A?urnalistAi?? P. DumA?ienAi?? aplankytose mokyklose dalino vertingas knygas

Projekto AKIM menininkAi?? A?urnalistAi?? Perpetua DumA?ienAi?? geguA?Ai??s mAi??n. aplankAi?? A?eA?ias Lietuvos mokyklas, kuriose ne tik bendravo su moksleiviais, bet ir paliko vertingA? dovanA? ai??i?? padovonojo knygA?, kuriA? gavo iA? rAi??mAi??jA?. Skelbiame menininkAi??s laiA?kAi??, kuriame ji dAi??koja rAi??mAi??jams ir pasakoja savo A?spAi??dA?ius:

AKIM projekte dalyvauju rekomenduota NacionalinAi??s A?urnalistA? kAi??rAi??jA? asociacijos (sutrumpintai ai??i?? NA?KA).

Kadangi priklausau dar ir bibliofilA? klubui XXVII knygos mAi??gAi??jai, tad mano mintys nuolat sukasi apie knygas. Pagalvojau, kad bAi??tA? A?domu aplankytA? mokyklA? bibliotekoms kAi?? nors padovanoti ir savo iniciatyva. Ir kreipiausi A? organizacijas, kurios yra subAi??rusios mokyklai ir mokiniams labai palankius A?mones, o jA? vadovai A?inomi ir nuopelnais A?vietimui. DA?iaugiuosi, kad teko paA?inti A?iuos garbingus A?mones, suA?inoti apie jA? darbus, gauti palaikymAi?? ir paramAi??.

viagra competition.

Esu nuoA?irdA?iai dAi??kinga Ai??veicarijos lietuviA? bendruomenAi??s pirmininkei poniai JAi??ratei Caspersen. Tik jos dAi??ka turAi??jau galimybAi?? padovanoti aplankytA? mokyklA? bibliotekoms knygAi?? ai??zLietuviA? raA?ytojA? takais Ai??veicarijojeai???. Tai reta knyga, parengta Ai??veicarijoje gyvenanA?iA? lietuviA?. Knygoje pasakojama apie lietuviA? raA?ytojA? vieA?nages Ai??veicarijoje nuo XIX a. paskutinio deA?imtmeA?io iki Antrojo pasaulinio karo. Rasime apybraiA?as apie MaironA?, JurgA? BaltruA?aitA?, JonAi?? BiliAi??nAi??, MarijAi?? PeA?kauskaitAi??-Ai??atrijos RaganAi??, VincAi?? MykolaitA?-PutinAi??, SalomAi??jAi?? NAi??rA?, SofijAi?? A?iurlionienAi??-KymantaitAi??, BalA? SruogAi??. RaA?oma ir apie kelis A?iuolaikinius raA?ytojus, kurie lankAi??si A?ioje A?alyje po 1990 m. NepriklausomybAi??s atkAi??rimo. Knygos parengAi??jai iA?kAi??lAi?? sau uA?davinA? surinkti lietuviA? raA?ytojA? buvimo Ai??veicarijoje A?enklus, pastudijuoti jA? lankymosi Ai??veicarijoje tikslus, praeiti jA? takais, apA?velgti AlpiA? A?alyje gimusius kAi??rinius, pamAi??ginti A?A?velgti, kokiAi?? reikA?mAi?? pastarosios vieA?nagAi??s turAi??jo aptariamA? raA?ytojA? gyvenimui ir jA? kAi??rybai. Ai??ios knygos pasirodymas ai??i?? tai Ai??veicarijos lietuviA? bendruomenAi??s dovana TAi??vynei jos vardo paminAi??jimo 1000-meA?io proga. Ai??teikdama savo aplankytose mokyklose knygas paminAi??jau, kad Ai??veicarijos lietuviA? bendruomenAi??s pirmininkAi?? p. JAi??ratAi?? Caspersen Pasaulio lietuviA? bendruomenAi??s valdyboje yra atsakinga uA? A?vietimAi??, tad mokyklos reikalais ji ypatingai domisi, siunA?ia ir knygas, ir nuoA?irdA?ius linkAi??jimus.Ai??

Ai?? mano praA?ymAi?? padovanoti AKIM projekto dalyviams knygA? palankiai atsiliepAi?? ir Algimanto Astrausko firma ai??zPirmas A?ingsnisai???. SocialinAi?? veikla A?iai A?monei yra tapusi nuolatine. Kai Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose buvo apdovanotos A?monAi??s, prisidedanA?ios prie socialinAi??s gerovAi??s kAi??rimo, tai A. Astrausko firma ai??zPirmas A?ingsnisai??? tapo ai??zMetA? bendruomeniA?kiausia A?moneai??? UA? nuosekliai plAi??tojamAi?? partnerystAi?? su vietos bendruomene. Algimantas Astrauskas yra laimAi??jAi??s Kauno pramonAi??s, verslo ir amatA? rAi??mA? nominacijAi?? UA? svarA? indAi??lA? visuomenei, A?iniA? visuomenAi??s kAi??rimAi??. Algimanto Astrausko A?monAi?? yra ir pagrindinis nevyriausybinAi??s organizacijos ai??zAi??viesuvaai??? rAi??mAi??jas, o pats A. Astrauskas yra ai??zAi??viesuvosai??? prezidentas. Asociacija ai??zAi??viesuvaai??? ai??i?? nevyriausybinAi?? organizacija, vienijanti A?vairiA? sriA?iA? atstovus: mokslininkus, aukA?tA?jA? mokyklA? profesAi??rAi??, pedagogus, medikus, menininkus, verslininkus ai??i?? sAi??kmingai A?sitvirtina A?alyje. Asociacija ai??zAi??viesuvaai??? siekia iA?laikyti geriausias Kauno kultAi??rines ir A?vietAi??jiA?kas tradicijas, tapo naujos kartos A?iniA? A?altiniu. Organizuojami mokslo, kultAi??ros, A?vietimo renginiai sulaukAi?? kaunieA?iA? pripaA?inimo, teigiamo Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosAi?? A?vertinimo. Renginiuose dalyvauja neA?galieji, senjorai, jaunimas. DaugAi??ja lektoriA? savanoriA?, pleA?iasi veiklos geografija. KAi??rybinA? branduolA? sudaro A?ymAi??s mokslininkai, verslininkai, A?vietimo ir kultAi??ros veikAi??jai. Visi A?vietAi??jiA?ki renginiai visuomenei yra nemokami. Ai??

RAi??mAi??jams noriu perduoti nuoA?irdA?iAi?? padAi??kAi?? tA? mokyklA?, kurias lankydama A?teikiau dovanotas knygas. Tai JoniA?kio Mato SlanA?iausko gimnazija,Ai?? RadviliA?kio GraA?inos pagrindinAi?? mokykla, PanevAi??A?io ai??zAi??altinioai??? pagrindinAi?? mokykla, Kauno rajono Akademijos UgnAi??s Karvelis gimnazija, Vilniaus SenvagAi??s gimnazija, Alytaus jaunimo ir suaugusiA?jA? mokykla.

AKIM projekto metu kiekvienoje aplankytoje mokykloje pavyko pamatyti puikius jaunus A?mones, tikrai neabejingus savo asmenybAi??s kAi??rimui ir tobulinimui, gabius jA? mokytojus. Dovanotos knygos suteiks daug naujA? A?iniA?, skleis uA?degantA? nusiteikimAi?? atkakliai ir nuosekliai dirbti Lietuvos kultAi??rai, ai??i?? kaip tai daro knygas dovanojusios organizacijos.Ai??Ai??

Ai??veicarijos LietuviA? BendruomenAi??
Litauische Gemeinschaft der Schweiz
CommunautAi?? lituanienne en Suisse
ComunitAi?? lituana in Svizzera

Perpetua DumA?ienAi??
NacionalinAi?? A?urnalistA? kAi??rAi??jA? asociacija
XXVII knygos mAi??gAi??jA? klubas

apa itu ubat dexamethasone bp 0.75 mg.