ai??zSvarbiausia ai??i?? santykis, o ne rezultatasai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Jubiliejus
AUTORIUS: Rasa AukA?tuolytAi??
DATA: 2013-10

1997 metais violonA?elininko Dariaus Stabinsko ir altininko Roberto BliA?keviA?iaus A?kurtas styginiA? kvartetas ai??zChordosai??? A?A?met mini jau penkioliktAi??jA? kAi??rybinAi??s veiklos sezonAi??. Savo repertuare sujungAi??s A?vairiA? epochA? (nuo baroko iki XXI a.) bei stiliA? muzikAi??, ansamblis vis dAi??lto labiausiai puoselAi??ja nuo pat susikAi??rimo iki A?iandien vyraujanA?iAi?? kryptA? ai??i?? grieA?ti retai Lietuvoje atliekamus A?iuolaikiniA? uA?sienio kompozitoriA? opusus bei aktyviai dalyvauti lietuviA?kosios kvartetinAi??s muzikos sklaidos procese. IA?gyvenAi??s porAi?? nelengvA? kAi??rybinAi??s veiklos etapA? bei gausybAi?? ansamblio sudAi??ties pakitimA?, kvartetas ai??zChordosai??? (ir A?iandien lieka iA?tikimas sau, turi bAi??rA? atsidavusiA? klausytojA? ir A?domiA? ateities planA?.

cialis thailand.

Apie dabartinAi?? kvarteto situacijAi??, poA?iAi??rA? A? muzikAi??, pedagogikAi?? ir gyvenimAi?? pasakoja vienas ansamblio A?kAi??rAi??jA? altininkas Robertas BliA?keviA?ius.

ai??i?? Koks A?is, jubiliejinis, kvarteto veiklos sezonas?

Viagra Sublingual online

ai??i?? Kvarteto ai??zChordosai??? veikloje labai dideliA? pokyA?iA? nAi??ra. TaA?iau norisi paminAi??ti jubiliejinA? sezonAi??, kuriuo galbAi??t galAi??tA? prasidAi??ti ir naujas ansamblio gyvavimo etapas, naujas kvAi??pavimas. VisAi?? praAi??jusA? laikAi?? norisi A?prasminti. Taigi planuojame parodyti A?domiausias, vertingiausias, charakteringiausias ir visAi?? mAi??sA? veiklAi?? apibendrintai atspindinA?ias koncertines programas. Norime atkreipti dAi??mesA? A? tai, kad nors Lietuvoje iki A?iol nAi??ra nuosekliai A?iuolaikinAi?? muzikAi?? atliekanA?iA? styginiA? kvartetA? (bei apskritai A?iuolaikinAi??s muzikos atlikimo kultAi??ros), mes visAi?? laikAi?? tai darAi??me: kvarteto tikslas ir buvo mAi??sA? A?alyje skleisti A?iuolaikinAi?? muzikAi??. TokiA? kompozitoriA? kaip GeorgeE?as Crumbas ar SteveE?as Reichas kAi??riniA? premjeras mes atlikome Alytuje, Vilniuje ir kitur.

JubiliejinA? sezonAi?? paminAi??sime keturiomis ryA?kiomis programomis. VienAi??, pavadintAi?? pagal amerikieA?iA? kompozitoriaus G. Crumbo kvartetAi?? ai??zBlack Angelsai???, klausytojai turAi??s galimybAi?? iA?girsti rudenA?. Kita bus orientuota A? dA?iazo muzikAi?? ai??i?? jAi?? atliksime su saksofonininku Liudu MockAi??nu. TreA?iAi?? programAi?? pavadinome ai??zMetamorfoziA? naktimiai??? ai??i?? joje atliksime G.Ai??Ligeri, L.Ai??Berio ir H.Ai??Dutilleux kAi??rinius. Ketvirtoji programa bus duoklAi?? tradicinei, romantinei muzikai: jai suteikAi??me ai??zMirties ir mergelAi??sai??? pavadinimAi?? ir ketiname atlikti F.Ai??Schuberto bei A.Ai??MartinaiA?io to paties pavadinimo kvartetus. Taip pat dalyvausime renginiuose, skirtuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 80-meA?iui. Visas A?is sezonas tAi??siasi nuo birA?elio iki gruodA?io mAi??nesio.

Kvartetu ai??zChordosai??? galiu pagrA?stai didA?iuotis: nors nuolat keitAi??si nariai, ansamblis tAi??sAi?? linijAi??, kurios niekas kitas dar neatkartojo. MAi??sA? spektras platus ai??i?? nuo barokinAi??s muzikos (pavyzdA?iui, J.Ai??S.Ai??Bacho kantatos A?raA?ai su choru ai??zJauna muzikaai???) iki dA?iazo muzikos projekto su L.Ai??MockAi??nu ar Jurgio MaA?iAi??no kAi??rybos. Taigi norime tiek A?monAi??ms, su kuriais grieA?Ai??me, priminti, tiek patys prisiminti visas graA?ias akimirkas. Turime gerbAi??jA?, sulaukiu ir laiA?kA?, kuriuose teiraujamasi, kada iA?leisime naujAi?? kompaktinAi?? plokA?telAi??. Vadinasi, esame reikalingi.

ai??i?? DaA?nai keitAi??si kvarteto nariai. Kaip tai veikAi?? ar tebeveikia ansamblio kAi??rybinA? darbAi??? Kas tokiomis aplinkybAi??mis vis dAi??lto padeda iA?silaikyti?

ai??i?? Kartais viskas tiesiog sugriAi??na, nieko nelieka. Kai pasiekiamas tam tikras rezultatas ir A?mogus, su kuriuo tai padaroma, nusprendA?ia tolesnA? savo gyvenimAi?? kurti atskirai, likAi?? kvarteto nariai atsiduria sudAi??tingoje situacijoje. Su naujai atAi??jusiu atlikAi??ju tenka iA? naujo derintis, repetuoti. MAi??sA? kvarteto repertuaras netradicinis, jeigu grieA?tume tik romantinAi?? muzikAi??, viskas bAi??tA? paprasA?iau. Kai kuriuos kAi??rinius repetuojame mAi??nesA? po 4ai??i??6 valandas per dienAi??, tad pasikeitus kuriam nors nariui viskAi?? tenka pradAi??ti vos ne iA? pradA?iA?.

IA?silaikyti labiausiai padeda tai, kad esame laisvi sprAi??sti ir daryti tai, kAi?? norime. Nesame niekam A?sipareigojAi??. Jeigu sugalvojame kokA? nors projektAi??, tiesiog pasikvieA?iame reikiamus A?mones ir jA? A?gyvendiname. Mes visada stengiamAi??s eiti netradiciniu keliu. Darome tai, kas visA? pirma svarbu bei A?domu mums patiems ir nesistengiame niekam A?tikti. TaA?iau nesame ir kategoriA?ki. Gyvenimas A?domus savo A?vairove, tad ir mes norime groti viskAi??.

ai??i?? Kas per visAi?? kvarteto gyvavimo laikAi?? Jums buvo svarbiausia?

ai??i?? Svarbiausia buvo A?monAi??s, su kuriais kartu grieA?Ai??me. Daug inspiracijos kvarteto veiklai suteikAi?? buvAi?? jo nariai Darius Stabinskas ar Mindaugas BaA?kus. Daug iA?mokti galima ir iA? Vytauto MikeliAi??no: improvizacijos, laisvAi??s, fantazijos. Taigi kartu muzikavusiA? A?moniA? dAi??ka turAi??jome energijos, kuri mus stAi??mAi?? A? priekA?. Be kitA? A?moniA? esi niekas. Jeigu kAi?? nors pasiryA?ti daryti vienas, turi tapti atsiskyrAi??liu. TaA?iau jeigu turi adresatAi??, be kitA? A?moniA? neiA?siversi.

epr 800 weight gain pills.

Ne maA?iau svarbAi??s buvo ir kompozitoriai. IA?skirti vienAi?? bAi??tA? labai sunku ai??i?? visi jie kAi?? nors duoda, inspiruoja. IA? esmAi??s svarbiausia ai??i?? santykis, o ne rezultatas. YpaA? vertingas buvo bendradarbiavimas su lietuviA? muzikos kAi??rAi??jais ai??i?? O.Ai??Narbutaite, R.Ai??Ai??erkA?nyte, N.Ai??ValanA?iAi??te, A.Ai??MartinaiA?iu, R.Ai??MaA?uliu ir kitais. Per kvarteto gyvavimo metus lietuviA? kAi??rAi??jA? darbA? atlikome iA?ties nemaA?ai. Gyvai bendraudami turime galimybAi?? pasitarti dAi??l kAi??rinio atlikimo, jo interpretacijos, palyginti savo ir autoriaus sampratas, o tai ai??i?? be galo praturtinanti patirtis. Mes pradAi??jome kompozitorius kviestis A? repeticijas. Vakaruose toks autoriaus ir atlikAi??jo bendradarbiavimas jau seniai A?prastas, o pas mus tokia tendencija paplito kur kas vAi??liau. Mes kompozitorius pasisodiname A?alia, klausinAi??jame, jei reikia, praA?ome stabdyti, paaiA?kinti. Taip ir vyksta kAi??ryba ai??i?? yra buvAi?? atvejA?, kad tokio proceso metu kompozitorius pakoreguoja kAi??rinA?. AtlikAi??jas yra tarpininkas tarp autoriaus ir klausytojo, jis mokosi kAi??rinA? suprasti ir jA? perteikti. A?inoma, tai irgi yra kAi??ryba, A?enklA? A?prasminimas, taA?iau palyginti su kompozitoriaus darbu, tai kitokia kAi??ryba.

ai??i?? IA? ko mokotAi??s?

ai??i?? Gyvenime svarbu iA? visko mokytis. Visi sutikti A?monAi??s yra svarbAi??s, nes kiekvienas jA? gali ko nors iA?mokyti, atverti vis kitus vartus A? pasaulA?. TaA?iau kuo daugiau pats mokausi, tuo labiau suprantu, kiek daug neA?inau. Su nuostaba suvokiu, koks informacijos kiekis manAi??s dar laukia. Pasaulis margas, todAi??l smalsumas, domAi??jimasis ir yra vienas A? priekA? eiti skatinanA?iA? varikliA?.

Kita vertus, pastebiu, jog smalsumas nyksta iA? jaunA? A?moniA? gyvenimo. Jauni atlikAi??jai racionalAi??s, praktiA?ki, iA?mokAi?? nedaryti daugiau, nei bAi??tina. Moka apskaiA?iuoti: jeigu reikia eksperimentuoti, jie gali tai daryti, taA?iau jeigu supranta, kad jA? aukos niekas neA?vertins, pasirinks kitAi?? keliAi??.

A?inoma, natAi??ralu, kad norisi bAi??ti paklausiam. NAi??ra nieko bloga, jei A?monAi??s nori susikurti karjerAi??, turi ambicijA?, nes tai taip pat variklis. Jeigu mokslininkas nenorAi??tA? bAi??ti geriausias, jis nieko neiA?rastA?, nes tiesiog neieA?kotA?. Ai??vairiA? konkursA? gausa rodo, kad ir muzikantai yra ambicingi, nori bAi??ti geriausi, A?prasminti savo veiklAi??. Ai??is noras suprantamas, taA?iau svarbu mokAi??ti ir bendradarbiauti, dirbti ne tik sau, bet ir kitiems.

Tarp lietuviA? stygininkA? gyva rusiA?kosios mokyklos legenda ai??i?? A?sitikinimas, kad Maskvoje mokslus baigAi??s atlikAi??jas yra neklystantis autoritetas. Bet jaunieji atlikAi??jai iA?vaA?iuoja A? uA?sienA? ir supranta, jog viskas iA? tiesA? kitaip. PirmAi?? kartAi?? iA?vykus A? uA?sienA? mane patA? iA?tiko A?okas: negalAi??jau nesistebAi??ti, kokie ten visi iA?silavinAi??. Mokydamiesi mes A?inojome skaiA?ius ai??i?? paraA?ytA? kAi??riniA? kiekA?, opusA? numerius, sukAi??rimo datas, taA?iau nieko apie paA?iAi?? muzikAi??. Paskui, kai pamaA?iau, jog kitur stomatologas dainuoja F.Ai??Schuberto dainas, susigAi??dau ai??i?? aA?, muzikantas profesionalas, jA? nesu girdAi??jAi??s. Nuo tada lavintis pradAi??jau pats. Kvartetas ir yra vienas lavinimosi bAi??dA?.

Kitas puikus lavinimosi bAi??das ai??i?? dAi??stymas. Kai pradedi dAi??styti, imi suprasti, kaip svarbu mokAi??ti savo A?inias struktAi??rizuoti, ai??zdozuotiai??? informacijAi?? ir jAi?? perteikti Kita vertus, kai informacijAi?? ai??zdozuojiai???, ji greitai baigiasi. Viena yra pasakyti viskAi??, kAi?? A?inai apie BachAi??, iA? karto, taA?iau kai tai reikia paskirstyti per ketverius mokslo metus ai??i?? A?iniA? pritrAi??ksta. Tuomet savo A?inias tenka pildyti, gilinti, kiekvienAi?? dalykAi?? mokytis suprasti smulkiau. Viena yra pateikti bendrAi?? vaizdAi??, taA?iau kita, kai turi A?inoti konkreA?ius atsakymus. Juolab kad studentas gali vadovautis visai kita logika ir naiviai paklausti ai??zkodAi??l?ai???. Kad atsakytum A? tAi?? ai??zkodAi??l?ai???, turi kaupti svarius argumentus, o tada ir atsiranda poreikis skaityti teorinAi?? literatAi??rAi??, gilinti A?inias.

Ai??iuolaikinAi??s muzikos atlikimas yra tai, ko pas mus niekas nemoko. A?ia neuA?tenka vien noro ir pastangA?. Reikia A?iniA?, nes susiduriama su visai kitokiu garso formavimu, kitokia estetika. Juk negali iA? karto skaityti kinA? kalba, pirma turi jAi?? iA?mokti. Ai??iuolaikinAi??s muzikos atlikimas artimas senosios muzikos atlikimui. Abiem atvejais reikalingas iA?manymas, tradicijos A?inojimas, kalbos supratimas, fantazija.

cialis black info

ai??i?? Ar A?iA? naujA? dalykA? mokote studentus? Kokias vertybes jiems diegiate?

ai??i?? Tai ir yra svarbiausias mano darbas. Jie gal ir nepasiekia tokios greitos paA?angos palyginti su tais, kurie iA?muA?truojami greitam rezultatui, taA?iau garantuoju, kad beveik visi mylAi??s muzikAi??. Pavyzdys ai??i?? viena mano studentAi?? iA? Ai??akiA?, kuri ten turAi??jo puikA?, vertinamAi?? darbAi??, sAi??kmingAi?? gyvenimAi??, taA?iau tAi?? darbAi?? metAi?? ir pradAi??jo groti. Ji iA?keitAi?? saugiAi?? egzistencijAi?? savo gimtAi??jame mieste A? aktyvA? muzikavimAi??. Man tai buvo aiA?kus rodiklis, kad A?mogus patikAi??jo muzika. TokiA? yra ir daugiau.

Visiems savo studentams pirmais metais pasakau, kad jie renkasi tokA? keliAi??, kuriuo einant bene visAi?? gyvenimAi?? teks aukotis ir nebAi??tinai uA? tai jiems bus pasakyta ai??zaA?iAi??ai???. Kai kas manimi piktinasi, kad neA?kvepiu optimizmo, taA?iau noriu, jog studentai situacijAi?? vertintA? realiai. Kad suprastA?, jog didelAi?? dalA? gyvenimo teks aukoti kitiems, bet nebAi??tinai kas nors kAi?? nors paaukos dAi??l jA?. Tam turi bAi??ti pasiruoA?Ai??s. Juk pasirenki keliAi??, kuris A?iandieninAi??s aplinkos suvokimu yra visiA?kai neperspektyvus.

Studentai su orkestru programAi?? repetuoja keturias dienas ir kas savaitAi?? jas keiA?ia. AA? jiems pasakoju, kaip dirba aktoriai ai??i?? spektaklA? repetuoja 2ai??i??3 mAi??nesius. IA? pradA?iA? tekstAi?? skaito tol, kol jA? supranta, paskui iA? to teksto iA?kyla struktAi??rinis turinys, siuA?etas, visuma. Mes orkestre kAi??rinA? sugrojame daA?nai jo iki galo net nesuvokdami: kiekvienas atlieka savo partijAi?? ir taip jis sudedamas kaip dAi??lionAi??.

Daugelis mAi??sA? A?alies muzikantA?, jausdamiesi esAi?? itin aukA?to lygio atlikAi??jai, tiki galintys kAi??rinA? parengti per dvi tris repeticijas. Mano, kad tai, kAi?? kompozitorius kAi??rAi?? metus laiko, jis gali A?veikti per porAi?? dienA?, ne tik pats suprasti visAi?? kAi??rinio gelmAi??, bet ir jAi?? perteikti kitam. Tikras atlikAi??jas visA? pirma A? kAi??rinA? A?sigilins, o tam galima paskirti metus, dvejus ar net trejus. Kiti tam tikrus kAi??rinius analizuoja visAi?? gyvenimAi??.

Taigi studentams stengiuosi diegti platesnA? suvokimAi??. IA? pradA?iA? visi stebAi??davosi, kai klausdavau, kokios tautybAi??s kompozitoriaus, kokios epochos kAi??rinA? jie groja. Dabar jau nebeklausiu, nes A?inau, kad atsakymo sulauksiu. Kartais studentai papasakoja tokiA? dalykA?, kuriA? aA? ir pats nesu skaitAi??s. Jiems patiems pasidaro A?domu, vertinga, jie ima tikAi??ti tuo, kAi?? daro. A?inoma, aA? jiems perduodu ir savo pavyzdA?. Ir tai ne tuA?A?ia ambicija, bet noras, kad kas nors po tavAi??s liktA?. Tai, kAi?? perduodi kitiems, auga. Reikia kurti tradicijAi??, prijaukinti naujoves, o ne kAi?? nors suA?inojus tik paA?iam tuo dA?iaugtis. Tai akligatvis. Jei A?inia nesklinda, informacijos laukas neplinta, tai yra tarsi fondas, kuris kaupia pinigus, taA?iau nieko neremia.

ai??i?? AA?iAi?? uA? pokalbA?.

cheap dapoxetine