SakalAi??liai perskrido ir A?uvo, o poetai atmuA?Ai?? sparnus

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Poezijos konkursas
AUTORIUS:Ai??Neringa MikalauskienAi?? vs Stiliaus Kupstas
DATA: 2013-07

SakalAi??liai perskrido ir A?uvo, o poetai atmuA?Ai?? sparnus

Neringa MikalauskienAi?? vs Stiliaus Kupstas

Ai??

nAi??ra taip paprasta pasikeisti vardAi??

paraA?yti knygAi?? sukonstruoti lAi??ktuvAi??

daryti mirties kilpas ir susilauA?yti

visus kaulus

P. Norvila ai??zLituanicaai???

A�

Lietuvai minint Stepono Dariaus ir Stasio GirAi??no skrydA?io per AtlantAi?? 80-metA?, Lietuvos aeroklubas, Lietuvos raA?ytojA? sAi??junga ir savaitraA?tis ai??zLiteratAi??ra ir menasai??? paskelbAi?? poezijos ir trumposios prozos kAi??riniA?, ai??zatskleidA?ianA?iA? lakAi??nA? asmenybes, jA? skrydA?io aplinkybes bei istorinAi?? reikA?mAi??ai??? konkursus. Poezijos konkursas kAi??Ai??tik baigAi??si (tekstus reikAi??jo A?teikti iki birA?elio 30 d.), prozos ai??i?? tebesitAi??sia (iki lapkriA?io 30 d.). Tad pakalbAi??kime apie poezijAi??.

Konkursui atsiA?stA? tekstA? kiekis (devyni!) liudija, jog sukurti proginA? eilAi??raA?tA? apie tautos herojais kadaise tapusius lakAi??nus profesionaliems A?iA? dienA?Ai??raA?ytojams yra ne kAi?? maA?esnis iA?A?Ai??kis nei anuomet ai??zLituanicaai??? perskristi AtlantAi??. Toks didelis tas iA?A?Ai??kis, kad daugelis net dalyvauti nepanoro. Juk tektA? galynAi??tis su aA?tuonias deA?imtis metA? gludinta didvyrius apdainuojanA?ia retorika, kliA?Ai??mis ir A?tampais tapusiomis metaforomis apieAi??sparnuotus lietuvius, kuriA? kultas kadaise turAi??jo akivaizdA?iAi?? socialinAi?? funkcijAi?? ai??i?? telkti ir stiprinti tautAi??, A?kvAi??pti anuomet jaunAi?? Lietuvos respublikAi?? kovai uA? savo iA?likimAi?? didA?iA?jA? valstybiA? paA?onAi??je. Dabar iA?kilmingas tonas ir pompastika veikiau kelia juokAi?? ai??i?? tai populiariosios, masiA?Ai??kultAi??ros reiA?kinys, ir tikrai ne kultAi??ros elitui save priskirianA?iA? kAi??rAi??jA? siekiamybAi??.Ai??Konkursas nebuvo anoniminis, bet skelbiame tik nugalAi??tojA? pavardes ai??i??Ai?? I ir II vietos nutarta neskirti, dvi III-Ai??sias pasidalijo ArtAi??ras Valionis ir Paulius Norvila, kuriA?tekstuose iA?ryA?kAi??ja ne vien pastanga darAi??kartAi?? paA?ymAi??ti istorijai svarbA? A?vykA?, betAi??ir parodyti, kaip apie tai galima kalbAi??ti A?iA? dienA? poetine kalba. PrapleA?iant P.Ai??Norvilos eilAi??raA?A?io reikA?miA? laukAi?? ai??i??

nAi??ra taip paprasta sveikti A?inant

niekada nepasveiksi visuomet

kankins nerimas dAi??l tA? kurie liko

kitoje patyrimo pusAi??je

Anapus dabar kurianA?iA?jA? patyrimo A?iuo atveju lieka ne vien gerokai pakitAi??s stilius. Anuomet Stasys Santvaras apie neramias Dariaus ir GirAi??no sutiktuves galAi??jo raA?yti: ai??zTAi??kstanA?iai akiA? suA?iuro vakaruosna, / Nes iA? tenai turAi??jo kilti geleA?inis paukA?tis. / Tartum mirA?tanti plaA?takAi??, dauA?Ai??si koA?na A?irdis, / SpAi??liojimai, kaip A?vaigA?dAi??s, nardAi?? tolumas ir aukA?tA?…ai???, oAi??A?iandien blizganA?iAi??Ai??geleA?iniA? paukA?A?iA?Ai??retorikAi?? jau gerokai pagrauA?Ai?? rAi??dys, todAi??l reikia ieA?koti, kaip tas metaforas atgaivinti. P. Norvila randa bAi??dAi?? sujungti praeitA? su dabartimi: ai??znAi??ra taip paprasta / kaip A?kvAi??pti pakylant / iA?kvAi??pti jau nusileidus / debesA? paukA?A?iA? kuriais / net ir dabar / prabAi??gus tiek metA? / vis dar kvAi??puojam / springdami / vienas kito krauju / nuolauA?omis ir skeveldromis / laikraA?A?iA? puslapiais /Ai??A?vininAi??mis raidAi??mis.ai??? Kas yra tas eilAi??raA?A?io subjektas, A?ymimas A?vardA?iuAi??mes?Ai??A?ia galima A?A?velgti kelis reikA?miA? sluoksnius: tiek A?Ai??stanA?iA? lakAi??nA? monologAi??, tiek jA? transformavimAi?? A? tautos kulto objektAi?? ano meto spaudoje, tiekAi??mAi??sA?, skaitanA?iA?jA?, santykA? su istorija per ai??zvis dar susisiekiantA? dangA?ai???.

LietuviA? poezija daA?nai yra fenomenologiA?ka ai??i?? turinti stiprA? patyriminA? klodAi??. Perteikti lakAi??no patirtA? ai??i?? o ypaA? skrendanA?io nedideliu paA?to lAi??ktuvAi??liu virA? vandenyno ai??i?? neA?manoma misija. Kito konkurse apdovanoto autoriaus ai??i??Ai??ArtAi??ro Valionio ai??i??Ai?? tekstas skaidomas A? nelygias trAi??kA?iojanA?ias dalis MorzAi??s abAi??cAi??le uA?raA?ytA? iA?traukA? iA? Dariaus ir GirAi??no testamento ai??i?? priesakA? ai??zJaunajai Lietuvaiai???. Sprendimas A?domus. MAi??gstantieji galvosAi??kius galAi??tA? bandyti iA?A?ifruoti, kokios bAi??tent iA?traukos ten sudAi??tos. O tai, kAi?? galima perskaityti nesivarginant sekti MorzAi??s taA?kais ir brAi??kA?neliais, apeliuoja A? ganAi??tinai elementarius patriotinAi??s mitologijos A?tampus: ai??z(…) vis artAi??jo, / du besiA?ypsantys prometAi??jai. // NeA?Ai?? ai??i?? ne ugnA?, viltA?: / ir mes, tokie, galim pakilti.ai??? Gelbsti autoriaus polinkis A? A?aidybiA?kumAi??: tai ai??i?? eilAi??raA?tis-konstrukcija, uA?raA?ytas kapotu, minimalistiniu stiliumi su viena kita A?sidAi??mAi??tina metafora (ai??zUA?nugary perpjautos bangos, / nuo A?alA?io pamAi??lAi??ai???, ai??zPajuodus geleA?is ai??i?? / spinduliai jAi?? nulaiA?ysai???) ir paliekantis suaiA?ytos erdvAi??s A?spAi??dA?.

Visi kiti autoriai telieka anoniminiai amatininkai, pabandAi?? A?mAi??ryti A? poetinA? mitAi?? apie DariA? ir GirAi??nAi?? savAi??jAi?? plytAi??. TodAi??l ir kritikos A?odA? A?ia suteiksiu savoAi??alter egoAi??Stiliaus Kupstui. Kai kurios tA? plytA?, anot jo, vis dAi??lto yra gana stiprios ir neklibAi??s. IA?siskiria kAi??rybiA?kai panaudoti tarmiA?ki intarpai:

liekt lietuvuon moni stapuons sugunde,

aA? pats neturiejau juokios ukvatuos

tuokiA? tat A?ygdarbiA? imteis ai??i??

bet vislab tep susidieji

aA? pats nikaip nebAi??A?iau sumislyjA?s ai??i??

ans su belanka lakioudams

visuokiA? mondrysA?iA? veiziejA?s bova.

Akivaizdu, kad teksto autorAi?? pasidomAi??jo ir lakAi??nA? asmenybAi??mis, ir skrydA?io aplinkybAi??mis, ir jo reikA?me istorijai ne vien pavirA?utiniA?kai atkartodama tai, kas kiekvienam A?inoma iA? bendrojo iA?silavinimo nuotrupA?. Tame pat tekste ai??i?? ir ai??zLituanicosai??? (ai??zLietuvybAi??sai???) pavadinimo prasmiA? iA?skleidimas, jau bendrine kalba: ai??zlietuvybAi?? staiga ai??i?? pasakA? paukA?tAi?? / ugniaspalviais sparnais ai??i?? / sumosavo nuo A?emAi??s atsiplAi??A?Ai?? ai??i??ai???, ir ai??zugniaspalveai??? metafora tapusi detalAi??:Ai??lAi??ktuvas buvAi??s oranA?inAi??s spalvos. Parodoma, kaip palengva konstruojamas tautos mitas: tiesiamas tiltas nuo pagonybAi??s iki krikA?A?ionybAi??s, nuo tAi??vo-A?emdirbio, kuris tik mirdamas pakelia akis A? dangA? (ai??zka nebova rekala ai??i??Ai??sakAi??ai???), atradimo, kurA?Ai??padaro bAi??ras: ai??zpakAi??lAi?? akis A? dangA?, nustebo / pasaulis platus ai??i?? platesnis nei bobos padurkai / jis nesibaigia ties jAi??ra ir kapiniA? kryA?ium / lietuvis jame ai??i?? tik maA?as grumstelis / ant didelio tAi??viA?kAi??s laukoai???). Yra kAi?? veikti tame tekste. Gal tik naujumo, A?iuolaikiA?kesnio istorijos pateikimo pristinga ai??i?? ai??zNemirtingas mitasai??? (toks yra kAi??rinio pavadinimas) palieka sustingusio laiko A?spAi??dA?: ai??zeglAi?? A?ventojoj A?emaiA?iA?Ai??girioj / lietaus nudrengta skara apsigobus / amA?inas savo klumpes avi / priverktam rAi??ty duonAi?? ruginAi?? minko ai??i?? / vis laukia savojo A?alA?io.ai???

Kadangi poetams lakAi??nA?Ai??profesinAi??s patirtys svetimos, viename iA? tekstA?, pavadintame ai??zNe lovoje lakAi??nai mirA?taai???, bandoma kalbAi??ti palyginimais, aviacijAi?? personifikuojant tarsi ji bAi??tA? pavydi moteris, nenorinti dalytis lakAi??nu su A?mona ir dukterimi (tai grindA?iama Dariaus biografijos faktu, jog vedAi?? neatsiklausAi??s vyresnybAi??s leidimo ir tris savaites turAi??jo praleisti areA?tinAi??je): ai??zAviacija pyko: moterys ir vaikai neA?manomi ai??i?? kAi?? tu! / Tu ai??i?? tik mano. Ir man priklausai ai??i?? A?itoks niekieno tarsi vilkatas!ai??? Ai??eimos modelis perdAi??tai romantinis ir neabejotinai bAi??tA?Ai??tinkamas anA? laikA? tekstA? stilistikai: ai??zTik A?mona tau kasnakt vis sapnuojasi su suknele iA? kartAi??no, / Kaip ir naujagimAi?? dukra ai??i?? tau tarytum stebuklas. Kaip tu dA?iaugeisi jai gimus, / Kaip jAi?? ant rankA? neA?iojai, kaip sAi??pavai jAi?? naktim…ai???, bet A?iandien taip raA?yti jau dvelkia naftalinu. Kaip ir pompastiA?ka poemos pabaiga:

Jaunoji Lietuva! Ir A?iandien dar jauna

Klausykis testamento, tau lakAi??nA? skirto

Ir veik, iA? naujo ryA?kis A?ygiams, nes gana venta online finasteride.

Tau A?ildytis spinduliuose jA? A?ygio tvirto.

Klausyk, lietuvi! Kraujas teka

daug sparA?iau,

Kai A?ygdarbA? lakAi??nA? Dariaus ir GirAi??no

Prisimeni, o kol aA? apie jA? skaiA?iau,

GalbAi??t jaunuolis toks uA?augo jau

ne vienas…

Ir ne ano meto poetinio kalbAi??jimo manieros stilizacija tai ai??i?? ironija net nekvepia. PavadinA?iau grafomanija, bet visa laimAi??, kad neblogai A?inau kitus A?ios autorAi??s tekstus: ten ji neatpaA?A?stamai kitokia, stipri. Vadinasi, pabandA?iusi raA?yti progine tema tiesiog ne savo veA?ime atsidAi??rAi??.

Apie veA?imAi?? uA?siminiau neatsitiktinai. Viename iA? tekstA?, kuriame A?lubuojanA?iais rimais kalbama apie Dariaus ir GirAi??no skrydA?io reikA?mAi??, aptikau… ai??zpatriotiA?kumo A?ienAi??ai???!

LAi??ktuvui tad pritaisAi?? lengvesnius sparnus,

O pavadinimas te ai??zLituanicaai??? jo bus.

OranA?iniai jo A?onai, be paraA?iuto, ei,

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? be nieko!

Vis A?velniai kristA? ant patriotiA?kumo A?ieno.

ManyA?iau, kad A?i autorAi?? turi neeilinA? humoro jausmAi??, bet, atrodo, pati to nesupranta, nes visa kita ai??i?? tiesiog banalybiA? rinkinys:

Juk kokia bebAi??tA? skrydA?io pabaiga,

canadian vancouver viagra. Nuo jo vis tiek pabustA? Lietuvos tauta,

Dangun vAi??l ji kaip maA?as vaikas teA?iAi??rAi??tA?

Ir nieko taip, kaip laisvAi??s, nemylAi??tA?.

…ir taip toliau. Kol vAi??l randi eilutAi??: ai??zIr ten miegojo be paraA?iuto, gi, nei vieno / Vyrai du ant patriotiA?kumo A?ieno.ai??? Tokia eilutAi?? nuskamba kur kas A?aviau nei kitA?Ai??autoriA? pompastika. PavyzdA?iui: ai??z…ak, mes neA?inome kad paA?aus / ereliusAi??ai??i??Ai?? / mAi??sA? vyrus / A?iniAi?? gavus, sustingsAi??Lietuva / lyg apmirusai???. Arba: ai??zEsu TAi??vynAi?? skrydA?iais aukA?tinAi??s drugelis ai??i?? / Vingiuotais akmenim nuA?ertas mano kelias, / Koks jis ilgas ir sunkus, TAi??vyne mano, A? Tave…ai???. Ir dar: ai??zMes ir JAi??s ai??i?? du sparnai, / Mus sujungia plazdanti siela: / Lietuva, Lituanica, Lithuania… // Ir AtlantasAi??ai??i??Ai?? galingas, / Lemiantis sAi??kmAi?? / Ar didvyriA? A?Ai??tA?.ai???

Ai??iA? tekstA? autoriA? mAi??gstami archetipiniai A?odA?iai bAi??tinai raA?omi didA?iosiomis raidAi??mis ai??i?? TAi??vynAi??, MatuA?Ai??lAi??, TAi??vas, Sesuo, Brolis, VienintelAi??… Beasmeniais tapAi?? A?eimynykA?A?iai, kuriA? balsus nuslopina ne kas kitas ai??i?? tik tautos dainiais panAi??dAi?? tapti kAi??rAi??jai, realius asmenis pavertAi?? kulto objektais. Kitaip DariA? ir GirAi??nAi??, matyt, sunku A?sivaizduoti ai??i?? tik su didvyriA? kaukAi??mis, priaugusiomis prie veidA?, nes ai??zlakAi??nams A?uvus lieka / devynios tarsi A?aizdos gilios raidAi??s / ir krauju pasiraA?yta vAi??liavaai???. Beje, A?i jauno poeto eilutAi?? anksA?iau minAi??tA? autoriA? perdAi??m iA?kilmingos retorikos kontekste persiskaito visai neblogai, kas rodo, jog dar ir A?iandien skrydA?iui per AtlantAi?? galima sukurti grakA?A?iAi?? epitafijAi??Ai??nesusilauA?ant kaulA?postmodernistinio A?aidimo mAi??smalAi??je.


Poezijos konkursas

Poezijos konkurso, skirto S. Dariaus ir S. GirAi??no skrydA?io per AtlantAi?? metams paminAi??ti, laureatai. Kadangi komisija I ir II vietos nusprendAi?? neskirti, spausdiname kAi??rinius, laimAi??jusius III vietAi??.

ArtAi??ras Valionis

GeleA?ies A?taka labai maA?a

Poema

– . … … -.- .-. .. … .. — . .. .-.. .. .
- ..- …- .- .-.. .. . – ..- …- .. ..- – .-
..- – .- .-.. .- ..- -.- .. .- .. … … .- …-
— … ..- -.

Keista tA? atvykeliA? kalba
ir norai keisti. Elgesys
irgi itartinas, kai tyledami
A?iuri i toli.

GaletA? sAi??st ir parplaukt,
jei taip knieti. Vis tiek
nAi??ra tos skubos.

..- .. .-. -.. .-. .- … . … -. .. ..- –..
-.– –. .. ..- .-.-.- -… ..- – .. -. .- .. .-.

. .. -.- .. .- .. .-. .— — … … ..- -.
..- — … .–.

Ar uA?teks valios ir ryA?to:
iA?vykstantys grA?A?ti.

.-. .. … .. -.. . – .. .–. .-. .. . -… . -. -..
.-. — .— — -.. .- .-. -… — -….- -
.. .-. – .. -.. .- .-. — .- –.. .- .. –.. ..
-. — — .-

Nesistenkit, neperkalbAi??sit.
Oru. Ai?? LietuvAi??. Dviese.

… –.. .. . — .. ..- .- – .-.. .- -. – — …-
.- -. -.. . -. -.– -. — — .-. — … .-.
— …- . … –..– — – .- .. .–. .–.
.- – -. .- ..-

Oras blogas. Dar blogas.
Laukiam leidimo kilAi??mui?
KitAi??kart.

.— .- .. .. … .-. .- … – ..- … -. .- …- ..
–. .- -.-. .. .— — … -… ..- -.. ..- …
.. .-. .–. .-. .. . — — -. . … .–. .-. ..
- .- .. -.- -

Svarbiausia ai??i?? pradA?ia.
AtsiplAi??A?ti. O tuomet ai??i??
laikytis krypties.

ParaA?iutai balastas.

.– – .. -.- .- … -.. .. . -. .. -. .. .- — … .-. .
.. -.- .- .-.. .- — … .-.-.- — . … –..– –. -.-
- …- . -. -.. .- — .. – — -.- .. .- .. … .-..

.. .-.. .. . – ..- …- .- vis artAi??jo,
du besiA?ypsantys prometAi??jai.

NeA?Ai?? ai??i?? ne ugnA?, viltA?:
ir mes, tokie, galim pakilti.

.- .. -.- .- .. … –..– -.- .- -.. .- — .-. .- …
… – . -. –. .. .- — .- … .. .–. .- -. .- ..- -..
— – .. –.. — — -. .. .— — … .-. . .. -

Dangus su A?eme
susimaiA?Ai??
lygiomis dalimis.

- — … …- .- .-. -.. ..- – .- -.. .- .-.
-… .- –.

Dar trys valandos tiesiai ai??i??
tada pailsesim.

.- .-. -… .. -. –. .- .. .- – .-.. .. -.- – .. .-.-.-
.— .- ..- -. — .— .. .-.. .. . – ..- …- .- -
.- …- — -.. …- .- … .. — … .. -.- …- .

Kompasas blaA?kos
iA?judejA?s iA? lemiamo taA?ko.

Tankios girios,
PaukA?A?iu takas pasvirAi??s.

AA?trius dantis
iA?A?iepus naktis.

Naktie,
dantis iA?galAi??sk – - -

ai??i?? ir kAi??sk.

.–. – .. –..– — . … … – . -. –. .. .- — . …
- .- .–. .- … .. .-. .. -. -.- – .- ..- –.. -..
.- …- .. -. .. .. …- -.– -.- -.. -.– – .. .-.-.-

Tamsos A?veris
virA?unes praris.

– ..- … ..- .–. .- … .. … . -.- .. — .- …
- . –. ..- … ..- … – .. .–. .-. .. -. .- -
.- …- — -.. …- .- … .. .- .. .-. .–.
.- … .. – .. -

Nesaugiom krutinem ai??i??
lietuje ir vejuos.
Taip reikejo. Priklause. Norejos.

.- . .— .. — .- … .- …- — .— . –.
— — .. … .. .-. –. .- -… ..- — .- ..
… -… . – .— . .. -. . .–. – ..- -. .- …
.- .-. –. .- .-

Jei suduA?im ai??i??
tik nugalejA?.
Randuotos puA?ys.
( – Laisves aleja – )

.. .. -. –. .- … .. … .- ..- -.. .-. ..- .–. .
.-. -.- ..- -. .- … .. .-. — ..- — … -…

..- … .-. ..- … – ..- … .–. .- … – — …
– ..- -

Mirtis tAi??nakt neturejo laisvadienio.

- … -.- . .-.. .. .- .. .— .- ..- -. .- .–
- .- .-.. .. . – ..- …- .- .. .-. .–. .- …
.- ..- -.- – ..- .-.. .. – ..- .- -. .. -.- .- .–.
.- … … .-

SmAi??lis, molA?emis, smAi??lis.
UA?nugary perpjautos bangos,
nuo A?alA?io pamelAi??.

…- . –..– -….- – .- -.. .- – ..- –..-
- .— .- ..- -. — .— .. .-.. .. . – ..-
…- .- –..– – ..- .-. . … .. .. … -.
.- ..- .— — .-. -.-

ai??i?? IA? kur tas dAi??zgimas?
ai??i?? Tai tik motoras, perskrostas oras.

- –.. – .. … –..– .- ..- -.- — – .. … .. .-.
.–. .- … .. .-. . -. –. – .. -. .- ..- .— .- — -
-.. -.– –. .. ..- .. –..– -.- .- -.. .- ..- -..

A?odA?iA? nuotrupA? gilzAi??s
ilsis.

.-. .. -. –. ..- .— ..- …- .- -. -.. . -. -.-
- -. ..- -.. .. . …- .- .. -… ..- – ..- .–.
.- – . -. -.- .. -. – .. – .- …- — .–. .- …
- .- -. –. -

Pajuodus geleA?is ai??i??
spinduliai jAi?? nulaiA?ys.

– — .. … –..– .–. .- … .. .-. -.– –..
.. — ..- .. .-. -. . -.- …- .. . … – ..- -
.- …- . … .. -.. .. -.. .. .— .. – . .. …
– .- .-.-.- .-

Lietus
nuplove kraujAi??
nuo metaliniA?
pavirA?iA?

ai??i?? nepamirA?o.

.. .. – ..- .- -. .. -.- — … .-.. .- .. — . .— ..
– .- … – . –. ..- … ..- … – .. .–. .-. .. -. .-
.— .- ..- -. ..- .— ..- .-.. .. . – ..- …- —

Laikas,
drAi??sesniems A?ygiams skirtas,
ant rytines A?olAi??s
dar tiksi.
… bet A?ia nepasiliksim.

… … ..- -. ..- -.. …- .- … .. .- .. .-
. .. -.- …- . .–. .. .- .— ..- — … -.
.- ..- .— .. . — … –.. -.– –. .. .- — …
.-.-.- .-.. .. -

PaA?aliniai stebetojai
nepraA?Ai?? paaiA?kint,
kodel susirinkus minia
tyledama
A?iuri i tolA?. A?inia
jau buvo atskridus.

..- .- -. .. -.- — … .–. .-. .- .-.. .- .. — . .–
- .. — .- … .. .-. -. ..- –. .-. .. — –.. -.. ..
– .- … .- – .-.. .- -. – — …- .- -. -.. . -.

25 svarai oro paA?to
pirmAi??kart
i A?emynAi??, i gimtAi??ji kraA?tAi??.

-.– -. — –. . .-.. — . … – . –. ..- .-
..- -.- .-.. . .— .- .— .- ..- -. ..- .-.. .. .

- ..- …- .. ..- .- – -.- .- -.- .-.. ..- — .- ..
.-. .-.

NuolauA?as iA?neA?iojo bemat,
vis lipdom ai??i?? kantriai,
po gabalAi??lA?, seilAi??mis, prakaitu,
krauju. AA?aromis nereikia,
nelips.

-.– –.. – ..- — .- –..– -.- .- -.. … .–.
.- .-. -. ..- — – .- … .-.. .. . – ..- …- ..
… -… ..- – .. -. .- .. .. …- . .. -.- – ..- -
.- .-.. .- …

Plikom rankom stichijAi??.
O randai? Sugyja.

- .. -. –. .- .— .. .- – .-.. .- -. – .- – .
…- -.– -. . … .-.. .. . – ..- …- — … –.
.- .-. -… . .. – .- -.. … .. … .- …- -
– … -.- .-.

ai??i?? Ar daug Lietuva tokiA? turi?
ai??i?? BAi??rA?.

.. -.. .. — .- … -.- .. .-. .. .- — . .. .-.
.- ..- -.- — .— .- — . – .- ..- –..– .-
– .- ..- -. — .— .. .-.. .. . – ..- …- .-
- .- -.. .. -

Trys valandos, maA?iau
nei penki A?imtai myliu:
mums paliko iveikti.

Nepameskim krypties,
net kai oras nejaus
palankumo.

Ir patenkinti
bus audringi Dievai.

.. .. .— .. -… .- -. -.. -.– — .- .–. .-.
.- -.. . … .. — . –..– – .. -.- . -.. .- — ..
. … .. -.. .- -. –. .- ..- … .–. .- .-.. .- ..
– — …

Daugiau A?viesos
i musu vartus.

PaaiA?kinimai
Poemos pavadinimas ai??i?? sakinys iA? 1933 m. geguA?Ai??s 26 dienos, penktadienio A?raA?o Stepono Dariaus
dienoraA?tyje. UA?sklandos tarp poemos daliA? ai??i?? Stepono Dariaus ir Stasio GirAi??no testamentas ai??i?? priesakai ai??zJaunajai Lietuvaiai???, uA?raA?yti MorzAi??s abAi??cAi??le.


Paulius Norvila

Lituanica

nAi??ra taip paprasta pasikeisti vardAi??
paraA?yti knygAi?? sukonstruoti lAi??ktuvAi??
daryti mirties kilpas ir susilauA?yti
visus kaulus

nAi??ra taip paprasta sveikti A?inant
niekada nepasveiksi visuomet
kankins nerimas dAi??l tA? kurie liko
kitoje patyrimo pusAi??je

nAi??ra taip paprasta laukti giedro
dangaus skaiA?iuojant kiekvienAi??
byranA?io smAi??lio grAi??delA? akiA?
vandenyno gelmAi??j

nAi??ra taip paprasta stovAi??ti A?alia
pozuoti A?ypsotis neturint jokiA?
kitA? tik jA? vienAi?? ai??i??
neapA?iuopiamAi?? tik nujauA?iamAi??
A?rodymAi?? savo buvimo

nAi??ra taip paprasta bAi??ti uA?mAi??rytam
paslAi??ptam su kiekviena atodanga
vis nuo kitA? jau mechaniA?kai
tiksinA?iA? kAi??nA?
gentainiA?

nAi??ra taip paprasta
kaip A?kvAi??pti pakylant
iA?kvAi??pti jau nusileidus
debesA? paukA?A?iA? kuriais
net ir dabar
prabAi??gus tiek metA?
vis dar kvAi??puojam

springdami
vienas kito krauju
nuolauA?omis ir skeveldromis
laikraA?A?iA? puslapiais
A?vininAi??mis raidAi??mis
egliA? virA?Ai??nAi??mis
tamsoje vis dar girdimu
Ai??A?esiu

nAi??ra taip paprasta
kaip A?kvAi??pti pakylant
iA?kvAi??pti jau nusileidus
debesA? paukA?A?iA?

A? vis dar
susisiekiantA?
dangA?