? lankytojams.