Vytauto Babelio spalvA? gyvybiA?kumas

A?URNALAS: TAUTODAILAi??SMETRAAi??TIS
TEMA: Lietuvos tautodailAi??
AUTORIUS:Ai??Jonas Rudzinskas

DATA: 2012-07

Vytauto Babelio spalvA? gyvybiA?kumas

Jonas Rudzinskas

kwikmed competitors.

Vytautas Babelis ne vienAi?? deA?imtA? metA? sukasi kAi??rybos verpetuose. AtrodytA?, reikia sakyti ai??i?? tapybos, bet apie V. BabelA? reikAi??tA? A?nekAi??ti plaA?iau. Vaizdai Vytautui ne tik bendravimo su visuomene priemonAi??, paveikslas ai??i?? autoriaus filosofinAi??s sistemos fragmentas. Kiekvienas menininkas daugiau ar maA?iau iliustruoja savo mintis. V. Babelio paveikslai nAi??ra iliustracijos. Paveikslo atsiradimo prieA?astis yra mintis, kuriAi?? norAi??tA? atskleisti A?iAi??rovui.

Vytauto pasirinktas spalvinis diapazonas pavasariA?kai optimistinis. StebAi??damas eksponuojamus paveikslus ir visa, kAi?? esu matAi??s dirbtuvAi??je (manau, kad meistras savo kAi??rybinAi??je virtuvAi??je kaA?kAi?? slepia nuo svetimA? akiA?), vertinA?iau kaip subrendusiAi??, ieA?kojimA? klystkeliuose nesiblaA?kanA?iAi?? raiA?kAi??. Gamtos, supanA?ios realybAi??s paA?inimas, impresionistA? darbA? studijavimas ai??i?? svarbus kriterijus, uA?imantis vienAi?? aukA?A?iausiA? pozicijA? tapytojo kAi??rybiniame kodekse. Praeito amA?iaus devintajame deA?imtmetyje kartu teko dalyvauti tapytojA? pleneruose. Pamenu uA?sispyrusA? ,,A?ygeivA?ai???, ryA?tingAi?? keliautojAi??, beieA?kantA? savojo ypatingojo motyvo. MAi??ginantA? jAi??gas pastelAi??s technikose. Tuomet pasiA?ymAi??jAi??s kaip ,,amA?inas gamtos mokinysai???, Vytautas kAi??ryboje iA?liko toks ir A?iandien. Tada tai buvo studijavimas kopijuojant gamtAi??. Pleneruose visi naudojamAi??s proga tapyti peizaA?us netrukdomi buitinAi??s kasdienybAi??s. Gera bAi??ti laisvam, nevarA?omam laiko ar uA?sakovA?, tapyti vienAi?? drobAi?? kiek manai bAi??tina. Tai SezaniA?kojo tapymo metodas. Manau, Vytautas, kaip ir daugelis menininkA?, apie tai skaitAi?? A. PeriuA?o knygose, gal susipaA?ino ir su rimtesne analitine literatAi??ra apie A?A? tapymo bAi??dAi??. DidelA? vaidmenA? siekiant uA?sibrAi??A?tA? tikslA? suvaidino ir jautrios asmenybAi??s intuicija. Nuojauta pasirenkant tikslus ir priemones. Polis Sezanas laukdavo blausaus ypatingo gamtovaizdA?io apA?vietimo, kurA? jis vadino ,,le temp gris clairai???, suteikianA?io jam galimybAi?? skaidyti spalvAi?? A? begalybAi?? pustoniA?, spalvA?, atspalviA? ir ,,ne spalvA?ai???. Tai tapymo bAi??das, leidA?iantis ,,vytisai??? gamtos nuotaikA? kaitAi??, jAi?? fiksuoti. Vytautas savame spalviniame registre skaido, trupina regimAi?? vaizdAi??. Jo paveikslA? spalvinAi?? struktAi??rAi?? sudaro derantys, muzikalAi??s, harmoningi sAi??skambiai. Kartais paveiksluose atsiranda ir pointilistiniA? virpuliA?, bet jiems neleidA?iama suvieA?Ai??t. KodAi??l? TodAi??l, kad autorius sAi??moningai suvokia siekiamAi?? tikslAi??: virpAi??jimas sukuria gyvybe pulsuojanA?iAi?? visumAi??, susidaro keistas, realybAi?? perA?engiantis, inspiruojantis ieA?koti svarbesnio vidinio turinio vaizdas. Skirtingai nei Sezanas, V. Babelis permatomais paverA?ia ir A?eA?Ai??lius. Visa paveikslo erdvAi?? suprantama ir atpaA?A?stama, visur gyva ir jauku. Ir naktA? vaizduodamas meistras iA?lieka savimi. Nepereina A? bevardAi?? abstrakcijAi??. Tamsoje viskas atpaA?inta ir suprasta visada paliekant erdvAi??s paslapA?iai. Paslaptis A?sileidA?iama tiek, kiek deformuojama natAi??ra. Naudodamas taiklA?, gyvAi??, kartais A?maikA?tA? potAi??pA?, Vytautas stilizuoja vaizdAi??. DaiktA? siluetai, spalviniA? dAi??miA? kontAi??rai sutelkiami bendram kompoziciniam sumanymui. Paveiksluose menininkas tampa kAi??rAi??ju, sutvarko gamtovaizdA?, parodo per savo asmeninAi?? prizmAi??. Tai vienas iA? postimpresionistiniA?, principA?, esanA?iA? V. Babelio tapybos kodekse. Ai??iuolaikiA?ki avangardistiniai bandymai meistrui virto paveikslA? ciklu, eksponuotu Vilniuje, LukiA?kiA? aikA?tAi??s galerijoje, apie 2007 metus. Tai drAi??siai sumanyti geometrinAi??s abstrakcijos kAi??riniai, kuriuos pavadinA?iau vizualizuota filosofija. PasaulinAi??je meno istorijoje A?inome ir daugiau vizualinAi??s plastikos eksperimentA? pavyzdA?iA?, iA?einanA?iA? iA? filosofiniA? apmAi??stymA?.

Profesionaliai vaizduodamas gamtAi??, Vytautas kompozicines schemas ar ritmikAi?? iA?gauna medA?iA?, kalnA?, debesA? ar iA?didintA? A?iedA? pagalba. Nepamenu jo kAi??ryboje figAi??rinAi??s kompozicijos. Sodo obelys savo kresnais siluetais primena susirinkusius pasiA?nekAi??ti senolius. Liauni berA?eliai lyg besiplaikstantis jaunimAi??lis brandA?iA? puA?ynA? pakraA?ty. PakrantAi??s medA?iai lyg laumAi??s, A?engianA?ios iA? eA?ero. A?iemos miA?kelis virpa, klega lyg A?moniA? minia. TurbAi??t ir filosofinAi??je sAi??rangoje A?mogus jam antraeilis. IA? tokiA? kriterijA? iA?einant sAi??moningai atsiribojama nuo A?iuolaikinAi??s negatyvios informacijos srauto. Tapytojas ignoruoja A?iuolaikiniame mene madingAi?? dirbtinumAi??, farsAi??, sarkazmAi??, eklektikAi??, kiA?Ai??. Jis neleidA?ia sau A?aipytis iA? A?iAi??rovo. Ai??tai ir dar vienas iA? svarbiausiA? menininko kAi??rybos kodekso kriterijA? ai??i?? nuoA?irdumas. Tapytojas sAi??A?iningai dAi??sto A?iAi??rovui tiesas. DA?iaugsmas gyvenimu yra spalvinio registro pasirinkimo pagrindas. Koloritas ir ekspresyvus komponavimas teigia optimizmAi??, tikAi??jimAi?? bAi??ties prasmingumu. Tapytojo poA?iAi??ris A? urbanistinA? peizaA?Ai?? kaip A?mogaus veiklos rezultatAi?? pasireiA?kAi?? pastaraisiais metais kuriamame koliaA?iniA? fotografijA? cikle ,,PraA?ydAi??s Vilniusai???. Ir A?ia autorius liko iA?tikimas sau. Tai optimistiniai, pulsuojantys gyvybe vaizdiniai, persmelkti saulAi??s ir A?viesos.

Ekspresija ir gyvybingumas kuriamas A?vairiomis plastinAi??mis priemonAi??mis. Ai??alia kolorito, potAi??pio iA?radingai naudojamos ir linijinAi??s kompozicijos schemos. Jos nAi??ra primityviausi linijinAi??s perspektyvos variantai. PabrAi??A?iamas horizontaliA? ir vertikaliA? ritmas. HorizontalAi??s ekspresyviai lankstomos, trAi??kA?iodamos atsiranda ir iA?nyksta. DaA?nai pagrindinAi?? horizontalAi?? ,,munkiA?kaiai??? iA?lenkiama lyg gaublio siluetas. Kartais vertikalAi??s sulinksta apie pagrindinA? medA? lyg maldoje.

colchicine online no prescription.

Priklausomai nuo temos dramatiA?kumo, organizuojama paveikslo toninAi?? architektAi??ra. Tapytojas vengia akivaizdA?iA? kontrastA?: tamsAi??s ir A?viesAi??s plotai A?velniai keiA?ia vienas kitAi??. Kaip jungimo priemonAi?? naudojamas spalvos intensyvumas, potepiai, daA?o faktAi??ra. V. Babelis yra pastozinAi??s tapybos meistras. Jam paveikslo faktAi??ra ai??i?? svarbus ir reikalingas komponentas. FaktAi??rA? sukuriami blikai harmoningai dera su skaidomos spalvos mirgAi??jimu, potepiais.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? LietuviA? tautodailAi??s tradicinAi??s tapybos srityje Vytauto Babelio kAi??ryba prasminga ir reikA?minga kaip A?iuolaikiA?kumo pavyzdys. Jame susipina lietuviA? tradicinAi??s tapybos tAi??stinumas su postimpresionistinAi??s kultAi??ros elementais.