A?uvis A?okio vandenyne

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Ai??iuolaikinis A?okis
AUTORIUS:Ai??Valerija Lebedeva

DATA: 2013-06

A?uvis A?okio vandenyne

Valerija Lebedeva

DeA?imtmetA? gyvuojanti KlaipAi??dos menininkA? grupAi?? ai??zA?uvies akisai??? pirmosiomis geguA?Ai??s dienomis visuomenei pristatAi?? A?okio teatrAi?? ai??zPADI DAPI fishai???. SkambAi??s akronimai A?ymi komandos nariA? vardA? pirmAi??sias raides, o organizacijos atsiradimas ai??i?? naujAi??jA? jA? bendros veiklos ir, ko gero, A?iuolaikinio A?okio vyksmo KlaipAi??doje bei Lietuvoje etapAi??.

Ai??

Ai??iA? metA? pradA?ioje A?vykAi??s oficialus naujojo teatro A?steigimas buvo deramai palaimintas: teatro vadovAi?? Agnija Ai??eiko uA? A?okio spektaklio ai??zAikA?telAi??je laisvA? vietA? nAi??raai??? choreografijAi?? apdovanota ai??zAuksiniu scenos kryA?iumiai???, KlaipAi??dos miesto savivaldybAi??s A?vertinta kaip MetA? kAi??rAi??ja, ai??zAuksiniam scenos kryA?iuiai??? buvo nominuotas ir vaidmenA? spektaklyje sukAi??rAi??s A?okAi??jas ir choreografas Petras Lisauskas.

ai??zNors menininkA? grupAi??s ai??zA?uvies akisai??? veikla prasidAi??jo nuo vizualiA?jA? dalykA?, man atAi??jus per pastaruosius penketAi?? metA? gerokai iA?siplAi??tAi?? A?okio sritis ai??i?? nebetilpome ai??zakyjeai???, prireikAi?? visos ai??zA?uviesai???, ai??i?? juokiasi Agnija Ai??eiko. Teatro statusas, jos teigimu, buvo reikalingas ne tik dAi??l kAi??rybiniA?, bet ir dAi??l teisiniA? bei finansiniA? dalykA?, jis leis kryptingiau formuoti repertuarAi?? bei organizacijos veidAi??.

TEATRAS BE IAi??KABOS

ai??i?? Iki A?iol JAi??sA? ir JAi??sA? komandos sukurti spektakliai daA?niau bAi??davo rodomi ne KlaipAi??doje. GalbAi??t naujosios organizacijos steigimas sutapo su savA? namA? A?gijimu ir dabar situacija keisis?

ai??i?? Su malonumu rodyA?iau spektaklius KlaipAi??doje bent dukart per mAi??nesA?. TaA?iau teatriniA? erdviA? situacija uostamiestyje yra tragiA?ka, kad ir kaip bAi??tA? liAi??dna tai konstatuoti. Esu specialiai suskaiA?iavusi, kiek kainuotA? parodyti spektaklA? vienoje ar kitoje miesto salAi??je. VienAi?? kartAi?? parodyti spektaklA? nuomojamoje salAi??je, kurioje reikAi??tA? sumontuoti apA?vietimAi??, garso technikAi??, kainuotA? 1500ai??i??2000 litA?. Tai labai brangu. PabrAi??A?tina, kad ne visos erdvAi??s techniA?kai bei stilistiA?kai tinka A?iuolaikiniam A?okiui.

Kompromisu tapo renovuota KlaipAi??dos universiteto MenA? fakulteto Choreografijos katedros 306 auditorija ai??i?? A?ia yra vadinamoji juodoji dAi??A?utAi??, A?okio danga, galimybAi?? pagal poreikA? apA?viesti aikA?telAi??. Visi ai??zPADI DAPI fishai??? nariai yra arba universiteto magistrantai, arba dAi??stytojai. Universitetas sutiko su mumis bendradarbiauti, tad nuo A?iol kartAi?? per mAi??nesA? spektaklius rodysime A?ia.

Labai viltingai A?velgiu A? KultAi??ros fabriko atsiradimAi??. TaA?iau praA?anA?iojo pozicijos nemAi??gstu. Man atrodo, kad gana daug darome iA? savo iA?tekliA?. Turint galvoje sumas, skiriamas miesto kultAi??ros projektams, padAi??tis apskritai juokinga…

order synthroid online no prescitption.

ai??i?? Kiek svarbus Jums atrodo materialusis kultAi??ros A?staigos pavidalas, lokacija?

ai??i?? Tai svarbiau, nei gali atrodyti, nes A?mogui reikia vietos, kurioje jis galAi??tA? jaustis saugus ir uA?tikrintas. Tam, kad suburtA? savo publikAi??, teatrui reikalinga nuolatinAi?? vieta. Ai??iuolaikinis A?okis savaime atviras A?vairioms erdvAi??ms, tad esame iA?mAi??ginAi?? ne vienAi??. Beje, birA?elio 13ai??i??16 d. KlaipAi??doje vyksianA?io Ai??iaurAi??s ir Baltijos A?aliA? scenos menA? tinklo ai??zKeAi??jaai??? suvaA?iavimo metu rengsime site-specific pasirodymus urbanistinAi??se erdvAi??se. TaA?iau jA? tikslas ir auditorija bus kitokie, nei A?prastai siekiama A?okio teatro veikloje.

TurAi??ti savo teatrAi?? materialiu pavidalu yra svajonAi??. Kai vyko KlaipAi??dos valstybinio muzikinio teatro vietos parinkimo konkursas, pamaA?iusi vieno iA? projektA? vizualizacijAi?? puoliau skambinti kolegai Petrui ai??i?? sakau, A?ia gi teatras mums! Projekte buvo siAi??loma A?rengti jA? viename iA? pastatA? ai??zMemelio miestoai??? teritorijoje prie KurA?iA? mariA?, tame paA?iame, kur turime repeticijA? salAi??. KaA?kas panaA?aus bAi??tA? fantastiA?ka. Esu tikra, jog tik kultAi??ra, menas gali padaryti miestAi?? A?domA? jo gyventojams ir sveA?iams.

Ai??DIRBIO A?ENKLAI

ai??i?? MinAi??tas ai??zKeAi??jaai??? suvaA?iavimas taip pat buvo viena iA? JAi??sA? kAi??rybiniA? svajoniA?, kuri netrukus iA?sipildys…

ai??i?? Taip, nors ne visi tuo tikAi??jo. DAi??l A?io projekto nemiegota daug naktA?. Labai dA?iugu, kad papildomAi?? finansavimAi?? skyrAi?? Lietuvos Respublikos kultAi??ros rAi??mimo fondas. KlaipAi??doje vAi??l teko susidurti su keistu kultAi??ros projektA? ekspertA? poA?iAi??riu, nesuvokimu, kad iA? Europos SAi??jungos gautAi?? dalinA? finansavimAi?? iA?leisime A?ia pat, uostamiestyje. Stebina ir vietos A?okio bendruomenAi??s pozicija ai??i?? dalyvauti renginiuose jA? uA?siregistravo maA?uma. TaA?iau dingsA?iA? dA?iaugtis daugiau: KlaipAi??dos laukia turininga meninAi?? programa, geriausi Baltijos A?alyse sukurti A?okio spektakliai; vyks pasirodymai netikAi??tose miesto erdvAi??se, tarptautinAi?? konferencija, praktiniai seminarai A?okAi??jams, suvaA?iuos daug reikA?mingA? A?okio pasaulio figAi??rA?.

viagra paypal checkout. ai??i?? Ai??is renginys liudija didelA? JAi??sA? komandos A?dirbA?.

ai??i?? Taip, tarptautiniai bendradarbiavimo tinklai atveria daug A?domiA? galimybiA?. Jau galime dA?iaugtis uA?sitikrinAi?? A?inomA? europiniA? institucijA? palankumAi??. Ir niekas uA?sienyje negali patikAi??ti, kad mes esame bendraminA?iA? bAi??relis, dirbantis projektA? pagrindu, be nuolatinio finansavimo ir biuro. Ai??vairioms biudA?etinAi??ms A?staigoms iA?laikyti skiriami milijonai, taA?iau kai kalba pasisuka link inovatyviA?, novatoriA?kA? projektA?, akys krypsta A? nevyriausybines organizacijas, kurios net patalpA? neturi.

Buvo skaudu, kai KultAi??ros rAi??mimo fondui paskirsA?ius finansavimAi?? spaudoje pasirodAi?? publikacijA?, pavirA?utiniA?kai nagrinAi??janA?iA? kultAi??ros finansavimo mechanizmAi?? ir formuojanA?iA? nuomonAi??, neva valstybAi??s pinigai gaunami labai lengvai ai??i?? paraA?ai paraiA?kAi?? ir turi, gali pirkti kAi?? sumAi??stAi??s… Juk tautos kalba ir kultAi??ra yra identiteto pagrindas bei iA?likimo sAi??lyga.

Manau, bAi??tent A?is ribotumas veja sAi??moningus A?mones iA? Lietuvos. AsmeniA?kai mane jis vargina labiausiai.

ai??i?? O kas Lietuvoje labiausiai dA?iugina ir A?avi?

ai??i?? Kalba. Manyje pusAi?? nelietuviA?ko kraujo, gal todAi??l kalbos groA?A? jauA?iu itin stipriai. Labai A?avus yra A?moniA? paprastumas, nesusireikA?minimas. Tai, mano galva, taip pat yra labai lietuviA?ka. Profesiniu poA?iAi??riu dA?iugina atvira veiklos erdvAi?? ai??i?? A?inau, kAi?? reiA?kia dirbti nuoA?mios talentA? konkurencijos aplinkoje, kur pusAi?? energijos iA?eikvoji visai ne kAi??rybiniams dalykams.

KVEPALAI NE KIEKVIENAM

ai??i?? Ar jauA?iatAi??s KlaipAi??doje uA?auginusi savo publikAi???

ai??i?? Taip. A?inoma, A?iuolaikinis A?okis ai??i?? niA?inis dalykas. Leisiu sau jA? palyginti su niA?iniais kvepalais (A?ypsosi). JA? niekada nerasi didelAi??je prekybos centro parduotuvAi??je, tik maA?ame butike. Taip pat ir su A?iuolaikiniu A?okiu ai??i?? A?iAi??rovas turi priprasti, pajausti jo specifinA? skonA?.

NegalAi??A?iau pasakyti, kad mano kAi??rybinAi?? leksika yra grynasis A?iuolaikinis A?okis, bet esu labai arti jo ir visada integruoju jA? A? kitus projektus, kuriuose tenka dalyvauti ai??i?? kad ir A? miesto A?ventes, operAi?? arba archeologinio tautinio kostiumo pristatymAi??. Ai??iuolaikinis A?okis nesurinks A?iAi??rovA? stadiono, bet ar toks bAi??tA? tikslas? Man labai imponuoja skandinaviA?ka tradicija ai??i?? daug maA?A? miesto teatriukA? ir kitokiA? renginiA? vietA? nemasiniam A?iAi??rovui.

ai??i?? Ar tokiems dalykams reikia valdA?ios palaikymo?

ai??i?? Tikiu vadinamosiomis iniciatyvomis iA? apaA?ios, bet valdA?ios pozicija turi bAi??ti kryptinga. IdealistiA?kai kalbant, jeigu nepasikeis vyraujantis suvokimas, kad darydamas gera visiems padarysiu gera ir sau, situacija nesikeis iA? esmAi??s. NorAi??tA?si turAi??ti pagrindAi?? didA?iuotis savo miestu ir A?alimi.

ai??i?? Ar didA?iuojatAi??s savimi?

ai??i?? Smagu bAi??ti pastebAi??tai, kai A?inai, kiek jAi??gA? ir gyvenimo sprendimA? kainavo darbas. Bet ir tai sAi??lyginis dalykas ai??i?? juk aA? tiesiog Ai??jau savo keliu ir dabar dA?iaugiuosi darydama tai, kas man patinka. Esu dAi??kinga, kad ryte keldamasi A? darbAi?? nebambu. KartAi?? festivalio A?karA?tyje skambinau kaA?kuriam iA? kolegA? ir vardijau rAi??pesA?ius. ai??zTaip, ai??i?? pasakAi?? jis, ai??i?? suprantu, bet iA? tavo balso jauA?iu, kad tau jie nebaisAi??s.ai???

ai??i?? Kada pradAi??jote jausti moralinAi?? savo veiklos grAi??A?Ai??, pasitenkinimAi???

ai??i?? Kankinuosi iki A?iol (A?ypsosi). O kur dar lietuviA?kas savAi??s menkinimas! ai??zDieve, Dieve, kam jAi??s duodat man tAi?? kryA?iA?, juk dar reikAi??tA? kai kAi?? pataisyti, patobulintiai???, ai??i?? tokios mintys sukosi galvoje per ai??zAuksiniA? scenos kryA?iA?ai??? teikimo ceremonijAi??.

Maloniausia grAi??A?a vis dAi??lto yra publikos atsakas. Suprantu, kad didA?iajai daliai A?moniA? atrodo, jog tai, kuo uA?siimame, yra ai??znesAi??monAi??ai???. Juo svarbesnis yra kiekvienas iA? tA?, kurie gerbia ir vertina mAi??sA? darbAi??. SavivertAi?? stiprina ir pedagoginAi?? veikla. Malonu jausti padarius A?naA?Ai?? A? jauno A?mogaus gyvenimAi??, jeigu jis nepasitenkina duotybAi??mis, atkakliai siekia daugiau, ieA?ko, kuria.

DidA?iausias pavojus bAi??tA? apsiriboti gimtosios A?alies mastu, neva aA? A?ia viskAi?? A?inau ir viskAi?? pasiekiau… TodAi??l geriausias bAi??das pasitikrinti ai??i?? iA?vaA?iuoti gastroliA?. Ten gali bAi??ti kad ir su penkiais nacionaliniais apdovanojimais ir karAi??na, taA?iau tavo vardas savaime nieko nereikA?. ViskAi?? lems darbas ir publikos reakcija.

LYDERIO KELIAS

ai??i?? Koks JAi??sA? kaip dAi??stytojos A?dirbis?

ai??i?? Studijas KlaipAi??dos universiteto MenA? fakulteto Choreografijos katedroje baigiau 2001-aisiais. Po metA? mane pakvietAi?? dAi??styti ai??i?? trAi??ko specialistA?, o aA? jau vaA?inAi??jau A? seminarus ir buvau A?sitraukusi A? kAi??rybinAi?? veiklAi??. GrA?A?usi po studijA? Olandijoje vAi??l pradAi??jau dAi??styti. Man norAi??tA?si, kad universiteto lygis priartAi??tA? prie to, kokA? maA?iau uA?sienyje, taA?iau tam A?takos turi labai daug aplinkybiA?.

UoliA? ir talentingA? jaunuoliA? yra, taA?iau mane stebina, kad A?iandien, kai vertingi dalykai ai??i?? studijos uA?sienyje, mobilumo programos, stipendijos, A?vairios ugdymosi galimybAi??s ai??i?? yra taip lengvai pasiekiami, jie daugeliui atrodo neA?domAi??s. JaunimAi?? reikia A?kalbinAi??ti, A?rodinAi??ti gerosios patirties naudAi??. Man atrodo savaime suprantama, kad bAi??simasis scenos A?mogus turi pats domAi??tis muzika, teatru, taA?iau neretai A?iam interesui suA?adinti prireikia daug pastangA? iA? A?alies.

ai??i?? Motyvuoti save patA? yra lengviau, nei A?tikinti jos prasmingumu bAi??rA? A?moniA?. Kaip sekAi??si suburti bendraminA?ius, sudaranA?ius naujojo teatro branduolA??

ai??i?? ai??zPADI DAPI fishai??? ai??i?? tai A?monAi??s, kurie, kaip ir aA?, regAi??jo bendros veiklos perspektyvAi??: A?okAi??jai ir choreografai Petras Lisauskas, Darius Berulis, AuA?ra KrasauskaitAi??, Inga Kuznecova ir DovilAi?? BinkauskaitAi??. Dabar pradedame skinti vaisius. Ai??okAi??jo Petro Lisausko ir mAi??sA? A?dirbio dAi??ka jis gauna darbo uA?sienyje, aA? pastaraisiais metais staA?iau spektaklius Suomijoje, Austrijoje. Tiesa, anot kolegos scenografo ArtAi??ro Ai??imonio, ai??zturi sutapti kraujo grupAi??sai???. Taigi, manau, A?is branduolys susiformavo organiA?kai. Daug bendraujame ir bendradarbiaujame su Goda Giedraityte, menininkA? grupAi??s ai??zA?uvies akisai??? lydere ai??i?? viena kitAi?? labai motyvuojame.

ai??i?? Kokie JAi??sA? planai?

ai??i?? Statyti daug spektakliA?. Su balerina Beata Molyte-Kulikauskiene svarstome plAi??toti flamenko ir A?iuolaikinio A?okio samplaikAi??. Man labai A?domu lipti per sienas ir plAi??sti A?anrus! PleA?iame jauniausiajai publikai skirtAi?? repertuarAi?? ai??i?? augindama dvi atA?alas pati matau, koks svarbus yra aukA?tos kokybAi??s teatras vaikams; nenoriu, kad jie bAi??tA? ugdomi popkultAi??ros. Toliau dirbsime su studentais A?okio ekskursijA? srityje, norAi??tume kurti A?okio filmAi??… Lieka visa tai sudAi??lioti…

ai??i?? Kas A?kvepia naujA? minA?iA??

ai??i?? Skaitymas. Ai??okio A?monAi??ms reikia ypaA? daug skaityti. Gera literatAi??ra man kainuoja miego valandas. Labai mAi??gstu muzikAi??, mielai lankausi klasikos koncertuose. Vertinu gerAi?? kinAi?? ir keliones. PrieA? savaitAi?? buvau gastroliA? Danijoje. Kai oro uoste iA?lipusi iA? lAi??ktuvo pamaA?iau skirtingiausiA? A?moniA? masAi??, iA?kart pasijutau pasikrovusi energijos. Nors teatrA? juodosios dAi??A?utAi??s visur yra panaA?ios, kitokios kultAi??ros gurkA?nA? gausi net valandAi?? pasivaikA?A?iojusi po miestAi??.

DosjAi??

GimAi?? 1977 m. KlaipAi??doje.

2001 m. A?gijo choreografijos bakalauro laipsnA? KlaipAi??dos universiteto MenA? fakultete (KU MF).

2003 m. baigAi?? teatrologijos magistro studijas KU MF.

2005 m. baigAi?? choreografijos bakalauro studijas Roterdamo A?okio akademijoje (Nyderlandai).

2010ai??i??2011 m. dAi??stAi?? A?okio technikAi?? ir kompozicijAi?? Turku meno akademijoje (Suomija).

KU MF ??horeografijos katedros dAi??stytoja, tarptautinio A?iuolaikiniA? menA? festivalio ai??zPlartformaai??? koordinatorAi??. Yra sukAi??rusi per 30 A?okio kompozicijA? bei spektakliA? Lietuvoje bei uA?sienyje, dirbusi choreografe Nacionaliniame operos ir baleto, KlaipAi??dos valstybiniame muzikiniame, KlaipAi??dos dramos ir kt. teatruose.

2009 m. kartu su kAi??rybine grupe apdovanota ai??zAuksiniu scenos kryA?iumiai??? debiuto kategorijoje uA? monooperAi?? ai??zIzadoraai???.

2010 m. paskirta LR kultAi??ros ministerijos jaunojo kAi??rAi??jo premija.

2011 m. MetA? choreografo nominacija uA? A?okio spektaklio ai??zPaikos mergaitAi??s maldosai??? choreografijAi??.

2012 m. KlaipAi??dos miesto savivaldybAi?? pripaA?ino geriausia MetA? choreografe.

2013 m. ai??zAuksinis scenos kryA?iusai??? uA? A?okio spektaklio ai??zAikA?telAi??je laisvA? vietA? nAi??raai??? choreografijAi??.