Poetas Tomas Venclova: ai??zKultAi??ra autentiA?kiausiai plAi??Ai??tojasi be dotacijA?ai???

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LM anketa
AUTORIUS:Ai??Tomas Venclova
DATA: 2014-01

RiA?ardo Ai??ileikos nuotrauka
RiA?ardo Ai??ileikos nuotrauka

1Ai??Kaip jauA?iatAi??s A?iniasklaidos tapomo visuomenAi??s gyvenimo ir brukamA? pramogA? pasaulyje? Ar jis veikia jAi??sA? kAi??rybAi??? O gal esate atsiribojAi??s? Vengiate kiA?ti savo trigraA?A? A? nesibaigianA?ias politines diskusijas ar bandote kaip nors jose dalyvauti? Deltasone without prescription

Lietuvoje lankausi gal daA?niau negu dauguma emigrantA?, bet tik porAi?? kartA? per metus ai??i?? kartais po kokA? mAi??nesA?, kartais trumpiau. TodAi??l lietuviA?kos A?iniasklaidos pasaulis manAi??s negali itin aktyviai veikti, nors jA? ir seku. ai??zBrukamos pramogos” manAi??s neveiktA? net ir tada, jei gyvenA?iau Lietuvoje ai??i??Ai?? jos man absoliuA?iai neA?domios. PolitinAi??se diskusijose, kaip A?inia, kartais dalyvauju, bet ne konkreA?iais klausimais, apie kuriuos nenusimanau (be to, jiems daA?niausiai gaila eikvoti laikAi??), o tada, kai diskutuojama apie svarbius visuomenAi??s gyvenimo vektorius, apie kuriuos, tikiuosi, turiu A?iokA? tokA? supratimAi??. Man rAi??pi, kad Lietuva nenueitA? euroskeptiA?kais, antivakarietiA?kais, ksenofobiA?kais, faA?istoidiniais ir panaA?iais klystkeliais, kurie dangstomi patriotizmu, meile gimtajai dirvai ir taip toliau. Jei myli gimtAi??jAi?? dirvAi??, turi jAi?? purenti ir trAi??A?ti (taip pat iA? svetur gautomis trAi??A?omis), o ne apsitverti ir tupAi??ti joje su ai??zdvasinga” veido iA?raiA?ka.

2Ai??Kaip jauA?iatAi??s savo kuriamo meno aplinkoje, tarp kolegA?? Ar jauA?iate konkurencijAi??? Ar imatAi??s kokiA? nors veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi???

JauA?iuosi normaliai ai??i?? A?ia labai gelbsti atstumas. Konkurencijos nejuntu, nes nuo kasdieniA? literatAi??riniA? reikalA?, aA?iAi?? Dievui, lieku toli. Esu daugmaA? tikras, kad paraA?iau ir teberaA?au A?A? tAi??, kas turi iA?liekamAi??jAi?? vertAi??, taigi ko daugiau reikia? Kova dAi??l premijA? (kurios daA?niausiai yra tik paguoda ar finansinAi??s paramos bAi??das), taip pat dAi??l kitokiA? pagerbimA? manAi??s nedomina: guostis nematau prieA?asA?iA?, finansinAi??s paramos bent tuo tarpu nesu reikalingas ai??i?? tegu visa tai rAi??pi ambicingiems jaunesniesiems.
LiAi??dna, kad daugelis nusipelniusiA? menininkA? A?iandien sunkiai verA?iasi, bet juk tai lieA?ia ir kitus Lietuvos pensininkus, taigi skA?stis ir reikalauti privilegijA? kaA?kaip neoru. Nors, A?inoma, ne man A?ia mokyti kitus.
Savo raA?iniA? specialiai nepropaguoju, tuo uA?siima Lietuvos ir uA?sienio leidAi??jai. TaA?iau stengiuosi, kad svarbiausi daiktai, kuriuos paraA?iau, bAi??tA? surinkti A? vienAi?? vietAi?? ir deramai suredaguoti. Mano amA?iuje tuo uA?siimti pridera.

3Ai??Ar skaitote kultAi??ros leidinius? Jei taip, tai kur ai??i?? popieriuje ar internete? Gal jau laikas kultAi??rinei spaudai apskritai keltis A? internetAi???

Skaitau internete, o Lietuvoje bAi??damas visada perkuosi kioskuose. Labiau mAi??gstu skaityti tekstus popieriuje, o ne ekrane. Ar kultAi??rinAi?? (ir kitokia) spauda galutinai persikels A? internetAi??, sprAi??s laikas, o ne aA?.

4Ai??Dabar miestuose, ypaA? sostinAi??je, vienas renginys lipa ant kito. Ar turite mAi??gstamAi?? renginA?, festivalA??

Ko reikAi??tA?, kad profesionalusis menas efektyviau konkuruotA? su pramogA? kultAi??ra?
Tuose renginiuose, gyvendamas tolokai nuo Lietuvos, nedalyvauju, taigi ir mAi??gstamA? tarp jA? neturiu.
Profesionalusis menas su pramogA? kultAi??ra negali ir neturi konkuruoti (o jei bandytA? ai??i?? neturAi??tA? jokiA? A?ansA?): tai skirtingos plotmAi??s reiA?kiniai.

5Ai??Naujai A?steigta KultAi??ros taryba A?ada tolygiau remti visas kultAi??ros sritis. Kokiai sriA?iai, jAi??sA? nuomone, dabar labiausiai reikia paramos (finansinAi??s, moralinAi??s, reklaminAi??s)?

Visada maniau ir, tiesAi?? sakant, tebemanau, kad kultAi??ra autentiA?kiausiai plAi??tojasi be dotacijA? ai??i?? taip daA?niausiai ir bAi??davo, tik tarybA? valdA?ia pripratino prie kitokios padAi??ties. KAi??rAi??jams sunku iA?gyventi? O kodAi??l neieA?koti kitokiA? profesijA?, ir nebAi??tinai redakcijose, leidyklose ar panaA?iai? A?echovas buvo darbA?tus gydytojas, bet laisvalaikiu paraA?Ai?? ai??zA?uvAi??drAi??” ir keliolika kitA? visai neblogA?, ligi A?iol puikiai A?inomA? veikalA?. Parama reikalinga nebent knygA? leidybai, nes Lietuvos rinka maA?a, devyniasdeA?imt penki procentai lietuviA? mieliau pirks naujAi?? automobilA? arbaAi??smartfonAi??, negu knygAi??. Taip irgi buvo visada (VaiA?gantas raA?Ai??, kad knygA? spinta lietuviui ai??i?? nepaA?A?stamas baldas). A?monAi??s pirko knygas nebent tarybiniais laikais, kai automobiliA? nebuvo.

6Ai??Kokia pastaruoju metu perskaityta knyga, dailAi??s, muzikos, teatro kAi??rinys ar A?iaip A?vykis, reiA?kinys nustebino? KokA? kAi??rinA? per paskutinA? penkmetA? A?vertintumAi??te kaip iA?skirtinA?, liksiantA? istorijoje?

Sakoma, kad 2013 metai pagal daugelA? parametrA? buvo geriausi pasaulio istorijoje: maA?iausias kAi??dikiA? mirtingumas, ilgiausia gyvenimo trukmAi??, maA?iau negu bet kada badaujanA?iA?, reliatyviai maA?iausiai nusikalstamumo bei karo aukA?, A?velnesnis negu bet kada rasizmas, geriausia moterA? padAi??tis ir t. t. Daug kas tuo nepatikAi??s, bet A?ia kalbama apie globalinA? mastAi??, globalinius skaiA?ius bei procentus. Lietuva, beje, net ir tokiame pasaulyje priklauso prie geresniA?jA? (nors ne paA?iA? geriausiA?jA?) vietA?. UA? A?itAi?? paA?angAi?? ai??i??Ai?? kuri, manding, itin pageidautina ai??i?? reikia kaA?kuo mokAi??ti. Mokama, pavyzdA?iui, vartotojiA?ko mentaliteto A?sigalAi??jimu, religijos krize, daug kam labai skaudA?ia tautiniA? jausmA? dekonstrukcija, taip pat tuo, kas skaudA?iausia man ai??i??Ai?? meno iA?nykimu. LiteratAi??ra daugiausiai virto komerciniais (arba pretenzingais, nepaskaitomais ir maA?ai kam reikalingais) tekstais, tapyba ai??i?? visokiomis instaliacijomis, muzika ai??i?? eurovizijomis arba eksperimentiniais, vAi??lgi maA?ai kam A?domiais veikalais… Dar truputA? laikosi teatras (ne kinas!) ir architektAi??ra, bet kaA?in ar ilgam. Antra vertus, gal tai nieko baisaus, nes rimtam meno mylAi??tojui lieka Bachas ir Stravinskis, Giotto ir Van Goghas, DantAi?? ir Achmatova, Chaplinas ir Fellinis ai??i?? niekur jie nedingo.
Taigi niekas iA? lietuviA?, taip pat ir pasaulio mene, manAi??s A?iandien ai??i?? ir jau senokai ai??i?? nestebina. A?inoma, kai kAi?? (daug kAi??) laikau visai beverA?iais dalykais, kai kAi?? gerbiu labiau. Jei kalbate apie lietuviA? literatAi??rAi?? ai??i?? geresnis uA? daugelA? kitA? man atrodo Marius IvaA?keviA?ius. IA? neseniai pasitraukusiA? ai??i??Ai??Ai?? Marcelijus Martinaitis (bet jis yra dar ankstesniojo, iA? esmAi??s pradingusio meno pusAi??je).

antibiotic without prescription cialis black 800

7Ai??Kokia JAi??sA?, kaip kAi??rAi??jo, dienotvarkAi??? GalbAi??t turite savo A?proA?iA?, ritualA? kAi??rybinei sAi??kmei priA?aukti?

cialis from uk.

NemAi??gstu vadinti savAi??s kAi??rAi??ju ai??i??Ai?? geriau vadintis raA?anA?iu A?mogumi. RaA?au rytais (ligi pietA?), uA?sidarAi??s su kompiuteriu, o jeigu gaminu eiles ai??i??Ai?? su plunksna ir galybe popieriaus. RitualAi?? turiu nebent tokA?, kad pradedu visada tam tikru laiku (tarkime, lygiai devintAi?? ar lygiai deA?imtAi??). Baigiu paraA?Ai??s ai??i?? bent apytikriai ai??i?? ai??zdienos normAi??”, kuri nAi??ra didelAi??. Tomis dienomis, kada dirbu, negeriu net vyno, nors jo ir stipresniA? gAi??rimA? A?iaip jau nevengiu (tiesa, ne per didA?iausiomis dozAi??mis ai??i?? jaunystAi??je gerdavau daug daugiau).

viagra en tunisie sans ordonnance.