Vienas, bet nevieniA?as

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Algirdas Klova
DATA: 2012-04

cialis overnight fedex.

Vienas, bet nevieniA?as

Algirdas Klova

Ai??

AukA?tai aukA?tai, klube, pro kurio langAi?? matosi kone visas Vilnius, vasario 22 dienAi?? dA?iazo pianistas ir kAi??rAi??jas Egidijus BuoA?is sau ir savo muzikai artimiems A?monAi??ms pristatAi?? naujAi?? ai??i?? jau penktAi?? ai??i?? albumAi?? ai??zOneai???. Vakaras vyko labai grakA?A?iai, elegantiA?kai ir jaukiai. Buvo ir kalbA?, ir muzikos, ir vaiA?iA?. PrisipaA?insiu, A?inodamas Egidijaus kruopA?tumAi??, atsakingAi?? poA?iAi??rA? A? viskAi??, kad ir kAi?? jis darytA?, kaA?ko panaA?aus ir tikAi??jausi. Su autoriumi kalbAi??jomAi??s po renginio.

ai??i?? Albumo pavadinimas ai??zOneai??? reiA?kia ai??zvienasai???, nors iA? tikrA?jA? nAi??ra nei pirmas, nei vienintelis. Kuo naujas Tavo darbas?

ai??i?? Nors A?raA?as nAi??ra labai naujas, taA?iau dar niekur nebuvo publikuotas. Pavadintas taip, nes aA? jame esu vienas. Tai solinis albumas.Visi kiti iki A?iol pasirodAi?? mano kompaktiniai diskai buvo A?raA?yti su Petru VyA?niausku, Valerijumi RamoA?ka, popmuzikos atlikAi??jais, dA?iazo kvartetu ir kt. NenorAi??jau albumo pavadinti pagal kuriAi?? nors kompozicijAi??, nes tai iA?skirtA? vienAi?? kAi??rinA?, o aA? norAi??jau pabrAi??A?ti tai, kad groju vienas ai??i?? solo. TodAi??l A?is pavadinimas ir toptelAi??jo galvon. GalbAi??t jame yra ir A?iek tiek intrigos. Galvojau apie pavadinimAi?? ai??zAloneai???, bet tai labiau reikA?tA? ai??zvieniA?asai???. Bet nesu vieniA?as. O scenoje pianistas daA?nai bAi??na vienas.

ai??i?? Kaip nutiko, kad A?is darbas A?raA?ytas jau senokai, o dienos A?viesAi?? iA?vydo tik dabar?

ai??i?? Jis A?raA?ytas 2010 metA? pabaigoje, o 2011 metA? pabaigoje jau buvo galutinai paruoA?tas, taA?iau prieA?kalAi??dinis bumas leidyklose ir spaustuvAi??se uA?laikAi??. Be to, jA? norAi??josi pristatyti praAi??jus A?iemos A?venA?iA? A?urmuliui.

Ai??is albumas ai??i?? koncertinis, net kAi??riniai sudAi??ti ta tvarka, kokia buvo atlikti koncerte. Viena kompozicija, kuri buvo sugrota bisui, A? albumAi?? nepateko, nes muzikos ir taip nemaA?ai (daugiau nei valanda), o tas bisas ai??i?? Chicko Corea tema ai??zIspanijaai???, kuriAi?? vieA?umoje esu atlikAi??s ne vienAi?? kartAi??, taigi nutariau neperlenkti lazdos. Naujajame CD dauguma kompozicijA? yra mano. Pasirinkau dvi klasikinio dA?iazo temas, kad bAi??tA? galima pajusti asmeninA? poA?iAi??rA? A? A?iAi?? muzikAi?? ai??i?? kaip aA? girdA?iu ir noriu atlikti dA?iazo kAi??rinius, tapusius klasika.Taip pat pagrojau vienAi?? visai spontaniA?kAi?? improvizacijAi?? kalAi??dine tematika, nes koncertas vyko prieA? pat KalAi??das.

ai??i?? Manau, kad reikia turAi??ti pakankamai drAi??sos A? pirmAi?? solinA? albumAi?? perkelti koncertinA? A?raA?Ai??. Juk tokiu atveju muzikantas praktiA?kai neturi kur trauktis, viskas jau pasakyta ir nieko nebepataisysi.

ai??i?? Gali Ai??tokio darbo apskritai nepublikuoti… Solo groti yra sunkiausia, nes scenoje turAi??damas vienAi?? ar kelis partnerius gali su jais kontaktuoti, o kai groji vienas, matyti visi tavo pliusai ir minusai, tenka vienam atlaikyti visAi?? krAi??vA?.

Visi penki mano albumai yra labai skirtingi. ai??zTown of Loveai??? ai??i?? dA?iaziA?kai popsinis, ai??zSolos & Duosai??? su Valerijumi RamoA?ka grojame vien klasikinio dA?iazo temas, ai??zAt First Sightai??? su kvartetu atliekame mano kompozicijas, o ai??zSpontanicaai??? yra spontaniA?kos improvizacijos su Petru VyA?niausku (A?raA?as iA? koncerto). PenktAi??jA? iA?drA?sau A?raA?yti vienas. Albumas ai??zOneai??? ai??i?? lyg prabAi??usio laiko apibendrinimas, nes kai kuriA? kompozicijA? temos kartojasi.

Naujojo albumo virA?elyje panaudotos RamAi??no BlavaA?A?iAi??no fotografijos, dizainas ir apipavidalinimas ai??i?? mano dukros EidvilAi??s BuoA?ytAi??s. Tai jos pirmas vieA?as darbas kartu su manimi, ir aA? labai tuo dA?iaugiuosi. Dar noriu padAi??koti garso reA?isieriui Giedriui Litvinui, kuris A?raA?Ai?? visus mano albumus. Esu labai laimingas, kad Dievas suvedAi?? mane su A?iuo A?mogumi. Dirbti su juo yra labai patogu, visada galima pasitarti. Mes kartu iA?krapA?tome visas detales iki smulkmenA?.

Be abejo, esu dAi??kingas visA? savo albumA? mecenatui Sauliui Karosui, visiems mokytojams, o ypaA? Birutei Karosienei, kuri M.Ai??K.Ai??A?iurlionio meno mokykloje mane mokAi?? 11 metA?. Mama pastato vaikAi?? ant kojA?, o ji mane ai??zpastatAi?? ant pirA?tA?ai??? kaip pianistAi??. B.Ai??KarosienAi??, kaip ir prof. KAi??stutis Grybauskas, vAi??liau man dAi??stAi??s Muzikos akademijoje, toleravo mano nukrypimus A? dA?iazAi??, kurie kartais vykdavo ir akademinio muzikavimo sAi??skaita. Juk bAi??na taip, kad atsisAi??dAi??s prie instrumento uA?kimbi uA? kokio motyvo, pradedi improvizuoti, ir tada nukenA?ia klasika, A? specialybAi??s pamokAi?? ateini prasA?iau pasirengAi??s. Bet dAi??l mano mokytojA? kantrybAi??s ir tolerancijos viskas baigdavosi sAi??kmingai, nes po to aA? pasistengdavau. Nors gana anksti, maA?daug nuo A?eA?tos klasAi??s, dA?iazas ir improvizacija pradAi??jo uA?imti vis daugiau vietos mano gyvenime.

ai??i?? Kada prasidAi??jo Tavo kelias A? dA?iazAi???

buy tretinoin cream usp.

ai??i?? PradA?ia pavadinA?iau debiutAi?? 1984 metA? fortepijoninAi??s improvizacijos konkurse Muzikos akademijoje. SAi??kmingas pasirodymas paskatino mane nebepalikti dA?iazo. Taigi greitai bus 30 metA?.

ai??i?? Ir Tavo muzikavimui, ir CD pristatymui bAi??dingas konceptualumas, racionalumas. Atrodo, kad mAi??stai: jei leisiu albumAi??, tai jis bus bAi??tent toks, kompozicijos atrodys A?itaip, o pristatymas turi bAi??ti A?tai toks. PanaA?u, kad Tu ir gyvenime, ir kAi??ryboje labai gerai A?inai, ko nori.

ai??i?? Be abejo, stengiuosi, niekuomet nenoriu skubAi??ti, o albumas pasirodo tik tada, kai esu daug kartu patikrinAi??s tiek save, tiek savo atliktAi?? darbAi??. Visada siekiu, kad A?raA?o kokybAi?? bAi??tA? geriausia. UA? tai esu labai dAi??kingas garso reA?isieriui Giedriui Litvinui. Stengiuosi, kad ir apipavidalinimas, ir spauda bAi??tA? aukA?A?iausio lygio, kad bet kuris A?mogus, paAi??mAi??s A? rankas albumAi??, nenusiviltA?.

Visuomet skiriu didA?iulA? dAi??mesA? dramaturgijai, galbAi??t tai primena konceptualumAi??. KlasikinAi??je muzikos mokykloje A? tai yra kreipiamas visas auklAi??jimas. Mes visAi?? mokymosi laikAi?? girdime tik geriausius kAi??rinius, tobulas Bacho, Mozarto, Haydno ir kitA? genialiA? kompozitoriA? muzikines formas. Be to, mokymo programos sudaromos kontrasto, A?tampos augimo principu, taigi aA? ir dabar atsiA?velgiu A? tai, ko mane mokAi??. Ir ne tik mokykloje. Mano tAi??vas buvo reA?isierius ir jo pastabos buvo vertingos, A?domios. Nors tai galbAi??t labiau bAi??dinga teatrui, bet aA? taip pat esu scenos A?mogus. Kiekvienas iA?Ai??jAi??s A? scenAi?? turi prasmingai uA?pildyti tAi?? laikAi??, kol jis joje bAi??na. Visam menui taikytini panaA?Ai??s standartai ai??i?? kulminacijos, akcentai, jA? negali ignoruoti. Manau, kad tai, kas nuo maA?A? dienA? A?skiepyta, paskui jau eina iA? pasAi??monAi??s, specialiai apie tai negalvojant. Tiesiog pajunti impulsAi??, kad jau reikia eiti A? kulminacijAi??, po jos gal reikAi??tA? nurimti ar pakeisti faktAi??rAi??, dinamikAi?? ir pan.

ai??i?? Visuomet pabrAi??A?iu, kad klasikinAi?? mokykla duoda techninius, meninius ir protavimo pagrindus.

ai??i?? Taip, be abejonAi??s, uA?tenka paA?velgti A? A?inomiausius A?iA? dienA? dA?iazo pianistus. Jie visi turi puikA? klasikinA? muzikinA? iA?silavinimAi??, gerai groja ir klasikinAi?? muzikAi??. AA? manau, kad akademinAi?? muzika yra pagrindA? pagrindas.

ai??i?? Kartais gali iA?girsti kalbant, jog akademinAi?? drausmAi?? slopina improvizacijos proverA?A?…

ai??i?? Nelygu kAi?? mes vadinsime improvizacijos proverA?iu. Jei chaotiA?kAi?? vyksmAi??, tai galbAi??t ir gali slopinti, nes klasikinis mokslas diktuoja tam tikrAi?? tvarkAi??, kultAi??rAi??. Gamtoje, pavyzdA?iui, yra grieA?ta tvarka, gamtos dAi??sniA? nepaisantys reiA?kiniai daA?niausiai yra trumpalaikiai. IA?lieka vien tikrosios vertybAi??s, nors jos galbAi??t lAi??A?iau uA?kariauja klausytojA? simpatijas. Visi dabar labai nori A?aibiA?ko rezultato, greitos A?lovAi??s. TaA?iau visos tos A?ou batalijos, kurios dabar vyksta mAi??sA? aplinkoje, sukeiA?ia vertybiA? sAi??vokas. Tai beprasmiai reiA?kiniai, tik atimantys iA? A?mogaus jo gyvenimo minutes.

Taigi tie klasikiniai pagrindai yra nepaprastai svarbAi??s, suteikia iA?prusimAi??, suvokimAi?? ir padeda paA?iam save analizuoti ir A?prasminti savo darbus.

ai??i?? Ai??iuo metu esi labiau A?inomas kaip dA?iazo, improvizacinio meno atstovas, o ar dar turi kokiA? nors sAi??lyA?io taA?kA? su klasikine muzika?

ai??i?? Pastaruoju metu ai??i?? ne, bet anksA?iau esu skambinAi??s Bacho koncertAi?? su kameriniu orkestru. Ai??iuo metu su klasika didesniA? sAi??saju neturiu ne todAi??l, kad aA? jos nemAi??gA?iau (juk dAi??stau klasikinio fortepijono specialybAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykloje), bet klasikos groti kol kas netraukia, nes dar turiu kAi?? pasakyti savo muzikoje. Buvo laikas, kai grodamas dA?iazAi?? lyg ir A?inojau, ko noriu, bet nemokAi??jau, kaip tai padaryti. Dabar jau visiA?kai ramiai teka mintys ir pirA?tai klauso, taigi galiu sugroti taip, kaip noriu.

Ai??iuo metu savo veiklAi?? galAi??A?iau suskirstyti taip: koncertinAi?? veikla, pedagoginis darbas Muzikos akademijoje ir M.Ai??K.Ai??A?iurlionio mokykloje ir darbai A?raA?A? studijoje. Svarbiausia mano muzikinio gyvenimo dalis yra koncertai. Kai iA? klausytojA? sulauki gerA? atsiliepimA? ir padAi??kA?, tai skatina eiti A? priekA?, tobulAi??ti, nes kiekvienas turi suvokti, ko jis vis dar neA?ino, kitaip kAi??rybos procesas sustos. Jei kAi??rAi??jas pasakys, kad jis jau viskAi?? iA?mano, tai bus jo liepto galas. Menas A?avus ir tuo, kad jis yra neaprAi??piamas kosmosas; juk tie dvylika tonA?, kuriais naudodamiesi sukuriame didA?iulA? kiekA? muzikos, yra tik begalybAi??s pradA?ia. To negali iA?matuoti nei laiku, nei tonomis, nei dar kuo nors, ir visa tai iA? esmAi??s nesikartoja, nesimato pabaigos.

ai??i?? AA?iAi??, sAi??kmAi??s Tau! Lauksime naujA? koncertA? ir A?raA?A?.