Sovietinio kalAi??jimo ai??zrecidyvistasai???…

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Publicistika
AUTORIUS:Ai??Astrida PetraitytAi??
DATA: 2013-06

Sovietinio kalAi??jimo ai??zrecidyvistasai???…

Astrida PetraitytAi??

lawrence walter in india.

Ai?? atminimo lentos VydAi??nui atidengimo Detmolde (Vokietija) iA?kilmes A?iAi?? geguA?Ai?? vaA?iavau su malonia kompanija ai??i??Ai?? dauguma buvo VydAi??no klubo nariai, kai kurie ai??i?? A?iaip prijauA?iantys, o dalis ai??i?? SignatarA? klubo atstovai (patys Kovo 11-osios akto signatarai ir jA? artimieji). Ne vienas iA? A?ios trisdeA?imt keliA? A?moniA? draugijos, A?iek tiek paA?inotas ar visai nepaA?inotas, turAi??jo progos atsiskleisti graA?ia, intriguojanA?ia briauna. Kai kadaAi??iA?tikAi??sAi??naujumas priversdavo susigAi??sti ai??i??Ai?? ir kaip aA? lig A?iol neA?inojau!

Taip nutiko ir su gerbiamu signataru Baliu Gajausku, vyriausiu draugijoje, bet energija ir iA?tverme nAi?? vienam nenusileidusiu. Beje, pabendravus kelionAi??s pertraukAi??liA? metu, buvo A?domu patirti, kad A?is bendrakeleivis VydAi??nAi?? vaikystAi??je yra regAi??jAi??s ai??i?? gimtajame Kaune mama kartAi?? parodA?iusi: A?tai… O mAi??sA? gana ilgos kelionAi??s ai??i?? pirmyn ir atgal ai??i?? autobusu per LenkijAi?? metu organizatoriai pristatAi?? ne tik VydAi??nAi??. Prie mikrofono buvo pakviestas ir Balys Gajauskas, paklausinAi??tas apie patirtAi??sias sovietines represijas ir neiA?blAi??susA? pasiaukojimAi?? Nepriklausomos Lietuvos idealams, pareklamuota ir jo atsiminimA? knyga ai??zGulago saulAi??lydis”… A?inojau A?A? signatarAi?? ilgus metus kalAi??jus, tremtyje iA?buvus, bet netikAi??tai suskambo prisiminimas apie gyvenimAi?? Amerikoje, dAi??kingumAi?? ne giminei, bet bendrapavardei Bronei Gajauskienei… Gyventa Amerikoje? To nebuvau girdAi??jusi ai??i?? A?inia, ne tik dAi??l A?ios intrigos nedvejodama uA?siraA?iau A? sAi??raA?Ai??lA?, uA?sisakanA?iA? Balio Gajausko knygAi??.
Knyga ai??zGulago saulAi??lydis”* skirta ai??zpriAi??siminti atkakliAi??jAi??, nenuvargstanA?iAi?? kovotojAi?? dAi??l A?mogaus teisiA? Lietuvoje, gyvenusiAi?? Santa Monikoje, JAV, BronAi?? GajauskienAi??” ai??i?? ir iA? ai??zprezentacijos” vydAi??nieA?iA? autobuse A?inojau: A?i naA?lAi??, pasinaudojusi pavardA?iA? sutapimu, negailAi??dama laiko, pastangA? iA?rutuliojo aktyviAi?? Balio Gajausko laisvinimo kampanijAi??.
O leidiniui A?vadAi?? paraA?iusi dr. Vanda BriedienAi?? paaiA?kina: apie 1969-uosius, Baliui Gajauskui kalint ai??zinvalidA? lageryje” (hm, A?ia irgi nauja detalAi??), A? jA? buvo atveA?ti Maskvos disidentai. Gajauskui pavyko per juos perduoti laiA?kelA?, skirtAi?? mamos giminaiA?iams JAV, matyt, aklai jA? paieA?kai, nes laiA?kas, ilgai klydinAi??jAi??s, ai??zgalA? gale buvo perduotas lietuviA? bendruomenAi??s narei, turinA?iai tokiAi?? pat kaip siuntAi??jo pavardAi??, poniai Bronei Gajauskienei” (p. 12).
IA? turtingos, A?vairios leidinyje sutelktos medA?iagos ai??i?? atsiminimai, dokumentai, laiA?kai ir pan. ai??i?? iA?ties susipaA?A?stame su dviem savo laikysena ir veikla iA?kiliomis asmenybAi??mis ai??i?? leidinio autoriaus Balio Gajausko ir leidinio adresatAi??s BronAi??s GajauskienAi??s (A?inia, galima minAi??ti visAi?? bAi??rA? ne maA?iau iA?kiliA? ai??zepizodiniA? personaA?A?”).
Leidinys pradedamas 1975 m. Helsinkyje (dalyvaujant, pasiraA?ant ir TSRS) priimto ai??zSaugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo Baigiamojo akto” VII skirsniu: ai??zA?mogaus teisiA? ir pagrindiniA? laisviA?, A?skaitant minties, sAi??A?inAi??s, religijos ir A?sitikinimA? laisvAi??, gerbimas.”
ai??zA?mogaus teisAi??s”, ai??zHelsinkio susitarimas”, galime suprasti, nuo XX a. 8-o deA?imtmeA?io vidurio tapo pagrindiniu sovietiniA? disidentA? ai??i?? ypaA? aktyviai pasireiA?kusiA? Maskvoje ai??i?? ir kovos objektu, ir ginklu, ir nominaliu, niekaip nuo reA?imo represijA? nesaugojusiA? skydu.
Ai??iA? TSRS ai??zpripaA?intA?” A?mogaus teisiA? A?viesoje B. Gajausko nusikaltimai, uA? kuriuos 1977-A?jA? balandA? jis iA?kviestas tardymui A? KGB, o po metA? sulaukAi?? nuosprendA?io (10 metA? lagerio ir 5 metA? tremties) ai??i?? niekiniai. Pas jA? rasta keletas ai??zpavojingA?” knygA?, SolA?enycino ai??zGulago salyno” fragmento vertimas, jo sudarinAi??ti politiniA? kaliniA? sAi??raA?ai, pinigA?, priklausiusiA? ai??i?? kaip A?tariama ai??i?? fondui, kurio lAi??A?omis politinius kalinius, jA? artimuosius rAi??mAi?? maskvietis disidentas Aleksandras Ginzburgas, taigi Gajauskui krenta padAi??jAi??jo A?eA?Ai??lis… Ne viename iA? daugybAi??s raA?tA?, raginanA?iA? iA?laisvinti sAi??A?inAi??s kalinA? GajauskAi??, akcentuojama: istorinAi??s medA?iagos kaupimas (visi tie ai??zsau paA?iam” susidaryti politiniA? kaliniA? sAi??raA?ai ir pan.) ai??i??Ai?? nAi??ra joks nusikaltimas.
Galime numanyti, kad baigiantis 8-ajam XX amA?iaus deA?imtmeA?iui KGB, A?inia, to nepripaA?intA? nekaltu uA?siAi??mimu, bet vis dAi??lto bausmAi?? nebAi??tA? siekusi 15 metA? izoliavimo, jei ne… ai??i?? jei ne recidyvisto A?leifas! IA? tiesA?, A?iAi??nesicackinantiAi??represinAi?? struktAi??ra turAi??jo pagrindo taip A?vardyti jau A? A?eA?tAi?? gyvenimo deA?imtmetA? A?kopusA?, iA? paA?iAi??ros tokA? romA? A?mogA? ai??i??Ai?? gniuA?dytas lageriuose 25 metus, jis sugrA?A?Ai??s A? gimtAi??jA? KaunAi??, nelindi lyg pelAi?? po A?luota! O ir grA?A?imas Kaunan, apsigyvenimas mamos bute ai??i?? A?A?Ai??lus pasityA?iojimas iA? visagaliA?! Gi jam sakyta, nors juodu ant balto, regis, tai niekur neparaA?yta: gyvenk, kur nori, tik ne gimtojoj vietoj; Gajausko ir neregistruoja, o motinAi?? baudA?ia uA? ai??znelegalaus gyventojo” laikymAi?? (galiausiai vis dAi??lto jam kaA?kaip pavyko prisiregistruoti, o gavus registracijos A?tampAi?? pase ai??i??Ai?? ir darbAi??: elektromonterio)… Tad 1978 m. balandA?io 14 d. paskelbtame teismo nuosprendyje skaitome:
ai??zBalA? GajauskAi?? pripaA?inti kaltu ir nuteisti laisvAi??s atAi??mimu 10 metA? ir 5 metais nutrAi??mimu.
PripaA?inti jA? ypatingai pavojingu recidyvistu ir bausmAi?? atlikti pataisos darbA? ypatingojo reA?imo kolonijoje.” (p. 38)
Taip ai??zrecidyvistas” atsiduria Mordovijoje, Sosnovkos lageryje (vAi??liau perkeltas A? KuA?ino lagerA?). Mordovijoje, regis, buvo ai??zperauklAi??jamas” ir per pirmAi??jAi?? 25 metA? bausmAi?? ai??i?? uA? dalyvavimAi?? antisovietiniame judAi??jime (suimant jo atsiA?audyta, gal tai ir uA?kirto keliAi?? A?Ai??postalinines amnestijas?).
Ai?? paties autoriaus pasakojimAi?? lageryje atbAi??tieji 25-eri metai ai??i?? nuo 1948 iki 1973 ai??i??Ai?? A?siterpia tik epizodiA?komis prisiminimA? detalAi??mis. IA?vis autorinis tekstas uA?ima palyginti nedidelAi?? knygos dalA?. Publikuojami nuteisimo (ir galiausiai iA?teisinimo ai??i??Ai?? 1989 m.) dokumentai, vienaip ar kitaip su jo byla susijusiA? asmenA? sAi??raA?ai (KGB tardytojai ir ai??i?? jau kitoje barikadA? pusAi??je ai??i??Ai?? priverstiniai liudytojai ir likimo broliai), gausAi??s BronAi??s GajauskienAi??s bei jos A?suktA? JAV politikA? raA?tai, taip pat susiraA?inAi??jimo su mama ir A?mona Irena iA?traukos (pastarosiose ai??i?? ir vardo rinkimo dA?iugesys) ir pan.
b_200_291_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-06-28_nr._3433_gulago.jpgBeje, A? A?A?, jau antros gyvenimo pusAi??s, etapAi?? reikA?mingai A?sipynusi santuokos gija nAi??ra vien ai??zromantiA?kas / romansinis motyvas” ai??i?? jis, viena vertus, darkart paliudija A?mogaus (A?iuo atveju ai??i?? ai??zrecidyvisto” iA?rinktosios Irenos) pasiryA?imAi?? savo gyvenimAi?? grA?sti ne sovietinio saugumo ir naudingumo standartais, kita vertus, tampa kreivA?jA? veidrodA?iA? karalystAi??s miniatiAi??ra. Mordovijos lageryje 1978 m. liepos 27 d. A?vykusi santuokos ai??zceremonija” (beje, autoriaus teiginyje, p. 149: ai??zSantuokAi?? A?registravo 1979 m. liepos 27 d.”, matyt, A?sivAi??lAi?? korektAi??ros klaida ai??i?? pasakojama apie pirmosios lagerio vasaros A?vykius) ai??i?? gal 15 minuA?iA? trukusi formali procedAi??ra tarsi liudija atmosferos atA?ilimAi??: leista! Bet A?tai ai??i??Ai?? kartu su suA?adAi??tine iA? Lietuvos atvykusi jos sesuo Laima (kurios uA?raA?ai apie A?iAi?? ir po metA? pakartotAi?? kelionAi?? A? SosnovkAi?? A?neA?a ir papildomos faktografijos, ir naujA? situacijos spalvA?) bei baA?nytinA? sakramentAi?? ketinAi??s suteikti kunigas Zdebskis ai??i??Ai?? liko uA? uA?vertA? durA?; beje, A?is Kunigo ryA?tas darkart paliudija, kad po keleriA? metA? A?vykusi jo A?Ai??tis ai??zatsitiktinAi??” buvo neatsitiktinai… Patys jaunavedA?iai kitAi?? dienAi?? gauna vos dviejA? valandA? pasimatymAi?? (bent laimei, kad po metA? atvykusiai Irena Gajauskienei lagerio vartai atsiveria trims paroms).
Suprantama, nemenkAi?? leidinio dalA? sudaro pasiaukojusios ai??zgiminaitAi??s” BronAi??s GajauskienAi??s laiA?kai, kreipimaisi ai??i?? JAV politikams, A?vairiems A?takingiems asmenims, siekiant per vienus atverti kitA? duris ir ausis (vis stengtasi gauti audiencijAi?? pas PopieA?iA?)… Belsdamasi A? demokratinio pasaulio atstovA? A?irdis, ji sAi??A?inAi??s kalinA? BalA? GajauskAi?? pristato ai??i?? A?inia, pagudraudama ai??i?? kaip savo velionio vyro giminaitA?, siekdama, kad jis ne tik bAi??tA? iA?laisvintas iA? lagerio, bet ir su A?eima iA?leistas A? JAV, prisiimdama finansinius A?sipareigojimus… Su pagarbia nuostaba tenka pripaA?inti jAi?? gebAi??jus A?sukti keletAi?? reikA?mingA? figAi??rA? ai??i??Ai?? pavyzdA?iui, senatoriA? BobAi?? DoulAi?? (pavardAi?? nurodau pagal leidinio raA?ybAi??)…
Pats Balys Gajauskas iA? A?ios knygos liudijimA? man iA?kyla lyg sovietinio-represinio reA?imo metraA?tininko figAi??ra. Ai??tai ir tuos ketverius tarp dviejA? A?kalinimA? Kaune prabAi??gusius metus jis vis stengiasi dokumentuoti ai??i?? sudaryti politiniA? kaliniA? sAi??raA?us. O iA?girdus teismo nuosprendA?, pirmas jo rAi??pestis ai??i?? kaip nuraA?ius pasiA?sti A? Vakarus (pakeliui A? lagerA? pavyksta iA?siA?sti tuos ai??zlaiA?kus”). Ir lageryje jis vis raA?o straipsnius (gaila, liudijimai knygoje apie tai neiA?samAi??s ai??i?? A?tai vydAi??nieA?iams Gajauskas pagrA?stai A?avAi??josi A?monos pasiaukojimu: ji sutiko popieriaus gniuA?ulAi??lius kaip nors iA?neA?ti).
PrieA? Balio Gajausko asmenybAi??, gyvenimAi?? galAi??dama tik pagarbiai nulenkti galvAi??, paA?iai knygai, jos parengimui turiu nemaA?ai priekaiA?tA?.
IA?ties autoriaus prasmingai iA?naudotos laisvos (pirmosios) tremties minutAi??s, saviA?vietos proA?vaistAi??s ai??i?? randame paminAi??jimus, kad mokytasi kalbA?… Ir A?iame leidinyje dokumentA?, laiA?kA? vertimai iA? rusA?, anglA?, prancAi??zA?, ukrainieA?iA? kalbA? ai??i?? paties autoriaus. Vis dAi??lto redaktoriaus bAi??tA? reikAi??jAi?? ai??i?? jei asmeniniai Gajausko tekstai sklandAi??s, aiA?kAi??s, tai vertimai ai??i?? ne visada (ai??zVAi??l praA?au A?inoti mano giliAi?? pagarbAi??”, p. 216, ir pan.).
KnygAi?? kone uA?baigiantis laiA?kelis (po jo dar ai??i?? kreipimosi anglA? kalba uA? Balio Gajausko iA?laisvinimAi?? faksimilAi?? ir vertimas), mano galva ai??i?? visai neprasmingas, priverA?iantis gAi??A?telti peA?iais: neaiA?ku, nei kas ta laiA?kAi?? pasiraA?iusi M. Ai??ulskienAi?? (LaimAi?? Ai??ulskienAi?? jau paA?A?stame kaip Irenos GajauskienAi??s seserA?), nei kuo reikA?minga A?inia ai??zA?dAi??jau tamsius akinius ir Irutei pastos”, nei kas ta AdeliukAi??, A? kuriAi?? po A?A?anginio kreipinio ai??zMiela sesute Irute, GraA?inute” kreipiamasi, klausiant, ar ji negalAi??tA? iA?sipirkti muitAi??… Neprasmingas kratinys, tik taip galAi??jau A?vertinti ai??i??Ai?? o tokiAi?? skaitytojA? reakcijAi?? provokuoti finaliniu akordu tikrai neiA?mintinga. Ne, rytietiA?kuojuAi??non finitoAi??principu likusio neaiA?kumo nepagrA?si. Jei leidiniu pagerbiama BronAi??s GajauskienAi??s aktyvi veikla, jos pastangos iA?laisvinti sAi??A?inAi??s kalinA? iA? Mordovijos lagerio, tai mano vakarietiA?ka logika grA?stu supratimu, jA? ir reikAi??jo uA?baigti A?iA? pastangA? rezultatais. O A?ie, uA?vertus leidinA?, pakimba ore klaustuku. Visas triAi??sas, visi kreipimaisi A? BreA?nevAi??, nekalbant apie A?emesnio rango instancijas, patyrAi?? fiasko? Nesgi A?i laisvinimo kampanija, sprendA?iant iA? pateikiamA? raA?tA? ai??i?? 1978-ieji, iki 1980-A?jA? pradA?ios, po to, matyt, rankos nusviro… B. Gajausko iA?teisinimo aktas ai??i?? 1989 07 14; LTSR AukA?A?iausio teismo prezidiumo pirmininkas J. MisiAi??nas praneA?a, kad A?i institucija panaikina ai??znuosprendA?, kuriuo jAi??s buvote nubaustas laisvAi??s atAi??mimu 10 metA? ir 5 metams nutrAi??mimo ir bylAi?? nutraukia. JAi??s esate reabilituotas”, dar apgailestauja, kad ai??zpatyrAi??te didA?iulAi?? moralinAi?? ir materialinAi?? skriaudAi??” (p. 112) Taigi tai jau Atgimimo A?karA?tis, kai, regis, imta paleidinAi??ti visus politinius kalinius… IA?ties autoriaus tekste norAi??tA?si ne tik tardymA? ir lagerio prisiminimA?, bet ir A?ioAi?? how to use miss me tablet. postAi??apmAi??stymA?… Laimei, kai kurias spragas uA?pildo nuotraukos ir jA? komentarai. Nuotraukos, A?inia, visad yra reikA?mingas memuaristiniA? leidiniA? komponentas, leidA?iantis ai??zpamatyti” herojus, aplinkybes ir pan. IA?ties A?domu ir smagu (po tokios kanA?iA? odisAi??jos!) iA?vysti BalA? GajauskAi?? su miela A?eimynAi??le ai??i??Ai?? A?mona Irena, dukra GraA?inute Santa Monikoje ir BronAi??s GajauskienAi??s, ir kitA? artimA? A?moniA? draugijoje. Tai 1989-ieji. Taigi iA?leistas ir iA?teisintas Gajauskas su A?eima (o gal vienas ai??i?? pas A?eimAi???, gal Irena su dukra iA?vyko anksA?iau?) iA?vyko A? JAV, matyt, pas savo globAi??jAi??, juk ir kovojusiAi??, kad A?is sovietinis ai??zrecidyvistas” ne tik bAi??tA? paleistas, bet ir galAi??tA? atvykti pas jAi??. O A?tai matome graA?iAi?? trijulAi??s, GajauskA? A?eimos, nuotraukAi??: ai??z1992 vasarAi??. TurniA?kAi??se. Kaip JAV bAi??tA? gera ir A?domu gyventi, politinAi?? padAi??tis keitAi??si ir mes galAi??jome grA?A?ti ai??i??Ai?? grA?A?ome, nelikome gyventi. Visur gerai, bet namuose geriau” (p. 128). Nesinori baksnoti, kad politinAi?? situacija jau aiA?kiai keitAi??si ir 1989-aisiais, juk ir reabilitacijos sulaukta… Tik pasigendu A?iA? komentarA?, bent lakoniA?kA?, paA?iame tekste. ManyA?iau, dAi??kingumo A?odA? p. Bronei Gajauskienei reiktA? iA?tarti iki galo ai??i?? dabar tarsi puse lAi??pA? burbtelAi??ta, kad sveA?iuotasi, gal net planuota visAi?? likusA? gyvenimAi?? nugyventi JAV, ten galAi??jus nuvykti dAi??l A?ios moters pasiaukojimo. A?inia, dar lauksime leidinio antrosios dalies, tik pateiktosios nuotraukos, regis, turAi??tA? papildytiAi??A?A?Ai??tekstAi??, iA?sitekti jo nubrAi??A?tuose chronologiniuose rAi??muose.
Bet pakeliu galvAi?? nuo knygos, pagarbiai nuA?A?iuvusi A?velgiu A? A?io ai??zrecidyvisto” GyvenimAi??, laimei, neuA?lAi??A?usA?, tad tie 37-eri kalAi??jimuose ir lageriuose praleisti metai ai??i?? tik maA?esnAi?? jo pusAi??…

* Gajauskas B. Gulago saulAi??lydis. I dalis. ai??i?? Vilnius: Petro ofsetas, 2012.

gulago2.jpg