Pranas VaiA?aitis ir Sintautai arba Sintautai ir Pranas VaiA?aitis

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Publicistika
AUTORIUS:Ai??Vida GirininkienAi??
DATA: 2013-10

Pranas VaiA?aitis ir Sintautai arba Sintautai ir Pranas VaiA?aitis

rxrelief card consumer reports.

Vida GirininkienAi??

A�

MaA?as miestelis lygumose dabar primena miestAi??. Ai??akiA? rajono savivaldybAi??s RegioninAi??s plAi??tros skyriaus vedAi??jo Vito Girdausko pastangomis, vykdant Europos SAi??jungos finansuotus projektus, restauruotas senosios mokyklos pastatas, sutvarkyta miestelio aikA?tAi??. Kartu su Lenkija rengiant bendAi??radarbiavimo per sienAi?? programos finansuojamAi?? projektAi?? ai??zSintautaiai??i??Goldap 2″ buvo organizuojami dailininkA? ir skulptoriA? plenerai, kuriA? dalyviai Sintautuose paliko savo sukurtA? medA?io ir akmens skulptAi??rA?. Ai??io projekto lAi??A?omis A?rengtas SintautA? kultAi??rinisai??i??rekreacinis parkas. Miestelio centras pasipuoA?Ai?? vakarais uA?siA?iebianA?iu muzikiniu fontanu, kurio nAi?? Ai??akiai neturi. Taigi SintautA? miestelis panaA?Ai??ja A? didmiestA?, tik kad tA? besilankanA?iA?jA? minAi??tame parke ar riedutininkA? aikA?telAi??je kol kas nAi??ra gausu. Visai kitas klausimas, ar iA?laikomas miestelio istoriA?kumas, ar puoselAi??jama gamta, ar apskritai maA?am miesteliui to reikia, bet, matant aplinkui gerokai skurdesnes vietoves, galima manyti: o kodAi??l gi ne?
Tokiame tad maA?ame-dideliame miestelyje rugsAi??jo 21 dienAi??, A?eA?tadienA?, iA?kilo solidus paminklas poetui Pranui VaiA?aiA?iui. Paminklo A?rengimas, o ir pats paminklas tarp sintautieA?iA? sukAi??lAi?? nemaA?ai diskusijA?, kilo ginA?A? ir nesutarimA?. Nuo projekto pradA?ios pakitAi??s paminklo vaizdas, o ir jo prasmAi??, verA?ia dar kartAi?? apmAi??styti jauno poeto gyvenimo keliAi?? ir jo atminimAi?? tiek Sintautuose, tiek ir visoje Lietuvoje. Juolab kad mokyklA? programose A?iam poetui nedaug palikta vietos, tad jo vardas netolimoje ateityje gali bAi??tiAi??pamirA?tas.

TAi??viA?kAi??

Pranas VaiA?aitis gimAi?? 1876 m. vasario 10 dienAi?? prie Pentos prigludusiame SantakA? kaime, A?alia SintautA?. Ai?? dabartinAi?? gyvenamAi??jAi?? vietAi?? jo tAi??vai Juozas ir Marijona (UrbaitytAi??) VaiA?aiA?iai galAi??jo persikelti iki 1880 metA?, kai kaimas baigAi?? skirstytis A? vienkiemius1. Vadinasi, maA?ajam Pranukui tuomet buvo ketveri metukai. IA? dviejA? pusiA? sodybAi?? juosAi?? alksniais apA?Ai??lusi Penta su aukA?tais krantais. UA? SintautA? Pentos ai??i?? medA?iuose paskendusios kapinaitAi??s, kaip sakoma, viskas A?alia. Pasakojama, jog VaiA?aiA?iai naujojoje vietoje pirmiausia prisisodino medA?iA? ir uA?veisAi?? sodelA?, kuriame vyA?niA? plotas buvo didA?iausias. VAi??liau, matyt, tAi?? A?protA? perAi??mAi?? vaikai, ypaA? Pranukas, pasodinAi??s ai??zarA?uolaitA?” ir jA? apdainavAi??s savo eilAi??se.
VaiA?aiA?iA? gryA?ia buvusi nedidelAi??, tik keturi kambariukai. Geresniame kambaryje buvo slaugomas poeto motinos patAi??vis Juozasai???Vaiciekauskas, o kituose kambariuose gyveno patys VaiA?aiA?iai. Pas juos prabangos nebuvAi??, netgi gryA?ia buvusi be grindA?. Pranas, paaugAi??s, gyvendavAi??s iA?Ai??rundiniA?Ai??medA?iA? pastatytoje klAi??tyje. TAi??vas ai??i?? linksmas, mAi??gAi??jas iA?gerti, mama ai??i??Ai?? ligota, tai gal dar ir tai jautrA? vaikAi?? skatino greitai subrAi??sti ir anksti, visai ne vaikiA?kai sprAi??sti socialines problemas. Poeto mama Marijona buvusi geros A?irdies, jautri, mokAi??jusi daug pasakA? ir jas sekdavusi maA?ajam Pranukui. YpaA? daA?nai ai??i?? ai??zSeku seku pasakAi??”. IA? A?ia ir poeto slapyvardis Sekupasaka (kiti modifikuoti variantai ai??i?? PranciA?kus Sekupasaka, Pr. Sekupasakas, Pr. SekupasakAi??, P. SekupasakAi??), kilAi??s iA? pagarbos motinai.
Kiek toliau nuo namA? augusios jo paties pasodintos eglaitAi??s. Pranas turAi??jo nusipirkAi??s birbynaitAi?? (fleitAi??) ir laukuose, ir klAi??tyje su ja grodavAi??s A?vairias melodijas.
Po poeto mirties 1901 m. rugsAi??jo 2 dienAi??, netrukus, 1902ai???m. sausio 7ai???d., uA?geso ir mamos gyvybAi??. Poeto tAi??vas gyveno su sAi??naus Jono A?eima, jis mirAi?? 1916ai???m., bAi??damas 77 metA?. Abu palaidoti A?alia sAi??naus SintautA? kapinAi??se.
Jauniausias poeto brolis Juozas (1881ai??i??1961) baigAi?? SeinA? kunigA? seminarijAi??, 1905ai???m. buvo A?A?ventintas A? kunigus ir paskirtas vikaru A? Ai??ilavotAi?? (PrienA? r.). A?ia jis 1910ai???m. paraA?Ai?? atsiminimus apie brolA? poetAi??. VAi??liau jis buvo vikaru Sintautuose, o nuo 1922ai???m. iki mirties klebonavo GrAi??A?kabAi??dyje.
Jonas VaiA?aitis (1878ai??i??1937), vidurinysis VaiA?aiA?iA? sAi??nus, baigAi??s SintautA? pradA?ios mokyklAi??, ketverius metus tarnavo caro kariuomenAi??je. PaveldAi??jAi??s tAi??vA? Ai??kA?, jis jA? pavyzdingai tvarkAi??. Brolio Juozo ir A?monos Onos RaduA?ytAi??s giminiA? remiamas, jis apie 1911ai??i??1912ai???m. pastatAi?? sodyboje naujAi?? raudonA? plytA? namAi??, uA?sodino didelA? sodAi??, perstatAi?? klAi??telAi??. Senoji medinAi?? troba su A?iaudiniu stogu buvo nugriauta 1913ai???m. ir iA? jos rAi??stA? pastatyta vadinamoji bulvinAi?? (statinys darA?ovAi??ms laikyti). Po Jono mirties sodybAi?? paveldAi??jo sAi??nAi??s Pranas ir Juozas. TaA?iau baigiantis karui, 1945ai???m. sovietA? valdA?ia VaiA?aiA?ius iA? sodybos iA?keldino. A?ia A?sikAi??rAi?? NKVD, vAi??liau ai??i?? MaA?inA?ai??i??traktoriA? stoties kontora. Tada buvo iA?kirstos sodybAi?? juosusios eglAi??s ir maumedA?iA? giraitAi??, nugriauta bulvinAi?? ir kluonas.
Poeto sAi??nAi??nas Pranas VaiA?aitis (1911ai??i??1986) 1946ai???m. buvo areA?tuotas neva uA? agitacijAi?? prieA? bolA?evikA? santvarkAi??. 1950ai???m. sugrA?A?Ai??s iA? Chabarovsko kraA?to apsigyveno gretimame VoveriA? kaime.
Juozas VaiA?aitis (1917ai??i??2000) 1945ai???m. baigAi??s elektrotechnikos mokslus Kauno universitete, buvo areA?tuotas, apkaltintas agitacija prieA? sovietA? valdA?iAi?? ir nuteistas deA?imA?iai metA?. SAi??dAi??jo kalAi??jime, vAi??liau bausmAi?? atliko Magadano lageryje. Kai po reabilitacijos 1960ai???m. su A?eima grA?A?o A? LietuvAi??, tAi??viA?kAi??je vietos nebebuvo, valdA?ia A?ia buvo apgyvendinusi kitas A?eimas. Lietuvai atgavus nepriklausomybAi??, 1993 m. jis susigrAi??A?ino gimtAi??jAi?? sodybAi?? ir stengAi??si suteikti jai ankstesnA? groA?A?. Po jo mirties sodybAi?? globoja jo A?mona SalomAi??ja ir dukra RAi??ta. YpaA? daug dAi??mesio sodybai skiria RAi??ta VaiA?aitytAi??, ekonomistAi??, gyvenanti Vilniuje. Ji sako: ai??zIA? tAi??A?io perAi??miau ryA?tAi?? iA?saugoti sodybAi?? vaikams ir anAi??kams ir iA?saugoti atmintA?, kad A?ioje sodyboje gyveno ir kAi??rAi?? jaunas poetas Pranas VaiA?aitis. Po tAi??tAi??s mirties praAi??jus jau 10 metA?, manau, A?is siekis sAi??kmingai A?gyvendinamas. Sodyboje gyvena VaiA?aiA?iai. Gyvenamame name A?rengtas Poeto atminimo kambarys. Nuo pavasario iki vAi??lyvo rudens mes priimame lankytojus, atvaA?iuojanA?ius susipaA?inti su poeto gimtine Sintautuose. IA?augAi??s miestelis apglAi??bAi?? ir dalA? SantakA? kaimo su VaiA?aiA?iA? sodyba.”

Poeto likimas

Pranas VaiA?aitis lankAi?? SintautA? pradA?ios mokyklAi??, MarijampolAi??s gimnazijAi??. Peterburgo universitete baigAi?? teisAi??s mokslA? studijas. Ten, Peterburge, Eduardo Volterio ir PranaiA?iA? A?eimos A?takoje, subrendo jo literatAi??rinis talentas. O A?alia ir meilAi?? Julijai Pranaitytei, tuo metu Peterburgo A?v. Kotrynos gimnazijos moksleivei.
TaA?iau labiausiai A?kvAi??pimas ateidavo namuose, tAi??viA?kAi??je. LiteratAi??roje teigiama, jog ankstesnis jo kAi??riniA? likimas neA?inomas.
2008ai???m. name Dionizo PoA?kos gatvAi??je, Kaune, suradus pirmojo tautinio lietuviA? laikraA?A?io ai??zAuszra” archyvAi??, pasipildAi?? ir Prano VaiA?aiA?io palikimas. XIX a. Martynui Jankui adresuotuose laiA?kuose rasti galbAi??t pirmieji P.VaiA?aiA?io eilAi??raA?A?iA? rankraA?A?iai. 2011ai???m. Vilniaus universiteto leidykla iA?leido leidinA? ai??zAuszros archyvas. Martyno Jankaus rinkinys”2. Rengiant leidinA?, buvo aptiktas 24 puslapiA? siAi??lu suvertas rankraA?A?iA? sAi??siuvinis. Jame rasti keturi eilAi??raA?A?iai: ai??zPavasaris Sintautuose 1882 m.”, ai??zSmertis maA?o”, ai??zTAi??viA?kAi??” ir vienas ketureilis be pavadinimo. SAi??siuvinyje buvo ir prozos kAi??rinAi??lis ai??zNaktis priesz KalAi??das” ai??i?? Nikolajaus Gogolio apysakos ai??zKalAi??dA? naktis” laisvas sutrumpintas vertimas. SAi??siuvinis, kaip ir kiti archyvo rankraA?A?iai, buvo suA?alotas, kraA?tai nutrupAi??jAi??, tekstai iA?blukAi??, eilAi??raA?A?io ai??zTAi??viA?kAi??” dalies teksto nelikAi??. TaA?iau A?io eilAi??raA?A?io iA?likusios A?skaitomos eilutAi??s (Kas smagesnis uA? SintautAi??lius ai??i?? kaimelAi??li / Kur manoji stubuA?Ai??li mano nameliu) leido manyti, kad taip galAi??jo raA?yti tik Pranas VaiA?aitis. Abejones sukAi??lAi?? eilAi??raA?A?iA? paraA?ymo dataai???ai??i?? 1883 metai3. Ar galAi??jo septyneriA? metA? vaikas taip eiliuoti? Nors P.ai???VaiA?aitis prieA? mokyklAi?? jau dvejus metus buvo mokAi??sis pas SintautA? daraktoriA? vokietA? PiklerA?, taA?iau raA?ysena rodAi??, kad tai jau gimnazisto braiA?as. GalbAi??t vaiko paraA?ytos eilAi??s buvo surinktos ir perraA?ytos daug vAi??liau, ne vienu prisAi??dimu. GalAi??jo tai bAi??ti apie 1890ai??i??1891 metus, nes tame sAi??siuvinyje rastAi?? vertimAi?? ai??zNaktis priesz KalAi??das” M.ai???Jankus iA?spausdino 1892ai???m. Be to, kad eilAi??s buvo raA?ytos per ilgAi?? laikAi??, liudija eilAi??raA?A?io ai??zTAi??viA?kAi??” raA?ysena, nes eilAi??raA?tis jau sukirA?iuotas4.
EilAi??raA?A?io ai??zTAi??viA?kAi??” eilutAi??Ai??Svetims kampas dAi??l manes teipogi labai gersAi??liudytA?, jog eilAi??raA?tis raA?ytas besimokant gimnazijoje. Ai??io eilAi??raA?A?io pabaiga (Idant nAi??r geriau, kaip kur asz maA?as uA?augau. / Kas smagesnis uA? SintautAi??lius ai??i?? kaimelAi??lA?,? / Kur manoji stubuA?Ai??li mano nameliu) liudija, pasak Alberto Zalatoriaus, dvi glaudA?iai susipynusias ir kartu ai??ztokiA? skirtingA? interpretacijA? A?gijusias sAi??vokas ai??i?? tAi??viA?kAi?? ir tAi??vynAi??”5.
TaA?iau TAi??vynAi??, kurioje yra visa, kas didinga, kuri leidA?ia save iA?bandyti, pajusti savo vertAi??, kurioje yra praeitis, dabartis ir ateitis6, jis savo posmuose apdainavo kiek vAi??liau.
Patys pirmieji P. VaiA?aiA?io eilAi??raA?A?iai periodinAi??je spaudoje iA?spausdinti 1896 metais. A?urnale ai??zVarpas” buvo publikuoti trys P.ai???VaiA?aiA?io eilAi??raA?A?iai: ai??zKad paA?inti miestAi?? blogAi??…”. ai??zPAi??skit vAi??jai, pAi??skit A?iaurAi??s…” ir ai??zVargdienAi??lis”. Visa P.ai???VaiA?aiA?io kAi??ryba buvo iA?spausdinta 1897ai??i??1902ai???m. Amerikos lietuviA? laikraA?tyje ai??zVienybAi?? lietuvninkA?” (Nr. 33 ai??i?? 49) bendru pavadinimu ( iA?skyrus nr. 44) ai??zEilAi??s PranciA?kaus Sekupasakos”.
Prano VaiA?aiA?io mirtis nebuvo netikAi??ta. Poetas sunkiai sirgo dA?iova ir vilties pasveikti nebuvo. Poeto laidotuviA? rAi??pesA?ius prisiAi??mAi??s Saliamonas Banaitis sukvietAi?? gimines ir kaimynus, draugus iA? Peterburgo. Fotografas lietuvis RadzeviA?ius padarAi?? nuotraukAi??, kuri iA?plito vAi??liau kaip atvirukas, 1911 m. dideliu tiraA?u iA?leistas Onos VitkauskytAi??s knygyne Kaune.
Mirus P.ai???VaiA?aiA?iui, ai??zVienybAi??je lietuvninkA?” be autorystAi??s paskelbtas nekrologas7, kuris 1961ai???m. publikuotas J.ai???MaA?io-KAi??kA?to ai??zRaA?tuose”8. Tai vienas pirmA?jA? nekrologA? lietuviA? periodikoje. J.ai???MaA?io-KAi??kA?to autoryste abejojama, nes J.ai???MaA?ys-KAi??kA?tas poeto nepaA?inojAi??s ir tai paskelbAi?? jam skirto eilAi??raA?A?io posmelyje (Brolau nepaA?A?stams! iA? tolimo kraA?to). TaA?iau, kaip teigia Prano VaiA?aiA?io biografas Zenius Ai??ileris, ai??ztiek Pranas, tiek ir Jonas MaA?ys lankydavAi??si JonuA?iuose pas A?inomAi?? Kauno gubernijos teisininkAi?? AndriA? KeturakA? (apie 1860ai??i??1911), kurio graA?iame, ligi mAi??sA? dienA? iA?likusiame Ai??kyje galAi??jo susitikti, kaip, beje, ir su ten besilankiusiais Jonu BasanaviA?iumi bei kai kuriais knygneA?iais. TaA?iau daugelio dalykA?, ypaA? susietA? su laidotuviA? realijomis, Amerikoje tuomet gyvenAi??s J.ai???MaA?ys-KAi??kA?tas negalAi??jo A?inoti”9.
Z.ai???Ai??ileris nekrologo autoriumi laiko buvusA? ai??zVienybAi??s lietuvninkA?” redaktoriA? JonAi?? KaunAi??, negalAi??jusA? nurodyti nekrologe savo pavardAi??s, nes buvo A?andarA? A?tariamas, kad platina atsiA?aukimus. TaA?iau tame paA?iame laikraA?tyje KAi??kA?to slapyvardA?iu paskelbtas ir eilAi??raA?tis poeto mirties proga ai??zPranciA?kui VaiA?aiA?iui (Sekupasakai)”. Ir nekrologe, ir eilAi??raA?tyje dAi??l ankstyvos poeto mirties, suprantama, netiesiogiai kaltinamas tAi??vas. Ai??is konfliktas buvo iA?garsintas ir kartotas ne vienoje publikacijoje.
Ir nekrologas, ir J.ai???MaA?io-KAi??kA?to eilAi??raA?tis PranciA?kui VaiA?aiA?iui (Sekupasakai) yra labai poetiA?ki, jautrAi??s. J.ai???MaA?ys-KAi??kA?tas, poetas, pirmasis, dar iki jo eilAi??raA?A?iA? rinkinio iA?leidimo, pripaA?ino Prano VaiA?aiA?io talentAi??, jo poezijos prasmAi?? ir savarankiA?kAi?? jo eiliA? gyvenimAi??, prilygstantA? ai??zlaurA? nevystanA?iam lapui”. Jis A?avisi poeto groA?io pasauliu, estetika:Ai??Parnaso dievaitAi??s tave numylAi??jo, / Tau paslaptis savo atskleido gamta; / Tau srovAi??s ir girios meilingai A?nabA?dAi??jo / Kur eina, ko trokA?ta godi A?monija. / Ir tu, AukA?tadvasi, mokAi??jai paA?inti / Ir kalbAi?? gamtos, ir A?moniA? troA?kimus! cheap valtrex Ai??/Ai??GiesmiA? vainikAi??lA? mokAi??jai supinti, / Kur vieA?pats aukA?A?iausias ai??i??Ai?? gamta ir A?mogus!
J.ai???MaA?ys-KAi??kA?tas rAi??pinosi pirmosios P.ai???VaiA?aiA?io poezijos knygos rengimu. TaA?iau jis pats 1902ai???m. mirAi??. Tolesniu P.ai???VaiA?aiA?io knygos leidimu rAi??pinosi Pranas Matulaitis, tuo metu dirbAi??s antruoju ai??zVienybAi??s lietuvninkA?” redaktoriumi. Manoma, kad bAi??tent jis galAi??jo paraA?yti A?A?anginA? straipsnA? pirmajam P.ai???VaiA?aiA?io eiliA? rinkiniui ai??zEilAi??s PranciA?kaus VaiA?aiA?io (Sekupasakos)”, iA?leisto Amerikoje 1903 metais. TaA?iau neatmetama, kad A?ios A?A?angos autoriumi galAi??jo bAi??ti ir J.ai???MaA?ys-KAi??kA?tas.10

metronidazole for dogs.

Atminimo A?amA?inimas

Paminklas poetui Pranui VaiA?aiA?iui ir Knygai Sintautuose (skulpt. J. Ai??livinskas). G. JokAi??baiA?io nuotrauka
Paminklas poetui Pranui VaiA?aiA?iui ir Knygai Sintautuose (skulpt. J. Ai??livinskas). G. JokAi??baiA?io nuotrauka

Prano VaiA?aiA?io draugijos rAi??pesA?iu, 1996ai???m. pavasarA?, poeto 120-meA?io proga, sodyboje pastatytas medinis paminkAi??las. Tai jauno skulptoriaus KAi??stuA?io Krasausko bakalauro darbas, kuriame vaizduojamas kiek senstelAi??jAi??s pavargAi??s poetas su knyga rankose. Kaip jau buvo minAi??ta, monumentalus paminklas SintautA? miestelio aikA?tAi??je, A?alia atstatytos senosios pradA?ios mokyklos, iA?kilo A?iemet rugsAi??jo 21 dienAi??.
TAi??dien miestelio aikA?tAi??je susibAi??rAi?? daug A?moniA?. PrieA? tai buvo aplankytas Prano VaiA?aiA?io kapas (paminklas S. BanaiA?io pastangomis iA?kaltas Kaune ir pastatytas 1902 m. rugsAi??jo 12 dienAi??, minint pirmAi??sias poeto mirties metines), SintautA? Ai??vA?. MergelAi??s Marijos Ai??mimo A? dangA? baA?nyA?ioje iA?klausytos Ai??v. MiA?ios, kurias aukojo J E vyskupas Juozas A?emaitis. Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir tautiniais rAi??bais pasipuoA?Ai?? SintautA? kultAi??ros centro ansambliai ai??zMozaika” ir ai??zSantaka”. Atvyko atstovai iA? Lietuvos KultAi??ros ir Ai??vietimo ir mokslo ministerijA?, visas autobusas iA? Vilniaus su XXVII knygos mAi??gAi??jA? draugija, kitais visuomenininkais, Kauno keliautojA? kultAi??ros klubo ai??zAi??A?uolynas” grupAi??, Lietuvos sAi??jAi??dA?io Kauno skyrius. Kaip visada, daug matytA? veidA?, daug paA?A?stamA?. Renkasi Lietuva A? maA?Ai?? Suvalkijos miestelA?, vadinasi, to dar reikia. Po tautiA?kos giesmAi??s paminklo poetui Pranui VaiA?aiA?iui fondo pirmininkas Vidmantas Staniulis ir Ai??akiA? rajono meras Juozas BertaA?ius perkerta juostelAi??, paminkAi?? paA?ventina J E vyskupas J. A?emaitis ir jis tampa visA?: SintautA? ir Lietuvos.
SintautiA?kiai ir tie, kurie sekAi?? ir domAi??josi P. VaiA?aiA?io atminimo A?amA?inimu (beje, tai jau treA?ias bandymas steigti P. VaiA?aiA?io fondAi?? paminklui statyti), pamatAi?? kitAi??, nei seniau visuomenei svarstyti pateiktAi??, paminklo variantAi??: ne raudonos spalvos dvi A?alia sudAi??tas granito plokA?tes su tautiA?ka juostele, bet pilkos spalvos, su reljefais ir vyA?iu. Granito plokA?tAi??s nebepriminAi?? lygiai atverstA? knygos lapA?, o du atskirus pakreiptai sudAi??tus lapus. Po poeAi??to pavarde paraA?ytos jo gimimo ir mirties datos priminAi?? antkapinA? paminklAi??. TaA?iau labiausiai nustebino pats A?raA?as ant paminklo, eilutAi??s iA? jo chrestomatinio eilAi??raA?A?io ai??zYra A?alis, kur upAi??s teka…”. Po A?io eilAi??raA?A?io pirmA?jA? keturiA? eiluA?iA?, be jokios nuorodos praleista dar 10, o toliau iA?kaltos dvi eilutAi??s: ai??zAi??alis ta Lietuva vadinas ai??i?? / Bet aA? neilgai ten buvau…” Argi A?iuo atveju ai??zbuvimas” yra esminis dalykas? Juk poetas lieka, tai, vadinasi, jis yra, o ne buvo? Ar galima taip beatodairiA?kai trumpinti tekstus?
Paminklo skulptorius kaunietis Juozas Ai??livinskas savo kAi??rinA? A?vardijo kaip paminklAi?? Poetui ir Knygai. Suprantama, bet kuris poetas gali bAi??ti tapatinamas su knyga, nors, kaip matome, P. VaiA?aitis buvo spausdinamas, suprastas ir A?vertintas dar iki knygos iA?leidimo. Ko gero, ir vieta paminklui pasirinkta ne pati geriausia, jam trAi??ksta erdvAi??s. Po paminklo atidarymo SintautA? seniAi??nas, bendruomenAi??s pirmininkas ir aktyvesni jos nariai aptarAi?? A?vairius aikA?tAi??s sutvarkymo ir jos apA?eldinimo variantus, kai kurias pataisas paA?iame paminkle, todAi??l, galima sakyti, darbai bus tAi??siami kAi??rybiA?kai. A?ia reikAi??tA? padAi??koti V. Staniuliui ir jo komandai uA? triAi??sAi?? renkant pinigus ir organizuojant darbus, kurie nebuvo tokie paprasti ir lengvi. Na, o sintautieA?iai jau paA?iAi?? pirmAi??jAi?? dienAi?? pradAi??jo paminklAi?? ai??zprisijaukinti”.

antibiotic online

buy cialis black online

Vietoje pabaigos

Po keliA? dienA? apAi??jau visas vietas, susijusias su P. VaiA?aiA?iu: nuo paminklo iki tAi??viA?kAi??s. Sakysim, vedu ekskursijAi??. Nuo miestelio centro iki kapiniA?, pro PentAi?? iki tAi??viA?kAi??s. Nevalyta, iA?tiesinta dumblA? priA?Ai??lusi, paA?aliavusi Penta iA? vienos pusAi??s, A?alia rodyklAi??s A? P. VaiA?aiA?io tAi??viA?kAi??, o iA? kitos pusAi??s ai??i?? patvenkta, virtusi eA?eru. Kitoje pusAi??je, A?alia A?monAi??s UAB ai??zMediResta”, rengiama maA?inA? stovAi??jimo aikA?telAi??. Atsitiktinai aplinkui suaugAi?? medA?iai ir bendra netvarka nebeprimena tos harmoningos idilijos ir darnos, kuriAi?? matAi?? poetas. Suprantama, po vienAi?? niekas A?ia nevaikA?A?ioja, bet, galvojant apie perspektyvAi??, tokia poetizuota ekskursija bAi??tA? galima ir, manau, bAi??tA? A?domi. P. VaiA?aiA?io eilAi??s apie darbAi?? TAi??vynei ir TAi??vynAi??je aktualios ir A?iandien. Taigi paminklAi?? sintautiA?kiai prisijaukins, bet ar bus prisijaukinta ir prie istorinAi??s tikrovAi??s sugrAi??A?inta aplinka, tai jau kitas klausimas. Ar iA? tikrA?jA? A? Sintautus sugrA?A? Pranas VaiA?aitis, Antanas TatarAi?? ir kiti juos garsinAi?? A?monAi??s? Ar atsiras jiems vietos ne tik gatviA? pavadinimuose, A?viesios atminties mokytojos Marijos PuodA?iukaitienAi??s A?rengtame SintautA? mokyklos muziejuje, VaiA?aiA?io tAi??viA?kAi??je ir senojoje SintautA? baA?nytAi??lAi??je A?rengtose ai???ekspozicijose, bet ir A?irdyse? Ar P. VaiA?aiA?io sodintas Ai??A?uolas taps visA?? Ar SintautA? pagrindinAi?? mokykla bus pavadinta poeto vardu? Ar bus leidA?iama Prano VaiA?aiA?io kAi??ryba? Ar ji bus verA?iama A? kitas kalbas? Tuomet ir paminklas A?alia senosios mokyklos A?gis kitAi?? prasmAi?? ir nebereikAi??s galvoti, matosi ar nesimato nuo kelio pavardAi?? ant A?io monumento graA?iA? plokA?A?iA?.

1Ai??VaiA?iAi??nas K. ai??zSintautA? valsA?iaus kaimai senuosiuose A?emAi??lapiuose”, in: Sintautai, 1 d., vyr. redaktorAi?? V. GirininkienAi??. ai??i?? Vilnius, 2013, 225 p.
2Ai??ai??zAuszros” archyvas: Martyno Jankaus rinkinys, sudarAi?? ir parengAi?? D. Kaunas ir A. MatijoA?ienAi??. ai??i?? Vilnius, 2011, 492 p.
3Ai??MatijoA?ienAi?? A. ai??zPirmieji Prano VaiA?aiA?io rankraA?A?iai”, in: Sintautai, 2 dalis, vyr redaktorAi?? V. GirininkienAi??, Vilnius, 2013, p. 2184.
4Ai??Ibid.
5Ai??Zalatorius A. ai??zPoeto dalia ir dainos”, in: Pranas VaiA?aitis, sudarAi?? Z. Ai??ileris, A. Zalatorius. ai??i??Ai?? Vilnius, 1996, p. 19.
6Ai??Ibid.
7Ai??VienybAi?? lietuvninkA?, 1901, Nr.ai???42.
8Ai??MaA?ys-KAi??kA?tasai???J. RaA?tai. ai??i?? Vilnius, 1961, p.ai???263ai??i??265.
9Ai??Ai??ileris Z. Pranas VaiA?aitis: epocha, gyvenimas, kAi??ryba. ai??i?? MarijampolAi??, 2001, p. 151, 152.
10Ai??GirininkienAi?? V. ai??zPoeto Prano VaiA?aiA?io atminimui”, in: Sintautai, 2 d., p. 2198.