Traktatas apie raA?ytojAi?? ir politikAi??(Ai??)

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??Politika
AUTORIUS:Ai??Liudvikas JakimaviA?ius

DATA: 2012-12

Traktatas apie raA?ytojAi?? ir politikAi??(Ai??)

Liudvikas JakimaviA?ius

Rausdamasis po senus popierius savo archyve visai netikAi??tai aptinku segtuvAi?? su amA?inAi?? atilsA? tAi??vo, mirusio prieA? dvejus metus, sukomplektuotais dokumentais. Popieriai A?domAi??s, didA?ioji jA? dauguma ai??i?? kopijos iA? Lietuvos ypatingojo archyvo. Tai iA?traukos iA? pusAi??s amA?iaus senumo KGB sekimo bylos. IA? agentAi??riniA? praneA?imA? matyti, kad tAi??vas nebuvo per daug atsargus A?mogus. Pateiksiu iA?kalbingA? citatA?: ai??z1964 m. sausio 14 d. su byla dirbantis agentas ai??zAi??A?uolasai??? praneA?Ai??, kad sekamasis ai??zJaai??? sistemingai klausosi uA?sienio radijo laidA? per jo turimAi?? baterijomis maitinamAi?? radijo aparatAi?? ai??zMinskai???, kuris, anot agento, A?iuo metu dirba be trukdymA?. ai??zJaai??? nurodytam A?altiniui pasakojo, kad JAV per daug kalba, bet maA?ai dirba, kad bAi??tA? iA?laisvintos Baltijos respublikos. Jis paaiA?kino, kad prieA? Naujuosius metus uA?sienio radijas perdavAi??, kad kiti Naujieji bus A?venA?iami jau laisvame Pabaltijyjeai??? (versta iA? rusA? k.). IA? agentAi??rinAi??s bylos matyti, kad tAi??vo buvo neatsargiai pripolitikuota apie daug kAi??: Kinijos ir TSRS santykius, skurdAi?? ir ginklavimosi varA?ybas, pragyvenimo lygA? JAV. Ai?? valias, kad bAi??tA? pasodintas, bet ai??zhumaniA?kojiai??? sovietA? valdA?ia pasigailAi??jo ai??i?? tik iA?metAi?? iA? darbo KuliA? mokykloje A? gatvAi?? ir atAi??mAi?? teisAi?? dirbti pedagoginA? darbAi??. PrisiA?nekAi??jo.

VAi??liau iA? vaikystAi??s jau Vilniuje prisimenu tAi??vAi??, priglaudusA? ausA? nebe prie gerojo ai??zMinskoai???, o prie ai??zRigondosai??? radijo aparato ir pro A?nypA?timAi?? bandantA? iA?girsti ai??zAmerikos balsoai??? A?iniA? nuotrupas, tylA? politikavimAi?? sekmadieniais prie pietA? stalo po miA?iA? su bAi??reliu tremtiniA? ir broliu poetu Gediminu JokimaiA?iu. Prisimenu ir pagalvAi??, uA?mestAi?? ant telefono aparato. Gyvenimas, matyt, jau buvo pamokAi??s atsargumo.

TAi?? pagalvAi?? ant telefono aparato prisiminiau ne A?iaip dAi??l iA?kalbingos detalAi??s. Ai??iandien, susirinkAi?? su draugais aptarti kokA? nors rimtesnA? mAi??sA? politinAi??s tikrovAi??s klausimAi?? ar veikimo bAi??dAi??, sumetame kepurAi??n savo mobiliuosius telefonus ir iA?neA?ame A? kitAi?? kambarA?. Apie kAi?? A?i keistoka scena byloja? PaskelbAi??me NepriklausomybAi?? prieA? dvideA?imt dvejus metus, A?stojome A? Europos SAi??jungos demokratiniA? A?aliA? draugijAi??, mus saugo NATO naikintuvai, o mes ir vAi??l pagalve uA?spaudA?iame savo telefono aparatus. Laiko ciklas apsisuko ai??i?? ir vAi??l suvokiame, kad esame, kur buvAi??.

Tikrosios tiesioginAi??s demokratijos iA?ties ragavom nedaug ai??i?? kol bAi??rAi??mAi??s A? gyvAi?? ir platA? pilietinA? SAi??jAi??dA? ir keletAi?? pirmA?jA? atkurtos NepriklausomybAi??s metA?. PatyrAi?? anA? laikA? strategai buvo sutrikAi?? neilgam. Jie suglaudAi?? peA?ius ir pradAi??jo skaldyti bei prieA?inti visuomenAi??, savo ruoA?tu atsirAi??A?dami vis daugiau teritorijos ir galiA? sau, siaurindami laisvAi?? visuomenAi??s raiA?kos laukAi??. PakaktA? patyrinAi??ti vienAi?? iA?kalbingAi?? trajektorijAi??: kaip laisvoje Lietuvoje tolydA?io buvo slopintas laisvas A?odis mAi??sA? lAi??A?omis iA?laikomame Lietuvos radijuje ir televizijoje ai??i?? nuo ai??zSAi??jAi??dA?io bangosai??? laikA? iki dabartinAi??s ai??zTeisAi??s A?inotiai???. Diena ir naktis. Esame kaA?kur pusiaukelAi??je A? ai??zKaspervizijAi??ai??? ir A? tAi?? pusAi?? gravituojame.

Tarsi uA?sikirtusi plokA?telAi?? vis dar kalbu apie groteskiA?kAi?? mAi??sA? demokratijos bAi??klAi??, apverktinAi?? socialinAi?? tikrovAi?? ir politines grimasas, kurias visi stebAi??jome per A?iuos rinkimus A? SeimAi?? ir po jA?. GalAi??A?iau daug papasakoti, kokie neA?varAi??s A?aidimai vyko ir tebevyksta tame lauke, kuris vadinamas ai??zdidA?iAi??ja politikaai???. Kandidatuodamas A? mAi??sA? valstybAi??s atstovybAi??, pusmetA? turAi??jau progA? tAi?? ai??zteatrAi??ai??? stebAi??ti iA? arA?iau.

Susitikimuose su A?monAi??mis visuomet kas nors paklausdavo: ai??zKoks velnias tave, raA?to A?mogA?, neA?a A? tAi?? galerAi???ai??? Ir iA? tikrA?jA?, ai??i?? koks velnias? Jei prieA? trisdeA?imt metA?, kai buvau jaunas literatas, Marcelijaus MartinaiA?io literatA? bAi??relio geltonsnapis, man kas nors bAi??tA? pasakAi??s, kad A?tai ateis diena ir tu kandidatuosi A? SeimAi??, tokA? ai??zaiA?kiaregA?ai??? bAi??A?iau pasiuntAi??s pasitikrinti sveikatos pas psichiatrAi??. Man visai kitaip regAi??josi mano gyvenimo trajektorijos. Dingojosi, kad, perkopAi??s penkiasdeA?imt, sAi??dAi??siu ramus kokioje nors voratinkliais apAi??jusioje palAi??pAi??je prie seno raA?omojo stalo ir raA?ysiu nesibaigiantA? gyvenimo eilAi??raA?tA? apie savo jaunystAi??s meiles ir patirtis, apie sutiktus A?mones, matytus vaizdus ir sapnuotus sapnus. Tokia raA?ytojo vieta labai saugi jam paA?iam ir patogi tiems, kurie nemAi??gsta besiA?akojanA?iA? vieA?umoje tiesos ir teisingumo ieA?kanA?iA? raA?ytojA? su publicistinAi??mis A?A?valgomis ir nesiliaujanA?iais priekaiA?tais. ValdA?ia dAi??jo pastangas stumti tokA? A? visuomenAi??s gyvenimo paraA?tAi??, paliekant jam tik saviraiA?kos ir estetinAi??s raiA?kos laukAi??, o sau begAi??diA?kai uzurpuojant politines galias su valstybe ir A?monAi??mis elgtis savo nuoA?iAi??ra. Vaidmenys paskirstyti, ir cirkas su savo manta bei klounais keliautA? toliau, jei ne vienas reA?isieriaus neapsiA?iAi??rAi??jimas. RaA?ytojas nAi??ra vien kAi??rinAi??lius gaminantis fabrikAi??lis, jis yra ir valstybAi??s pilietis.

online propecia bestellen 5mg.

Tikras raA?ytojas visados turAi??tA? bAi??ti tikrovAi??s tyrinAi??tojas ir uA? jAi?? ai??zA?iek tiekai??? atsakingas. Kai ta tikrovAi?? darosi ciniA?ka, kai valdA?ia sau nusavina pilieA?iA? teises ir laisves, sAi??A?iningas raA?ytojas privalo apie tai A?monAi??ms kalbAi??ti ai??i?? nesvarbu, kokiAi?? forma: kAi??riniais ar gyvu A?odA?iu miestA? aikA?tAi??se. Kuo maA?iau valstybAi??je demokratijos, tuo neparankesnis valdA?ioms sAi??A?iningas, jautrumo nepraradAi??s kAi??rAi??jas. TotalitarinAi??se ar autokratinAi??se valstybAi??se tokio raA?ytojo vieta yra kalAi??jimas, neiA?vengiama jo patirtis ai??i?? bauginimai, persekiojimai, nesibaigiantys kafkiA?ki teismA? procesai. Mano biA?iuliui ir bendraA?ygiui VU Filologijos fakulteto docentui Dariui Kuoliui iA?keltos jau bene keturios administracinAi??s bylos uA? neva vieA?osios tvarkos paA?eidimus. OperatyvinAi?? sekimo informacija susegta A? kur kas storesnius segtuvus nei mano tAi??vo man paliktas.

Savo atkurtoje valstybAi??je prie NepriklausomybAi??s iA?takA? stovAi??jAi?? dori Lietuvos pilieA?iai tampa disidentais. A?iAi??rAi??k, tuoj kaip kaimyninAi??je Baltarusijoje taps ir politiniais kaliniais, tiesos ir teisingumo ieA?kotojai ai??i?? nusikaltAi??liais. Su pareigAi??nu bendrauti SusirinkimA? A?statymas leidA?ia tik per dvideA?imt penkiA? metrA? atstumAi??, su Prezidente ir jos patarAi??jais ai??i?? per septyniasdeA?imt penkis metrus. Vadinasi, reikia turAi??ti labai stipriAi?? gerklAi?? ir labai garsiai rAi??kti, kad bAi??tum iA?girstas. TaA?iau tavo riksmo niekas iA?girsti nenori.

ValdA?ia nuo A?moniA? uA?sirakino savo Olimpe ir su pasimAi??gavimu A?aidA?ia katAi??sai??i??pelAi??s A?aidimus. Slaptom kamerom iA? Alma Mater Vilnensis Filosofijos fakulteto pareigAi??nai filmuoja ir retransliuoja tiesiai A? VSD kabinetus laisvus menininkus, Simono Daukanto aikA?tAi??je kreidelAi??mis raA?anA?ius A?odA? TIE-SOS, o tuose kabinetuose susAi??dAi?? cinikai A?aiposi: ai??zKokios jie ten tiesos uA?sigeidAi??? Jiems reikia MAi??-SOS ir lazdos.ai??? Ir visos A?ios pavojingos slinktys vyksta pagrindinAi??ms valstybAi??s bei valdA?ios institucijoms tylint ir laiminant demokratijos pamatA? erozijAi??. Visuomenei prieA? kiekvienus rinkimus mAi??ginama A?kalti A? galvas, kad Seime turAi??tA? dirbti tik ekonomistai, teisininkai, dabar dar ai??i?? ir energetikai. Tai baisus blAi??das. EkonomistA?, teisininkA? ir energetikA? dauguma turi dirbti vyriausybAi??je, o A? parlamentAi?? A?mogus turAi??tA? bAi??ti renkamas pagal sAi??A?inAi??s, padorumo ir nepaperkamumo kriterijus. Ai??iandien praregAi??jome, kai pamatAi??me iA?rinktA?jA? veidus ir politinAi??s kultAi??ros chamiA?kas manieras bei A?proA?ius.

Kad Seimas atgautA? A?lugusA? pilieA?iA? pasitikAi??jimAi??, turi iA? esmAi??s pasikeisti prekeiviA?kas Seimo nariA? mAi??stymas ir elgesys. Kol mAi??sA? AukA?A?iausioje Taryboje, Atkuriamajame Seime ir vAi??lesniuose seimuose dirbo sAi??A?iningi raA?to A?monAi??s: Justinas MarcinkeviA?ius, Kazys Saja, Saulius Ai??altenis, Romas Gudaitis, Vytautas Bubnys, Jonas AvyA?ius, buvo ramiau, nes A?inojai, kad A?ie vyrai netylAi??s ir neleis tyA?iotis iA? A?moniA? ir valstybAi??s. Kol seimuose bAi??davo humanitarA? ir raA?ytojA?, ten nesiautAi??jo A?vonderiai: jie bent A?iek tiek susilaikydavo, nes bet kada vieA?ai galAi??jo bAi??ti sugAi??dinti. Jei A? SeimAi?? A?A? rudenA? bAi??tA? buvAi?? iA?rinkta humanitarA? ai??i?? filosofA?, filologA?, istorikA? ai??i?? gal toje belangAi??je ir valstybAi??s institucijose A?iandien matytume maA?iau marcos feliciano. jomarko ir valstybAi??s A?lugimo A?enklA?.

Bene iA?kalbingiausia detalAi??, rodanti giliAi?? moralinAi?? krizAi?? valstybAi??je ai??i?? VyriausybAi??s portfeliA? reitingavimas. Kuo daugiau juose pinigA? iA? Europos SAi??jungos struktAi??riniA? fondA?, tuo aukA?tesnis tokio portfelio reitingas ir nuoA?mesnAi?? dAi??l jo uA?verda kova. Tame turguje, pasirodo, maA?iausiai dAi??mesio susilaukia Ai??vietimo ir mokslo bei KultAi??ros ministerijA? portfeliai. Jie dabartinAi??se dalybose tiesiog neturi paklausos, pertekliniai. Ai??spAi??dis toks, kad A? daugumos koalicijAi?? ai??zsuA?okusiosai??? keturios partijos apie pamatinius laisvA? pilieA?iA? ugdymo dalykus ne kaA?in kAi?? iA?mano, neturi kompetencijos ir nesuka dAi??l to sau galvos. Supraskime taip ai??i?? po NaujA?jA? metA? atsiras naujas pinigA? skirstytojas ai??i?? KultAi??ros taryba, ai??zadministruosiantiai??? keturiasdeA?imt A?eA?is milijonus valstybAi??s biudA?eto lAi??A?A? bei keturiA? tAi??kstanA?iA? projektA? vykdymo prieA?iAi??rAi?? su nauju trisdeA?imt penkiA? pareigAi??nA? sAi??raA?u. Kai prasidAi??s tA? A?iltA? vietA? ir pinigA? dalybos, kultAi??ra pasidarys valstybAi??s ai??zpamatuai???, o kultAi??rinAi??s industrijos ai??i?? svarbiausia Ai??kio A?aka. Kertu laA?ybA?, kad dalybos bus rimtos ir nuoA?mios, o kiek liks kultAi??ros, netrukus pamatysime. Beje, tai ai??i?? ai??zne mAi??sA? reikalasai???.

2012 m. lapkriA?io 20 d.