Prozos proverA?iai

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LietuviA? literatAi??ra
AUTORIUS: Laimantas JonuA?ys
DATA: 2013-01

Prozos proverA?iai

Laimantas JonuA?ys

MintA? kyA?telAi??jo pernykA?tis Vilniaus knygA? festivalis, kurio rengAi??jai papraA?Ai?? pakalbAi??ti diskusijoje apie pastarA?jA? dvideA?imties metA? lietuviA? literatAi??rAi??. Ai??iek tiek papildAi??s ir suraA?Ai??s tai, kAi?? ten kalbAi??jau daugiau iA? minties nei iA? lapo, A?ia ir pateikiu.
Pasirinkau tAi?? literatAi??rinAi?? prozAi??, kuri buvo originalaus pobAi??dA?io, iA? esmAi??s novatoriA?ka, t. y. tokius kAi??rinius, kokiA? lietuviA? literatAi??roje iki tol nAi??ra buvAi??. Anaiptol nenoriu pasakyti, kad vertinga tik ai??zproverA?ioai??? literatAi??ra, pvz., kai kurie autoriai, tarp jA? DanutAi?? KalinauskaitAi?? arba Valdas Papievis, raA?Ai?? nAi?? kiek ne blogesnius kAi??rinius uA? A?ia minimus, bet jie nepatenka A? A?iAi?? mano pasirinktAi?? temAi??. Vis dAi??lto A?ia miniu tik, mano subjektyvia nuomone, gerAi?? literatAi??rAi?? (mat naujoviA?ko raA?ymo buvo ir daugiau, tik jis, aiA?ku, ne visas vertingas), ir tai dar, matyt, ne visAi??, nes kai kuo suabejojAi??s nusprendA?iau A?io sAi??raA?o daug neapkrauti.
PasiAi??lytAi?? 20 metA? laiko tarpAi?? priimu paA?odA?iui ai??i?? vadinasi, nuo 1992 metA? (tad geriausi RiA?ardo Gavelio romanai pasilieka uA? ribos).
Dabar tai gal ir nebeatrodo itin originalu, betAi??Jurgis KunA?inas clomid 100mg . , ai??zTAi??lojeai??? ir kituose romanuose pirmAi?? kartAi?? prabilAi??s apie valkataujanA?io sovietmeA?io inteligento patirtA?, atvAi??rAi?? visai naujAi?? perspektyvAi??.
Gintaras BeresneviA?iusAi??savo raA?iniais suA?avAi??jo ir nustebino daugeliu atA?vilgiu, bet literatAi??riniu poA?iAi??riu norAi??A?iau iA?skirti jo unikalias istorines ir mitologines miniatiAi??ras ai??i?? dalis jA? yra knygoje ai??zPabAi??gAi??s dvarasai???. Ai??iuose sAi??mojingose, kartais absurdistiniuose tekstuose jis neregAi??tu bAi??du sujungAi?? Lietuvos istorijos, mitologijos fragmentus su A?aisminga literatAi??rine iA?mone.
Jurga IvanauskaitAi??Ai??romane ai??zRagana ir lietusai???, aistra pulsuojanA?iu stiliumi nerdama A? moters erotinAi??s aistros sAi??kurius, originaliai susiejo tris viena nuo kitos A?imtmeA?ius nutolusias laiko plotmes; o vAi??lesnA? ai??zSapnA? nublokA?tiai??? (A?iaip jau ne patA? geriausiAi??) turbAi??t galima laikyti pirmu lietuviA?ku daugiakultAi??riu, kosmopolitiniu romanu.
Leonardas GutauskasAi??ai??zVilko dantA? karoliuoseai??? nuplaukAi?? A? prustiA?kas atsiminimA? srauto gelmes, bet tas romanas galiausiai tapo nepabaigiamas ir nevaldomas. Paskui A?is autorius (A?domu, kad, kaip ir KunA?inas, sovietmeA?iu publikavAi??s tik poezijAi??) sukAi??rAi?? unikaliA? kompaktiA?kA? romanA?, nuo melancholiA?ko, intravertiA?ko ai??zLaiA?kai iA? VieA?vilAi??sai??? iki sangviniA?ko, originaliai daugiabalsio ai??zKazbekai??? ir kitA?.
Sigitas ParulskisAi??romane ai??zTrys sekundAi??s dangausai??? drastiA?ku iA?A?Ai??kiu sujungAi?? sakralinA? ir profaninA? matmenis, brutalia raiA?ka griovAi?? asmenybAi??s savigarbos ir saviA?inos iliuzijas, kartu iA?skleisdamas subtilios, poeto vertos literatAi??rinAi??s kalbos galimybes.
Ai??io laikotarpio proverA?io proza neA?sivaizduojama beAi??Herkaus KunA?iaus. Jo A?aismingas nihilizmas, absurdas ir groteskas iA?arAi?? visai naujAi?? vagAi?? mAi??sA? lankose. Gausioje kAi??ryboje ai??i?? nuo ParyA?iaus romano ai??zBAi??tasis daA?ninis kartasai??? iki vilnietiA?ko ai??zLietuvis Vilniujeai??? ai??i?? kaip ryA?kesnes provokuojanA?io komizmo aukA?tumas dar iA?skirA?iau romanus ai??zPelenai asilo kanopojeai???, ai??zNepasigailAi??ti DuA?anskioai???, kai kuriuos apsakymus (pvz., ai??zPirtis Balkanuoseai???).
RamAi??no KasparaviA?iausAi??ai??zKeturiA? sesuA?iA? darA?elisai??? ai??i?? unikalus literatAi??rinio paribio A?edevras: tradicinAi?? kaimietiA?ka folkAi??lorinAi?? raiA?ka A?ia panardinta A? fantasmagoriA?kos, absurdistinAi??s iA?monAi??s terpAi??, ai??i??Ai?? tokA? bAi??tA? paraA?Ai??s BaltuA?is, jeigu bAi??tA? iA?protAi??jAi??s.
Mariaus IvaA?keviA?iausAi??romanas ai??zA?aliai??? netyA?ia uA?kliudAi?? Lietuvos partizanA? gerbAi??jus, nors visai be reikalo ai??i?? vienintelAi?? ai??znuodAi??mAi??ai??? yra ta, kad jis kovotojus pavaizdavo ne kaip paminklus, o kaip gyvus A?mones su savo silpnybAi??mis. Bet A?is romanas iA? tikrA?jA? tik iA? dalies apie tai ai??i??Ai?? A?ia pinamas trapus ir subtilus poteksA?iA?, nutylAi??jimA?, ai??zsustabdytA? kadrA?ai??? tinklas, kuriame A?odinAi?? iA?monAi?? ne maA?iau svarbi uA? istorines asmenybes.
Vanda JuknaitAi??Ai??atrado naujAi?? erdvAi??, nukreipusi dAi??mesA? A? beglobius arba neA?galius ir kitus gyvenimo paraA?tAi??je atsidAi??rusius vaikus knygose ai??zIA?siduosi. Balsuai??? ir ai??zTariamas iA? tamsosai???. Tiesa, tai veikiau priskirtina dokumentinAi??s prozos A?anrui, bet atlikta su literatAi??s gabumais ir pagavomis.
Jaroslavas MelnikasAi??yra iA?skirtinis autorius lietuviA? prozos kontekste, nes uA?Ai??mAi?? ypatingAi?? niA?Ai??, kuriAi?? galima pavadinti filosofine fantastika ar pan. Jo kAi??riniA? esmAi?? ai??i?? savitos, alternatyvios pasaulio vizijos, A?spAi??dingiausiai atskleistos apsakymA? rinkinyje ai??zRojalio kambarysai??? ir romane ai??zTolima erdvAi??ai???.
Andriaus JakuA?iAi??noAi??visi trys romanai kiekvienas savaip originalAi??s lietuviA? literatAi??ros fone. ai??zServijaus Galo uA?raA?aiai??? ai??i??Ai?? pirmas lietuviA?kas romanas, kurio veiksmas vyksta antikos laikais, be to, ir su originaliai A?aisminga tA? laikA? filosofinAi??s raiA?kos stilizacija; ai??zTAi??vynAi??ai??? yra hermetiA?kiausias lietuviA?kas romanas, kuriantis minimalistinA? ir mistiA?kai A?taigA? daiktA? pasaulA?; ai??zLalagAi??ai??? ai??i?? sudAi??tingiausias lietuviA?kas romanas, panirAi??s A? literatAi??rinio teksto ir siuA?eto uA?uomazgA? gelmes.
Rasos AA?kinytAi??sAi??romane ai??zRAi??ko nesugadintiai??? A? A?moniA? santykiA? statikAi?? ir poslinkius A?velgiama racionaliu A?vilgsniu iA? A?alies, situacijos modeliuojamos ir kartu komentuojamos. Pasaulio literatAi??roje panaA?iA? A?vilgsniA? yra buvAi??, bet Lietuvoje tai netikAi??ta naujovAi??.
Justino SajauskoAi??miniatiAi??rA? knygoje ai??zSuvalkijos geografijaai??? tragiA?ki, kartais ir A?iaurAi??s dalykai iA?reiA?kiami lakoniA?ku, netgi minimalistiniu pasakojimu; neretai esmAi?? savitai perteikia ar bent nuspalvina paskutinis sakinys. Stulbina, kad literatAi??riA?kai A?spAi??dingiausias kAi??rinys apie pokario partizanus minimalistinAi??s stilistikos atradimais kai kuo netikAi??tai artimas klasikinei RytA? poetikai.
Vlado KalvaiA?ioAi??romanas ai??zSustiprinto reA?imo barakasai??? ai??i?? geriausias literatAi??ros kAi??rinys apie lietuviA? patirtA? sovietiniuose lageriuose. Nors stilistika kitokia nei Sruogos ai??zDievA? miA?koai???, A?ia esama panaA?iA? originalumo daigA?: A? baisius dalykus sugebAi??ta paA?velgta su ironija ir humoru.
Be viso to, kaip puikiai A?inome, suklestAi??jo visai naujas beletristikai artimosAi??eseistikosAi??A?anras ai??i?? vienas iA? jo pradininkA? buvoAi??Rolandas Rastauskas, o A?ios naujovAi??s dabar jau ai??zsenasis testamentasai??? yra knyga ai??zSiuA?etAi?? siAi??lau nuA?autiai???, kur sudAi??ta prieA? tai ai??zAi??iaurAi??s AtAi??nuoseai??? suA?ibAi??jusi jau minAi??tA?Ai??ParulskioAi??irBeresneviA?iaus, taip patAi??Giedros RadvilaviA?iAi??tAi??sAi??beiAi??Alfonso AndriuA?keviA?iausAi??eseistika irAi?? how much does cialis cost cvs. Sigito GedosAi??savito dienoraA?A?io fragmentai. Visi A?ie autoriai savaip unikalAi??s ir nepakartojami. O vAi??liau, A?inoma, radosi ir kitA? A?domiA? eseistikos kAi??rAi??jA?.
Nors dabar apie tai paprastai nAi?? nebegalvojame, bet A?siA?iAi??rAi??jAi?? galime pastebAi??ti, kad beveik niekas iA? A?ia suminAi??tos literatAi??ros sovietmeA?iu vieA?ai nebAi??tA? galAi??jAi?? pasirodyti ai??i?? kai kas dAi??l akivaizdaus tiesos sakymo, o kai kas dAi??l sukaustyto sovietinAi??s kultAi??ros konservatyvumo ir su tuo susijusiA? subtilesniA? kliAi??A?iA?.
Kaip matome, literatAi??ra A?ia kuo A?vairiausia ai??i?? kai kuriems autoriams turbAi??t net nesmagu atsidurti tarp kai kuriA? kitA?; o man A?ita A?vairovAi?? ai??i?? pats gerumas.