Politika pavasario fone

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: KultAi??rinAi?? politinAi?? eseistika
AUTORIUS:Ai??Juozapas Kazimieras Valaitis
DATA: 2012-03

Politika pavasario fone

Juozapas Kazimieras Valaitis

Per kelis pastaruosius mAi??nesius uA?griuvo visos valstybAi??s problemos. Dirbtinai sukelta gili valstybAi??s krizAi?? ir neaiA?ku, kokie bus jos rezultatai. ai??zSnorasai???, FNTT, R. Palaitis, prokurorai ai??i??Ai?? tai tik A?A?anga.

Atrodo, kad giliausios tos krizAi??s A?aknys ai??i??Ai?? tai atominAi??s elektrinAi??s ir kiti energetiniai projektai, reiA?kiantys esminA? valstybAi??s gyvenimo raidos, net jos geopolitinAi??s padAi??ties pokytA?. TodAi??l buvo iA?traukta ilgai atsargoje laikyta ai??zSnoroai??? korta. Vyriausybei neA?prastai sAi??kmingai iA?sprendus (bent jau kuriam laikui) banko bankroto problemAi??, buvo A?engti tolimesni A?ingsniai su FNTT vadovais. Bet A?ia nebus sustota. 2012 metais gyvensime permanentinAi??s krizAi??s sAi??lygomis. KrizAi?? baigsis, kai bus suA?lugdyti energetiniai projektai.

KrizAi??s reA?isieriai ai??i?? tikrai ne gerb. R. PaAi??laitis ar jo partijos vadovai. Juos stebint, kyla abejoniA?, ar jie suprato, ko siekiama FNTT vadovA? skandalu. TaA?iau sAi??moningas konflikto gilinimas rodo, kad tai nebuvo klaida ar nesusipratimas.

Jei sukAi??lus valstybAi??je krizAi??, bus suA?lugdyti energetiniai projektai (pirmiausia Visagino atominAi??s), tai reikA?, kad Lietuva strateginiais klausimais nepajAi??gia priimti sprendimA?, kai jie prieA?tarauja didA?iA?jA? kaimynA? interesams. TaptA? akivaizdu, kad mes jau nebevaldome savo valstybAi??s. Turint omenyje, kad Lietuvos atA?vilgiu Rusija yra uA?sitikrinusi Lenkijos neutralumAi?? ar net palaikymAi??, A?i nesAi??kmAi?? reikA?tA? tragiA?kai susikomplikavusiAi?? mAi??sA? nepriklausomos valstybAi??s ateitA?. A?ia verta susimAi??styti ir Lietuvos verslui, apskritai A?takingiems A?monAi??ms.

AtAi??jo laikas atsakyti A? klausimAi??, ar mAi??sA? karta gali iA?saugoti savo valstybAi??. Ar tariamos A?takos A?aidimai verti rizikos, prieA? kuriAi?? stovime. Pernelyg akivaizdi grAi??smAi?? pakartoti Ukrainos keliAi??, kai nepajAi??gianA?iAi?? savo interesA? apginti tautAi?? likimo valiai paliko tie, kurie lyg ir turAi??jo jai padAi??ti. Bet niekas negali padAi??ti tam, kas pats sau nepadeda.

Daug priraA?yta apie Visagino atominAi??s elektrinAi??s projekto energetinA?, ekonominA? reikA?mingumAi?? visam regionui. MaA?iau akcentuotas geopolitinis aspektas. Geopolitine reikA?me A?A? projektAi?? galima sugretinti su Lietuvos naryste NATO ir Europos SAi??jungoje. SAi??kmingo jo A?gyvendinimo atveju iA?siplAi??stA? ne tik Lietuvos ir kitA? Baltijos A?aliA? ekonominAi??s ir energetinAi??s laisvAi??s ribos, bet ir iA?augtA? Lietuvos reikA?mingumas JAV, skandinavams, Japonijai. Tai taptA? rimta atrama Lietuvos ateiA?iai net ir galimos Europos SAi??jungos dezintegracijos atveju. Geopolitinis atominAi??s elektrinAi??s projekto aspektas turAi??jo kai kam susukti vidurius labiau, nei galimai prarasti milijardai iA? kasmet gaunamA? A?plaukA? uA? dujas ir elektrAi??. KomplikuotA?si ir apie LietuvAi?? numatytA? statyti atominiA? elektriniA? perspektyvumas.

IA? tiesA? faktas, kad kaA?kas sugeba prireikus Lietuvoje sukelti tokias krizes, rodo, kad ai??zkaA?kienoai??? galimybAi??s mAi??sA? valstybAi??je yra labai plaA?ios. Ar tai kokia nors naujiena? Toli graA?u, ne. Ir anksA?iau buvo pavojingA? signalA?. Jau po V. PociAi??no mirties A?uvusio karininko A?meiA?tu visuomenei pasakyta: ai??zMums viskas galima.ai??? Neapsiriko, A?Ai??tis nebuvo iA?tirta. ValstybAi?? apsiribojo pomirtiniais apdovanojimais. O A?meiA?to faktas net nebuvo tirtas. Ar tai neapsiA?iAi??rAi??jimas? GreiA?iausiai baimAi??. BaimAi?? konfliktuoti su A?monAi??mis, kurie ne kartAi?? naudodamiesi informaciniu A?takingos A?iniasklaidos palaikymu demonstravo savo galias skiriant reikA?mingA? institucijA? vadovus, A?alinant iA? kelio jiems neA?tinkanA?ius.

ValstybAi??s valstybAi??je egzistavimas yra tikra pragaro maA?ina po jos pamatais. Keistas tik politikos didA?iA?jA? abejingumas ilgametei grAi??smei. Tiesiog stebinantis lengvabAi??diA?kumas skiriant valstybei esminiA? institucijA? vadovus. O prieA? kiek metA? A?vairiais lygmenimis buvo keliamas aliarmas dAi??l nacionalinio transliuotojo. DienraA?A?iA? ar privaA?iA? televizijos kanalA? savininkai turi teisAi?? raA?yti ir transliuoti tai, uA? kAi?? jiems mokama. Tai jA? biznis. TaA?iau visuomenAi?? turi teisAi?? kelti reikalavimus vadinamajam visuomeniniam transliuotojui, iA?laikomam mokesA?iA? mokAi??tojA? pinigais.

O kAi?? matome? Atrodo, kad LTV yra privati jos vadovA? politinAi??s informacijos firma.ai??? PolitinAi??s-informacinAi??s LTV laidos yra nuolatinAi??je ai??zopozicijojeai??? dabartinAi??s VyriausybAi??s politikai. Per LTV iA? esmAi??s transliuojama viena nuomonAi??. Ai??tai kad ir FNTT skandalas. KAi?? matAi??me per LTV? R. MiliAi??tAi??s pozicijAi??, E. KAi??rio versijAi??. Jei kurioje laidoje tarp 10 parinktA? paA?nekovA? ir sAi??dAi??jo koks ai??zkitosai??? nuomonAi??s turAi??tojas, tai ta nuomonAi?? galAi??jo bAi??ti iA?reikA?ta vienu dviem sakiniais. Atrodo, kad Lietuvoje nebAi??ra rimtA? A?urnalistA? ar analitikA?. LTV A?iniA? ar politiniA? diskusijA? laidose reikA?mingesniais politiniais klausimais nuolat kalba ai??zetatiniaiai??? kalbAi??tojai, o ekonomikos ar socialinAi??s politikos temomis ai??i??Ai?? Laisvosios rinkos instituto ekspertai. JA? nuomones iA? anksto galime atspAi??ti, nes mintinai iA?mokome.

Koks tokio ai??zinformavimoai??? rezultatas? Ai??tai iA?kalbingas pavyzdAi??lis. Neseniai A?mAi??stelAi??jo A?inia: Andriui Kubiliui skirtas Pasaulio lyderio apdovanojimas. Lietuvos informaciniame lauke tai nuskambAi??jo kaip anekdotas. Kaip? UA? kAi??? Paklauskit Lietuvos A?moniA?, kaip jie vertina tAi?? faktAi??. O kaip galinti vertinti tai, kas netapo jokia A?inia? Gal kartais LTV pasikvietAi?? KubiliA? ar kokA? rimtAi?? ekspertAi?? ir pabandAi?? atsakyti A? klausimAi??, uA? kAi?? taip pagerbtas VyriausybAi??s vadovas. Nieko panaA?aus nebuvo. Neteko matyti jokios analizAi??s, bandymo pasiaiA?kinti, kodAi??l, uA? kAi?? A?vertintas Kubilius. VisuomenAi?? taip ir neA?sisAi??monino, kad dabartinAi?? VyriausybAi?? LietuvAi?? iA?traukAi?? iA? beveik garantuotos ekonominAi??s griAi??ties. IA? kur paprastam A?mogui suprasti, kas vyksta? Galima garantuoti, kad daugelis Lietuvos gyventojA? negalAi??tA? pasakyti, uA? kAi?? bAi??tA? galima pozityviai vertinti ministrAi?? pirmininkAi?? ir koalicinAi?? VyriausybAi??. Ir kaipgi kitaip gali bAi??ti, jei A?mogus laikraA?A?iuose ir ekranuose mato ir girdi tik depresijAi?? varanA?iAi?? kasdienAi?? dezinformacijAi??. Nutylimos ar iA?kraipomos esminAi??s problemos. AnalizAi??, A?vairiA? poA?iAi??riA?, alternatyviA? vertinimA? pateikimas turAi??tA? bAi??ti svarbi visuomeninAi??s televizijos misijos dalis. Vietoj to matome apgalvotai parinktA? veikAi??jA? ai??zdiskusijasai??? ir niekaip nesibaigiantA? bAi??dA? turgA?.

Ko reikalauti iA? visuomenAi??s, jei patys valdantieji taip ir neA?sisAi??monino, kad A?iuolaikiniame pasaulyje tikrovAi?? yra ne tai, kas iA? tiesA? egzistuoja, bet tai, kAi?? A?mogui apie tikrovAi?? papasakoja A?iniasklaida? Ai??iandienos pasaulyje informacija reiA?kia daugiau nei pati tikrovAi??. Jei valdantieji bAi??tA? A?sisAi??moninAi?? tAi?? esminA? dalykAi??, gal per 4 metus bAi??tA? iA?sireikalavAi?? kokios nors alternatyvos R. MiliAi??tei. Tegul R. MiliAi??tAi?? ir net pats A. SiauruseviA?ius turi savo laidas, bet kodAi??l jiems nAi??ra alternatyvos? Visuomenei reikalinga neA?aliA?ka, objektyvi nuomonAi??, rimta procesA? analizAi??. Nedovanotinas valdA?ios, visuomenAi??s ir ypaA? inteligentijos abejingumas valstybAi??s ir visuomenei egzistenciniams dalykams, atsipalaidavimas prieA? LietuvAi?? daug metA? kariaujamo informacinio karo akivaizdoje. Tas demoralizuojantis karas nemaA?a dalimi lemia visuomenAi??s pasimetimAi??, orientyrA? praradimAi??.

Informacinis karas, smegenA? plovimas A?iais metais turAi??tA? pasiekti naujas aukA?tumas. Net sunku prognozuoti, ar kuris nors komercinis TV kanalas, didesnis dienraA?tis atlaikys pagundAi?? pinigams, skiriamiems uA? naujos atominAi??s jAi??gainAi??s ir apskritai atominAi??s energetikos A?alos Lietuvai ai??ziA?aiA?kinimAi??ai???. Gyventojai privalo bAi??ti A?tikinti, kad japoniA?kos technologijos yra daug blogiau, nei Kaliningrado srityje, vos ne ant Nemuno kranto, ar Baltarusijoje, praktiA?kai ant Lietuvos sienos, statomos rusiA?kos elektrinAi??s.

buy fish tetracycline. silagra australia.

Esame ant svarbiA? A?vykiA? ir sprendimA? slenksA?io. Niekas negali garantuoti, kad nenutiks blogiausia, taA?iau tokia galimybAi?? akivaizdi ir reali. Jei kam nors kyla abejoniA? dAi??l padAi??ties rimtumo, rekomenduoju paskaityti, kAi?? paraA?Ai?? D. Kuolys tekste keistoku pavadinimu ai??zGyvuok, TarybA? Lietuva!ai??? (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-02-29-darius-kuolys-gyvuok-tarybu-lietuva/77924) ir A?. LaurinaviA?ius straipsnyje ai??zKodAi??l reikAi??tA? sugyventi su kaimynaisai??? (http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/voruta_4_epastas.pdf). Labai skirtingA? A?moniA? rimti perspAi??jimai. ai??zJei neturAi??sime savo logikos, turAi??sime svetimAi??…ai???

Bet ar verta nerimauti? Nacionalinis transliuotojas kAi?? tik praneA?Ai??: ai??zViA?A?iukA? sparneliai A?A? savaitgalA? maA?esnAi??mis kainomis.ai??? Ir dar pridAi??rAi??: ai??zApie viskAi?? pagalvota.ai???

TaA?iau gal ir mes pagalvokime, gal dar verta galvoti?