Teatro nAi??ra, jo niekada nebuvo, ir jis niekada nesibaigia

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??Dalia RauktytAi??

DATA: 2012-08

Teatro nAi??ra, jo niekada nebuvo, ir jis niekada nesibaigia 7 sec pill.

Dalia RauktytAi??

StorpirA?A?iA? giminAi??s medA?io atA?alaAi??ai??i?? Ainis Lietuvos teatro padangAi??je jau A?inomas ne dAi??l dAi??dAi??s ArAi??no ar tAi??A?io Gedimino. SavarankiA?kai ieA?kantis savo teatrinio tapatumo, tiesos ir gAi??rio, jis A?iandien linksniuojamas kaip vienas perspektyviausiA? A?alies aktoriA?. Apie vaikystAi??, gyvenimo teatrAi?? ir identiteto paieA?kas pasakoja aktorius Ainis StorpirA?tis.

Kaip atklydai A? scenAi???

BAi??damas ketveriA? grojau ir dainavau kartu su tAi??A?iu. Neprisimenu, kada tiksliai pamAi??gau lipti A? scenAi??, tik pamenu, kad man patiko dAi??mesys. A?odA?iu, esu prigimtinis egoistas. O galbAi??t tai buvo ir stiprus noras bAi??ti panaA?iam A? tAi??vAi??. Chuckas Palahniukas yra raA?Ai??s, kad tAi??vai yra Dievas. O aA? Juo pasitikiu, todAi??l viskas A?vyko natAi??raliai. Tiesa, tAi??vai mane A?spAi??jo, jog lengva nebus, bet aA? nesu iA?imtis ir tuo nepatikAi??jau. Jau ilgokai tikiu tuo, kad jei pasitiki gyvenimu, viskas A?vyks taip, kaip ir turi A?vykti. Kai sugebi sau pasakyti, kad tai yra geriausias galimas variantas, kas tau dabar gali nutikti, tai ir susitaikai su viskuo, kAi?? gyvenimas duoda. Nors anksA?iau nirA?davau, bet dabar pradedu suprasti, kokia tai didelAi?? dovana, kad tAi??vai manAi??s nevertAi?? nieko daryti. Jausmas, jog vaikystAi??s dienas praleidau veltui, tapo didA?iuliu varikliu, skatinanA?iu eiti A? priekA?.

Viskas prasidAi??jo nuo muzikos, o kaip buvo su teatru? Tai vis dAi??lto teatras uA?klydo pas Tave ar Tu A? teatrAi???

AA? niekada neatAi??jau A? teatrAi??, aA? visada ten buvau. Mano senelis dirbo teatre budAi??toju, kai tAi??vai vaidindavo, mane palikdavo pas senelA?. Tame pastate buvo mano A?eima, todAi??l bAi??tent ten susiformavo ir mylima erdvAi??. Mane nuolatos supo darni santykiA? ir auklAi??jimo aplinka. Niekada nebuvau lepinamas ar baudA?iamas.

Gal daugiau disciplinos gavau tik mokykloje. Mokykla, mano galva, yra esminAi?? iA?gyvenimo erdvAi??. Visi A?inome, kad mokykloje nei tAi??vai, nei mokytojai negali visko suA?iAi??rAi??ti. Tada pradedi gyventi atskirame ir maA?ame pasaulyje, kuriame mokaisi iA?likimo. DaugumAi?? savybiA? ir triukA?, kuriA? iA?mokau mokykloje, tebenaudoju iki A?iol. Buvau vienas iA? tA? vaikA?, kurie viskAi?? sprendA?ia A?odA?iais. A?odA?iaiAi??ai??i?? galinga jAi??ga, su jais reikia atsargiaiai??i?? Kelerius metus lankiau muzikos mokyklAi??, o po to daugybAi?? metA? tAi??vams sakiau, kad jAi?? baigiau. Taip pat lankiau dramos studijAi?? ai??zElementoriusai???, labai jAi?? mAi??gau. BAi??tent ten radau kelis savo gyvenimo draugus.

SalomAi??jos NAi??ries gimnazijoje nebuvau labai paA?angus mokinys, taA?iau suradau, kas mane stumia A? priekA? ir teikia malonumAi??. A?ia panaA?iai kaip gyvenimeAi??ai??i?? muA?amas iA?moksta dirbti tyliai, muA?antis iA?moksta rAi??kti ir reikA?tis, sakykim, plaA?iai. Tad A?ioje gimnazijoje ir A?vyko mano pirmieji vaidybos pabandymai. O pabaigus mokyklAi?? teko rinktis labai spontaniA?kai. 12ai??i??oje klasAi??je norAi??jau bAi??ti policininku, nes man patiko tvarka, teisingumas, dar ir dabar noriu stovAi??ti toje pusAi??je, kur tiesa. TaA?iau prasti egzaminA? rezultatai pasiAi??lAi?? pamAi??styti apie aktorystAi??, tiesAi?? sakant, rinkausiAi??ai??i?? arba eiti A? armijAi??, arba eiti A? scenAi??.

Ar tAi??vai nebandAi?? perkalbAi??ti?

Dabar labai populiaru drausti vaikams eiti jA? keliu, taA?iau mane jie tik A?spAi??jo. AA? buvau matAi??s visAi?? aktorystAi??s virtuvAi??, taA?iau pats nebuvau to ragavAi??s todAi??l nepabAi??gau. Mama perspAi??jo, jog aktorystAi?? nAi??ra glamAi??riniA? A?urnalA? virA?eliai, kad A?monAi??s nesiskaitys su tavimi, ypaA? tada, kai viskas pasibaigs. Kol tu reikalingas, tol sulauki dAi??mesio. Manau, visiems mums sveika susimAi??styti, kad uA?marA?tis visada A?alia. Juk kai studijuoji, neA?inai, kokio lygmens vaidmenis gausi, o bAi??na ir taip, kad negauni nieko.

Aktoriaus darbas sudAi??tingasAi??ai??i?? daug atimantis ir daug duodantis. AktorystAi??je labai svarbu A?gimti bAi??do bruoA?ai, bet neA?tikAi??tinai daug galima ir iA?mokti. AA? manau, kad tai viena iA? tarnystAi??s profesijA?. Ir apskritai teatro nAi??ra, jo niekada nebuvo, ir jis niekada nesibaigia. Marlonas Brando yra pasakAi??s: ai??zVaidyba yra iA?gyvenimo mechanizmas.ai??? Taip kaip gyvAi??nai apsimeta mirusiais. Jei A?iAi?? akimirkAi?? A?monAi??s nustotA? vaidinti, tai nebeliktA? nieko. GriAi??tA? visos sistemos, valdymo formos ir gal net moralinAi??s normos. Vaidybos dAi??ka mes sugebame bAi??ti kartu, nes visi mokame A?itAi?? menAi??. Visi vaidina, tik vaidmenys yra skirtingi. Teatras negali iA?nykti. Kas jA? pakeis? Kas pakeis A?mogA?? Nebent robotai, bet kaA?kaip tuo netikiuai??i??

Nejau nebijai, kad iA?trynus A?iAi?? ribAi?? tarp teatro ir gyvenimo gali pamesti savAi??jA? ai??zaA?ai????

AA? iA? tikrA?jA? neA?inau, kas esu. SavAi??s tyrimas per aktorystAi?? man apie mane daug kAi?? atvAi??rAi??. Jei A?inoA?iau, kas aA?, tai man tikriausiai nebereikAi??tA? nieko. Kai tu vaidiniAi??ai??i?? tai tu esi tu. Juk kai susiA?eidi scenoje ir kraujuoji, tai kraujuoji tu pats, o ne Vlasas MichailoviA?ius. Keistas dalykas: kai A? teatrAi?? pradedi A?iAi??rAi??ti ir rimtai, ir lengvai vienu metu, tada atsiranda ir pagarba profesijai, ir atsakomybAi??. Tai nesudievinama vieta, nes jei sudievinsi, ten tikrai praA?ausi. Mano dAi??dAi?? ArAi??nas StorpirA?tis gerai pasakAi??: ko nekenA?iuAi??ai??i?? tai fanatikA?. AA? jA? taip pat nemAi??gstu, lygiai taip, kaip ir daugelis, nemAi??gstu visaA?iniA?. AktorystAi?? yra galinga jAi??ga. Kai tuo rimA?iau uA?siimi, tai netgi iA?Ai??jAi??s iA? teatro, tu daugiausiai kalbi tik apie teatrAi??. DaA?nai save prigaunu, kad, ryte atsikAi??lus, A?auna mintis ir pradedu vaidinti. AktorystAi?? tampa gyvenimo bAi??du. Kai kurie sako, jog taiAi??ai??i?? amatas. AA? suprantu, kad yra amato dalykA?: yra techniA?kumas, balso tobulinimas ir fizinis parengimas, kaA?kokios prigimtinAi??s duotybAi??s, kaip organika, darbA?tumas, labai svarbus psichologinis pasiruoA?imas. Bet kaip tu gali bAi??ti kaA?ko profesionalas, jei niekada neA?inai, koks rezultatas tavAi??s laukia.

Tiek aktorystAi??, tiek teatras man yra daugiau savAi??s paA?inimo ir tobulinimo kelias, kurio pasiA?iAi??rAi??ti ateina A?monAi??s. Gali ir patobulAi??ti ir patenkinti savo ego. Tik su tokiais dalykais reikia atsargiai elgtis, jA? negalima ignoruoti, pavyzdA?iui, uA? apdovanojimus reikia dAi??koti. Jei nedAi??kosi gyvenimui uA? tokius dalykus, tai gyvenimas tavAi??s nebeapdovanos. O jei dAi??kosi, tai jis tave ir toliau ves.

Klausei, ar nebijau savAi??s prarasti, bet negaliu savAi??s prarasti, neA?inodamas, kas esu. O gal A?mogus ir yra tik atspindys to, kas vyksta. Mano istorija susideda iA? to, su kuo aA? susidAi??riau, o tai rezonuodamas esu tas, kas esu. SusidAi??jo viskasAi??ai??i?? tikAi??jimas, tAi??vA? auklAi??jimas, mokyklos iA?gyvenimai. Mano istorija yra unikali tuo, kad joks A?mogus nesusidurs su tokiomis paA?iomis aplinkybAi??mis ir su tais paA?iais A?monAi??mis, su kuriais susidAi??riau aA?.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje patekai A? reA?isieriaus Gintaro Varno kursAi??. KokiAi?? A?takAi?? Tau padarAi?? darbas su juo?

Gintaras Varnas yra vienas iA? keliA? mokytojA?, galinA?iA? atvesti A? teisingAi?? keliAi?? teatre. Jis labai daug dirbo su mAi??sA? kursu ir niekada jo neapleido. Dauguma iA? mAi??sA? dar studijuodami akademijoje turAi??jo vaidmenA? teatre nuo pirmo pusmeA?io. Mes vaidinome visuose tuometiniuose jo spektakliuose. KaupAi??si patirtis, aA? esu be galo jam dAi??kingas. Jo kAi??ryba yra blaiviAi??ai??i?? tai, kAi?? jis kuria,Ai??ai??i?? tai yra jis. Ai??iais laikais tai reta ir nuostabu. Pirmiausia jis nori kurti teatrAi??, ir tai daro savitaiAi??ai??i?? imasi temA?, kurios kai kAi?? A?eidA?ia. Jis yra be galo darbA?tus, ir tai jo nuopelnas, kad mAi??sA? kursAi?? A?iandien sudaro darbA?tAi??s A?monAi??s. Mes esame jo A?dAi??to milA?iniA?ko indAi??lio rezultatas.

Kaip darbas vyko ai??zUtopijojeai???, ir kodAi??l vis dAi??lto nusprendAi??te tas pats kursas A?kurti ir ai??zNo theatreai????

AA?, tiesAi?? sakant, nesupratau, kas vyko ai??zUtopijojeai???. Ten viskas buvo labai neaiA?ku. Daugelis dalykA? galbAi??t buvo nuo mAi??sA? slepiama. Mums nebuvo leista A?nikti A? niekAi?? kitAi??, iA?skyrus vaidybAi??. VAi??liau buvo keli pokalbiai, kuriA? metu nusprAi??sta, kad ai??zUtopijaai??? yra spektakliai, o ne kolektyvas. Kai galA? gale tai buvo iA?gryninta, viskas tapo aiA?kiau. IdAi??jos, kol iA?sikristalizuoja, kinta. ai??zUtopijaai??? vis dar egzistuoja, nors ir atsirado ai??zNo theatreai???. Tai buvo natAi??ralus poreikis ieA?koti naujA? formA?, daryti savaip, kadangi Vidas Bareikis Ai??mAi??si reA?isAi??ros mes nusprendAi??me to imtis kartu.

Ai??domAi??s iA?bandymai tenka Tau ir kaip aktoriui. Kalbu ne tik apie vaidmenis ai??zAtviro ratoai???, ir ai??zNo theatreai??? ar ai??zUtopijosai??? spektakliuoseai??i?? Turiu galvoje pavienius darbus su reA?isieriumi Vytautu V. Landsbergiu ai??zAtAi??jau, pamaA?iau, negalAi??jau (arbaAi??ai??i?? ai??zVisiA?kas Rudnosiukasai???) ir Oskaru KorA?unovu (ai??zIA?varymasai???). Jei teigi, kad teatro negalima atskirti nuo gyvenimo, tai kiek Tavyje glAi??di to Rudnosiuko ar ai??zIA?varymoai??? herojaus Beno savybiA??

Apie save suA?inau daug: jei aA? galiu bAi??ti tuo Benu, spektaklyje muA?anA?iu moteris, ir tuo Rudnosiuku, vadinasi, manyje yra abu. Negaliu suvaidinti to, kas aA? nesu. Visi siekia stabilumo, mistinAi??s laimAi??s. A?inoma, ir aA? noriu, kad manyje vyktA? visa tai, kad tAi??stA?si euforija, taA?iau svarbiausia yra nemeluoti paA?iam sau. Tik bAi??damas atviras ir sAi??A?iningas sau gali eiti A? priekA?. Kai blogai suvaidini, iA?kart nubloA?kia A? dabartinA? laikAi??, neleidA?ia per daug A?sisvajoti, nesiA?valgyti nei A? priekA?, nei atgal. PriverA?ia apsidairyti, kur dabar esi. Man atrodo, tas yra gerai, kaip ir skausmas ar baimAi??. Nebandyk iA?vengti to, kas neiA?vengiama. A?monAi??s daA?nai kalba, kad nenori gyventi skausme, bet kaip tu nenori gyventi ten, kur gyveniai??i??

Esi saugus tik tada, kai gali A?engti A?ingsnA? ir nesibaiminti, kas nutiks. Koks skirtumas, kas ten nutiks? Sutinki su viskuo, kas bus, todAi??l tampi nepaA?eidA?iamas, bet kol iki to nueini, tenka daug visko patirti. Kada nors norAi??A?iau toks tapti, toks nepaA?eidA?iamasai??i??

Kas Tave A?kvepia ieA?koti savAi??s?

Viskas. O ypaA? A?mogiA?kumasAi??ai??i?? kai pamatau A?moguje pusdievA?. A?inoma, tai tinka tik mano A?irdA?iai, neabejoju, kad kitas A?mogus savo pusdievius mato ir jauA?ia kitaip. Negaliu pasakyti nAi?? apie vienAi?? A?mogA?, ar jis apsimetinAi??ja, ar tai jis, ar ne jis. NAi?? vienas A?mogus tau nepasakys, kas esi tikrasis tu.

Atrandu dalA? savAi??s ir knygose ai??zRugiuose prie bedugnAi??sai???, ai??zAlchemikeai???, ai??zLivingstono A?uvAi??draai???, ai??zMaA?asis Princasai???, ai??zKAi?? A?monAi??s dirba visAi?? dienAi??ai???ai??i??

Kalbant apie darbAi?? visAi?? dienAi??ai??i?? Pamenu, kad vos pabaigAi??s akademijAi?? gavai pasiAi??lymAi?? dirbti etatinA? darbAi?? Jaunimo teatre? KodAi??l atsisakei?

NeA?inau. GalbAi??t todAi??l, kad teatras yra esamasis laikas. Apskritai daug A?domiau gyventi, kai neturi sAi??kmAi??s garanto. Man patinka paA?iam reguliuoti savo darbo krAi??vA?. Etatinis darbas naudingas, nes beveik garantuoja nuolatinA? darbAi??, bet kol kas man jo netrAi??ksta ir neA?sipareigojus. AA? sutinku su tokiu krAi??viu, kada tai man pasirodo A?domu. Kol kas viskas vyksta labai intensyviai, bet buvo mAi??nuo, kai neturAi??jau tarp spektakliA? jokiA? repeticijA?, tai aA? sutrikau, pajutau, kad nieko nedarau.

ViskAi?? pasitikrini tik A?irdimiAi??ai??i?? kiek A?dedi A?irdies, A?mogiA?kumo, tiek tau ir bus atseikAi??ta. Kaip A?auksiAi??ai??i?? taip atsilieps, akis uA? akA?Ai??ai??i?? dantis uA? dantA?. Visada A?inau, dAi??l ko gaunu per galvAi??. Nelaimingieji, jei jie nori bAi??ti laimingi, tegul A?sivardija sau, kas jiems yra laimAi??. Jeigu A?odA?io laimAi?? sAi??saja su A?odA?iu laimAi??ti neatsitiktinAi??, tai laimAi??s jausmas yra pergalAi??s jausmas. O maA?as pergales gali laimAi??ti kiekvienAi?? dienAi??. Kitas dalykasAi??ai??i?? ar tu darai, kAi?? nori daryti, visai kas kitaAi??ai??i?? tai, kas kAi?? turi daryti.

Nebijai, kad apdovanojimai ir A?vertinimai gali atverti puikybAi??s A?ydAi?? ir uA?marA?inti norAi?? siekti tA? maA?A?jA? pergaliA??

AA? ir einu A? gatvAi??, nes bijau ten bAi??ti, tik todAi??l ir einu. BaimAi??s norisi atsikratyti. Negali pasakyti, ar A?monAi??s sureaguos, ar pamatys, ar pakvies kur kitur, bet daugelis sureagavo, ir aA?iAi?? jiems. Kartais negalvodamas stipriai pataikai. Sulauki daug patapA?nojimA? per petA? ir rankA? paspaudimA?, tai, A?inoma, gerai, taA?iau kartais pamAi??stai: kad jAi??s A?inotumAi??t, kAi?? aA? iA? tikrA?jA? turAi??jau omenyai??i??

sildenafil online kaufen.

BaimAi?? nueiti A? puikybAi?? tave ir nuveda A? jAi??. Kai gauni apdovanojimAi??, tai ir jautiesi A?iek tiek ironiA?kai: A?ia tas geriausias? O jaunas A?mogus dar turi pykA?io, agresijos, kuriuos jis A?vaisto A? visas puses. PuikybAi??Ai??ai??i?? slidus reikalas. Man pareiA?kia, kad tu esi ai??zpasikAi??lAi??sai???, kai A?mogui sakau, jog nenoriu su juo A?nekAi??ti. PuikybAi?? yra vieA?as reikalas, kai su juo A?neki akis A? akA?, jis daA?niausiai toks nepasirodo. Jaunas A?mogus nori bAi??ti A?vertintas, ir aA? to neneigsiu. Man malonu gauti apdovanojimAi??. Teatro kelyje susidarAi??s nemenkas A?vAi??rynas, reikia uA?sitarnauti savo vietAi??, aA? tAi?? jauA?iau.

Kalbant apie puikybAi??, kai gauni apdovanojimAi?? ir dAi??l to tampi meno vertybe, tai yra sustojimas. Kartais jaunas A?mogus tampa tokiu dievuku per anksti, kitas dalykasAi??ai??i?? baimAi??. Gerai bAi??tA? suvokti, kad apdovanojimas duodamas uA? praeityje padarytus darbus. Auksinis scenos kryA?ius gautas uA? praeities darbAi??ai??i??

O ateitis? Ar A?inai, kAi?? veiksi rytoj, poryt, po metA??

Nieko neplanuoju, viskas suplanuota repeticijomis. Jei neturAi??A?iau darbo, bAi??A?iau baisiausias tinginys. PlanasAi??ai??i?? mano silpnoji savybAi??, bet man su ja neblogai sekasi. Vis dAi??lto atsirado poreikis save disciplinuoti. Pasiklausai ir daktaro Levino, kad 50 proc. senatvAi??s yra tinginystAi??. Tai A?kvepia.

Bet dabar reikia grA?A?ti prie maldA?, meditacijos, ieA?koti vidinAi??s ramybAi??s. Ramumos kartais reikiaAi??ai??i?? iA?vaA?iuoti ar paskaityti knygAi??, kad suprastum, kas su tavim vyksta. KokA? ai??zmanAi??sai??? modelA? meta man protas. Yra tapatAi??s psichinAi??s, dvasinAi??s ir fizinAi??s energijA? bagaA?ai. Reikia dirbti visais trimis. Dabar jauA?iu to stygiA?, darosi nelengva jausti laimAi?? darbe. Bet tai laikinaai??i??

Kalbino Dalia RauktytAi??