Projektas ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokykloms (AKIM)ai??? ai??i??Ai?? pusiaukelAi??je

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: KultAi??ra
AUTORIUS:Ai??Gytis Norvilas
DATA: 2013-03

Projektas ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokykloms (AKIM)ai??? ai??i??Ai?? pusiaukelAi??je

Gytis Norvilas

b_250_105_16777215_00_images_iliustracijos_logotipai_2007-2013_logo_ESF.jpgApie projekto ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsus mokyklomsai??? (AKIM), kurA? vykdo Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija (LMKA), intencijas, uA?manymAi??, A?gyvendinimo gaires, tikslus plaA?iau buvo raA?yta ir pristatyta A?urnale ai??zLiteratAi??ra ir menasai??? ( buy antibiotics uk. 2012 03 02, Nr. 3369). TurbAi??t ne vienam: tiek projekte dalyvaujantiems menininkams, mokykloms, tiek patiems idAi??jos autoriams, vykdytojams, administratoriams kAi??lAi?? nuogAi??stavimA? kaip visos iki A?iol Lietuvoje precedento neturinA?io ir neturAi??jusio projekto idAi??jos, uA?manymai virs realiu kAi??nu, A?gaus formAi??. Deklaruota projekto esmAi?? buvo daugiau nei paprasta: tai profesionalaus meno, menininkA?, kultAi??ros ir mokyklos, plaA?iAi??ja prasme, suartinimas. Pagal sumanymAi??, dvejus ai??i?? 2012ai??i??2013 metus A? 600 Lietuvos mokyklA? turAi??jo keliauti menininkai, kultAi??ros A?monAi??s ir kultAi??rinAi?? spauda, vykti meninAi??s kAi??rybos pamokos.
Ai??pusAi??jus projektui, galima pasakyti, jog nuogAi??stavimai buvo nepagrA?sti. Projekto sAi??kmAi??, eiga nekelia abejoniA?. Tai patvirtina tiek po mokyklas vaA?inAi??janA?iA? A?vairiA? sriA?iA? menininkA?, kitA? sriA?iA? specialistA? atsiliepimai, tiek paA?iA? kaimo, miesto mokyklA?, bendruomeniA? reakcijos, atsiliepimai.
VertAi??tA? pateikti statistikos, kuri A?iuo atveju kalba pati uA? save. MeninAi??se pamokose dalyvauja 235 mokyklos. NemokamAi?? 11-kos kultAi??ros A?urnalA? (ai??zKultAi??ros baraiai???, ai??zNaujasis A?idinysai??i??Aidaiai???, ai??zMetaiai???, ai??zKnygA? Aidaiai???, ai??zDailAi??ai???, ai??zLiteratAi??ra ir menasai???, ai??zFotografijaai???, ai??zMuzikos baraiai???, ai??zKelionAi?? su Bernardinai.ltai???, ai??zTautodailAi??s metraA?tisai???) prenumeratAi?? gauna 600 mokyklA? (tiek iA? viso mokyklA? dalyvauja projekte). KiekvienAi?? mAi??nesA? A?vyksta nuo 100 iki 250 pamokA? (tik 2013 m. sausA? dAi??l objektyviA? prieA?asA?iA? ai??i?? nepalankiA? oro sAi??lygA? ai??i?? buvo suplanuota kiek maA?iau nei 100 pamokA?). Kiekvienoje mokykloje apsilanko nuo 5 iki 7 skirtingA? sriA?iA? menininkA?. Kiekvieno jA? vesta meninAi?? pamoka trunka gana trumpai: teorinAi??s pamokos trukmAi?? ai??i?? 1 akademinAi?? valanda, kAi??rybiniA? dirbtuviA? ai??i?? 1,5ai??i??2 akademinAi??s valandos. Ir nors daA?nai menininkai pamokas pratAi??sia, pasilieka ilgiau, visgi A?ie susitikimai tik maA?a dalimi leidA?ia prisiliesti prie vienos ar kitos meno srities.
Kaip minAi??jo viena iA? mokytojA?, jei minAi??tuosius leidinius daA?niau varto mokytojai, tai mokiniai iA?ties labiau laukia uA?siAi??mimA? su menininkais. Reikia paA?ymAi??ti, jog nemokama kultAi??ros A?urnalA? prenumerata ai??i?? dovana ne tik saviA?vietai, bet ir puiki priemonAi?? pamokoms vesti. DaA?nai mokykloms spaudai stinga finansavimo. Pvz.: KAi??dainiA? Juozo PaukA?telio pagrindinAi??je mokykloje A?iais metais spaudai uA?sisakyti skirta tik 375 litai.
Labai sveikintina, kad patys mokiniai, jaunoji karta, mokytojai pamato paties menininko darbo virtuvAi??, kaip konkreA?iai gimsta vienas ar kitas kAi??rinys. Tai galimybAi?? paA?inti menininkus ir jA? darbo, veiklos, kAi??rybos specifikAi??, tuo paA?iu pasitarnauja ir gajam mitui griauti, jog menininkai tAi??ra tinginiA?, nieko nedirbanA?iA? veltAi??dA?iA? gauja, laukianA?iA? premijA? ir stipendijA?. GalA? gale tai puikios amato pamokos.
ai??zAA? jau pradedu gailAi??ti, kad A?is projektas pasibaigs… Susitikimai su A?A?ymiais A?monAi??mis labai daug duoda jaunajai kartai, o pasikviesti savo jAi??gomis pinigAi??liA? tikrai neturAi??tume. Ir dar… Jei valdantieji sluoksniai bAi??tA? bent jau prieA? penkmetA? supratAi??, kad reikia kultAi??rinAi??s spaudos mokyklA? bibliotekoms, vaikA? skaitymo lygis nebAi??tA? tokios tragiA?kos bAi??klAi??s. MAi??sA? biblioteka bendradarbiavo su Spaudos, radijo ir televizijos rAi??mimo fondu, tai leidiniA? gaudavome, ir vaikams tai patikdavo, o dabar jau traukinys vAi??luoja… (…) AA? uA? tai, kad ir ateityje bAi??tA? A?gyvendinami panaA?aus pobAi??dA?io projektai. Jau gerAi?? pusmetA? aktyviai bendraujame su projekto koordinatoriais. Bendravimas su projekto AKIM mokymo programos koordinatore Milda Kuculis ir projekto vadove AuA?rine A?ilinskiene jau tapo tiesioginAi??s veiklos sudAi??tine dalimiai??? ai??i??Ai?? mintimis apie AKIM ir kultAi??rinAi?? spaudAi?? dalinosi RokiA?kio ai??zRomuvosai??? gimnazijos bibliotekos vedAi??ja Reda KiselytAi??.

digoxin uk available.

Fotografas A. OstaA?enkovas Ai??akiA? r. GriA?kabAi??dA?io gimnazijoje (2012 11 14)
Fotografas A. OstaA?enkovas Ai??akiA? r. GriA?kabAi??dA?io gimnazijoje (2012 11 14)

LMKA prezidentas bei A?urnalo ai??zLiteratAi??ra ir menasai??? vyr. redaktorius Kornelijus Platelis 2012 metA? pirmojo numerio ai??zRedakcijos skiltyjeai??? (2012 01 06, Nr. 3360) taip pat apgailestavo, kad AKIM projektas baigsis. A?inoma, kiekvienas veiklos baras turi pradA?iAi??, turi ir pabaigAi??. Reikia tikAi??tis, kad kai Dievas uA?daro duris, atveria langus…
Anot tos paA?ios Redos KiselytAi??s, pasikeitimus skaityklose mokiniA? jaunos akys pastebi. Pastebi ir naujAi?? periodiniA? leidiniA? lentynAi??, dar nematytus A?urnalus. Juos pavarto. Gimnazistai supaA?indinami su naujai vykdomu projektu. Manau, ai??i?? sako RokiA?kio ai??zRomuvosai??? gimnazijos bibliotekos vedAi??ja, ai??i?? A?iA? jaunA? A?moniA? nuomonAi?? svarbi. Jie kurs ateities LietuvAi??, dAi??lios kultAi??ros politikos gaires.
AKIM projektas sulaukia tiek rajoninAi??s, regioninAi??s A?iniasklaidos, tiek respublikinAi??s, jau nekalbant apie paA?iA? mokyklA?, dAi??mesio, atgarsiA?. Kaimo, regionA? mokykloms susitikimai su kultAi??rininkais virsta nedidelAi??mis bendruomenAi??s A?ventAi??mis, o patiems menininkams tai puikus akstinas nusileisti iA? savo Dramblio kaulo bokA?tA? ir bAi??ti A?ia ir dabar, dalytis ir gauti. Labai svarbu, kad tarp mokyklA? bendruomeniA?, atskirA? jos nariA?, mokytojA?, mokiniA? ir pamokas, uA?siAi??mimus vedusiA? menininkA? uA?simezgusios paA?intys, emocinis ryA?ys niekur nedingsta. Tai teikia vilA?iA?, jog ir pasibaigus projektui galimas jA? tolesnis bendravimas, bus planuojami kiti susitikimai jau jA? paA?iA? iniciatyva. Projekto koordinatorAi?? Milda Kuculis patikino: ai??zGirdim atsiliepimA?, kad uA?megzti ryA?iai tarp mokyklA? ir menininko tAi??siami.ai???
Ir patys menininkai dA?iaugiasi galAi??dami vesti pamokas, praA?o daugiau, bet, deja, projekto galimybAi??s yra ribotos. Pasak menininkA?, apsilankius mokyklose, nuostabAi?? kelia mokiniA? susidomAi??jimas, ypaA? kaimo mokyklAi??lAi??se. MokiniA? reakcijos, likAi?? A?spAi??dA?iai po susitikimA? rodo ai??i?? poreikis yra. Mokiniams pamokos neretai virsta atrakcija.
PavyzdA?iui, Ai??ilalAi??s Simono GaudAi??A?iaus gimnazijoje dailAi??s pamokAi?? vedAi?? ir savo kAi??rybAi?? gimnazistams pristatAi?? A?maikA?A?iu poA?iAi??riu A? vizualinA? menAi?? pasiA?ymintis dailininkas, A?iuolaikinio meno atstovas Linas Liandzbergis. NeA?prasta dailininko Lino Liandzbergio kAi??ryba, kai klasikinAi??s tapybos paveikslai dekoruojami popdailAi??s elementais ar optiniais efektais, davAi?? impulsAi?? gimnazistams nutapyti kaA?kAi?? realaus, apA?iuopiamo, matomo kasdienAi??je aplinkoje ir kartu A?okiruoti A?iAi??rovAi?? papildA?ius dekoro detalAi??mis, kurios, atrodytA?, visiA?kai nedera su pateikiamu motyvu, tuo sukurdamas tam tikrAi?? provokacijAi??. Gimnazistai A?sitraukAi?? A? kAi??rybinAi?? veiklAi??: Ai??mAi?? ryA?kAi??ti norima perteikti tema bei A?vairiaspalvis tapybos darbA? koloritas… Kaip teigAi?? Ai??ilalAi??s Simono GaudAi??A?iaus gimnazijos dailAi??s mokytoja ekspertAi?? Jolanta BaubkuvienAi??, A?ios kAi??rybinAi??s dirbtuvAi??s gimnazijoje buvo puiki proga gimnazistams plAi??sti savo akiratA?, ugdyti A?iuolaikinAi??s dailAi??s meninA? skonA? bei tiesiogiai pabendrauti su A?inomu projektA?, akcijA? vadovu dailininku Linu Lianzbergiu.
Ir tai tik vienas iA? begalAi??s atbalsiA?. Ai??tai ir daugiau:
ai??zVedA?iau iA? eilAi??s tris pamokas ai??i?? tikrai stebina, kaip mokytojai ir mokiniai dA?iaugiasi ir dAi??koja uA? atveA?tas A?inias, kuo maA?esnAi?? mokyklAi??lAi?? ai??i?? tuo labiauai??? (architektAi?? AudronAi?? A?ukauskaitAi??).
ai??zPrieA? porAi?? dienA? grA?A?au iA? RaguvAi??lAi??s, prieA? tai lankiausi Kamajuose. GrA?A?au gana sukrAi??stas, nes RaguvAi??lAi??s pagrindinAi??je mokykloje iA? viso mokosi tik 46 mokiniai, o A? KamajA? A. Strazdo gimnazijos 1-Ai??jAi?? klasAi?? A?iemet atAi??jo tik 2 vaikeliai. LiAi??dna!ai??? (raA?ytojas, A?urnalistas Rimantas Vanagas).
ai??zMan tai buvo savotiA?kas pasitikrinimas ir gera komunikacija, pagalvojau, kad mokymas irgi A?aunus kAi??rybinis darbasai??? (VertAi??ja AkvilAi?? MelkAi??naitAi??).
ai??zManau, kad nauda visapusiA?ka ir A?imtaprocentinAi??. Svarbiausia ne suteiktos A?inios apie meninius dalykus, o A?inia apie tai, kad tos A?inios kaip kontaktas labai laukiamos ir reikalingos. Man labai vertinga atrodAi?? tai, kad vyrauja visiA?kas abipusiA?kumas, taip pat labai dA?iaugsminga suprasti, kad tas mokyklinis jaunimas, nors ir atrinktas, nestokoja pagrindinio dalyko ai??i??Ai?? smalsumo. Ir ne smulkmenoms ar kokiems ryA?kesniems efektams, o suinteresuotumo platesniems ai??i?? apibendAi??rintiems dalykamsai???, ai??i??Ai?? dalijosi patirtimis kompozitorAi?? NijolAi?? SinkeviA?iAi??tAi??.
M. Kuculis, paklausta, su kokiais sunkumais, realiomis problemomis A?gyvendinant projektAi?? susidurta, paA?ymAi??jusi, jog sunkumA? kelia visA? pirma pati komunikacija tiek su menininkais, tiek su mokyklomis. Projekte dalyvauja menininkai iA? visos Lietuvos (daugiausia iA? didA?iA?jA? Lietuvos miestA?, o keletas nuolat gyvena uA?sieny). Mokyklos, dalyvaujanA?ios projekte ai??i??Ai?? iA? visA? Lietuvos savivaldybiA?, o projektas koordinuojamas iA? Vilniaus. Taigi, visiems perduoti visAi?? reikiamAi?? informacijAi?? laiku ir sulaukti grA?A?tamojo ryA?io pakankamai sudAi??tinga.
O pasiteiravus, ar projekto eiga pateisina lAi??kesA?ius, M. Kuculis tvirtino, kad tikrai taip. Projektas visA? pirma yra skirtas rajono mokykloms. Tokia tikslinAi?? grupAi?? buvo pasirinkta teisingai, kadangi rajono jaunimas A?ymiai reA?iau turi galimybAi?? su meno kAi??rAi??jais pabendrauti gyvai. IA? atsiliepimA? perA?asi iA?vada, jog A?ie mokiniai itin vertina menines pamokas. Savo ruoA?tu menininkai suvokia ir jauA?ia, jog rajono mokyklose jie sukuria A?vykA?. Tad iA? mokyklA? grA?A?ta pakylAi??ti, pasikrovAi?? gerA? A?spAi??dA?iA? ir mielai vaA?iuoja A? kitus susitikimus kitose mokyklose. Rajono vaikai yra linkAi?? nuvertinti savo gebAi??jimus, galimybAi?? rinktis tam tikrAi?? specialybAi?? ir konkuruoti su miesto mokiniais aukA?tosiose mokyklose. Menininkai A?iuo aspektu gali pastebAi??ti talentus, padrAi??sinti. Beje, sprendA?iant iA? menininkA? atsiliepimA?, rajono vaikai savo gebAi??jimais miestieA?iams nenusileidA?ia. Tad trAi??ksta tik paskatinimo, pripaA?inimo, kad ir jie gali siekti savo svajoniA? realizavimo. Projektas leidA?ia iA? arA?iau gyvai pamatyti, kokia yra reali jaunimo ugdymo situacija. Reikia tik viltis, kad AKIM, jau pasiekAi??s pusiaukelAi??, sAi??kmingai ir be trukdA?iA? pasieks finiA?o linijAi??.