Su dA?iaugsmu praneA?ame ai??i?? projektas AKIM bus tAi??siamas dar vienerius mokslo metus

Ai??iA? metA? spalio 1 d. Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacija ir Europos socialinio fondo agentAi??ra pasiraA?Ai?? susitarimAi?? dAi??l projekto AKIM pratAi??simo ir papildomo finansavimo dar vieneriems mokslo metams. Nors lAi??A?A? skirta nedaug, bet A?is papildomas finansavimas leis iki 2014 m. liepos mAi??n. pratAi??sti mokykloms nemokamAi?? kultAi??ros A?urnalA? prenumeratAi??, o meno kAi??rAi??jams aplankyti apie 60 naujA? mokyklA?.

Jau treA?ius mokslo metus vykstantis projektas Lietuvos moksleiviams ir mokytojams teikia ai??zkultAi??ros impulsusai???: 600 mokyklA? kas mAi??nesA? pasiekia prestiA?inAi?? Lietuvos kultAi??rinAi?? spauda, o 233 mokyklose jau vieA?Ai??jo ir teorines bei praktines meninAi??s kAi??rybos pamokas vedAi?? A?ymAi??s Lietuvos meno kAi??rAi??jai. IA? viso per dvejus mokslo metus A?vyko 1528 menininkA? susitikimai su vyresniA?jA? klasiA? moksleiviais, daugiausia rajonA? mokyklose. Tiek mokiniai ir mokytojai, tiek patys menininkai itin palankiai A?vertino projekto idAi??jAi?? ir jo A?gyvendinimAi??. Atsakydami A? anketA? klausimus, net 93,7 procentai mokiniA? paA?ymAi??jo, kad projektas buvo naudingas, 94,7 procentai mano, kad jiems projektas buvo A?domus, ir 92,6 procentai projekte dalyvavusiA? mokiniA? norAi??tA? tAi??sti meninAi??s kAi??rybos pamokas. Ai??itoks puikus projekto A?vertinimas yra, be jokios abejonAi??s, pirmiausia projekte dalyvavusiA? ir pamokas vedusiA? menininkA? nuopelnas, kurie, A?veikAi?? net po kelis A?imtus kilometrA? daA?nai ne paA?iais geriausiais keliais, ne tik atvira A?irdimi pasakojo apie savo kuriamAi?? menAi??, bet ir domAi??josi mokiniA? gebAi??jimais kurti, skatino juos ir A?kvAi??pAi?? savo pavyzdA?iu.

ApaA?ioje pateikiame Jums keletAi?? mokiniA?, mokytojA? ir menininkA? atsiliepimA? bei A?vykusiA? pamokA? nuotraukA? galerijAi??.


Mokiniai apie projektAi?? AKIM:
buy viagra online in the us.

 • Man patiko dalyvauti A?iame projekte, dA?iaugiuosi, jog turAi??jau galimybAi?? paA?inti tokius skirtingus A?mones. Mane A?avAi??jo daugumos menininkA? charizma, noras kurti, dalintis su kitais savo mintimis. Visi menininkai buvo tokie skirtingi, bet ir tokie A?domAi??s. AtrodAi??, jog visA? jA? A?odA?iai Ai??jo tiesiai iA? A?irdies. DA?iaugiuosi, jog turAi??jau galimybAi?? paA?inti A?iuos A?mones.
 • Projektas iA? tiesA? itin geras. Kiekviena paskaita buvo naudinga ir A?domi. Vietoje teorijos galAi??jo bAi??ti daugiau praktikos (nesakau, kad jos nebuvo). Viskas A?aunu! AA?iAi?? organizatoriams!
 • DA?iaugiuosi, kad Lietuvoje vykdomi tokie projektai, juk asmuo turi A?gyti kultAi??rinAi??s patirties, A?inoti ne tik garsius dainininkus, bet ir kitus svarbius mAi??sA? TAi??vynAi??s asmenis.
 • Projektas bAi??tinai turi bAi??ti tAi??siamas! Tai vienas geriausiA? projektA?. Tik kartais labai norAi??josi daugiau pabendrauti su atvykusiais sveA?iais.
 • BAi??tA? labai A?aunu, kad mAi??sA? mokyklos moksleiviai ateityje galAi??tA? dalyvauti tokio tipo projektuose. Vienus maA?iau, kitus daugiau pasiekAi?? ai??zkultAi??ros impulsaiai???, bet jie tikrai pasiekAi??.

Mokytojai apie projektAi?? AKIM:

 • Tai puikus projektas, nuostabAi??s menininkai, iA?radingos ir prasmingos pamokos. NuoA?irdA?iai dAi??kojameAi??visiems. Mes labai dA?iaugiamAi??s, kad turAi??jome tokiAi?? progAi?? susitikti, pasikalbAi??ti, drauge kurti su menininkais. PraturtAi??jome visapusiA?kai.
  Aldona Ai??liaA?aitAi??,Ai??KAi??dainiA? suaugusiA?jA? mokymo centras
 • DAi??kojame uA? tuos nuostabius A?emAi??s perlus, kuriA? spinduliuose galAi??jome pasiA?ildyti ilgAi?? ir A?altAi?? A?iemAi??.
  Neringa DaukA?ienAi??, Skuodo rajono YlakiA? gimnazija
 • Norime nuoA?irdA?iai, visos bendruomenAi??s vardu, padAi??koti Jums uA? suteiktAi?? malonumAi?? dalyvautiAi??projekte AKIM. TurAi??jome didA?iulAi?? progAi?? susipaA?inti su A?vairiais menininkais, kurie apsilankAi?? mAi??sA? mokykloje. Mokiniai labai dA?iaugAi??si kiekviena netradicine menineAi??pamoka ir praktiniais uA?siAi??mimasis, kuriuos vedAi?? garbingi sveA?iai. Labai norAi??tume, kad A?is projektas tAi??stusi dar ne vienerius metus. AA?iAi??, kad puoselAi??jate jaunA? A?moniA? menines vertybes.
  Loreta PalavenienAi??, PanevAi??A?io Alfonso LipniAi??no pagrindinAi?? mokykla
 • Projektas A?aunus, ypaA? mums, toliau nuo centrA? esanA?ioms mokykloms. Mes kvieA?iamAi??s spektaklius, kompozicijas, bet tai brangiai kainuoja. O iA? projekto tiek daug gavome uA? aA?iAi??. Meno leidiniai bibliotekai taip pat didelAi?? vertybAi??. Organizuojame jA? skaitymAi?? ir pristatymus bendraamA?iams.
  Lina VaitkuvienAi??, Kretingos rajono SalantA? gimnazija
 • NorAi??jau padAi??koti uA? tokA? A?aunA? pojektAi??, kad suteikAi??te galimybAi?? sudalyvauti jame ir mAi??sA? centrui. Mes jau sutikome ir iA?lydAi??jome visus mAi??sA? pasirinktus menininkus, esame daug ko pasisAi??mAi?? iA? jA?, su kai kuriais palaikome glaudA?ius bendradarbiavimo santykius.
  Jurgita AdomaviA?ienAi??, RokiA?kio suaugusiA?jA? mokymo centras
 • Projektas nesibaigia, o lieka mAi??sA? A?irdyse, jausmuose. Tai kAi?? mes pamatAi??me, pajutome, supratome ai??i?? tai JAi??sA? puikaus darbo rezultatas. GraA?i mAi??sA? Lietuva ir jame gyvenantys A?monAi??s. Visi menininkai, kurie lankAi??si mAi??sA? UkmergAi??s Dukstynos pagrindinAi??je mokykloje, buvo sustikti su Meile ir Pagarba. Taip ir iA?lydAi??ti, tik dar su didesne. Ar galima kaip nors iA?matuoti tai,Ai??kAi?? jauti. Tai neiA?matuojama. Ir svarbiausia, kad tai ilgam.
  Violeta MarkauskienAi??, UkmergAi??s Dukstynos pagrindinAi?? mokykla

Menininkai apie projektAi?? AKIM:

 • Pagrindinis projekto privalumas A?raA?ytas pavadinimeAi?? AKIM.Ai?? KultAi??ros niekadaAi??nebAi??na per daug.
  ViolonA?elininkas Rimantas Armonas
 • Manau, kad mokykla, bAi??dama perdAi??m uA?dara, hermetiA?ka sistema – susitikdama su A?monAi??mis, specialistais – iA? “tikro” pasaulio ji A?gyja taip reikalingo realybAi??s oro… o susitikimas su A?monAi??mis, kuriA? gyvenimo bAi??das yra kAi??ryba, gali paskatinti gimnazistus rinktis ne vien sausas, prestiA?ines, praktiA?kas, tiksliA?jA? mokslA? profesijas, bet ir pajusti pagarbAi?? kAi??rybai, kaip bAi??tinam kiekvieno A?mogaus gyvenimo aspektui. Gyvenimas yra ne profesijos ar vaidmens atlikimas, gyvenimas yra kAi??ryba – ir AKIM A?ia tikrai galAi??jo daug nuveikti, neA?dama A?iAi?? A?iniAi?? – ir, manau, kad nuveikAi?? nemaA?ai…
  RaA?ytojas Liutauras DegAi??sys
 • Man betarpiA?kas bendravimas su mokiniais, mokytojais buvo kaip atgaiva. PabuvAi??s mokykloje pradedi suprasti, kad yra ir kita Lietuva, jauna, graA?i ir perspektyvi Lietuva. Manau, kad ir moksleiviams bendravimas su A?urnalistais davAi?? nemaA?ai naudos.
  A?urnalistas Vytautas A?eimantas
 • Pagrindiniai projekto privalumai yra tie impulsai ai??i?? abipusiai, tiek menininkui tai unikali proga pasidairyti po Lietuvos mokyklas, susipaA?inti su jaunimu, susidaryti vaizdAi??, kas vyksta A?alyje, tiek jaunimui ai??i?? susitikti su menininkais, plAi??sti pasaulAi??A?iAi??rAi??, gauti inspiracijA? gyvenimui, kAi??rybai, gal profesijos pasirinkimui.
  Kino reA?isierAi?? GiedrAi?? BeinoriAi??tAi??
 • Manau, kad A?is projektas yra be galo reikalingas, jis turAi??tA? vykti kiekvienais metais. UA?sienyje kiekviena mokykla kas mAi??nesA? kvieA?iasi po vienAi?? arba du menininkus, kurie dirba su mokiniais arba grupAi??mis. TodAi??l jie turi daug praktikos, A?iniA? bei A?gAi??dA?iA?.
  KompozitorAi?? Egidija MedekA?aitAi??
 • Matau vien tik privalumus. Manau, ir mokiniams, ir mokytojams A?domu suA?inoti apie dabartinAi?? situacijAi?? menuose, susipaA?inti su menininkais. Menininkams savo ruoA?tu labai A?domu ir svarbu paA?inti, kuo gyvena A?iuolaikinis jaunimas, kuo jie domisi, ir kuo ai??i?? ne, kaip laikosi mokykla, ypaA? provincijos.
  LiteratAi??ros vertAi??jas, poetas Laurynas Katkus

KvieA?iame paA?iAi??rAi??ti nuotraukA? galerijAi??, A?amA?inanA?iAi?? projekto AKIM akimirkas:

acquire nolvadex

doxycyclin cheap
delivery cialis black
cheapest price on viagra.

A�

A�

A�

A�